ГРЕЦЬКІ ДВОРЯНСЬКІ РОДИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ДОСВІД ВИВЧЕННЯ (ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАРХІВУ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. А. Араджионі

Анотація

У публікації представлені результати дослідження документів Фонду № 49 “Таврійське губернське дворянське зібрання”, який зберігається в Держархіві Автономної Республіки Крим. Зокрема, досліджений процес адаптації, натуралізації та процедура набуття дворянського звання грецькими родинами після анексії Криму Російською імперією у 1783 р. Проведений джерелознавчий аналіз родовідних книг (РК), описано методику виявлення греків-дворян за документами фонду. Показано, що у фонді зберігаються справи греків – пошукачів дворянського звання не тільки з Криму, а й із Одеси, Маріуполя, Ніжина тощо. Був проведений аналіз 932 записів, зроблених у РК протягом 82 років (1804–1889 рр.). Зроблено висновок про те, що греки становили 19 % (179 сімей) від загальної кількості дворян, включених до РК, при тому, що питома вага грецького населення в Криму наприкінці XVIII–XIX ст. не перевищувала 3–5 %. Підкреслюється, що наприкінці XVIII–XIX ст. фактична чисельність греків-дворян була значно більшою, ніж це відображено у РК. Основну масу греків-дворян, внесених до РК, становили військовослужбовці, які прибули до Криму в 1775–1812 рр. У новоствореній Таврійській губернії греки займали ключові посади в цивільному управлінні, мореплавстві тощо. Вони надали значну допомогу імперській адміністрації у проведенні політики інтеграції населення Криму, сприяли економічному освоєнню регіону та його культурному розвитку. У додатку до статті подано прізвища греків, які зверталися до ТГДЗ із станових питань, виявлені автором в опису фонду № 49, і посилання на відповідні справи.

Як цитувати

Араджионі, М. А. (2016). ГРЕЦЬКІ ДВОРЯНСЬКІ РОДИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ДОСВІД ВИВЧЕННЯ (ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАРХІВУ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ). Сходознавство, (73-74), 3-62. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2016.73-74.003
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 21

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Автономна Республіка Крим, Грецькі дворянські роди, Держархів, Південь України

Посилання

Βλάση Δέσποινα. Μια μετανάστευση Κεφαλλήνων στην Κριμαία (1794) // Κεφαλληνιακά Χρονικά. Αργοστολι, 1994. Τ. 6.

Андрейко Е. Служба греков в русской армии и флоте в конце XVIII – начале ХIХ вв. в документах ЦГАК // Україна – Греція: архівна та книжкова спадщина греків України. Київ, 1998.

Араджиони М. А. Греки Крыма: к истории формирования общины в период позднего средневековья – нового времени // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь, 2007. Вып. 13. С. 641–679.

Бармак, М. Державна служба в Російській імперії. Правові основи формулювання та функціонування корпусу цивільних службовців (XVIII – перша половина ХІХ ст.). Тернопіль, 2006. С. 28–50.

Буганов В. И. Российское дворянство // Вопросы истории. 1994. № 1.

Греки Балаклавы и Севастополя. Москва, 2013.

Греки в истории Крыма: Краткий биографический справочник. Сімферополь, 2000.

Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії. Документи, матеріали, карти. Київ, 2000а.

Греки России и Украины. Санкт-Петербург, 2004.

Дворянство // Энциклопедический словарь / под ред. Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. Санкт-Петербург, 1893. Т. 10.

Кабузан В. М., Троицкий С. М. Изменения в численности, удельном весе и размещении дворянства в России в 1782–1858 гг. // История СССР. 1971. № 4.

Кожекин А. Г., Дейнека А. И. Греческое население Крыма в 1861–1917 гг. // Греки в истории Крыма: Краткий биографический справочник. Симферополь, 2000.

Корф С. А. Дворянство и его сословное управление за столетие 1762–1855 годов. Санкт-Петербург, 1906.

Крымский областной госархив: Путеводитель / Под общ. ред. А. Д. Беликовой и А. А. Степановой. Симферополь, 1961.

Мосхури И. В. Греки в истории Севастополя. Севастополь, 2005.

Муратиди Ф. И. Греки – адмиралы и генералы военно-морского флота России: Биографический справочник. Санкт-Петербург, 2007.

Родословие греков Мариупольского уезда. Донецк, 2010.

Родовідні книги. Український національний біографічний архів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biography.nbuv.gov.ua/index.php/biografistika-j-in/genealogy/153-.

Романович-Славатинский А. Дворянство в России от начала XIX века до отмены крепостного права: Сбор материала и приготовительные этюды для исторического исследования. Санкт-Петербург, 1870.

Сафонов С. Остатки греческих легионов в России или Нынешнее население Балаклавы // ЗООИД. 1844. Т. 1.

Секиринский С. А. К вопросу о заселении Крыма в конце XVIII в. // Известия Крымского пед. ин-та. Симферополь, 1957. Т. 23.

REFERENCES

Βλάση Δέσποινα (1994), “Μια μετανάστευση Κεφαλλήνων στην Κριμαία (1794)”, in Κεφαλληνιακά Χρονικά, Vol. 6, Αργοστολι. (In Greek).

Andreyko E. (1998), “Sluzhba grekov v russkoy armii i flote v kontse XVIII – nachale XIX vv. v dokumentakh TSGAK”, in Ukrayina – Hretsiya: arkhivna ta knyzhkova spadshchyna hrekiv Ukrayiny, Kyiv. (In Russian).

Aradzhioni M. A. (2007), “Greki Kryma: k istorii formirovaniya obshchiny v period pozdnego srednevekov’ya – novogo vremeni”, Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii, Issue 13. (In Russian).

Barmak M. (2006), Derzhavna sluzhba v Rosiys’kiy imperiyi, Pravovi osnovy formulyuvannya ta funktsionuvannya korpusu tsyvil’nykh sluzhbovtsiv (XVIII – persha polovyna XIX st.), Ternopil. (In Ukrainian).

Buganov V. I. (1994), “Rossiyskoye dvoryanstvo”, Voprosy istorii, No. 1. (In Russian).

Greki Balaklavy i Sevastopolya (2013), Moscow. (In Russian).

Greki v istorii Kryma: Kratkiy biograficheskiy spravochnik (2000), Simferopol’. (In Russian).

Hreky na ukrayins’kykh terenakh: Narysy z etnichnoyi istoriyi, Dokumenty, materialy, karty, (2000a), Kyiv. (In Ukrainian).

Greki Rossii i Ukrainy (2004), Saint-Petersburg. (In Russian).

“Dvoryanstvo” (1893), in F. A. Brokgauz and I. A. Efron (eds), Entsiklopedicheskiy slovar’, Vol. 10, Saint-Petersburg. (In Russian).

Kabuzan V. M. and Troitskiy S. M. (1971), “Izmeneniya v chislennosti, udel’nom vese i razmeshchenii dvoryanstva v Rossii v 1782–1858 gg.”, in Istoriya SSSR, No. 4. (In Russian).

Kozhekin A. G. and Deyneka A. I. (2000), “Grecheskoye naseleniye Kryma v 1861–1917 gg.”, in Greki v istorii Kryma: Kratkiy biograficheskiy spravochnik, Simferopol’. (In Russian).

Korf S. A. (1906), Dvoryanstvo i ego soslovnoye upravleniye za stoletiye 1762–1855 godov, Saint-Petersburg. (In Russian).

Krymskiy oblastnoy gosarkhiv: Putevoditel’ (1961), A. D. Belikovoy and A. A. Stepanovoy (eds), Simferopol’. (In Russian).

Moskhuri I. V. (2005), Greki v istorii Sevastopolya, Sevastopol’. (In Russian).

Muratidi F. I. (2007), Greki – admiraly i generaly voyenno-morskogo flota Rossii: Biograficheskiy spravochnik, Saint-Petersburg. (In Russian).

Rodosloviye grekov Mariupol’skogo uyezda (2010), Donetsk. (In Russian).

Rodovidni knyhy. Ukrayins’kyy natsional’nyy biohrafichnyy arkhiv [Elektronnyy resurs], available at: http://biography.nbuv.gov.ua/index.php/biografistika-j-in/genealogy/153-rodovidni-knigi (In Ukrainian).

Romanovich-Slavatinskiy A. (1870), Dvoryanstvo v Rossii ot nachala XIX veka do otmeny krepostnogo prava: Sbor materiala i prigotovitel’nyye etyudy dlya istoricheskogo issledovaniya, Saint-Petersburg. (In Russian).

Safonov S. (1844), “Ostatki grecheskikh legionov v Rossii ili Nyneshneye naseleniye Balaklavy”, ZOOID, T. 1. (In Russian).

Sekirinskiy S. A. (1957), “K voprosu o zaselenii Kryma v kontse XVIII v.”, Izvestiya Krymskogo ped. in-ta. Simferopol’, Vol. 23. (In Russian).