Про збірник

Політика наукового видання

«Сходознавство» – періодичний рецензований збірник наукових праць, який видається Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Збірник почав видаватися з 1997 року в Києві, спочатку  в рамках «Бібліотечки журналу “Східний світ”», а згодом перетворився на самостійне наукове видання. На його сторінках друкуються як молоді вчені-сходознавці, так і відомі науковці. Усього на сьогодні опубліковано понад 80 номерів.

Метою збірника є сприяння розвитку сходознавчих студій в Україні та інтеграції української та світової орієнталістики шляхом публікації новітніх праць вітчизняних і закордонних авторів.

Завданням збірника є поширення результатів сучасних наукових досліджень, що присвячені актуальним проблемам історії, культури та релігії країн Азії та Африки всіх історичних періодів, східним мовам і літературам, сходознавчим історіографії, джерелознавству та музеєзнавству. Пріоритет надається різним аспектам дослідження історії цивілізацій Стародавнього Близького Сходу та кочових культурних спільнот Євразійського степу від доби античності до середньовіччя. Також вітаються міждисциплінарні, релігієзнавчі та етнологічні дослідження, публікації перекладів зі стародавніх та сучасних східних мов, рецензії на монографії сходознавчого профілю та звіти про фахові наукові заходи та події.

Публікації в збірнику «Сходознавство» включені до таких електронних бібліографічних баз даних, як “Online Egyptological Bibliography” (University of Oxford, http://oeb.griffith.ox.ac.uk/default.aspx) та “Bibliographia Iranica” (https://www.biblioiranica.info/), і реферуються в ScopusERIHPLUS, Google ScholarSlavic Humanities Index, EBSCO.

ISSN: 2415-8712 (Online), 1682-671X (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15900-4372 ПР від 08.10.2009

Фахова реєстрація у ВАК України: Затверджено постановами президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1-05/2, від 01.07.2010 р. № 1-05/5.

Включено до Переліку наукових фахових видань України – наказ МОН України № 886 від 02.07.2020. Спеціальність 032 – Історія та археологія (категорія “А”).

Збірник «Сходознавство» публікує наукові статті за такими науковими напрямами:

 • 07.00.02 – Всесвітня історія;
 • 07.00.05 – Етнологія;
 • 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;
 • 09.00.11 – Релігієзнавство;
 • 26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство.

Статті групуються за такими рубриками:

 • Історія
 • Джерелознавство та історіографія
 • Мови та літератури 
 • Сучасний Схід
 • Сакральні тексти Сходу
 • З історії сходознавства
 • Переклади
 • Наукове життя

Періодичність журналу: 2 номери на рік.

Приблизний обсяг: 180–200 стор.

Мови видання: українська, англійська.

Рукописи проходять подвійне експертне анонімне рецензування.

Редакція інформує автора про приймання матеріалів або про відмову в публікації.

Публікація в збірнику для авторів є безкоштовною.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.