ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ІДІОСТИЛЮ В ОСМАНІСТИЦІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Б. Кульчинський

Анотація

Cпираючись на аналіз стилістичних досліджень авторських ідіолектів, які були проведені у сфері османістики впродовж останніх десятиліть, можна констатувати, що ця галузь тюркології потребує застосування нових лінгвістичних методик. Оскільки ж дослідження стилю в османістиці перебувають на межі кількох дисциплін, насамперед – лінгвістики й історії, згадані нові підходи не лише сприятимуть розвитку теоретичного та прикладного мовознавства, але й можуть стати важливим елементом у вдосконаленні історичної герменевтики. Таким чином, публікація висвітлює багатоплановість і вагу лінгвостилістичних досліджень в османістиці, а також потребу їхнього переосмислення на основі сучасних мовознавчих здобутків.

Як цитувати

Кульчинський, О. Б. (2012). ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ІДІОСТИЛЮ В ОСМАНІСТИЦІ. Сходознавство, (59), 38-47. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.59.038
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 13

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

ідіостилm, османістиці, Проблема дослідження

Посилання

Халимоненко Г. І. Історія турецької літератури / Г. І. Халимоненко. Київ, 2010.

Шмелев А. Д. Языковые факты и корпусные данные / А. Д. Шмелев // Русский язык в научном освещении. 2006. № 1(11).

Alyılmaz C. Latifi Tezkiresinin Sentaks Yönünden İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi / C. Alyılmaz. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, 1988.

Anıl Z. A. Asıl Arapça Olup Türkçeye Anlam Kaymasına Uğrayarak Geçmiş Kelimeler (Yüksek Lisans Tezi) / Z. A. Anıl. İstanbul: Müsbe, 2002.

Börekçi M. Aşık Çelebi Tezkiresi’nin Sentaks Bakımından Yüksek Lisans Tezi / M. Börekçi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, 1988.

Coşkun M. Üslup Çalışmaları Üzerine / Menderes Coşkun // Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları. İstanbul: Turkuaz, 2010. Vol. V.

Çınarcı M. N. Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni: Yüksek Lisans Tezi / M. N Çınarcı. Gaziantep, 2007.

Çoban A. Edebiyatta Üslup Üzerine: sözün tadını dilde duymak / Ahmet Çoban. Ankara: Akçağ Yay.

Demir U. Târîh-i Mehmed Giray (Değerlendirme-Çeviri Metin): Yüksel Lisans Tezi / Uğur Demir. İstanbul, 2006.

Devellioğlu F. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat / F. Devellioğlu. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, 2000.

Durmuş M. Osmanlı Sahası Türkçe Şair Tezkirelerinin Söz Varlığı Üzerine / M. Durmuş // Bilig. The Journal of Social Sciences of The Turkish World. 2010. № 54.

Erdem M. D. Kitabi Qissanamei Süleyman Aleyhisselam Üzerine Söz Dizimi Çalışması (Süleymanname-74.Cilt): Doktora Tezi / M. D. Erdem. Samsun, 2005.

Erkan D. Matrakçı Nasûh’un Süleymân-nâmesi (1520–1537): Yüksek Lisans Tezi / D. Erkan. İstanbul 2005.

Güleç H. Süleymânnâme’de Eski Türk Destanlarına Ait Unsurlar, Dil-Üslûp ve Motifler / H. Güleç // Bilig. The Journal of Social Sciences of The Turkish World. 2006. № 36.

Gülensoy T. Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Dil ve Üslup / Tuncer Gülensoy // İçel Kültürü Dergisi. 1991.

Karademir F. Bir Dil ve Üslup Bileşeni Olarak Cahit Sıtkı’nın Şiirlerinde Soru / F. Karademir // Turkish Studies. Erzincan: Erzincan Üniversitesi, 2010. Volume 5/4 Fall.

Karaköse S. XVII. Yüzyılda Nedimâne Bir Üslup; Mâhir Divanı / S. Karaköse // Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Konya: Selçuk Üniversitesi, 2007.

Kılıç F. Sehî, Lâtîfî ve Âşık Çelebi Tezkirelerinden Hareketle XVI. yy. Tezkirelerinde Bazı Üslûp Özellikleri / Kılıç F. Yıldız A. // Türk Dili Kurultayı Bildirileri. Ankara: TDK Yay, 2004.

Кorkmaz Z. Eski Anadolu Türkçesi Üzerindeki Çalışmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar / Z. Кorkmaz // Türkoloji Dergisi. Ankara: Ankara Üniversitesi, 1977. Cilt VII, Sayı 1.

McEnery T. Corpus-based language studies: An advanced resource book. [Електронний ресурс] / T. McEnery. R. Xiao, Y. Tono. London: Routledge, 2006. – Режим доступу: http://cw.routledge.com/textbooks/0415286239/resources/corpa2.htm#_Toc92.

Pala İ. Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü / İ. Pala. Ankara: Akçağ, 1990.

Pakalin M. Z. Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü / M. Z. Pakalin. C. I–III. Istanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1983.

Polatcı T. Şehdi Osman-Efendi’nin Rusya Sefareti ve Sefaretnamesi (1757–1758): Yüksek Lisans Tezi / Türkan Polatcı. Tokat, 2003.

Sungurhan-Eyduran A. Önsöz [Електронний ресурс] / A. Sungurhan-Eyduran // Kınalızâde Hasan Çelebi. Tezkiretü’ş-şu’arâ. Ankara, 2009. – Режим доступу: ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf

Yıldırım N. Kara Çelebi-Zade Abdülaziz Efendi’nin Zafername adlı eseri (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Tahlil ve metin: Yüksek Lisans Tezi. / Nermin Yıldırım. İstanbul, 2005.

REFERENCES

Khalymonenko H. I. (2010), Istoriya turets’koyi literatury, Kyiv. (In Ukrainian).

Shmelev A. D. (2006), “Yazykovyye fakty i korpusnyye dannyye”, Russkiy yazyk v nauchnom osveshchenii, No. 1 (11). (In Russian).

Alyılmaz C. (1988), Latifi Tezkiresinin Sentaks Yönünden İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Anıl Z. A. (2002), Asıl Arapça Olup Türkçeye Anlam Kaymasına Uğrayarak Geçmiş Kelimeler, Yüksek Lisans Tezi, Müsbe, İstanbul.

Börekçi M. (1988), Aşık Çelebi Tezkiresi’nin Sentaks Bakımından, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Coşkun M. (2010), “Üslup Çalışmaları Üzerine”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları, Vol. V, Turkuaz, İstanbul.

Çınarcı M. N. (2007), Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni: Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

Çoban A., Edebiyatta Üslup Üzerine: sözün tadını dilde duymak, Akçağ Yay, Ankara.

Demir U. (2006), Târîh-i Mehmed Giray (Değerlendirme-Çeviri Metin), Yüksel Lisans Tezi, İstanbul.

Devellioğlu F. (2000), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara.

Durmuş M. (2010), “Osmanlı Sahası Türkçe Şair Tezkirelerinin Söz Varlığı Üzerine”, Bilig, The Journal of Social Sciences of The Turkish World, No. 54.

Erdem M. D. (2005), Kitabi Qissanamei Süleyman Aleyhisselam Üzerine Söz Dizimi Çalışması, (Süleymanname-74.Cilt): Doktora Tezi Samsun.

Erkan D. (2005), Matrakçı Nasûh’un Süleymân-nâmesi (1520–1537), Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Güleç H. (2006), “Süleymânnâme’de Eski Türk Destanlarına Ait Unsurlar, Dil-Üslûp ve Motifler”, Bilig, The Journal of Social Sciences of The Turkish World, No. 36.

Gülensoy T. (1991), “Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Dil ve Üslup”, in İçel Kültürü Dergisi.

Karademir F. (2010), “Bir Dil ve Üslup Bileşeni Olarak Cahit Sıtkı’nın Şiirlerinde Soru”, Turkish Studies, Volume 5/4 Fall, Erzincan Üniversitesi, Erzincan.

Karaköse S. (2007), “XVII. Yüzyılda Nedimâne Bir Üslup; Mâhir Divanı”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Kılıç F. and Yıldız A. (2004), “Sehî, Lâtîfî ve Âşık Çelebi Tezkirelerinden Hareketle XVI. yy. Tezkirelerinde Bazı Üslûp Özellikleri”, Türk Dili Kurultayı Bildirileri, TDK Yay, Ankara.

Кorkmaz Z. (1977), “Eski Anadolu Türkçesi Üzerindeki Çalışmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar”, Türkoloji Dergisi, Cilt VII, Sayı 1, Ankara Üniversitesi, Ankara.

McEnery T., R. Xiao and Y. Tono (2006), Corpus-based language studies: An advanced resource book, Routledge, London, available at:http://cw.routledge.com/textbooks/0415286239/resources/corpa2.htm#_Toc92.

Pala İ. (1990), Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ, Ankara.

Pakalin M. Z. (1983), Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I–III, Milli Eğitim Basımevi, Istanbul.

Polatcı T. (2003), Şehdi Osman-Efendi’nin Rusya Sefareti ve Sefaretnamesi (1757–1758), Yüksek Lisans Tezi, Tokat.

Sungurhan-Eyduran A. (2009), “Önsöz”, in Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-şu’arâ, Ankara, available at: ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf

Yıldırım N. (2005), Kara Çelebi-Zade Abdülaziz Efendi’nin Zafername adlı eseri (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad), Tahlil ve metin, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.