ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРОВОЇ ПАРАДИГМИ В МИСТЕЦТВІ ТУРЕЧЧИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ПАРАДОКСИ НОВИЗНИ В РЕЦЕПЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Г. В. Рог

Анотація

Завданням статті є визначення і осмислення питання щодо розвитку жанрової парадигми та еволюції стилів мистецтва Туреччини в ХХ столітті у контексті рецепції європейських традицій. Окреслені основні інноваційні процеси розвитку турецького мистецтва на рубежі епох. Нове концептуальне бачення сучасного мистецтва передбачало пошук нової інтерпретації ліній, колористики, символіки та образного різнобарв’я турецького живопису, скульптури, мозаїки, кераміки та килимарства. Подібні тенденції на десятиріччя вперед визначили та сформували творчі пошуки турецьких митців до освоєння, інтерпретації та актуалізації національної образотворчої традиції. У полотнах майстрів поєднались ліричні мотиві з сучасними техніками, пропонованими експериментальним мистецтвом Заходу. Проведене дослідження показало, що турецьке мистецтво протягом всієї своєї історії розвитку та еволюції стилів демонструє не лише важливі досягнення класичної музики, самобутнього образотворчого мистецтва, архітектури й інтелектуального кінематографу, а й живі національні традиції, котрі набувають нової інтерпретації та осмислення у творчості сучасних майстрів.

Як цитувати

Рог, Г. В. (2016). ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРОВОЇ ПАРАДИГМИ В МИСТЕЦТВІ ТУРЕЧЧИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ПАРАДОКСИ НОВИЗНИ В РЕЦЕПЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ. Сходознавство, (73-74), 181-201. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2016.73-74.181
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 18

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Еволюція жанрової парадигми, мистецтво Туреччини, парадокси новизни, рецепція європейської традиції, ХХ століття

Посилання

Вартаньян Э. Г. История и культура Турции в терминах и понятиях. Краснодар, 1999.

Макшакова Е. И. Новые явления в культурной жизни Турции ХVIII в. Москва, 1972.

Гасратян М. А., Орешкова С. Ф., Петросян Ю. А. Очерки истории Турции. Москва, 1983.

Генри Г. Традиционные турецкие виды искусства сегодня. Москва, 2002.

Льюис Р. Османская Турция: Быт, религия, культура. Москва, 2004.

Киреев Н. Г. История Турции ХХ в. Москва, 2007.

Конрад Н. И. Запад и Восток. Ленинград, 1972.

Крымский А. Ю. История Турции и её литературы: В 2 т. Москва, 1910–1916.

Культурное наследие Востока. Проблемы, поиски, суждения. Ленинград, 1985.

Миллер Ю. Искусство Турции. Москва, 1965.

Турецкая республика. Справочник. Москва, 2000.

Филиппова Т. А. Сила традиции и дух прогресса. Опыт знакомства с современным турецким искусством // Турция на рубеже ХХ–ХХI веков. Москва, 2008.

Durukan A. Türkiye; Dünya Kültür Mozaiğinin En Renkli Parçası // Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür. Ankara, 2002.

Gözaydın N. Türkiye; Çok Kültürlü Bir Coğrafya // Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür. Ankara, 2002.

Tansuğ S. Beş Gerçekçi Türk Ressamı. İstanbul, 1975.

Türköne M. Atatürk ınkılapları; Bir Kültürel Reform // Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür. Ankara, 2002.

Yavuz H. Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar. İstanbul, 2005.

Yavuz H. Türk Resminde Düşünce Geleneği ve Nuri İyem // Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar. İstanbul, 2005.

REFERENCES

Vartan’yan E. G. (1999), Istoriya i kul’tura Turtsii v terminakh i ponyatiyakh, Krasnodar. (In Russian).

Makshakova E. I. (1972), Novyye yavleniya v kul’turnoy zhizni Turtsii XVIII v., Moscow. (In Russian).

Gasratyan M. A., Oreshkova S. F. and Petrosyan Yu. A. (1983), Ocherki istorii Turtsii, Moscow. (In Russian).

Genri G. (2002), Traditsionnyye turetskiye vidy iskusstva segodnya, Moscow. (In Russian).

L’yuis R. (2004), Osmanskaya Turtsiya: Byt, religiya, kul’tura, Moscow. (In Russian).

Kireyev N. G. (2007), Istoriya Turtsii XX v., Moscow. (In Russian).

Konrad N. I. (1972), Zapad i Vostok, Leningrad. (In Russian).

Krymskiy A. Yu. (1910–1916), Istoriya Turtsii i eyë literatury: In 2 v., Moscow. (In Russian).

Kul’turnoye naslediye Vostoka. Problemy, poiski, suzhdeniya (1985), Leningrad. (In Russian).

Miller Yu. (1965), Iskusstvo Turtsii, Moscow. (In Russian).

Turetskaya respublika (2000), Spravochnik, Moscow. (In Russian).

Filippova T. A. (2008), “Sila traditsii i dukh progressa. Opyt znakomstva s sovremennym turetskim iskusstvom”, in Turtsiya na rubezhe XX–XXI vekov, Moscow. (In Russian).

Durukan A. (2002), “Türkiye; Dünya Kültür Mozaiğinin En Renkli Parçası”, in Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür, Ankara.

Gözaydın N. (2002), “Türkiye; Çok Kültürlü Bir Coğrafya”, in Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür, Ankara.

Tansuğ S. (1975), Beş Gerçekçi Türk Ressamı, İstanbul.

Türköne M. (2002), “Atatürk ınkılapları; Bir Kültürel Reform”, in Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür, Ankara.

Yavuz H. (2005), Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, İstanbul.

Yavuz H. (2005), “Türk Resminde Düşünce Geleneği ve Nuri İyem”, in Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, İstanbul.