Відкриття Центру єгиптології при Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. О. Тарасенко

Анотація

2022 рік для єгиптології є ювілейним. Двісті років тому, 27 вересня 1822 року талановитий французький сходознавець Жан-Франсуа Шампольйон (Jean-François Champollion, 1790–1832) виголосив на засіданні Академії написів Французького інституту свою відому доповідь “Лист до п. Дасьє стосовно алфавіту фонетичних ієрогліфів” (“Lettre à Mr. Dacier relative à l’alphabet des hiéroglyphes phonétiques”), у якій надав інформацію про своє відкриття фонетичного значення низки єгипетських ієрогліфів. Ця промова, видана як окрема публікація, вважається епохальною, адже дала дієвий ключ для дешифрування єгипетської писемності, а отже, спричинилася до появи єгиптології як наукової дисципліни.

Як цитувати

Тарасенко, М. О. (2022). Відкриття Центру єгиптології при Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Сходознавство, (90), 231-239. вилучено із https://skhodoznavstvo.org.ua/index.php/journal/article/view/289
Переглядів статті: 155 | Завантажень PDF: 131

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Посилання

Коцур А. Єгиптолог Є. В. Черезов (1912–1988) і його наукова спадщина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Історія”. 2019. Вип. 1 (140).

Кошовий О. Політика між ритуалом і догматом (свобода дій фараона в Стародавньому Єгипті) // Східний світ. 1994. № 1–2.

Романова О. Єгиптологічні студії Марка Антоновича // Схід і Захід цивілізацій. До ювілею Ю. М. Кочубея / упор. О. Василюк. Київ, 2012.

Тарасенко М. О. Гробниця Тутанхамона та її скарби: минуле, сучасність, майбутнє // Електронний журнал “Explorer Life”; дата публікації: 07.02.2019; URL: https://magazine.explorer.life/hrobnytsia-tutankhamona/ (дата звернення: 20.10.2022).

Тарасенко М. О. Пам’ятники Стародавнього Єгипту в музеях України: історія формування та сучасний стан // III–IV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського): Збірник матеріалів, м. Київ, 23–24 грудня 2020 р. Ч. 1. Київ, 2020.

Тарасенко М. О. Сергій Володимирович Доніч (1900–1958): доля єгиптолога в радянській Україні // Доісламський Близький Схід: історія, релігія, культура / за ред. М. О. Тарасенка. Вип. 2. Київ, 2021.

Щербань Т. Академік М. О. Коростовцев – досягнення на терені єгиптології // Східний світ. 2000. № 2.

Bierbrier M. L. Who was who in Egyptology. 4th Ed. London, 2012.

Connor S., Laboury D. Tutankhamun. Discovering the Forgotten Pharaoh. Exhibition organized at the Europa Expo space TGV train station “Les Guillemins” Liège. 14th December 2019 – 30th August 2020. Liège, 2020.

Parkinson R. B. (ed.). Tutankhamun: Excavating the Archive. Oxford, 2021.

Tarasenko M. Oud-Egypte in Oekraïne // Mehen. Essays over het oude Egypte (2021–2022). Leiden, 2021.

Tarasenko M. Ancient Egypt in Ukraine // ICOM/CIPEG E-News. 2022. Vol. 17: Special issue on Egyptian collections in the Ukraine; URL: http://cipeg.icom.museum/media/docs/2022-17-cipeg-e-news.pdf (дата звернення: 29.10.2022).

REFERENCES

Kotsur A. (2019), “Yehyptoloh Ye. V. Cherezov (1912–1988) i yoho naukova spadshchyna”, Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya “Istoriya”, Vol. 1 (140), pp. 27–30. (In Ukrainian).

Koshovyy O. (1994), “Polityka mizh rytualom i dohmatom (svoboda diy faraona v Starodavn’omu Yehypti”, Shìdnij svìt, No. 1–2, pp. 53–65. (In Ukrainian).

Romanova O. (2012), “Yehyptolohichni studiyi Marka Antonovycha”, in O. Vasylyuk (ed.), Skhid i zakhid tsyvilizatsiy. Do yuvileyu Yu. M. Kochubeya, IS NANU, Kyiv, pp. 327–41. (In Ukrainian).

Tarasenko M. O. (2019), “Hrobnytsya Tutankhamona ta yiyi skarby: mynule, suchasnist’, maybutnye”, Elektronnyy zhurnal “Explorer Life”, available at: https://magazine.explorer.life/hrobnytsia-tutankhamona/ (published 07.02.2019) (accessed 20 October 2022). (In Ukrainian).

Tarasenko M. O. (2020), “Pam’yatnyky Starodavn’oho Yehyptu v muzeyakh Ukrayiny: istoriya formuvannya ta suchasnyy stan”, in: III–IV Konhres skhodoznavtsiv (do 150-yi richnytsi vid dnya narodzhennya Ahatanhela Kryms’koho): Zbirnyk materialiv m. Kyiv, 23–24 hrudnya 2020 r. Part 1, Kyiv, pp. 36–41. (In Ukrainian).

Tarasenko M. O. (2021), “Serhiy Volodymyrovych Donich (1900–1958): dolya yehyptoloha v radyans’kiy Ukrayini”, in M. O. Tarasenko (ed.), Doislams’kyy Blyz’kyy Skhid: istoriya, relihiya, kul’tura, Vol. 2, IS NANU, Kyiv, pp. 147–80. (In Ukrainian).

Shcherban’ T. (2000), “Akademik M. O. Korostovtsev – dosyahnennya na tereni yehyptolohiyi”, Shìdnij svìt, No. 2, pp. 28–42. (In Ukrainian).

Bierbrier M. L. (2012), Who was who in Egyptology, 4th Ed., The Egypt Exploration Society, London.

Connor S. and Laboury D. (eds) (2020), Tutankhamun. Discovering the Forgotten Pharaoh. Exhibition organized at the Europa Expo space TGV train station “Les Guillemins” Liège. 14th December 2019 – 30th August 2020, Presses Universitaires de Liège, Liège.

Parkinson R. B. (ed.) (2021), Tutankhamun: Excavating the Archive, The Bodleian Libraries & Griffith Institute, Oxford.

Tarasenko M. (2021), “Oud-Egypte in Oekraïne”, in Mehen. Essays over het oude Egypte (2021–2022), Hermine van Rooy, Leiden, pp. 132–47.

Tarasenko M. (2022), “Ancient Egypt in Ukraine”, ICOM/CIPEG E-News, Vol. 17: Special issue on Egyptian collections in the Ukraine, available at: http://cipeg.icom.museum/media/docs/2022-17-cipeg-e-news.pdf (accessed 29 October 2022).