КРИМСЬКІ СУДОВІ КНИГИ: ТИПИ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХНЯ СТРУКТУРА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Д. Рустемов

Анотація

Основною метою статті є опис та аналіз стилістичних та структурних особливостей кримських юридичних документів періоду XVII–XVIII ст. У цю епоху суди Османської імперії розпочали перехід на тюркську мову, яка зберігала, тим не менш, значний відсоток арабомовних слів і виразів. В основному ці запозичені слова були термінами, якi виражали різні поняття шаріату і мусульманської юриспруденції – фікха. Але на початковому етапі переходу до системи судів за османським зразком арабських слів у кримських юридичних актах було набагато більше, і навіть більшість документів писали виключно арабською. Тюркізація діловодства в Криму настає дещо пізніше, наприкінці XVI – на початку XVII ст. Саме до цього періоду належать досліджувані в нашій публікації судові книги. Основна увага в статті приділена типам документів, які видавали суди шаріату того часу, і їхнім основним відмінним характеристикам. Детально описана внутрішня структура цих документів, а також тих, які були їхніми копіями і одночасно реєстраційними записами, зібраними в єдину книгу – сакк. В якості ілюстративного матеріалу в статті наведені транслітеровані з арабської графіки зразки таких документів у перекладі на російську мову.

Як цитувати

Рустемов, О. Д. (2015). КРИМСЬКІ СУДОВІ КНИГИ: ТИПИ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХНЯ СТРУКТУРА. Сходознавство, (70), 95-113. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2015.70.095
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 8

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Кримські судові книги, структура, типи документів

Посилання

Биярсланов М. Выписи изъ кадіаскерскаго сакка (книги) 1017–1022 хиджры (1608/9 – 1613 г. хр. лет.), хранящагося в архіве Таврическаго Губернскаго Правления // Известия Таврической ученой архивной комиссии (ИТУАК). №№ 8, 9, 10. Симферополь, 1889–1891.

Вельяминов-Зернов В. Материалы для изучения Крымского ханства, извлеченные по распоряжению императорской АН из Московского главного архива Министерства иностранных дел. Санкт-Петербург, 1864.

Лашков Ф. Ф. Исторический очерк Крымско-татарского землевладения // Известия Таврической ученой архивной комиссии (ИТУАК). №№ 21, 22, 23, 24, 25. Симферополь, 1894–1897.

Рустемов О. Д. Русско-украинско-крымскотатарский словарь юридических терминов. Симферополь, 2013.

Рустемов О. Д. Внутренняя стилистика бахчисарайских сиджилей // Сходознавство, 2013, № 64.

Рустемов О. Д. Крымские сиджили XVII–XVIII вв.: жанровая структура юридического документа “хукм” // Вестник СПб Университета им. А. С. Пушкина. Востоковедение. Африканистика. Серия 13. Выпуск 1. Санкт-Петербург, Март, 2015.

Рустемов О. Д. Языковые параллели русского и крымскотатарского делового письма в юридических документах XVI–XVII вв. // Восток. Oriens, 2015, № 4.

Судебные книги Крымского ханства (Копии), хранящиеся в библиотеке им. И. Гаспринского в Симферополе. Архивный фонд: 67 А90.

Akgündüz, Ahmet; Oğuz, Mustafa. Hüccet (Худжет) // İslam Ansiklopedisi, TDV, 1998.

Интернет-ресурс: http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c18/c180259.pdf

Kurat, Akdes N. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki Altın Ordu, Kırım ve Türkistan Hanlarına ait yarlık ve bitikler. İstanbul, 1940.

Yaşa, Fırat. Kırım Hanlığı’nda Köleliğin Sosyal ve Mali Boyutları // Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr), 2014, № 13 (3). https://doi.org/10.21547/jss.256811

Günay, Ramazan. Şer’iye Sicillerinde Mülk Alışverişleri: Kullanılan Usul ve Dil // SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Aralık, 2012.

Gedikli, Fethi. Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Şer‘iyye Sicilleri // Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 3, 2005.

Yavuz, Şevki Yusuf. Hüccet // İslam Ansiklopedisi. TDV, 1998. Интернет-ресурс: http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c18/c180259.pdf

REFERENCES

Biyarslanov M. (1889–1891), “Vypisi iz” kadіaskerskago sakka (knigi) 1017–1022 khidzhry (1608/9 – 1613 g. khr. let.), khranyashchagosya v arkhіve Tavricheskago Gubernskago Pravleniya”, in Izvestiya Tavricheskoy uchenoy arkhivnoy komissii (ITUAK), No. 8, 9, 10, Simferopol’. (In Russian).

Vel’yaminov-Zernov V. (1864), Materialy dlya izucheniya Krymskogo khanstva, izvlechennyye po rasporyazheniyu imperatorskoy AN iz Moskovskogo glavnogo arkhiva Ministerstva inostrannykh del, Saint Petersburg. (In Russian).

Lashkov F. F. (1894–1897), “Istoricheskiy ocherk Krymsko-tatarskogo zemlevladeniya”, in Izvestiya Tavricheskoy uchenoy arkhivnoy komissii (ITUAK), No. 21, 22, 23, 24, 25, Simferopol’. (In Russian).

Rustemov O. D. (2013), Russko-ukrainsko-krymskotatarskiy slovar’ yuridicheskikh terminov, Simferopol’. (In Russian).

Rustemov O. D. (2013), “Vnutrennyaya stilistika bakhchisarayskikh sidzhiley”, in Skhodoznavstvo, No. 64. (In Russian).

Rustemov O. D. (2015), “Krymskiye sidzhili XVII–XVIII vv.: zhanrovaya struktura yuridicheskogo dokumenta “khukm””, Vestnik SPb Universiteta im. A. S. Pushkina. Vostokovedeniye. Afrikanistika, Seriya 13, Issue 1, Saint Petersburg, March. (In Russian).

Rustemov O. D. (2015), “Yazykovyye paralleli russkogo i krymskotatarskogo delovogo pis’ma v yuridicheskikh dokumentakh XVI–XVII vv.”, Oriens, No. 4. (In Russian).

Sudebnyye knigi Krymskogo khanstva (Kopii), khranyashchiyesya v biblioteke im. I. Gasprinskogo v Simferopole, Arkhivnyy fond: 67 A90. (In Russian).

Akgündüz, Ahmet and Oğuz, Mustafa (1998), “Hüccet (Худжет)”, in İslam Ansiklopedisi, TDV, available at: http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c18/c180259.pdf

Kurat, Akdes N. (1940), Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki Altın Ordu, Kırım ve Türkistan Hanlarına ait yarlık ve bitikler, İstanbul.

Yaşa, Fırat (2014), “Kırım Hanlığı’nda Köleliğin Sosyal ve Mali Boyutları”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, available at: http://jss.gantep.edu.tr, No. 13 (3). https://doi.org/10.21547/jss.256811

Günay, Ramazan (2012), “Şer’iye Sicillerinde Mülk Alışverişleri: Kullanılan Usul ve Dil”, in SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık.

Gedikli, Fethi (2005), “Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Şer‘iyye Sicilleri”, in Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 3.

Yavuz, Şevki Yusuf (1998), “Hüccet”, in İslam Ansiklopedisi, TDV, available at: http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c18/c180259.pdf