ВИНИКНЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ТАВРІЙСЬКОГО МАГОМЕТАНСЬКОГО ДУХОВНОГО ПРАВЛІННЯ (ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПИТАННЯ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. С. Мавріна

Анотація

У статті розглянуто історіографію проблеми виникнення Таврійського Магометанського Духовного Правління (далі ТМДП) та його діяльності як органу релігійного самоуправління мусульман Криму, що перебував під контролем державної бюрократичної машини Російської імперії.
Аналіз основних тематичних напрямків історіографії ХІХ століття щодо мусульманського населення Криму, різноманітної кримознавчої літератури етнографічного, історичного, правознавчого, статистичного, мемуарного характеру останньої чверті XIX – до початку XX століття дає підстави стверджувати про відсутність цілісної спроби дослідження процесів створення і діяльності ТМДП.
Викладений фактичний матеріал на основі вивчення кримських архівних джерел, аналіз преси та законодавчої бази щодо створення ТМДП, здійснений І. Александровим, провідним дослідником ТМДП 20-х років ХХ століття, не збігався з його оціночними судженнями, які були притаманні й більшості вчених кінця ХІХ – початку ХХ століття. Ці твердження базувались на тезі, що мусульманське духовенство з часів останнього кримського хана Шагін-Гірея залишилось на своїх місцях і управлялось на колишніх умовах. Однак роботи вченого доводять, що управління і життя мусульман не залишились колишніми.
Аналіз історіографічного доробку, законодавчої бази приводить до висновку, що, починаючи з 1831 року, діяльність ТМДП ставала дедалі більше зарегульованою. ТМДП структурно увійшло до МВС і стало частиною розгалуженої бюрократичної системи.

Як цитувати

Мавріна, О. С. (2017). ВИНИКНЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ТАВРІЙСЬКОГО МАГОМЕТАНСЬКОГО ДУХОВНОГО ПРАВЛІННЯ (ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПИТАННЯ). Сходознавство, (78), 17-37. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2017.78.017
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 20

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

історіографія, Крим, мусульмани, Російська імперія, Таврійське Магометанське Духовне Правління

Посилання

Абдуллаева З. З. Жизнь и деятельность Таврического муфтия Али Хункалова // Культура народов Причерноморья, 1999. № 9. С. 57–60.

Александров И. Ф. К истории учреждения Таврического магометанского духовного правления 1794 // ИТУАК, 1918. № 54. С. 316–342.

Александров И. Ф. О мусульманском духовенстве и управлении духовными делами мусульман в Крыму после его присоединения к России // ИТУАК, 1914, № 51. C. 207–220.

Александров И. Ф. О наибах в Крыму // Мир ислама. Санкт-Петербург, 1912. Т. 1. № 4. С. 669–670.

Александров И. Ф. О шифате в Крыму. Симферополь, 1914а. 5 с.

Арапов Д. Ю. Система государственного регулирования ислама в Российской империи (последняя треть XVIII – начало XX вв.). Москва, 2004. 288 с.

Арапов Д. Ю. Система государственного регулирования ислама в Российской империи (последняя треть XVIII – начало XX вв.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Москва, 2005. 59 с.

Арапов Д. Ю. Образование Таврического муфтията в Российской империи (1783–1831 гг.) // Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Вып. 4: Четвертые чтения памяти академика РАН Л. В. Милова. Материалы к международной научной конференции. Москва, 26 октября – 1 ноября 2015 г. / Под ред. Д. Ю. Арапов, Н. С. Борисов, Л. Н. Вдовина и др. Т. 4. Москва, 2015. С. 592–597.

Блюменфельд Г. Ф. Крымско-татарское землевладение. (Ист.-юрид. очерк). Одесса: Тип. “Одес. вестн.”, 1888. 116 с.

Бойцова Е. В., Ганкевич В. Ю., Муратова Е. С., Хайрединова З. З. Ислам в Крыму: Очерки истории функционирования мусульманских институтов. Симферополь, 2009. 432 с.

Варадинов Н. В. История Министерства внутренних дел. Санкт-Петербург, 1858–1863. Ч. 1–3. 8 т.

Ганич А. Муфтият, которого не было // Ab Imperio, 2011. № 4. С. 261–284. https://doi.org/10.1353/imp.2011.0027

Ганкевич В. Ю. Таврійське мусульманське духівництво в межах законів Російської імперії (XIX – поч. XX ст.) // Вісник Університету внутрішніх справ, 1999. № 7. С. 19–22.

Державний архів Одеської області. Ф. 190. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 1823–1830. Оп. 1. Спр. 74. 144 арк. 7 лютого 1825 – 16 січня 1831.

Завадовский А. Г. Сто лет жизни Тавриды. (В память празднования столетнего юбилея присоединения Крыма к России 1783–1883 гг.). Симферополь: Таврическая губернская типография, 1885. 324 с.

Кондараки В. Х. Универсальное описание Крыма. Ч. 1. Николаев, 1873. 249 с.

Кондараки В. Х. Универсальное описание Крыма. Ч. 3–7. Санкт-Петербург, 1875. 400 с.

Кондараки В. Х. Универсальное описание Крыма. Ч. 8–13. Санкт-Петербург, 1875. 500 с.

Кондараки В. Х. В память столетия Крыма. Москва: Типография В. В. Чичерина, 1883.

Конкин Д. В. Вакуфное землевладение в контексте деятельности первых землеустроительных комиссий в Крыму (1796–1810 гг.) // МАИЭТ, 2008. Вып. 14. С. 491–512.

Конкин Д. В. Граф М. С. Воронцов и вакуфный вопрос в Крыму // МАИЭТ, 2010. Вып. 16. С. 488–518.

Конкин Д. В. Проблемы вакуфного землевладения в Крыму после окончания Восточной войны (1853–1856 гг.) // Материалы к истории Причерноморья в Новое время. Симферополь, 2016. С. 50–70.

Лашков Ф. Ф. Исторический очерк крымскотатарского землевладения. Симферополь, 1897.

Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток. Вінниця: Консоль, 2016. С. 399.

Мухин В. Ф. Очерк магометанского права наследования. Санкт-Петербург, 1898. 296 с.

Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собрание 1. Т. 21. 1830. № 15708.

ПСЗРИ. Собрание 1. Т. 22. 1830. № 15988.

ПСЗРИ. Собрание 1. Т. 23. 1830. № 17174, № 17265.

ПСЗРИ. Собрание 2. Т. 1. 1830. № 690.

ПСЗРИ. Собрание 2. Т. 6. 1832. № 5033.

ПСЗРИ. Собрание 2. Т. 12. 1838. № 10594.

ПСЗРИ. Собрание 3. Т. 11. 1894. № 7754.

Таран П. Є. Автономістські ідеї в політико-правовій думці кримськотатарського народу (1783–1918 рр.). [Текст]: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Таран Павло Євгенович; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2004. 20 с.

Тимощук О., Таран П. Кримськотатарська політико-правова думка кінця XVIII – початку XX ст.: особливості генезису та автономістські процеси еволюції. Харків, 2004. 176 с.

Торнау Н. Е. О праве собственности по мусульманскому законодательству. Санкт-Петербург, 1882. [2], X, 87 с.

Хайрединова З. З. Роль первых Таврических муфтиев и проблемы интеграции мусульманского населения Крыма в состав России (1783–1803 гг.) // Вестник Кемеровского государственного университета, 2016. № 1 (65). С. 66–70.

Хайрединова З. З. Правовое регулирование статуса крымскотатарского духовенства в период включения Крыма в состав России (конец XVIII – первая половина XIX вв.) // Материалы к истории Причерноморья в Новое время. Симферополь, 2016а. С. 26–31.

Хутько Т. В. Магометанский духовный суд в Таврической губернии (конец XVIII – первая половина XIX ст.) // Проблеми законності, 2013. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/magometanskiy-duhovnyy-sud-v-tavricheskoy-gubernii-konets-xviii-pervaya-polovina-xix-st-1

Якубович М. Іслам в Україні: Історія і сучасність. Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2016. 264 с.

REFERENCES

Abdullayeva Z. Z. (1999), “Zhizn’ i deyatel’nost’ Tavricheskogo muftiya Ali Khunkalova”, in Kul’tura narodov Prichernomor’ya, No. 9, pp. 57–60. (In Russian).

Aleksandrov I. F. (1918), “K istorii uchrezhdeniya Tavricheskogo magometanskogo dukhovnogo pravleniya 1794”, in ITUAK, No. 54, pp. 316–342. (In Russian).

Aleksandrov I. F. (1914), “O musul’manskom dukhovenstve i upravlenii dukhovnymi delami musul’man v Krymu posle ego prisoye-dineniya k Rossii”, in ITUAK, No. 51, pp. 207–220. (In Russian).

Aleksandrov I. F. (1912), “O naibakh v Krymu”, in Mir islama, Sankt-Peterburg, Vol. 1, No. 4, pp. 669–670. (In Russian).

Aleksandrov I. F. (1914a), O shifate v Krymu, Simferopol’. 5 p. (In Russian).

Arapov D. Yu. (2004), Sistema gosudarstvennogo regulirovaniya islama v Rossiyskoy imperii (poslednyaya tret’ XVIII – nachalo XX vv.), Moskva. 288 p. (In Russian).

Arapov D. Yu. (2005), Sistema gosudarstvennogo regulirovaniya islama v Rossiyskoy imperii (poslednyaya tret’ XVIII – nachalo XX vv.), Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni doktora istoricheskikh nauk, Moskva. 59 p. (In Russian).

Arapov D. Yu. (2015), “Obrazovaniye Tavricheskogo muftiyata v Rossiyskoy imperii (1783–1831 gg.)”, in Rus’, Rossiya: Sredneve-kov’ye i Novoye vremya, Vyp. 4: Chetvertyye chteniya pamyati akademika RAN L. V. Milova, Materialy k mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, Moskva, 26 oktyabrya – 1 noyabrya 2015 g., Pod red. D. Yu. Arapov, N. S. Borisov, L. N. Vdovina i dr., Vol. 4, Moskva, pp. 592–597. (In Russian).

Blyumenfel’d G. F. (1888), Krymsko-tatarskoye zemlevladeniye. (Ist.-yurid. ocherk), Odessa: Tip. “Odes. vestn.”. 116 p. (In Russian).

Boytsova E. V., Gankevich V. Yu., Muratova E. S. and Khayredinova Z. Z. (2009), Islam v Krymu: Ocherki istorii funktsionirovaniya musul’manskikh institutov, Simferopol’. 432 p. (In Russian).

Varadinov N. V. (1858–1863), Istoriya Ministerstva vnutrennikh del, Sankt-Peterburg, Ch. 1–3. 8 Vol. (In Russian).

Ganich A. (2011), “Muftiyat, kotorogo ne bylo”, in Ab Imperio, No. 4, pp. 261–284. (In Russian). https://doi.org/10.1353/imp.2011.0027

Hankevych V. Yu. (1999), “Tavriys’ke musul’mans’ke dukhivnytstvo v mezhakh zakoniv Rosiys’koyi imperiyi (XIX – poch. XX st.)”, in Visnyk Universytetu vnutrishnikh sprav, No. 7, pp. 19–22. (In Ukrainian).

Derzhavnyy arkhiv Odes’koyi oblasti, F. 190, Kantselyariya No-vorosiys’koho i Bessarabs’koho heneral-hubernatora, Op. 1, Spr. 74, 144 ark., 7 lyutoho 1825 – 16 sichnya 1831. (In Ukrainian).

Zavadovskiy A. G. (1885), Sto let zhizni Tavridy. (V pamyat’ prazdnovaniya stoletnego yubileya prisoyedineniya Kryma k Rossii 1783–1883 gg.), Simferopol’: Tavricheskaya gubernskaya tipogra-fiya. 324 p. (In Russian).

Kondaraki V. Kh. (1873), Universal’noye opisaniye Kryma, Ch. 1, Nikolayev. 249 p. (In Russian).

Kondaraki V. Kh. (1875), Universal’noye opisaniye Kryma, Ch. 3–7, Sankt-Peterburg. 400 p. (In Russian).

Kondaraki V. Kh. (1875), Universal’noye opisaniye Kryma, Ch. 8–13, Sankt-Peterburg. 500 s. (In Russian).

Kondaraki V. Kh. (1883), V pamyat’ stoletiya Kryma, Moskva: Tipografiya V. V. Chicherina. (In Russian).

Konkin D. V. (2008), “Vakufnoye zemlevladeniye v kontekste de-yatel’nosti pervykh zemleustroitel’nykh komissiy v Krymu (1796–1810 gg.)”, in MAIET, Vyp. 14, pp. 491–512. (In Russian).

Konkin D. V. (2010), “Graf M. S. Vorontsov i vakufnyy vopros v Krymu”, in MAIET, Vyp. 16, pp. 488–518. (In Russian).

Konkin D. V. (2016), “Problemy vakufnogo zemlevladeniya v Krymu posle okonchaniya Vostochnoy voyny (1853–1856 gg.)”, in Materialy k istorii Prichernomor’ya v Novoye vremya, Simferopol’, pp. 50–70. (In Russian).

Lashkov F. F. (1897), Istoricheskiy ocherk krymskotatarskogo zemlevladeniya, Simferopol’. (In Russian).

Musul’mans’ka spil’nota Ukrayiny: instytutsionalizatsiya i rozvytok (2016), Vinnytsya: Konsol’, p. 399. (In Ukrainian).

Mukhin V. F. (1898), Ocherk magometanskogo prava nasledovaniya, Sankt-Peterburg. 296 p. (In Russian).

Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii (PSZRI) (1830), Sobraniye 1, Vol. 21, No. 15708. (In Russian).

PSZRI (1830), Sobraniye 1, Vol. 22, No. 15988. (In Russian).

PSZRI (1830), Sobraniye 1, Vol. 23, No. 17174, No. 17265. (In Russian).

PSZRI (1830), Sobraniye 2, Vol. 1, No. 690. (In Russian).

PSZRI (1832), Sobraniye 2, Vol. 6, No. 5033. (In Russian).

PSZRI (1838), Sobraniye 2, Vol. 12, No. 10594. (In Russian).

PSZRI (1894), Sobraniye 3, Vol. 11, No. 7754. (In Russian).

Taran P. Ye. (2004), Avtonomists’ki ideyi v polityko-pravoviy dumtsi kryms’kotatars’koho narodu (1783–1918 rr.). [Tekst]: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.01, Taran Pavlo Yevhenovych; NAN Ukrayiny, Instytut derzhavy i prava im. V. M. Korets’koho, Kyiv. 20 p. (In Ukrainian).

Tymoshchuk O. and Taran P. (2004), Kryms’kotatars’ka polityko-pravova dumka kintsya XVIII – pochatku XX st.: osoblyvosti henezysu ta avtonomists’ki protsesy evolyutsiyi, Kharkiv. 176 p. (In Ukrai-nian).

Tornau N. E. (1882), “O prave sobstvennosti po musul’manskomu zakonodatel’stvu”, Sankt-Peterburg, [2], X. 87 p. (In Russian).

Khayredinova Z. Z. (2016), “Rol’ pervykh Tavricheskikh muftiyev i problemy integratsii musul’manskogo naseleniya Kryma v sostav Rossii (1783–1803 gg.)”, in Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta, No. 1 (65), pp. 66–70. (In Russian).

Khayredinova Z. Z. (2016a), “Pravovoye regulirovaniye statusa krymskotatarskogo dukhovenstva v period vklyucheniya Kryma v sostav Rossii (konets XVIII – pervaya polovina XIX vv.)”, in Materialy k istorii Prichernomor’ya v Novoye vremya, Simferopol’, pp. 26–31. (In Russian).

Khut’ko T. V. (2013). “Magometanskiy dukhovnyy sud v Tav-richeskoy gubernii (konets XVIII – pervaya polovina XIX st.)”, in Problemy zakonnosti, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/magometanskiy-duhovnyy-sud-v-tavricheskoy-gubernii-konets-xviii-pervaya-polovina-xix-st-1 (accessed May 6, 2017). (In Russian).

Yakubovych M. (2016), Islam v Ukrayini: Istoriya i suchasnist’, Vinnytsya: TOV “Nilan-LTD”. 264 p. (In Ukrainian).