ОБРАЗИ СКІФІВ НА “ШОЛОМІ” З КУРГАНУ ПЕРЕДЕРІЄВА МОГИЛА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Л. С. Клочко

Анотація

Знахідку з кургану Передерієва Могила дослідники вивчають упродовж 30 років. Предмет привертає увагу формою – за абрисом нагадує шолом. Його вирізняє рельєфний декор на поверхні: зображення скіфів – чотирьох юнаків і двох літніх чоловіків. Композиція на “шоломі” є джерелом вивчення скіфських костюмів, а також семантики сюжетів, представлених на фризі. Зображення на фризі виконані в боспорському стилі: у трактуванні образів скіфів використані схеми, властиві грецькому мистецтву періоду класики. Але подробиці у відображенні вбрання персонажів, зброї та інших речей свідчать, що персонажі створені не за трафаретами, а мають індивідуальні характеристики. Науковці запропонували кілька версій щодо “прочитання” сюжету на “шоломі”. Цікавими є припущення німецького дослідника К. Штелера: у двох сценах подано інтерпретацію подій, пов’язаних зі скіфським царем Аріапейтом та його синами Скілом, Оріком та Октамасадом. Подібна версія – в обох сценах відображені своєрідні взаємовідносини між трьома братами-царями. Є ще кілька гіпотез щодо змісту зображень. Одне з перших тлумачень сюжетів – боротьба скіфів, які повернулися з Малої Азії (бородаті воїни) з дітьми скіф’янок і рабів. На цю ж тему ще одне припущення: скіфи-воїни б’ються зі своїми невірними жінками, на допомогу яким прийшли діти. В одній зі сцен вбачають відображення військового звичаю скіфів – зняття скальпа. В усіх гіпотезах науковці розглядають сцени на “шоломі” як ілюстрації до розповідей, поданих в “Історії” Геродота. Але, можливо, конкретний зміст сцен, представлених на предметі, ми не зможемо “прочитати”, оскільки “картинки” були зрозумілі лише замовнику. Можливо, у них відображено героїчне минуле, а образи є даниною пам’яті предків. Сюжет, загалом, підкреслює велику роль героя в ідеології скіфського суспільства.
Існує кілька припущень щодо призначення “шолома”: культовий предмет, навершя бунчука. За однією з гіпотез, предмет є декором церемоніального головного убору – пілоса, знаком належності до соціальної верхівки. Ймовірно, передеріївський “шолом” – нагорода скіфському воїну, яка підвищувала його статус до рангу пілофорів.

Як цитувати

Клочко, Л. С. (2018). ОБРАЗИ СКІФІВ НА “ШОЛОМІ” З КУРГАНУ ПЕРЕДЕРІЄВА МОГИЛА. Сходознавство, (82), 99-124. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2018.82.099
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 26

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

боспорський стиль, наративна композиція, Передерієва Могила, скіфська торевтика, скіфське вбрання

Посилання

Алексеев А. Ю. Хронография Европейской Скифии VII–IV веков до н. э. Санкт-Петербург, 2003.

Геродот. Історії в дев’яти книгах / Переклад, передмова та примітки А. О. Білецького. Київ, 1993.

Клочко Л. С. Верхній плечовий одяг скіфів // Археологія. 1984. № 47.

Клочко Л. С. Поясная одежда у населения Скифии // Древности скифской эпохи. Москва, 2006.

Клочко Л. С. Чоловічі головні убори на землях Скіфії // Эпоха раннего железа: Сборник научных трудов к 60-летию С. А. Ско-рого. Київ – Полтава, 2009.

Клочко Л. С. Костюмы скифских амазонок // Восточноевропейские древности скифской эпохи. Воронеж, 2011.

Кравец Д. П. Золотой шлем (Скифы и Донбасс). Славянск, 2002.

Кубышев А. И., Бессонова С. С., Ковалев Н. В. Братолюбовский курган. Киев, 2009.

Латышев В. В. Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе // ВДИ. 1947–1949.

Легранд С. Загадочный золотой предмет из кургана Передериева Могила // РА. 1998. № 4.

Лесков А. М. Богатое скифское погребение из Восточного Крыма // Советская археология. 1968. № 1.

Моруженко А. О. Скіфський курган Передерієва Могила // Археологія. 1992. № 4.

Музей історичних коштовностей України: Альбом / Упоряд. Л. С. Клочко, О. П. Підвисоцька, О. В. Старченко та ін. Київ, 2004.

Мурзин В. Ю. О золотых “конусах” из скифских курганов // Археологія i давня історія України. 2018. Вип. 2 (27).

Полосьмак Н. В., Баркова Л. Л. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV–III вв. до н. э.). Новосибирск, 2005.

Ролле Р. О фризе Чертомлыкской амфоры. Киев, 1999.

Русяева М. В. Золотой предмет ритуально-культового назначения из кургана Передериева Могила // Боспорский феномен. Санкт-Петербург, 1999.

Рябова В. А., Черняков І. Т. Призначення та походження великих золотих скіфських “вoрвoрок” // Музейні читання: Матеріали наукової конференції. Київ, Музей iсторичних коштовностей України, грудень 2001 р. Київ, 2002.

Савостина Е. А. Боспорский стиль и сюжеты Геродота в пластике Северного Причорноморья // Боспорский рельеф со сценой сражения (Амазономахия?). Москва – Санкт-Петербург, 2001.

Савостина Е. А. Иконография скифской битвы и “боспорский стиль”: новый повод для обсуждени проблемы // Таврические студии. Исторические науки. 2014. № 6.

Штупперих Р. Рельеф с изображением битвы скифов, найденный на Таманском полуострове // Боспорский рельеф со сценой сражения (Амазономахия?). Москва – Санкт-Петербург, 2001.

Яценко С. А. Костюм Древней Евразии. Москва, 2006.

Meyer C. Greco-Scythian Art. The Birth of Eurasia. From Classical Antiquity to Russian Modernity. Oxford, 2013. https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199682331.001.0001

Ріrson F. Ansichten des Kriges. Kampreliefs klassischer und hellenistischer Zeit im Kulturvergleich / Deutsches archaologisches Institut. Archaologische Forschungen. Bd. 31. Berlin, 2014.

Stähler K. Ein skythischer Repräsentations-Helm // Beschreiben und Deuten in der Archäologie des Alten Orients: Festschrift für Ruth Mayer-Opificius. Münster, 1994.

REFERENCES

Alekseev A. Yu. (2003), Khronografiya Evropeyskoy Skifii VII–IV vekov do n. e., Izd-vo Gos. Ermitazha, Sankt-Petersburg. (In Russian).

Herodot (1993), Istorii v devijty knygach; Pereklad, peredmova ta prymitky A. O. Bilezkoho. Naukova dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Klochko L. S. (1984), “Verkhnii plechovyi odijh ckifiv”, Archeologia 47, pp. 57–68. (In Ukrainian).

Klochko L. S. (2006), “Pojsnaij odezhda u naselenij Skifii”, Drevnosti skifskoi epokhi, Nauka, Moscow, pp. 100–20. (In Russian).

Klochko L. S. (2009), “Cholovichi golovni ubory na zemliakh Skifii”, Epokha rannego zheleza: Sbornik nauchnych trudov k 60–le-tiju S. A. Skorogo, Institut archaeologiyi NAN Ukrainy, Kyiv and Poltava, pp. 167–84. (In Ukrainian).

Klochko L. S. (2011), “Kostiumy skifskikh amazonok”, Vostochnoevropeiskie drevnosti skifskoi epokhi, “Nauchnaya kniga”, Voro-nezh, pp. 53–64. (In Russian).

Kravets D. P. (2002), Zolotoi shlem (skify i Donbass), ZAO “Pechatnyi dvor”, Slavyansk. (In Russian).

Kubyshev A. I., Bessonova S. S. and Kovaliov N. V. (2009), Bratoliubovskii kurgan, Institut archaeologiyi NAN Ukrainy, Kiev. (In Russian).

Latyshev V. V. (1947–1949), “Izvestia drevnikh pisatelei, gre-cheskikh i latinskikh, o Skifii i Kavkaze”, VDI. (In Russian).

Legrand S. (1998), “Zagadochnyi zolotoi predmet iz kurgana Perederieva Mogila”, RA 4, pp. 89–97. (In Russian).

Leskov A. M. (1968), “Bogatoe skifskoe pogrebenie iz Vostochnoho Kryma”, Sovetskaya arkheolohiya, No. 1, pp. 158–65. (In Russian).

Moruzhenko A. O. (1992), “Skifs’kyi kurhan Perederiyeva Mohyla”, Arkheolohiya, No. 4, pp. 67–75. (In Ukrainian).

Muzei (2004) – Muzei istorychnykh koshtovnostei Ukrainy: Albom / L. Klochko, O.Pidvysotska, O. Starchenko et al, Mystestvo, Kyiv. (In Ukrainian).

Murzin V. Yu. (2018), «O zolotykh “konusakh” iz skifskikh kurganov», Archaeologia i davnia istoria Ukrainy 2 (27), pp. 131–8. (In Russian).

Polosmak N. V. and Barkova L. L. (2005), Kostium i tekstyl pazyriktsev Altaja (IV–III vv. do n. e.), Nauka, Novosibirsk. (In Russian).

Rolle R. (1999), O frize Chertomlykskoi amfory, RIS Instituta archaeologiyi NAN Ukrainy, Kiev. (In Russian).

Rusyaeva M. V. (1999), “Zolotoi predmet ritualno-kultovogo naznachenia iz kurgana Perederieva Mogila”, Bosporskij fenomen, St-Petersburg, pp. 208–15. (In Russian).

Riabova V. A. and Cherniakov I. T. (2002), «Pryznachennia ta pokhodzhennia velykykh zolotykh “vorvarok”», Muzeini chytannia: Materialy naukovoi konferentsii. – Kyiv, Muzei istorychnikh koshtovnostei Ukrainy, gruden 2001 r., Kyiv, pp. 41–61. (In Ukrainian).

Savostina E. A. (2001), “Bosporskij stil’ i siuzhety Herodota v plastike Severnogo Prichernomoria”, Bosporskij relief so szenoi srazhenia (Amasonomakhia ?), Moscow and St.-Petersburg, pp. 284–300. (In Russian).

Savostina E. A. (2014), “Ikonografia skifskoi bitvy I “bosporskii stil”: novyi povod dlia obsuzhdenia problem”, Tavricheskie studii. Istoricheskie nauki 6, pp. 32–41. (In Russian).

Shtupperikh R. (2001), “Relief s izobrazheniem bitvy skifov, nai-dennyi na Tamanskom poluostrove”, Bosporskij relief so sthenoi srazhenia (Amasonomakhia ?), Moscow and St.-Petersburg, pp. 74–118. (In Russian).

Yatsenko S. A. (2006), Kostium Drevnei Evrazii, Vostochnaya li-teratura RAN, Moscow. (In Russian).

Meyer C. (2013), Greco-Scythian Art. The Birth of Eurasia. From Classical Antiquity to Russian Modernity, (Oxford Studies in Ancient Culture and Representation), Oxford University Press, Oxford. https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199682331.001.0001

Pirson F. (2014), Ansichten des Kriges. Kampreliefs klassischer und hellenistischer Zeit im Kulturvergleich, (Deutsches archaologisches Institut; Archaologische Forschungen 31), Reichert, Berlin.

Stähler K. (1994), “Ein skythischer Repräsentations-Helm”, Beschreiben und Deuten in der Archäologie des Alten Orients: Festschrift für Ruth Mayer-Opificius, (Altertumskunde des Vorderen Orients), Münster, pp. 303–13.