ПРЕСТИЖНА ЕКОНОМІКА РАННІХ НОМАДІВ І НАРТІВСЬКИЙ ЕПОС

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Є. В. Вдовченков

  А. Є. Іванеско

Анотація

Економіка ранніх кочівників Євразійських степів традиційно досліджувалася як процес матеріального виробництва, розподілу та споживання, але цей ракурс не дає змоги розглянути економіку через вбудовані в культуру моделі, врахувати символічні аспекти виробництва та специфічні форми поведінки. Аналіз низки феноменів життя кочових суспільств можливий у рамках комплексу престижної економіки. Адекватна пояснювальна модель і мова опису інститутів престижної економіки вироблені за допомогою субстантивістської теорії, яка розглядає племінні й архаїчні економіки як якісно відмінні від модерної економіки.
Елементи престижної економіки в суспільствах ранніх кочівників є основним предметом цієї статті. Традиційна парадигма у вивченні економіки ранніх кочівників спирається на певну суму залучених джерел (письмова традиція, археологія, лінгвістика). Велику цінність для дослідження економіки ранніх кочівників мають дані осетинського нартівського епосу, який продовжує скіфську і сармато-аланську епічну традицію.
У статті аналізуються вияви престижної економіки в суспільстві ранніх кочівників, а також її відображення в матеріалах осетинського нартівського епосу. Особливу увагу приділено ролі худоби як універсального еквівалента вартості в ранніх кочівників і в епічному світі, інститутам грабіжницького набігу (балц) і ритуального бенкету (куывд), дарообмінним процедурам (обдаровування друзів та епічних противників) і механізмам редистрибуції воєнної здобичі та обрядових підношень. Аналізуються на епічному матеріалі специфічні моделі поведінки, як-от демонстративне знищення престижних предметів.
У статті робиться висновок про принципову близькість економічних і пов’язаних з нею культурних практик у матеріалах осетинського нартівського епосу та суспільствах скіфів і сармато-аланів західної частини Євразії.

Як цитувати

Вдовченков, Є. В., & Іванеско, А. Є. (2018). ПРЕСТИЖНА ЕКОНОМІКА РАННІХ НОМАДІВ І НАРТІВСЬКИЙ ЕПОС. Сходознавство, (82), 3-46. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2018.82.003
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 11

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

дарообмін, номадизм, осетинський нартівський епос, престижна економіка, ранні кочівники, редистрибуція, субстантивізм

Посилання

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. В 4-х тт. Т. I. Москва – Ленинград, 1958.

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. В 4-х тт. Т. IV. Ленинград, 1989.

Абаев В. И. Нартовский эпос осетин // Абаев В. И. Избранные труды: Религия, фольклор, литература. Т. I. Владикавказ, 1990а.

Абаев В. И. Сармато-боспорские отношения в отражении нартовских сказаний // Абаев В. И. Избранные труды: Религия, фольклор, литература. Т. I. Владикавказ, 1990b.

Айонс У. Культурный капитал, набеги за скотом и военное превосходство традиционных скотоводов // Крадин Н. Н., Бондаренко Д. М. (ред.). Кочевая альтернатива социальной эволюции. Москва, 2006.

Акбулатов И. М. Экономика ранних кочевников Южного Урала (VII в. до н. э. – IV в. н. э.). Уфа, 1999.

Андреев Ю. В. Мужские союзы в дорийских городах-государствах (Спарта и Крит). Санкт-Петербург, 2004.

Барфилд Т. Дж. Мир кочевников-скотоводов // Гринин Л. Е., Бондаренко Д. М., Крадин Н. Н., Коротаев А. В. (ред.). Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006.

Бессонова С. С. О культе оружия у скифов // Черненко Е. В. (ред). Вооружение скифов и сарматов. Киев, 1984.

Бондаренко Д. М., Коротаев А. В., Крадин Н. Н. Введение: Социальная эволюция, альтернативы и номадизм // Крадин Н. Н., Бондаренко Д. М. (ред.). Кочевая альтернатива социальной эволюции. Москва, 2002.

Васютин С. А. Типология потестарных и политических систем кочевников // Крадин Н. Н., Бондаренко Д. М. (ред.). Кочевая альтернатива социальной эволюции. Москва, 2002.

Васютин С. А. Образ правителя в ментальных представлениях кочевников Центральной Азии в период раннего средневековья // Кляшторный С. Г., Султанов Т. И., Трепавлов В. В. (ред.). Тюркологический сборник 2009–2010. Москва, 2011.

Вдовченков Е. В. Проблема существования мужских союзов у сарматов // Попов В. А. (ред.). Ранние формы потестарных систем. Санкт-Петербург, 2013.

Вдовченков Е. В. Потестарная организация сарматского общества // Попов В. А. (ред.). Ранние формы потестарной организации. Санкт-Петербург, 2016.

Веблен Т. Теория праздного класса. Москва, 1984.

Гаврилюк Н. А. Экономика степной Скифии VI–III вв. до н. э. Киев, 1999.

Гаглойти Ю. С. Трехфункциональное деление в этнической культуре осетин // Тменов В. Х. (ред.). Проблемы этнографии осетин. Орджоникидзе, 1989.

Геродот. История в девяти книгах / пер. и прим. Г. А. Стратановского. Ленинград, 1972.

Граков Б. Н. Скифы: Научно-популярный очерк. Москва, 1971.

Гринин Л. Е. Раннее государство и его аналоги // Гринин Л. Е., Бондаренко Д. М., Крадин Н. Н., Коротаев А. В. (ред.). Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006.

Гуриев Т. А. К проблеме генезиса осетинского нартовского эпоса. Орджоникидзе, 1971.

Демиденко С. В. Бронзовые котлы древних племен нижнего Поволжья и Южного Приуралья (V в. до н. э. – III в. н. э.). Москва, 2008.

Дзиццойты Ю. А. К этимологии термина Nartæ // Дзиццойты Ю. А. Вопросы осетинской филологии. Т. I. Цхинвал, 2017.

Иванчик А. И. Мужские союзы и скифские вторжения в Переднюю Азию // Советская этнография. № 5. 1988.

Иванчик А. И. Накануне цивилизации. Северное Причерноморье и степные кочевники VIII–VII вв. до н. э. в античной литературной традиции: фольклор, литература и история. Москва – Берлин, 2005.

Исаенко А. В. Миграции североиранцев в Румынию, на Средний Дунай и в Венгрию // Исаенко А. В. (ред.). Кавказ и цивилизации Востока в древности и средневековье. Владикавказ, 1993.

Иштванович Э., Кульчар В. Проблема “первого поколения” в изучении сарматов Карпатского бассейна // Раннесарматская культура: формирование, развитие, хронология. Материалы IV международной конференции “Проблемы сарматской археологии и истории”. Вып. 2. Самара, 2000.

Камболов Т. Т. Очерк истории осетинского языка. Владикавказ, 2006.

Клейн Л. С. Легенда Геродота об азиатском происхождении скифов и Нартский эпос // Вестник древней истории. 1975. № 4.

Клейн Л. С. О характере римского импорта в богатых курганах сарматского времени на Дону // Античный мир и археология. Вып. 4. Саратов, 1979.

Крадин Н. Н. Кочевые общества (проблемы формационной характеристики). Владивосток, 1992.

Крадин Н. Н. Вождество: современное состояние и проблемы изучения // Попов В. А. (ред.). Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. Москва, 1995.

Крадин Н. Н. Кочевники, мир-империи и социальная эволюция // Гринин Л. Е., Бондаренко Д. М., Крадин Н. Н., Коротаев А. В. (ред.). Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006.

Крадин Н. Н. Кочевники Евразии. Алматы, 2007.

Крадин Н. Н. Понятие племя в современной антропологии // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2015. № 2.

Кузнецов В. А. Нартский эпос и некоторые вопросы истории осетинского народа. Орджоникидзе, 1980.

Кузнецова Т. М. (сост.). Скифы: Хрестоматия. Москва, 1992.

Кузнецова Т. М. Скифские цари и номархи – “держатели котлов” // Stratum plus. 2018. № 3: Социология потустороннего.

Латышев В. В. Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе // Вестник древней истории. 1947–1949.

Марков Г. Е. Кочевники Азии. Москва, 1976.

Мартынов А. И. О степной скотоводческой цивилизации I тыс. до н. э. // Массон В. М. (ред.). Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989.

Масанов Н. Э. Проблемы социально-экономической истории Казахстана на рубеже XVIII–XIX веков. Алма-Ата, 1984.

Масанов Н. Э. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятельности номадного общества. Алматы – Москва, 1995.

Медведев А. П. Развитие иерархических структур в обществах эпохи бронзы и Раннего железного века юга Восточной Европы (опыт диахронного историко-археологического анализа) // Крадин Н. Н., Бондаренко Д. М. (ред.). Кочевая альтернатива социальной эволюции. Москва, 2006.

Медведев А. П. О формах зависимости в сарматских обществах первых веков нашей эры // Нижневолжский археологический вестник. 2010. Вып. 11.

Мелетинский Е. М. Место нартских сказаний в истории эпоса // Абаев В. И., Калоев Г. З., Чичеров В. И. (ред.). Нартский эпос. Орджоникидзе, 1957.

Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. Изд. 2-е. Москва, 2004.

Миллер Вс. Ф. Черты старины в сказаниях и быте осетин // Журнал Министерства народного просвещения. Август. 1882. Ч. CCXXII.

Мосс М. Опыт о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. Москва, 2011.

Нарты. Осетинский героический эпос. Т. II. Москва, 1989.

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // Поланьи К. Избранные работы. Москва, 2010.

Путилов Б. Н. Героический эпос и действительность. Ленинград, 1988.

Путилов Б. Н. Экскурсы в теорию и историю славянского эпоса. Санкт-Петербург, 1999.

Раевский Д. С. Мир скифской культуры. Москва, 2006.

Рклицкий М. В. К вопросу о нартах и нартских сказаниях // Известия Осетинского научно-исследовательского института краеведения. Владикавказ, 1927. Вып. 2.

Семенов Ю. И. Экономическая антропология // Веселкин Е. А., Тишков В. А. (ред.). Этнология в США и Канаде. Москва, 1989.

Симоненко А. В. Сарматы Таврии. Киев, 1993.

Скрипкин А. С. О политической организации сарматов на рубеже эр // Stratum plus. 2015. № 4: Время перемен: “на рубеже эр”.

Смирнова Я. С. Военная демократия в нартском эпосе // Советская этнография. 1959. № 6.

Снесарев Г. П. Традиция мужских союзов в ее позднейшем варианте у народов Средней Азии // Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1958–1961 гг. / Материалы Хорезмской экспедиции. Вып. 7. Москва, 1963.

Ставиский Б. Я., Яценко С. А. Искусство и культура древних иранцев: Великая степь, Иранское плато, Средняя и Центральная Азия. Москва, 2002.

Сусоколов А. А. Культура и обмен: Введение в экономическую антропологию. Москва, 2006.

Турчанинов Г. Ф. Древние и средневековые памятники осетинского письма и языка. Владикавказ, 1990.

Хазанов А. М. Социальная история скифов. Основные проблемы развития древних кочевников евразийских степей. Москва, 1975.

Хазанов А. М. Кочевники и внешний мир. Алматы, 2002.

Хазанов А. М. Кочевники евразийских степей в исторической ретроспективе // Гринин Л. Е., Бондаренко Д. М., Крадин Н. Н., Коротаев А. В. (ред.). Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006.

Чочиев А. Р. Очерки истории социальной культуры осетин: Традиции кочевничества и оседлости в социальной культуре осетин). Цхинвали, 1985.

Яценко С. А. О сармато-аланском сюжете росписи в панти-капейском “склепе Анфестерия” // Вестник древней истории. 1995. № 3.

Яценко С. А. Сарматские погребальные ритуалы и осетинская этнография // Российская археология. 1998. № 3.

Яценко С. А. Особенности общественного развития сармато-аланов и их восприятие в других культурах // Крадин Н. Н., Бондаренко Д. М. (ред.). Кочевая альтернатива социальной эволюции. Москва, 2002.

Яценко С. А., Вдовченков Е. В. О некоторых сторонах военной организации древних кочевников европейской Степи // Знание, понимание, умение. 2015. № 1. https://doi.org/10.17805/zpu.2015.1.16

Bailey H. W. Analecta Indo-Scythica // Journal of the Royal Asiatic Society. 1953. Vol. 85. Iss. 3–4 (July). https://doi.org/10.1017/S0035869X00113590

Dumezil G. Légendes sur les Nartes. Paris, 1930.

Dumezil G. Loki. Paris, 1949.

Dumezil G. Mythe et Épopée. I. L’Idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens. Paris, 1968.

Dumezil G. Romans de Scythie et d’Alentour. Paris, 1978.

Service E. Origins of the State and Civilization: The Processes of Cultural Evolution. New York, 1975.

Ustinova Yu. B. Lycanthropy in sarmatian warrior societies: the Kobyakovo torque // Ancient West and East. 2002. № 1.

REFERENCES

Abaev V. I. (1958), Istoriko-etimologicheskij slovar’ osetinskogo yazyka, V 4-kh tt. T. I, Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, Moscow and Leningrad. (In Russian).

Abaev V. I. (1989), Istoriko-etimologicheskij slovar’ osetinskogo yazyka, V 4-kh tt. T. IV, Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, Leningrad. (In Russian).

Abaev V. I. (1990a), “Nartovskij ehpos osetin”, Abaev V. I. Izbrannye trudy: Religiya, fol’klor, literatura, T. I, Ir, Vladikavkaz, pp. 142–242. (In Russian).

Abaev V. I. (1990b), “Sarmato-bosporskie otnosheniya v otrazhenii nartovskikh skazanij”, Abaev V. I. Izbrannye trudy: Religiya, fol’klor, literatura, T. I, Ir, Vladikavkaz, pp. 361–80. (In Russian).

Ajons U. (2006), “Kul’turnyj kapital, nabegi za skotom i voennoe prevoskhodstvo traditsionnykh skotovodov”, Kradin N. N., and Bondarenko D. M. (eds.). Kochevaya al’ternativa sotsial’noj ehvolyutsii, Moscow, pp. 72–8. (In Russian).

Akbulatov I. M. (1999), Ehkonomika rannikh kochevnikov Yuzhnogo Urala (VII v. do n. e. – IV v. n. e.), Natsional’nyy muzey Respubliki Bashkortostan, Ufa. (In Russian).

Andreev Yu. V. (2004), Muzhskie soyuzy v dorijskikh gorodakh-gosudarstvakh (Sparta i Krit), Aletya, Sankt-Petersburg. (In Russian).

Barfild T. Dzh. (2006), “Mir kochevnikov-skotovodov”, Gri-nin L. E., Bondarenko D. M., Kradin N. N., and Korotaev A. V. (eds.). Rannee gosudarstvo, ego al’ternativy i analogi, Volgograd, pp. 415–41. (In Russian).

Bessonova S. S. (1984), “O kul’te oruzhiya u skifov”, Chernenko E. V. (ed). Vooruzhenie skifov i sarmatov, Kiev, pp. 3–21. (In Russian).

Bondarenko D. M., Korotaev A. V. and Kradin N. N. (2002), “Vvedenie: Sotsial’naya ehvolyutsiya, al’ternativy i nomadism”, Kradin N. N. and Bondarenko D. M. (eds.). Kochevaya al’ternativa sotsial’noj ehvolyutsii, Moscow, pp. 6–25. (In Russian).

Vasyutin S. A. (2002), “Tipologiya potestarnykh i politicheskikh sistem kochevnikov”, Kradin N. N., and Bondarenko D. M. (eds.). Kochevaya al’ternativa sotsial’noj evolyutsii, Moscow, pp. 63–71. (In Russian).

Vasyutin S. A. (2011), “Obraz pravitelya v mental’nykh predstavleniyakh kochevnikov Tsentral’noj Azii v period rannego sredne-vekov’ya”, Klyashtornyj S. G., Sultanov T. I., and Trepavlov V. V. (eds.), Tyurkologicheskij sbornik 2009–2010, Moscow, pp. 79–108. (In Russian).

Vdovchenkov E. V. (2013), “Problema sushhestvovaniya muzhskikh soyuzov u sarmatov”, Popov V. A. (ed.). Rannie formy potestar-nykh system, Sankt-Peterburg, pp. 182–201. (In Russian).

Vdovchenkov E. V. (2016), “Potestarnaya organizatsiya sarmatskogo obshhestva”, Popov V. A. (ed.). Rannie formy potestarnoj organizatsii, Sankt-Peterburg, pp. 107–29. (In Russian).

Veblen T. (1984), Teoriya prazdnogo klassa, Progress, Moscow. (In Russian).

Gavrilyuk N. A. (1999), Ekonomika stepnoj Skifii VI–III vv. do n. e., Kiev. (In Russian).

Gaglojti Yu. S. (1989), “Trekhfunktsional’noe delenie v ehtnicheskoj kul’ture osetin”, Tmenov V. Kh. (ed.), Problemy ehtnografii osetin, Ordzhonikidze, pp. 11–35. (In Russian).

Herodot (1972), Istoriya v devyati knigakh; per. i prim. G. A. Stratanovskogo, Nauka, Leningrad. (In Russian).

Grakov B. N. (1971), Skify: Nauchno-populyarnyj ocherk, MGU, Moscow. (In Russian).

Grinin L. E. (2006), “Rannee gosudarstvo i ego analogi”, Gri-nin L. E., Bondarenko D. M., Kradin N. N. and Korotaev A. V. (eds.). Rannee gosudarstvo, ego al’ternativy i analogi, Volgograd, pp. 85–163. (In Russian).

Guriev T. A. (1971), K probleme genezisa osetinskogo nartovskogo ehposa, Ir, Ordzhonikidze. (In Russian).

Demidenko S. V. (2008), Bronzovye kotly drevnikh plemen nizhnego Povolzh’ya i Yuzhnogo Priural’ya (V v. do n. e. – III v. n. e.), LKI, Moscow. (In Russian).

Dzitstsojty Yu. A. (2017), “K ehtimologii termina Nartæ”, Dzitstsojty Yu. A. (ed.), Voprosy osetinskoj filologii, T. I. Tskhinval, pp. 267–85. (In Russian).

Ivanchik A. I. (1988), “Muzhskie soyuzy i skifskie vtorzheniya v Perednyuyu Aziyu”, Sovetskaya ehtnografiya, No 5, pp. 38–48. (In Russian).

Ivanchik A. I. (2005), Nakanune tsivilizatsii. Severnoe Pricher-nomor’e i stepnye kochevniki VIII–VII vv. do n.eh. v antichnoj literaturnoj traditsii: fol’klor, literatura i istoriya, Palograf, Moscow – Berlin. (In Russian).

Isaenko A. V. (1993), “Migratsii severoirantsev v Rumyniyu, na Srednij Dunaj i v Vengriyu”, Isaenko A. V. (ed.). Kavkaz i tsivilizatsii Vostoka v drevnosti i srednevekov’e, Vladikavkaz, pp. 156–202. (In Russian).

Ishtvanovich Eh., Kul’char V. (2000), «Problema “pervogo pokoleniya” v izuchenii sarmatov Karpatskogo bassejna», Rannesarmatskaya kul’tura: formirovanie, razvitie, khronologiya. Materialy IV mezhdunarodnoj konferentsii “Problemy sarmatskoj arkheologii i istorii, Vyp. 2. Samara, pp. 205–9. (In Russian).

Kambolov T. T. (2006), Ocherk istorii osetinskogo yazyka, Ir, Vladikavkaz. (In Russian).

Klejn L. S. (1975), “Legenda Gerodota ob aziatskom proiskhozhdenii skifov i Nartskij ehpos”, Vestnik drevnej istorii, No 4, pp. 14–27. (In Russian).

Klejn L. S. (1979), “O kharaktere rimskogo importa v bogatykh kurganakh sarmatskogo vremeni na Donu”, Antichnyj mir i arkheolo-giya, Vyp. 4. Saratov, pp. 204–21. (In Russian).

Kradin N. N. (1992), Kochevye obshhestva (problemy formatsionnoj kharakteristiki), Dal’nauka, Vladivostok. (In Russian).

Kradin N. N. (1995), “Vozhdestvo: sovremennoe sostoyanie i problemy izucheniya”, Popov V.A. (ed.). Rannie formy politicheskoj organizatsii: ot pervobytnosti k gosudarstvennosti, “Vostochnaya literatura” RAN, Moscow, pp. 11–61. (In Russian).

Kradin N. N. (2006), “Kochevniki, mir-imperii i sotsial’naya ehvolyutsiya”, Grinin L. E., Bondarenko D. M., Kradin N. N., and Korotaev A. V. (red.). Rannee gosudarstvo, ego al’ternativy i analogi, Uchitel’, Volgograd, pp. 490–511. (In Russian).

Kradin N. N. (2007), Kochevniki Evrazii, Dayk-press, Almaty. (In Russian).

Kradin N. N. (2015), “Ponyatie plemya v sovremennoj antropologii”, Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, No 2, pp. 4–12. (In Russian).

Kuznetsov V. A. (1980), Nartskij epos i nekotorye voprosy istorii osetinskogo naroda, Ir, Ordzhonikidze. (In Russian).

Kuznetsova T. M. (ed.) (1992), Skify: Khrestomatiya, Vysshaya shkola, Moscow. (In Russian).

Kuznetsova T. M. (2018), «Skifskie tsari i nomarkhi – “derzhateli kotlov”», Stratum plus, No 3: Sociologia potustoronnego, pp. 17–55. (In Russian).

Markov G. E. (1976), Kochevniki Azii, MGU, Moscow. (In Russian).

Latyshev V. V. (1947–1949), “Izvestia drevnikh pisatelei, gre-cheskikh i latinskikh, o Skifii i Kavkaze”, Vestnik derevney istorii. (In Russian).

Martynov A. I. (1989), “O stepnoj skotovodcheskoj tsivilizatsii I tys. do n.eh.”, Masson V. M. (red.). Vzaimodejstvie kochevykh kul’tur i drevnikh tsivilizatsij, Alma-Ata, pp. 284–92. (In Russian).

Masanov N. E. (1984), Problemy sotsial’no-ekonomicheskoy istorii Kazakhstana na rubezhe XVIII–XIX vekov, Nauka, Alma-Ata.

Masanov N. E. (1995), Kochevaya tsivilizatsiya kazakhov: osnovy zhiznedeyatel’nosti nomadnogo obshhestva, Almaty and Moscow, pp. 213–24. (In Russian).

Medvedev A. P. (2006), “Razvitie ierarkhicheskikh struktur v obshhestvakh ehpokhi bronzy i Rannego zheleznogo veka yuga Vostochnoj Evropy (opyt diakhronnogo istoriko-arkheologicheskogo analiza)”, Kradin N. N. and Bondarenko D. M. (eds.). Kochevaya al’terna-tiva sotsial’noj evolyutsii, Moscow, pp. 98–111. (In Russian).

Medvedev A. P. (2010), “O formakh zavisimosti v sarmatskikh obshhestvakh pervykh vekov nashej ehry”, Nizhnevolzhskij arkheologicheskij vestnik, Vyp. 11, pp. 140–46. (In Russian).

Meletinskij E. M. (1957), “Mesto nartskikh skazanij v istorii ehposa”, Abaev V. I., Kaloev G. Z. and Chicherov V. I. (eds.). Nartskij ehpos, Ordzhonikidze, pp. 37–73. (In Russian).

Meletinskij E. M. (2004), Proiskhozhdenie geroicheskogo eposa, Izd. 2-e. “Vostochnaya literatura” RAN, Moscow. (In Russian).

Miller Vs. F. (1882), “Cherty stariny v skazaniyakh i byte osetin”, Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshheniya, Avgust, Ch. CCXXII, pp. 191–207. (In Russian).

Moss M. (2011), “Opyt o dare. Forma i osnovanie obmena v arkhaicheskikh obshhestvakh”, Moss M. Obshhestva. Obmen. Lichnost’. Trudy po sotsial’noj antropologii, Moscow, pp. 134–285. (In Russian).

Narty. (1989), Osetinskij geroicheskij ehpos, T. II, Nauka, Moscow. (In Russian).

Polan’i K. (2010), “Ehkonomika kak institutsional’no oformlennyj protsess”, Polan’i K. Izbrannye raboty, Moscow, pp. 47–81. (In Russian).

Putilov B. N. (1988), Geroicheskij epos i dejstvitel’nost’, Nauka, Leningrad. (In Russian).

Putilov B. N. (1999), Ekskursy v teoriyu i istoriyu slavyanskogo ehposa, Peterburgskoe vostolovedeniye, Sankt-Petersburg. (In Russian).

Raevskij D. S. (2006), Mir skifskoj kul’tury, Yazyki slav’yanskich kultur, Moscow. (In Russian).

Rklitskij M. V. (1927), “K voprosu o nartakh i nartskikh skazaniyakh”, Izvestiya Osetinskogo nauchno-issledovatel’skogo instituta kraevedeniya, Vladikavkaz, Vyp. 2, pp. 3–34. (In Russian).

Semenov Yu. I. (1989), “Ekonomicheskaya antropologiya”, Veselkin E. A. and Tishkov V. A. (red). Ehtnologiya v SSHA i Kanade, Moscow, pp. 62–85. (In Russian).

Simonenko A. V. (1993), Sarmaty Tavrii, Naukova dumka, Kiev. (In Russian).

Skripkin A. S. (2015), “O politicheskoj organizatsii sarmatov na rubezhe her”, Stratum plus, No 4: Vremya peremen: “na rubezhe er”, pp. 73–84. (In Russian).

Smirnova Ya. S. (1959), “Voennaya demokratiya v nartskom ehpose”, Sovetskaya ehtnografiya, No 6, pp. 60–8. (In Russian).

Snesarev G. P. (1963), “Traditsiya muzhskikh soyuzov v ee pozdnejshem variante u narodov Srednej Azii”, Polevye issledovaniya Khorezmskoj ehkspeditsii v 1958–1961 gg. Materialy Khorezmskoj ehkspeditsii, Vyp. 7, Moscow, pp. 155–205. (In Russian).

Staviskij B. Ya. and Yatsenko S. A. (2002), Iskusstvo i kul’tura drevnikh irantsev: Velikaya step’, Iranskoe plato, Srednyaya i Tsentral’naya Aziya, RGGU, Moscow. (In Russian).

Susokolov A. A. (2006), Kul’tura i obmen: Vvedenie v ehkonomicheskuyu antropologiyu, Russkaya Panorama, Moscow. (In Russian).

Turchaninov G. F. (1990), Drevnie i srednevekovye pamyatniki osetinskogo pis’ma i yazyka, Ir, Vladikavkaz. (In Russian).

Khazanov A. M. (1975), Sotsial’naya istoriya skifov. Osnovnye problemy razvitiya drevnikh kochevnikov evrazijskikh stepej, Nauka, Moscow. (In Russian).

Khazanov A. M. (2002), Kochevniki i vneshnij mir, Dayk-Press, Almaty. (In Russian).

Khazanov A. M. (2006), “Kochevniki evrazijskikh stepej v istoricheskoj retrospective”, Grinin L. E., Bondarenko D. M., Kradin N. N. and Korotaev A. V. (eds.). Rannee gosudarstvo, ego al’ter-nativy i analogi, Volgograd, pp. 468–89. (In Russian).

Chochiev A. R. (1985), Ocherki istorii sotsial’noj kul’tury osetin: Traditsii kochevnichestva i osedlosti v sotsial’noj kul’ture osetin), Iryston, Tskhinvali, (In Russian).

Yatsenko S. A. (1995), «O sarmato-alanskom syuzhete rospisi v pantikapejskom “sklepe Anfesteriya”», Vestnik drevnej istorii, No 3, pp. 188–193. (In Russian).

Yatsenko S. A. (1998), “Sarmatskie pogrebal’nye ritualy i osetinskaya ehtnografiya”, Rossijskaya arkheologiya, No 3, pp. 63–74. (In Russian).

Yatsenko S. A. (2002), “Osobennosti obshhestvennogo razvitiya sarmato-alanov i ikh vospriyatie v drugikh kul’turakh”, Kradin N. N. and Bondarenko D. M. (eds.). Kochevaya al’ternativa sotsial’noj ehvolyutsii, Moscow, pp. 91–7. (In Russian).

Yatsenko S. A. and Vdovchenkov E. V. (2015), “O nekotorykh storonakh voennoj organizatsii drevnikh kochevnikov evropejskoj Stepi”, Znanie, ponimanie, umenie, No 1, pp. 171–182. (In Russian). https://doi.org/10.17805/zpu.2015.1.16

Bailey H. W. (1953), “Analecta Indo-Scythica”, Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. 85. Iss. 3–4 (July 1953), pp. 95–116. https://doi.org/10.1017/S0035869X00113590

Dumezil G. (1930), Légendes sur les Nartes, Champion, Paris.

Dumezil G. (1949), Loki, Maisonneuve, Paris.

Dumezil G. (1968), Mythe et Épopée. I. L’Idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens, Gallimard, Paris.

Dumezil G. (1978), Romans de Scythie et d’Alentour, Payol, Paris.

Service E. (1975), Origins of the State and Civilization: The Processes of Cultural Evolution, W. W. Norton & Company, Inc., New York.

Ustinova Yu. B. (2002), “Lycanthropy in sarmatian warrior so-cieties”: the Kobyakovo torque, Ancient West and East, No. 1, pp. 102–23.