СХІДНІ МОВИ В ЕКСПОЗИЦІЇ ЛІНГВІСТИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО МУЗЕЮ КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  А. М. Бочарнікова

Анотація

У статті проаналізовано зміст і структуру експозиції Лінгвістичного навчального музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, сфокусовано увагу на місці східномовного матеріалу серед різних типів експонатів цього музею. Після огляду історії створення й джерел формування експозиції та наведення відомостей про всі аспекти діяльності музею було здійснено й наведено класифікацію екскурсій, які проводяться в музеї. Проаналізовано логічні принципи, за якими експонати скомпоновано в єдине ціле. В експозиції застосовано поєднання наведення проілюстрованих експонатами мовних явищ у спадному масштабі із протиставленням синхронії та діахронії відповідних явищ. Так само здійснено аналіз і, відповідно, класифікацію фізичних типів експонатів і окремо класифікацію експонатів відповідно до джерел походження інформації, актуалізованої експонатами. Колекцію музею становлять графічні та предметні експонати. Змістове наповнення графічних експонатів можна поділити на п’ять типів. До першого віднесено таблиці та ілюстрації, взяті з публікацій учених-лінгвістів. До другого – експонати, інформацію для яких взято з наявних світових публікацій, проте завідувач музею власноруч створив графічний образ, яким унаочнив текстову інформацію. До третього типу належать експонати, що ілюструють результати власних досліджень автора експозиції й завідувача музею. Також в експозиції наявні текстові зразки мов світу, що не містять наукової інформації, проте мають навчальну цінність, і, нарешті, графічні експонати без лінгвістичної інформації. Визначено, серед яких типів експонатів експозиція в сучасному своєму стані містить ті експонати, зміст яких стосується східних мов. Окреслено той спектр специфічних для східних мов явищ, які поки що не знайшли відображення в експозиції і які заплановано додати до неї після реконструкції музею.

Як цитувати

Бочарнікова, А. М. (2020). СХІДНІ МОВИ В ЕКСПОЗИЦІЇ ЛІНГВІСТИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО МУЗЕЮ КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Сходознавство, (86), 87-98. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2020.86.087
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 17

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

експозиція, класифікація експонатів, лінгвістичний музей, мовознавство, східні мови

Посилання

Бочарнікова А. М. Порівняльний аналіз змістового наповнення експозиції Лінгвістичного навчального музею КНУ імені Тараса Шевченка з аналогічними установами світу // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Вип. 66 (2). Київ, 2019.

Климов Г. А. Принципы контенсивной типологии. Москва, 1983.

Лосев А. Ф. Знак, символ, миф. Москва, 1982.

Пащенко В. Науково-пізнавальний зміст методу топонімічного контекстування // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 59. Львів, 2013.

Тищенко К. М. Забуті габри-вигнанці // Україна. Наука і культура. Вип. 35. Київ, 2010.

Тищенко К. М. Зороастрійський пласт топонімії Європи // Studia Linguistica. Vol. 2. Київ, 2009.

Тищенко К. М. Метатеорія мовознавства. Київ, 2000.

Тищенко К. М. Східні церкви й пелагіанство у топонімії Європи // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 45. Львів, 2008.

Tyschenko K., Rudyj B. Suomen kielen sananjohdon taajuuskirja. A Frequency Dictionary of Finnish Word Building, Kiova, 2004.

REFERENCES

Bocharnikova A. M. (2019), “Porivnyal’nyy analiz zmistovoho napovnennya ekspozytsiyi Linhvistychnoho navchal’noho muzeyu KNU imeni Tarasa Shevchenka z analohichnymy ustanovamy svitu”, Movni i kontseptual’ni kartyny svitu: Zbirnyk naukovyh prats’, Vyp. 66 (2), Kyiv, pp. 60–8. (In Ukrainian).

Klimov G. A. (1983), Printsipy kontensivnoy tipologiyi, Nauka, Moscow. (In Russian).

Losev A. F. (1982), Znak, simvol, mif, Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta, Moscow. (In Russian).

Pashchenko V. (2013), “Naukovo-piznaval’nyy zmist metodu toponimichnoho kontekstuvannya”, Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriya filolohichna, Vyp. 59, pp. 21–37. (In Ukrainian).

Tyshchenko K. M. (2010), “Zabuti habry-vyhnantsi”, Ukrayina. Nauka i kul’tura. Vyp. 35, pp. 218–48. (In Ukrainian).

Tyshchenko K. M. (2009), “Zoroastriys’kyy plast toponimiyi Evropy”, Studia Linguistica, No. 2, pp. 348–55. (In Ukrainian).

Tyshchenko K. M. (2000), Metateoriya movoznavstva, Osnovy, Kyiv. (In Ukrainian).

Tyshchenko K. M. (2008), “Shidni tserkvy y pelahianstvo u toponimiyi Yevropy”, Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriya filolohichna, Vyp. 45, pp. 46–60. (In Ukrainian).

Tyschenko K. and Rudyj B. (2004), Suomen kielen sananjohdon taajuuskirja. A Frequency Dictionary of Finnish Word Building, KNU, Kiova. (In Finnish).