«Загублені нащадки “народу Божого” в Західній Африці» (до 115-річчя з дня народження Юрія Шумовського)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Я. М. Тарас

  В. В. Яремчук

Анотація

Юрій Шумовський (1908–2003) – український учений, що здобув собі світове ім’я завдяки численним науковим відкриттям у галузі археології та етнографії, здійсненим далеко за межами Батьківщини, на Африканському континенті. Серед них особливу наукову цінність мають дослідження, що стосуються вивчення єврейського питання. Актуальність обраної теми зумовлена недостатністю наукових знань, дотичних до гіпотези Юрія Шумовського про визнання племені пель “відчахнутою гілкою” єврейського народу, тобто тією його частиною, що не пішла за Мойсеєм на північ, а попрямувала на південний захід Африки. Тому для доведення ваги наукових пошуків у межах висвітлення окресленої тематики та встановлення цінності розкриття Ю. Шумовським єврейського питання проаналізовано зарубіжну й українську історіографію наукової спадщини вченого, потрібну для формування новітніх знань про значущість його внеску в осмислення вказаної проблематики. Метою статті є оприлюднення та характеристика висунутої Юрієм Шумовським гіпотези про те, що плем’я пель у Гані – це нащадки єврейського народу, її наукова оцінка, а також з’ясування ваги для історії вивчення єврейського питання та Африканського континенту. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких основних завдань: проаналізувати зарубіжну й українську історіографію наукової спадщини Ю. Шумовського; окреслити гіпотезу вченого щодо походження племені пель, а також розгляд детермінант її побудови; встановити внесок Ю. Шумовського в дослідження етногенезу єврейського народу та вивчення Західної Африки. Осмислення Ю. Шумовським проблеми етногенезу єврейського народу потребувало залучення порівняльного та герменевтичного методів. За результатами наукових пошуків констатовано, що базисом запропонованої Юрієм Шумовським гіпотези, пов’язаної з проблемами етногенезу єврейського народу в Африці, постають дослідження вченого племені пель; численні археологічні й етнографічні артефакти, усна історія належності його до єврейської культури як доказ існування єврейської народності в минулому на території Західної Африки; характеристика традиційно-побутової культури й антропологічних особливостей представників цього племені. Доведено, що розроблення Юрія Шумовського набули значного резонансу, стали поштовхом для нових студій з історії Африки, а аналіз первинної зарубіжної історіографії увиразнив визнання українця-дослідника Африки першовідкривачем генези племені пель – нащадків єврейського народу.

Як цитувати

Тарас, Я. М., & Яремчук, В. В. (2023). «Загублені нащадки “народу Божого” в Західній Африці» (до 115-річчя з дня народження Юрія Шумовського). Сходознавство, (92), 269–294. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2023.92.269
Переглядів статті: 149 | Завантажень PDF: 59

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Юрій Шумовський, етногенез єврейського народу, плем’я пель (фула), Західна Африка, Гана, Малі, Нігерія

Посилання

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Девидсон Б. Новое открытие Древней Африки. Москва, 1968.

Древние евреи и Африка. Novoye Russkoe Slovo. Нью-Йорк, 1965. Ч. 9 / Фонди Державного історико-культурного заповідника м. Дубно, КН6531/Д-3818.

Куббель Л. Страна золота. Москва, 1962.

Лист Національної ради єврейського добробуту в Нью-Йорку від січня 1966 р. / Фонди Державного історико-культурного заповідника м. Дубно, н. д. 2393.

Наукові та адміністративні документи щодо археологічної праці Ю. Шумовського в Африці / Фонди Державного історико-культурного заповідника м. Дубно, КН6535/Д 3817.

Ольдерогге Д. Западный Судан в XV–XIX вв. Москва, 1960.

Пшеничний М. Наш видатний земляк Юрій Шумовський і євреї // Єврейському народові: матеріали конференції. Дубно, 2006.

Сюре-Каналь Ж. Африка Западная и Центральная. Москва, 1961.

Цимбалюк Є. Археолог із Волині знайшов у Африці плем’я, предки якого не пішли за Мойсеєм // Вільне слово. 2006. 13 квітня.

Цимбалюк Є. Відкрив родовід африканського племені // Голос України. 2009. 14 листопада.

Цимбалюк Є. Як археолог із Волині натрапив на слід племені Мойсея // Погорина. 2009. Вип. 10–11.

Шумовский Г. Затерянное еврейское племя в Африке // Novoye Russkoe Slovo. 1960. 1 декабря.

Шумовский Г. Затерянное гебрейское племя в Западной Африке // Вестник Израиля. Тель-Авив, 1961. Ч. 22.

Шумовский Ю. Еврейская эмиграция в Африке // Novoye Russkoe Slovo. 1974. 7 августа.

Шумовський Ю. Загублені нащадки народу Божого // Віра і культура. 1955. Ч. 8.

Шумовський Ю. Імміграція євреїв до Африки та їх роль серед африканських народів / Фонди Державного історико-культурного заповідника м. Дубно, н. д. 3282.

Шумовський Ю. Під гарячим сонцем Африки. Вінніпег, 1956.

Шумовський Ю. По слідах давноминулого Африки. Нью-Йорк, 1989 / Фонди Рівненського обласного краєзнавчого музею, 15517 Доп.

Barnard G. African Revelation // United Israel Bulletin. 1981. Spring – Summer.

Barnard G. Dr. George Szumowski in his “African Revelations” Discloses Hebraic Origins of Millions of Black Africans // United Israel Bulletin. 1982a. Summer.

Barnard G. Dr. George Szumowski and His “African Revelations” // United Israel Bulletin. 1982b. Spring.

Horowitz D. Archeologist Discovers an Ancient Jewish Tribe in Africa // United Israel Bulletin. 1965a. Vol. XX.

Horowitz D. Discover Ancient Jewish Tribe in Africa // American examiner. 1965b. 18 February.

Podesfinski B. Archeologist pens tome. Irvington (N. J.) Herald. New Jersey, 1978 / Фонди Державного історико-культурного заповідника м. Дубно, н. д. 3302.

Plaut G. Archeologist thinks he found Hebrew tribes in the West Africa // The Canadian Jewish News. 1981. 26 February. URL: https://newspapers.lib.sfu.ca/cjn2-29426/page-2 (дата звернення 28.09.2023).

Szumowski G. Relevence of African culture // Seawanhaka. 1972. 12 October.

Williams J. Hebrewsms of West Africa: from Nile to Niger with the Jews. London, 1930. URL: https://archive.org/details/HebrewismsOfWestAfricaFromNileToNigarWithTheJews/page/n15/mode/2up (дата звернення 28.09.2013).

REFERENCES

Devіdson B. (1968), Novoye otkrytiye Drevney Afriki, Nauka, Glavnaya redaktsiya vostochnoy literaturyi, Moscow. (In Russian).

“Drevniye evrei і Afrika” (1965), Novye Russkoe Slovo, N’yu-York, Ch. 9, in Fondy Derzhavnoho istoryko-kul’turnoho zapovidnyka m. Dubno, KN6531/D-3818. (In Russian).

Kubbel’ L. (1962), Strana zolota, Nauka, Glavnaya redaktsiya vostochnoi literaturi, Moscow. (In Russian).

“Lyst Natsional’noyi rady yevreys’koho dobrobutu v N’yu-Yorku vid sichnya” (1966), in Fondy Derzhavnoho istoryko-kul’turnoho zapovidnyka m. Dubno, n. d. 2393. (In Ukrainian).

“Naukovi ta administratyvni dokumenty shchodo arkheolohichnoyi pratsi Yu. Shumovs’koho v Afrytsi”, in Fondy Derzhavnoho istoryko-kul’turnoho zapovidnyka m. Dubno, KN6535/D 3817. (In Ukrainian).

Ol’derogge D. (1960), Zapadnyy Sudan v XV–XIX vv., Akademiya nauk SSSR, Moscow. (In Russian).

Podesfinski B. (1978), “Archeologist pens tome”. Irvington (N. J.) Herald. New Jersey, in Fondy Derzhavnoho istoryko-kul’turnoho zapovidnyka m. Dubno, n. d. 3302.

Pshenychnyy M. (2006), “Nash vydatnyy zemlyak Yuriy Shumovs’kyy i yevreyi”, in Yevreys’komu narodovi: materialy konferentsiyi, Dubno, pp. 72–80. (In Ukrainian).

Syurie-Kanal’ Zh. (1961), Afrika Zapadnaya i Tsentral’naya, Akademiya nauk SSSR, Moscow. (In Russian).

Tsymbalyuk Ye. (2006), “Arkheoloh iz Volyni znayshov u Afrytsi plem’ya, predky yakoho ne pishly za Moyseyem”, Vil’ne slovo, 13 kvitnya, pp. 6. (In Ukrainian).

Tsymbalyuk Ye. (2009a), “Vidkryv rodovid afrykans’koho plemeni”, Holos Ukrayiny, 14 lystopada, pp. 13. (In Ukrainian).

Tsymbalyuk Ye. (2009b), “Yak arkheoloh iz Volyni natrapyv na slid plemeni Moyseya”, Pohoryna, Vol. 10–11, pp. 322–4. (In Ukrainian).

Shumovs’kiy Yu. (1955), “Zahubleni nashchadky narodu Bozhoho”, Vira i kul’tura, Ch. 8, pp. 14–7. (In Ukrainian).

Shumovs’kiy Yu. (1956), Pid haryachym sontsem Afryky, Tryzub, Vinnipeh. (In Ukrainian).

Shumovskiy G. (1960), “Zateryannoye evreyskoye plemya v Afrike”, Novoe Russkoe Slovo, 1 dekabrya, pp. 2. (In Russian).

Shumovskiy Yu. (1961), “Zateryannoye gebreyskoye plemya v Zapadnoy Afrike”, Vestnik Izrailya, Ch. 22, pp. 31–2. (In Russian).

Shumovskiy Yu. (1974), “Evreyskaya emigratsiya v Afrike”, Novoe Russkoe Slovo, 7 avgusta, pp. 2. (In Russian).

Barnard G. (1981), “African Revelation”, United Israel Bulletin, Spring–Summer, pp. 4.

Barnard G. (1982a), “Dr. George Szumowski In His “African Revelations” Discloses Hebraic Origins of Millions of Black Africans”, United Israel Bulletin, Summer, pp. 1, 4.

Barnard G. (1982b), “Dr. George Szumowski and His “African Revelations”, United Israel Bulletin, Spring, p. 4.

Horowitz D. (1965), “Discover Ancient Jewish Tribe in Africa”, American Examiner, 18 February, pp. 1–2.

Horowitz D. (1982), “Archeologist Discovers an Ancient Jewish Tribe in Africa”, United Israel Bulletin, Vol. XX, pp. 5.

Plaut G. (1981), “Archeologist thinks he found Hebrew tribes in the West Africa”, The Canadian Jewish News, New York, 26 February, pp. 2, available at: https://newspapers.lib.sfu.ca/cjn2-29426/page-2 (accessed 28 September 2023).

Szumowski G. (1972), “Relevence of African culture”, Seawanhaka, 12 October, p. 7. (In English).

Shumovs’kiy Yu, “Hebrew immigration to Africa a ditspart among the African people”, in Fondy Derzhavnoho istoryko-kul’turnoho zapovidnyka m. Dubno, n. d. 3282.

Shumovs’kiy Yu. (1989), “Po slidakh davnomynuloho Afryky”. N’yu-York, in Fondy Rivnens’koho oblasnoho krayeznavchoho muzeyu, 15517 Dop. (In Ukrainian).

Williams J. (1930), “Hebrewsms of West Africa: from nile to niger with the jews”, available at: https://archive.org/details/HebrewismsOfWestAfricaFromNileToNigarWithTheJews/page/n15/mode/2up (accessed 28 September 2023).