“Від Кисловодська до Сухума через Теберду (екскурсія Військово-Сухумською дорогою)”: маловідомі подорожні нотатки Павла Ріттера (1872–1939)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. Є. Домановська

  А. М. Домановський

Анотація

У публікації вводяться до наукового обігу маловідомі подорожні нотатки “Від Кисловодська до Сухума через Теберду (Екскурсія Військово-Сухумською дорогою)” відомого вченого, сходознавця-індолога, викладача Харківського університету Павла Ріттера. Спогади науковця про подорож Кавказом вийшли друком в ілюстрованому додатку до популярної харківської газети “Утро”, редактором якої він був упродовж 1906–1909 рр. Наприкінці квітня 1909 р. Павло Ріттер після низки судових процесів, у яких так і не знайшлося аргументів на користь притягнення його до кримінальної відповідальності за журналістську діяльність, звільнився з посади редактора і став готуватися до подорожі. Для науковця і журналіста важливо було не лише відновити здоров’я і дістати задоволення від разючої природи Кавказу, а й поділитися спогадами, репрезентувати якісні фотоматеріали і детальні інструкції щодо організації складної поїздки читачам популярної газети. На відміну від щоденної версії газети “Утро”, доступної широкому загалу в електронному архіві проєкту “LIBRARIA. Архів української періодики онлайн”, ілюстрований додаток, який виходив друком у неділю і в якому у вересні – листопаді 1909 року публікувалися подорожні нотатки Павла Ріттера “Від Кисловодська до Сухума через Теберду (Екскурсія Військово-Сухумською дорогою)”, не оцифрований. Опрацювати його вдалося в Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка за два тижні до широкомасштабного російського вторгнення в Україну і згодом підготувати до друку.

Як цитувати

Домановська, М. Є., & Домановський, А. М. (2023). “Від Кисловодська до Сухума через Теберду (екскурсія Військово-Сухумською дорогою)”: маловідомі подорожні нотатки Павла Ріттера (1872–1939). Сходознавство, (92), 133–196. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2023.92.133
Переглядів статті: 205 | Завантажень PDF: 52

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Павло Ріттер, газета “Утро”, подорожні нотатки, Кавказ, Військово-Сухумська дорога, Російська імперія

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Грицай С. Павло Григорович Ріттер – фундатор української національної індології. Біобібліографічний покажчик творчої спадщини вченого та літератури про нього // Рідний край. 2010, № 2. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1456/1/grucay.pdf (дата звернення: 01.06.2023).

Грицай С. М. П. Г. Ріттер і українська школа індології (до 145-ліття з дня народження) // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. Київ, 2017.

Домановський А. М., Домановська М. Є. Павло Григорович Ріттер – редактор харківської газети “Утро” (1906–1909 рр.) // Східний світ. 2022, № 4.

Ковалевский А. П., Авербух С. И. Павел Григорьевич Риттер // Павло Григорович Ріттер: Збірник біографічних та бібліографічних матеріалів. Харків, 1966.

Надель Х. С. Материалы к библиографии П. Г. Риттера // Професор П. Г. Ріттер (1872–1939): зб. біогр. та бібліогр. матеріалів. Харків, 1966.

Риттер П. Г. От Кисловодска до Сухума через Теберду (Экскурсия по Военно-Сухумской дороге) // Утро. Иллюстрированное приложение. 27 сентября 1909 г. № 852; Воскресенье, 4 октября 1909 г. № 858; Воскресенье, 11 октября 1909 г. № 864; Воскресенье, 18 октября 1909 г. № 870; Воскресенье, 25 октября 1909 г. № 876; Воскресенье, 1 ноября 1909 г. № 882; Воскресенье, 8 ноября 1909 г. № 888; Воскресенье, 15 ноября 1909 г. № 894.

Чувпило Л. О. Вивчення Індії в Харківському університеті у 1805–1917 рр. // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I. 2-ге вид., доповн. та уточ. Київ, 2016.

Чувпило Л. О. Індологічна діяльність П. Г. Ріттера в дожовтневу добу // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць. Київ, 2018.

REFERENCES

Chuvpylo L. O. (2016), “Vyvchennya Indiyi v Kharkivs’komu universyteti u 1805–1917 rr.”, in Indiya: davnyna i suchasnist’, Vyp. I, 2 vyd., DU “Instytut vsesvitn’oyi istoriyi NAN Ukrayiny”, Vseukrayins’ka asotsiatsiya indolohiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Chuvpylo L. O. (2018), “Indolohichna diyal’nist’ P. H. Rittera v dozhovtnevu dobu”, in Indolohiya v Ukrayini (Vseukrayins’ki konferentsiyi indolohiv: tezy, dopovidi, promovy, statti), NAN Ukrayiny, Vseukrayins’ka asotsiatsiya indolohiv, Posol’stvo Respubliky Indiya v Ukrayini, Kyiv. (In Ukrainian).

Hrytsay S. (2010), “Pavlo Hryhorovych Ritter – fundator ukrayins’koyi natsional’noyi indolohiyi. Biobibliohrafichnyy pokazhchyk tvorchoyi spadshchyny vchenoho ta literatury pro n’oho”, in Ridnyy kray, No. 2, pp. 236–47, available at: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1456/1/grucay.pdf. (accessed 1 June 2023). (In Ukrainian).

Hrytsay S. M. (2017), “P. H. Ritter i ukrayins’ka shkola indolohiyi (do 145-littya z dnya narodzhennya)”, in Indiya: davnyna i suchasnist’, Issue II, DU “Instytut vsesvitn’oyi istoriyi NAN Ukrayiny”, Vseukrayins’ka asotsiatsiya indolohiv, Kyiv, pp. 47–72. (In Ukrainian).

Domanovskyi A. M. and Domanovska M. Ye. (2022), “Pavlo Hryhorovych Ritter – redaktor kharkivskoi hazety “Utro” (1906–1909 rr.), Shìdnij svìt, No. 4, pp. 38–49. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.04.038. (In Ukrainian).

Kovalevskiy A. P. and Averbukh S. I. (1966), “Pavel Grigor’yevich Ritter”, in Pavlo Hryhorovych Ritter: Zbirnyk biohrafichnykh ta bibliohrafichnykh materialiv, Vyd-vo Kharkivs’koho universytetu, Kharkiv, 1966, pp. 1–28. (In Russian).

Nadel Kh. S. (1966), “Materyaly k byblyohrafii P. H. Ryttera”, in Profesor P. H. Ritter (1872–1939): zb. biohr. ta bibliohr. materialiv, KhDU, Kharkiv, pp. 50–65. (In Russian).

Rytter P. H. (1909), “Ot Kyslovodska do Sukhuma cherez Teberdu (Ekskursyia po Voenno-Sukhumskoi dorohe)”, Utro. Ylliustryrovannoe prylozhenye, Voskreseniye, 27 sentyabrya 1909, No. 852, pp. 1–4; Voskreseniye, 4 oktyabrya 1909, No. 858, pp. 2–4; Voskreseniye, 11 oktyabrya 1909, No. 864, pp. 1–3; Voskreseniye, 18 oktyabrya 1909, No. 870, pp. 1–4; Voskreseniye, 25 oktyabrya 1909, No. 876, pp. 2–4; Voskreseniye, 1 noyabrya 1909, No. 882, pp. 1–3; Voskreseniye, 8 noyabrya 1909, No. 888, pp. 1–4; Voskreseniye, 15 noyabrya 1909, No. 894, pp. 1–4. (In Russian).