Цінні історичні документи: листи азербайджанського посла в Україні (1918–1919)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Т. Мустафазаде

Анотація

Створена 28 травня 1918 року Азербайджанська Демократична Республіка проіснувала всього 23 місяці. Незважаючи на складну внутрішню і зовнішньополітичну ситуацію, вона прагнула встановити дипломатичні відносини не тільки з сусідніми країнами, а й навіть з далекими, зокрема й з Україною. Тож не випадково відомий громадський та політичний діяч Юсиф-бей Везиров був призначений послом до цієї країни. На жаль, через те що більшовики окупували Україну, посольство не змогло офіційно здійснити свою місію. Ю. Везиров під час перебування в Україні надсилав листи та донесення до Міністерства закордонних справ Азербайджану. У них містяться оригінальні відомості та судження з питань азербайджансько-українських відносин, за якими можна простежити, що, незважаючи на труднощі, з якими зустрічалися обидві держави, вони намагалися встановити і розвинути економічні, дипломатичні відносини між собою. У листах Везирова, а також у доповіді голови колонії азербайджанців в Україні А. Ахундова містяться відомості і щодо військово-політичної ситуації в Україні. З огляду на це вони й сьогодні є цінними історичними джерелами, і тому їхнє дослідження дуже актуальне.

Як цитувати

Мустафазаде, Т. (2023). Цінні історичні документи: листи азербайджанського посла в Україні (1918–1919). Сходознавство, (92), 109–132. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2023.92.109
Переглядів статті: 143 | Завантажень PDF: 79

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Юсиф-бей Везиров, Асад-бей Ахундов, Українська Народна Республіка, Азербайджанська Демократична Республіка, Сімферополь

Посилання

АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА

“Баку. Министерству иностранных дел. Копия Юсифбеку Везирову. Телеграмма (от А. Ахундова из Киева. 25–10 18 ч. 55 м.)”. ARDA / ДААР. Ф. 970, оп. 1, од. зб. 44].

“В Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики. Докладная Записка”. ARDA / ДААР. Ф. 970, оп. 1, од. зб. 44, арк. 20–24. (Оригінал док. рос. мовою).

“Его Превосходительству Господину Министру иностранных дел Азербайджана от 06.03.1919 г.”. ARDA / ДААР. Ф. 970, оп. 1, од. зб. 44, арк. 10–11 зв.

“Письмо министру иностранных дел Азербайджанской Республики от 01.07.1919 г.”. ARDA / ДААР. Ф. 970, оп. 1, од. зб. 44, арк. 15–17 зв.

“Письмо министру иностранных дел. Получено 8 февраля 1919 г.”. ARDA / ДААР. Ф. 970, оп. 1, од. зб. 44, арк. 15 зв.–16.

[Письмо второе: Перевод с тюркского языка. “Письмо министру иностранных дел от 06. 02. 1919 г.”, ДААР, ф. 970, оп. 1, од. зб. 44, арк. 11–11 зв.] (с. 14).

“Юсифбеку Везирову. Телеграмма из Киева. 25–10 18 ч. 55 м.”. ARDA / ДААР. Ф. 970, оп. 1, од. зб. 44.

ЛІТЕРАТУРА

Аббот П., Пінак Є. Українські армії 1914–1955 рр. (Men-et-Arms, 412). URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Pinak_Yevhen/Ukrainski_armii_1914-55.pdf (дата звернення: 17.02.2023).

Азербайджанская Демократическая Республика (1918–1920). Баку, 1998.

Алиева З. Азербайджано-украинские отношения в начале XX века: деятельность Юсифа Чеменземенли // Язык и культура. Новосибирск, 2013.

Ксьондзик Н. М. Туреччина – Європа: історичні підстави політичного та економічного зближення // Українська орієнталістика. 2006. Вип. 1.

Пиріг Р. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір. Київ, 2016.

Солдатенко В. Ф. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби. Київ, 2007.

Туранли Ф. З історії зовнішньополітичної діяльності Української держави 1918–1920 рр. // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2000. Вип. 1.

Матяш І. Іноземні представництва в Україні (1917–1920): державна місія та повсякденність. Київ, 2019.

Şirəliyeva G. (red.). Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Biblioqrafiya / Tərtibçilər: M. Vəliyeva, L. Şirinova, G. Misirova; Elmired. K. Tahirov. Bakı, 2017.

Həsənov C. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində. 1918–1920. Bakı, 1993.

Xarici siyasətimiz. Elçilər göndərilməlidir, “Азербайджан”. 1919, 13 temmuz, № 223.

Xarici siyasətimiz: Əfкаri ümumiyyə. 1919. 9 temmuz, № 220.

Xarici siyasətimiz: İngiltərə və dostluq, “Azərbaycan”. 1919. 7 temmuz, № 218.

Xarici siyasətimiz: Beynəlxalq əlaqə, “Azərbaycan”. 1919. 4 temmuz, № 216.

Xarici siyasətimiz: Bolşevik qurqusu, “Азербайджан”. 1919. 21 temmuz, № 230.

Xarici siyasətimiz: Denikin qurqusu, “Азербайджан”. 1919. 17 temmuz, № 227.

Xarici siyasətimiz: Gürcüstan və biz “Азербайджан”. 1919. 15 temmuz, № 225.

Xarici siyasətimiz: güvenli istiqlal. “Azərbaycan”. 1919. 3 temmuz, № 215, s. 3.

Memmedov K. Y., Çemenzemenli Y. V. Həyatı və yaradıcılıq yolu. Bakı, 1981.

Məmmədov K. Məşədə donmuş ömür. Bakı, 1987.

Nasibzadə N. Azərbaycanın xarici siyasəti (1918–1920). Baki, 1996.

Vəzirov O. Azərbaycan Respublikasının Ukrayna və Türkiyədə ilk səfiri. Bakı, 2007.

REFERENCES

Abbot P. and Pinak Ye. Ukrayins’ki armiyi 1914–1955 rr. (Men-et-Arms, 412), available at: https://shron1.chtyvo.org.ua/Pinak_Yevhen/Ukrainski_armii_1914-55.pdf (accessed 17 February 2023).

Azerbaydzhanskaya Demokratycheskaya Respublyka (1918–1920) (1998), “Elm”, Baku. (In Russian).

Alieva Z. K. (2013), “Azerbaydzhano-ukrainskie otnosheniya v nachale XX veka: deyatel’nost’ Yusyfa Chemenzemenly”, in Yazyk i kul’tura, Novosibirsk, pp. 131–8. (In Russian).

Ks’ondzyk N. M. (2006), “Turechchyna – Yevropa: istorychni pidstavy politychnoho ta ekonomichnoho zblyzhennya”, Ukrayins’ka oriyentalistyka, Vol. 1, pp. 22–33. (In Ukrainian).

Pyrih R. (2016), Diyal’nist’ uryadiv het’manatu Pavla Skoropads’koho: personal’nyy vymir, Institut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian).

Soldatenko V. F. (2007), Vynnychenko i Petlyura: politychni portrety revolyutsiynoyi doby, Svitoglyad, Kyiv. (In Ukrainian).

Turanly F. (2000), “Z istoriyi zovnishn’opolitychnoyi diyal’nosti Ukrayins’koyi derzhavy 1918–1920 rr.”, Visnyk Kyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Vol. 1, pp. 67–70. (In Ukrainian).

Matyash I. (2019), Inozemni predstavnytstva v Ukrayini (1917–1920): derzhavna misiya ta povsyakdennist’, Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian).

Həsənov C. (1993), Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində. 1918–1920, Azərnəşr, Bakı. (In Azerbaijani).

Xarici siyasətimiz. Elçilər göndərilməlidir, “Azərbaycan” (1919), 13 temmuz, No. 223, p. 3. (In Azerbaijani).

Xarici siyasətimiz: Əfкаri ümumiyyə (1919), 9 temmuz, No. 220, pp. 2–3. (In Azerbaijani).

Xarici siyasətimiz: İngiltərə və dostluq, “Azərbaycan” (1919), 7 temmuz, No. 218, p. 2. (In Azerbaijani).

Xarici siyasətimiz: Beynəlxalq əlaqə, “Azərbaycan” (1919), 4 temmuz, No. 216, p. 3. (In Azerbaijani).

Xarici siyasətimiz: Bolşevik qurqusu, “Azərbaycan” (1919), 21 temmuz, No. 230, p. 2. (In Azerbaijani).

Xarici siyasətimiz: Denikin qurqusu, “Azərbaycan” (1919), 17 temmuz, No. 227, p. 3. (In Azerbaijani).

Xarici siyasətimiz: Gürcüstan və biz, “Azərbaycan” (1919), 15 temmuz, No. 225, p. 2. (In Azerbaijani).

Xarici siyasətimiz: güvenli istiqlal, “Azərbaycan” (1919), 3 temmuz, No. 215, p. 3. (In Azerbaijani).

Memmedov K. Y. and Çemenzemenli Y. V. (1981), Həyatı və yaradıcılıq yolu, Elm, Bakı. (In Azerbaijani).

Məmmədov K. (1987), Məşədə donmuş ömür, Azernaşr, Bakı. (In Azerbaijani).

Nasibzadə N. (1996), Azərbaycanın xarici siyasəti (1918–1920), Ay Ulduz, Baki. (In Azerbaijani).

Şirəliyeva G. (ed.) (2017), Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Biblioqrafiya, Tərtibçilər: M. Vəliyeva, L. Şirinova, G. Misirova; elmired. K. Tahirov, Azarbaycan milli kitabxanasi, Bakı. (In Azerbaijani).

Vəzirov O. (2007), Azərbaycan Respublikasının Ukrayna və Türkiyədə ilk səfiri, Nərgiz, Bakı. (In Azerbaijani).