КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОНУКАЛЬНОГО ДИСКУРСУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СУЧАСНОМУ КИТАЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. С. Трубіцина

Анотація

Стаття присвячена аналізу комунікативно-прагматичних особливостей реалізації категорії спонукання у рамках медіадискурсу засобів масової інформації у сучасному Китаї. У ній робиться спроба шляхом виявлення специфіки такої комунікативної діяльності охарактеризувати сутність спонукального дискурсу китайських ЗМІ, встановити його прагматичні параметри.

Як цитувати

Трубіцина, О. С. (2012). КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОНУКАЛЬНОГО ДИСКУРСУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СУЧАСНОМУ КИТАЇ. Сходознавство, (59), 215-222. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.59.215
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 17

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

засобів масової інформації, Комунікативно-прагматичні особливості, спонукального дискурсу, сучасному Китаї

Посилання

Голощук С. Л. Когнітивно-комунікативні особливості спонукального дискурсу [Електронний ресурс] / С. Л. Голощук // Науковий вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2007. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Lingvistyka/2007_586/16.pdf

Голощук С. Л. Фактор адресата в спонукальному дискурсі [Електронний ресурс] / С. Л. Голощук // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. 2007. № 3. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/filolog/2007_3/5/3.pdf

Калачинский А. В. Аргументация публицистического текста / А. В. Калачинский. Владивосток, 1989.

Тань Шусен. Робітники повинні більше отримувати з результатів економічного розвитку // Інтернет-видання газети “Женьмінь Жибао”. 2012. [Електронний ресурс]. URL: http://finance.people.com.cn/GB/17099385.html (дата звернення 3.04.12).

Франко О. Б. Семантичні та прагматичні параметри спонукального дискурсу (на матеріалі німецькомовних художніх творів ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови” / О. Б. Франко. Київ, 2007.

Чжан Цзюйси. Сходства и различия современных текстов в китайской и российской прессе: Историческая и теоретическая обусловленность: дис. …кандидата филол. наук: 10.01.10 / Чжан Цзюйси. Москва, 2005.

Nhan, V. Media in China: Methods of State Control // The Orator. № 3. Washington, 2008.

Searle, John R. A Classification of Illocutionary Acts / John R. Searle // Language in Society. Vol. 5, № 1. Cambridge, 1973. https://doi.org/10.1017/S0047404500006837

REFERENCES

Holoshchuk S. L. (2007), “Kohnityvno-komunikatyvni osoblyvosti sponukal’noho dyskursu”, Naukovyy visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Lingvistyka/2007_586/16.pdf (In Ukrainian).

Holoshchuk S. L. (2007), “Faktor adresata v sponukal’nomu dyskursi”, Naukovyy visnyk Volyns’koho derzhavnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky, No 3, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/filolog/2007_3/5/3.pdf (In Ukrainian).

Kalachinskiy A. V. (1989), Argumentatsiya publitsisticheskogo teksta, Vladivostok. (In Russian).

Tan’ Shusen (2012), “Robitnyky povynni bil’she otrymuvaty z rezul’tativ ekonomichnoho rozvytku”, Internet-vydannya hazety “Zhen’min’ Zhybao”, available at: http://finance.people.com.cn/GB/17099385.html (data zvernennya 3.04.12). (In Ukrainian).

Franko O. B. (2007), Semantychni ta prahmatychni parametry sponukal’noho dyskursu (na materiali nimets’komovnykh khudozhnikh tvoriv XX st.), avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk: spets. 10.02.04 “Hermans’ki movy”, Kyiv. (In Ukrainian).

Chzhan Tszyuysi (2005), Skhodstva i razlichiya sovremennykh tekstov v kitayskoy i rossiyskoy presse: Istoricheskaya i teoreticheskaya obuslovlennost’: dis. …kandidata filol. nauk: 10.01.10, Moscow, (In Russian).

Nhan, V. (2008), “Media in China: Methods of State Control”, The Orator, No. 3. Washington.

Searle, John R. (1973), “A Classification of Illocutionary Acts”, Language in Society, Vol. 5, No. 1, Cambridge. https://doi.org/10.1017/S0047404500006837