СЛОВО- ТА ФРАЗЕОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ САКРОНІМІВ АДАМ ТА ЄВА В ТУРЕЦЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. Л. Покровська

Анотація

Розвідка присвячена питанню впливу сакральної сфери життя турецького етносу на формування світських понять у турецькій мовній картині світу. У статті всебічно розглядаються сакроніми Адам та Єва, зокрема їхня властивість набувати переносних значень і утворювати фразеологічні та паремійні комплекси. Значна частка новотворів, які стали об’єктом цього дослідження, не зафіксовані словниками і розглядаються на підставі текстів різних стилів та результатів безпосереднього спілкування автора з носіями сучасної турецької мови.

Як цитувати

Покровська, І. Л. (2012). СЛОВО- ТА ФРАЗЕОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ САКРОНІМІВ АДАМ ТА ЄВА В ТУРЕЦЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ. Сходознавство, (59), 183-191. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.59.183
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 7

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Єва, Адам, сакронімів, Слово, турецькій лінгвокультурі, фразеотворчий потенціал

Посилання

Большой турецко-русский словарь / ред. А. Н. Баскаков. Москва, 1998.

Гак В. Г. К диалектике семантических отношений в языке // Принципы и методы семантических исследований. Москва, 1976.

Дядечко Л. П. Крылатые слова как объект лингвистического описания. История и современность. Киев, 2002.

Красавский Н. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. Москва, 2008.

Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. Москва, 2002.

Скаб М. В. Фразеологічний аспект концептуалізації сакральної сфери // Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія “Філологія. Соціальні комунікації”, 2009, том 22 (61). № 4 (2).

Чайковская А. Понятие “ЧЕЛОВЕК” в лексике турецкого языка // Вопросы тюркской филологии, 2009, Выпуск VIII.

Akalın Sami. Edebiyat Terimleri Sözlüğü. İstanbul, 1984.

Abdülbaki Gölpınarlı. Tasavvuftan dilimize geçen Deyimler ve Atasözleri. İstanbul, 2004.

Doğan Mehmet. Büyük Türkçe Sözlük / Mehmet Doğan. İstanbul, 2005.

Hulki Artunç. Büyük Argo Sözlüğü. İstanbul, 2005.

Kuran-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Tercümesi. İstanbul, 1982.

REFERENCES

Bol’shoy turetsko-russkiy slovar’ (1998), A. N. Baskakov (ed.), Moscow, (In Russian).

Gak V. G. (1976), “K dialektike semanticheskikh otnosheniy v yazyke”, in Printsipy i metody semanticheskikh issledovaniy, Moscow. (In Russian).

Dyadechko L. P. (2002), Krylatyye slova kak ob”yekt lingvisticheskogo opisaniya. Istoriya i sovremennost’, Kiev. (In Russian).

Krasavskiy N. (2008), Emotsional’nyye kontsepty v nemetskoy i russkoy lingvokul’turakh, Moscow. (In Russian).

Krasnykh V. V. (2002), Etnopsikholingvistika i lingvokul’turologiya, Moscow. (In Russian).

Skab M. V. (2009), “Frazeolohichnyy aspekt kontseptualizatsiyi sakral’noyi sfery”, Ucheni zapysky Tavriys’koho natsional’noho universytetu im. V. I. Vernads’koho, Seriya “Filolohiya, Sotsial’ni komunikatsiyi”, Vol. 22 (61), No. 4 (2). (In Ukrainian).

Chaykovskaya A. (2009), “Ponyatiye “CHELOVEK” v leksike turetskogo yazyka”, Voprosy tyurkskoy filologii, Issue VIII. (In Russian).

Akalın Sami (1984), Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İstanbul. (In Turkish).

Abdülbaki Gölpınarlı (2004), Tasavvuftan dilimize geçen Deyimler ve Atasözleri, İstanbul. (In Turkish).

Doğan Mehmet (2005), Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul. (In Turkish).

Hulki Artunç (2005), Büyük Argo Sözlüğü, İstanbul. (In Turkish).

Kuran-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Tercümesi (1982), İstanbul. (In Turkish).