ДО 90-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО ДОГОВОРУ ПРО ДРУЖБУ І БРАТЕРСТВО ВІД 2 СІЧНЯ 1922 РОКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Н. І. Мхитарян

Анотація

Стаття присвячена історії укладення українсько-турецького Договору про дружбу і братерство від 2 січня 1922 року та висвітленню українсько-турецьких відносин із 1917 р. до сьогодення.

Як цитувати

Мхитарян, Н. І. (2012). ДО 90-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО ДОГОВОРУ ПРО ДРУЖБУ І БРАТЕРСТВО ВІД 2 СІЧНЯ 1922 РОКУ. Сходознавство, (59), 148-163. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.59.148
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 30

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

2 січня 1922 року, До 90-річчя, дружбу і братерство, українсько-турецького Договор

Посилання

Вісті. 1922.

Голос України. 1991, 15 березня.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Договір про дружбу і співробітництво між Україною і Турецькою Республікою [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/792_005

Кемаль Ататюрк. Избранные речи и выступления. Перев. с турецкого. Москва, 1966.

Лотоцький О. В Царгороді. Варшава, 1939.

Правда Украины. 1991, 16 марта.

Східний світ (Харків). 1929. № 1–2.

Удовиченко П. П. З історії зовнішньої політики УРСР (1919–1922). Київ, 1957.

Україна і Близький та Середній Схід. Київ, 1968.

Українська РСР на міжнародній арені. Збірник документів (1917–1923). Київ, 1966.

Центральний державний історичний архів (ЦДІА) України, ф. 239.

Черников И. К 70-летию украинско-турецкого Договора. “…Решили укрепить между собой навсегда самые лучшие и сердечные отношения…” // Политика и время. 1992. № 4.

Atatűrk. Turkish National Comission for UNESСO. Ankara, 1963.

Baydar Mustafa. Atatűrk ve devrímlerimiz. Istanbul, 1973.

Tevetoğlu Fethi.Cumhuriyet Devri Milli Eğitim Bakanları // Hayat Tarih Mecmuası. Istanbul, 1973.

REFERENCES

Visti (1922). (In Ukrainian).

Holos Ukrayiny (1991), 15 March. (In Ukrainian).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (In Ukrainian).

Dohovir pro druzhbu i spivrobitnytstvo mizh Ukrayinoyu i Turets’koyu Respublikoyu, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/792_005 (In Ukrainian).

Kemal’ Atatyurk (1966), Izbrannyye rechi i vystupleniya, Perev. s turetskogo, Moscow. (In Russian).

Lotots’kyy O. (1939), V Tsarhorodi, Varshava. (In Ukrainian).

Pravda Ukrainy (1991), 16 March. (In Russian).

Skhidnyy svit (Kharkiv) (1929), No. 1–2. (In Ukrainian).

Udovychenko P. P. (1957), Z istoriyi zovnishn’oyi polityky URSR (1919–1922), Kyiv. (In Ukrainian).

Ukrayina i Blyz’kyy ta Seredniy Skhid (1968), Kyiv. (In Ukrainian).

Ukrayins’ka RSR na mizhnarodniy areni. Zbirnyk dokumentiv (1917–1923) (1966), Kyiv. (In Ukrainian).

Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv (TsDIA) Ukrayiny, Fund 239. (In Ukrainian).

Chernikov I. (1992), “K 70-letiyu ukrainsko-turetskogo Dogovora. “…Reshili ukrepit’ mezhdu soboy navsegda samyye luchshiye i serdechnyye otnosheniya…””, in Politika i vremya, No. 4. (In Russian).

Atatűrk (1963), Turkish National Comission for UNESСO, Ankara.

Baydar Mustafa (1973), Atatűrk ve devrímlerimiz, Istanbul.

Tevetoğlu Fethi (1973), “Cumhuriyet Devri Milli Eğitim Bakanları”, in Hayat Tarih Mecmuası, Istanbul.