ГАГАУЗЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. І. Сирф

Анотація

У даній статті оглядово представлена історіографія наукових і науково-популярних робіт у галузі ґаґаузької фольклористики, видрукуваних упродовж останнього часу (кінець XIX – початок XXI ст.). Видана література, будь то наукові дослідження чи фольклорні збірки, дозволяє не тільки простежити шлях становлення ґаґаузької фольклористики, узагальнити і систематизувати досвід збирання, обробки, видання ґаґаузького фольклору, а й висловити припущення щодо перспектив розвитку зазначеної галузі знань.

Найбільший внесок у справу колекціонування, вивчення та едиції фольклорної спадщини ґаґаузів внесли такі вчені і дослідники, як: В. О. Мошков, А. Й. Манов, В. Зайончковський, Л. О. Покровська, Г. А. Гайдаржи, С. С. Курогло, М. А. Дурбайло, М. М. Колса, М. Г. Бабоґлу, Л. С. Чімпоєш. У сфері їхніх інтересів знаходилися наступні проблеми: класифікація і систематизація фольклорних жанрів і видів; синкретичність змісту фольклорних текстів; релігійно-міфологічна складова пісенної та наративної творчості; опис окремих жанрових різновидів усної народно-поетичної творчості (пісня, маані, балада, дастан, чарівна казка, прислів’я і приказка, загадка) з позицій їх структури і функціональної спрямованості тощо.

Передбачається підготовка до видання найближчим часом низки фольклорних збірок з приватних колекцій ґаґаузознавців мовою оригіналу з обов’язковим збереженням діалектних особливостей. Буде продовжено роботу і над перекладними (в першу чергу російською та румунською мовами) збірками ґаґаузьких народних казок. Важливим завданням ґаґаузької фольклористики є створення Покажчика казкових сюжетів за міжнародною системою, що дозволить чіткіше з’ясувати характер і своєрідність ґаґаузького казкового сюжету, а також зіставити ґаґаузьку народну казку зі світовою з точки зору типології і запозичення.

На порядку денному також систематизація та класифікація прозових і афористичних жанрів, обрядового, ігрового та дитячого фольклору ґаґаузів, подальший структурно-функціональний аналіз фольклорних творів. Нарешті, більш пильної уваги потребує до себе вивчення генези та мови фольклору.

Як цитувати

Сирф, В. І. (2012). ГАГАУЗЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД). Сходознавство, (57-58), 127-146. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.57-58.127
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 65

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

історіографічний огляд, Гагаузька фольклористика

Посилання

Аманжолов А. С. О гагаузах в Казахстане и их языке // Проблемы тюркологии и истории востоковедения. Казань, 1964.

Аманжолов А. С. Семей облысында түратын гагауздардан жазылып алынган фольклор текстерi // Казак диалектологиясы. Алма-Ата, 1965. Вып. I.

Антонов Г. Гагаузка песен за обсадата на Варна в 1828 г. // Изв. на Варненското археологическо дружество. 1914. Кн. VI.

Гагауз фольклору / Собир. и сост. Н. И. Бабоглу. Кишинев, 1969.

Баев Кр. Исторически народни песни у гагаузите // Изв. на Варненското археологическо дружество. 1964. Кн. ХV.

Баурчулу Л. Някои особенности на фукционирането на гагаузките припевки “маане” // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том четвърти. Велико Търново, 1995.

Бигаев Р. И., Данилов П. А., Умаров М. У. Гагаузлар фольклоридан // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. Тошкент, 1960. № 4.

Бигаев Р. И., Данилов П. А., Умаров М. У. Гагаузы в Средней Азии // Изв. АН УзССР. Серия общ. наук. 1960. № 6.

Бошков В. М. (топл.). Мыр-Мыр Котобан: Гагауз халк масаллар. Одеса, 1996.

Булгар С. Дев адамын оолу: Масаллар. Кишинев, 1990.

Гагауз халк тÿркÿлери хор ичин a cappella [Гагаузские народные песни для хора a cappella]. Обработка и сост. М. Колца. Кишинев, 1982.

Гагауз дилиндä окумак кийады единҗи класс ичин / Хазырл. Г. А. Гайдаржи, Е. К. Колца. Кишинев, 1986.

Гайдаржи Г. А. Гагаузский синтаксис: Относительное и бессоюзное подчинение придаточных. Кишинев, 1973.

Гайдаржи Г. А. Гагаузский синтаксис. Придаточные предложения союзного подчинения. Кишинев, 1981.

Георгиева-Коларова Й. Из гагаузкия фолклор на село Олпаша, Одринско (материали) // Philologia / Филология. София, 1982. № 10–11.

Градешлиев И. Краят на един мит и началото на една легенда // Исторически преглед. София, 1991. № 1.

Губогло М. Н. Этнокультурные данные о кочевом прошлом гагаузов // Археология, этнография и искусствоведение Молдавии: (Материалы и исследования). Кишинев, 1968.

Губогло М. Н. Гагаузы // Наука и жизнь. 1969. № 10.

Губогло М. Н. Буджак, Буджак – степь и гагаузы // Кодры. Кишинев, 1971. № 11.

Губогло М. Н. Культ волка у гагаузов. Этнокультурные параллели в тюркском мире // Русский язык в тюрко-славянских этнокультурных взаимодействиях (Этнологические очерки). Москва, 2005.

Димитрова Д. Етнолингвистични изследвания и теренната работа (по материали от кв. Виница – гр. Варна) // Украйна и България. Етнокултурни и етнолингвистични аспекти. София, 1999.

Дурбайло М. А. Гагаузские народные баллады с образом желтой змеи // Советская тюркология. 1990. № 2.

Дурбайло М. А. (Хазырл.). Баллада тÿркÿлери: Сöлпет топлуму. Кишинев, 1991.

Дурбайло М. А. Образ растений и их функции в гагаузских народных балладах // Ştiinţa. Chişină, 1992. № 4.

Дурбайло М. А. Поэтические особенности гагаузских традиционных куплетов-поздравлений // Ştiinţa. Chişinău, 1992. № 10.

Келар С. (пер.) Оглан хем Мари-кыз (Оглан i Марi-киз: Гагаузька народна казка). Киïв, 1990.

Келар C. (упор. та пер.). Жарти Балакiра: Гагаузбкі народні казки. Киïв, 1992.

Келар С. П. Скарби Буджацького краю: Дещо про гагаузькi народнi казки // Вiдродження. 1993. № 10.

Келар С. (упор. та пер.). Гÿн-Кыз хем Уч Ок: Гагауз халк масаллар. Дочка Сонця та їï невмируще кохання: Гагаузькi народнi казки. Киïв, 2003.

Коларова Й. Одринските гагаузи и техният българоезичен фолклор // Украйна и България. Етнокултурни и етнолингвистични аспекти. София, 1999.

Колса М. М. Музыкальный фольклор гагаузов // Советская музыка. 1981. № 1.

Колса М. М. Музичний фольклор гагаузiв i деякi його ладовi риси // Українське музикознавство. 1983. № 18.

Колса М. М. Тÿркÿлäр. Песни. Кишинев, 1989.

Корш Ф. Е. Древнейший народный стих турецких племен // Записки Восточного отделения Русского археологического общества. Санкт-Петербург, 1909. Т. XIX. Вып. 2–3.

Курогло С. С. Свадьба и свадебный фольклор гагаузов // Җенурь ши спечий фолклориче. Кишинэу, 1972.

Курогло С. С. Отражение освободительной миссии России на Балканах в гагаузском фольклоре // Россия и Юго-Восточная Европа. Кишинев, 1984.

Курогло С. С., Воробьева Л. П. Детский песенно-обрядовый фольклор гагаузов // Ştiinţa. Chişinău, 1996. № 6.

Курогло С. С. (упор.). Маанелäр. Одеса, 1998.

Куроглу С. С. Использование гагаузского народного творчества на уроках истории // Унеле проблеме привинд предаря историей ын шкоала медие. Кишинэу, 1969.

Линин Ю. К вопросам формального изучения поэзии турецких народов // Изв. Вост. ф-та АзГУ. Баку, 1926. Т. I.

Литература окумаклары 9–10 класслар ичин / Хазырл. Н. Бабоглу, И. Бабоглу. Кишинев, 1988.

Лопатков Ю., Тукан А. (собр. и обраб.) Гагаузские сказки. Кишинев, 1958.

Манов А. И. Потеклото на гагаузите и техните обичаи и нрави. В две части. Варна, 1938.

Матеева В. Поглед върху етноложките изследвания за фолклора на гагаузите // Български фолклор. Кн. 1–2. София, 1999

Милиш Н. Гагаузите. Гагаузката проблематика в българската историография. София, 2001.

Мошков В. А. Гагаузские тексты // Изв. общества археол., истории и этнографии при Имп. Казанском ун-те. 1895. Т. XIII. Вып. 2.

Мошков В. А. Гагаузы Бендерского уезда (Этнографические очерки и материалы) // Этнографическое обозрение. Москва, 1900. Т. 44. № 1; Т. 48. № 1; 1901. Т. 51. № 4; 1902. Т. 54. № 3.

Мошков В. Образцы народной литературы тюркских племен, изд. В. Радловым. Часть Х. Наречия бессарабских гагаузов. Санкт-Петербург, 1904.

Мошков В, Образцы народной литературы тюркских племен, изд. В. Радловым. Часть Х. Наречия бессарабских гагаузов. Ч. 2. Санкт-Петербург, 1904а.

Мошков В. А. Гагаузы Бендерского уезда (Этнографические очерки и материалы). Кишинев, 2004.

Никогло Д. Е. Система питания гагаузов в XIX – начале XX вв. Chişinău, 2004.

Покровская Л. А. Песенное творчество гагаузов. Автореф. дисс. канд. филол. наук. Ленинград, 1953.

Покровская Л. А. Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология. Москва, 1964.

Покровская Л. А. Народные песни гагаузов Молдавии и Украины // Первый конгресс балканских исследований (София, 26 авг. – 1 сент. 1966 г.): Сообщения сов. делегации. Москва, 1966.

Покровская Л. А. Синтаксис гагаузского языка в сравнительном освещении. Москва, 1978.

Покровская Л. А., Чернышева М. Б. Народные песни гагаузов. Москва, 1989.

Покровская Л. А. Жанровая классификация гагаузских народных песен // Revista de etnologie şi culturologie. Chişinău, 2008. Vol. IV.

Правила орфографии гагаузского языка. Кишинев, 1958.

Музыка гагаузов. Стерео С 30-14791-94 (комплект из двух дисков-гигантов с сопроводительной статьей Л. А. Покровской). Москва, 1980.

Сырф В. И. Структурно – функциональный анализ гагаузской волшебной сказки // Ştiinţa. Chişinău, 1996. № 5.

Сырф В. И. Некоторые молдавско-гагаузские фольклорные взаимосвязи и параллели (на материале волшебной сказки) // Unitatea poporului Republicii Moldova şi problema identităţii etnice: Materialele conferinţei din 4–5 mai 1999, raporturi şi comunicări. Chişinău, 2000.

Танасоглу Д. (Хазырл.). Буджактан сеслäр: Литература йазылары / Хазырл. Д. Танасоглу. Кишинев, 1959.

Тодорова Д. Календарни празници и обичаи на гагаузите във Варненско // Изв. на Варненското археологическо дружество. 1987. Кн. XXIII.

Трефилова О. В. Легенды, предания и мифологические рассказы из гагаузского села Болгарево // Живая старина. Москва, 2007. № 4.

Фрумос е ла шезэтоаре / Ед. ынгр. де Г. Ботезату, Н. Бэешу. Кишинэу, 1983.

Чеботарь П. (сост. и пер.). Гагаузские народные сказки. Кишинев, 1998.

Чимпоеш Л. С. К вопросу об эпических традициях в устном народном творчестве гагаузов // Материалы и исследования по археологии и этнографии Молдовы. Кишинев, 1992.

Чимпоеш Л. С. Устное народное творчество гагаузов (80-е гг. XIX–XX вв.) // Ştiinţa. Chişinău, 1995. № 8.

Чимпоеш Л. С. Мифический образ Тепягеза в фольклоре гагаузов // Ştiinţa. Chişinău, 1996. № 2.

Чимпоеш Л. С. Дастанный эпос гагаузов. Кишинев, 1997.

Argunşah M. Gagauz Halk Edebiyatında Osmanlı-Türk Kültürünün İzleri // Türk Kültürü. Ankara, 1991. Sayı: 341.

Arnaut F. İ. Gagauz folklorunda maani nevi (Türkiye ve Azerbaycan mani-bayatı örnekleriyle karşılaştırma): Filoloji ilimleri adayı ... sunulmuş tez çalışmasının özeti. Bakı, 1999.

Arseven V. Gagauz Halk Türküleri // Musiki Ansiklopedisi. İstanbul, 1947. Sayı: 16; 1947. Sayı: 18; 1947. Sayı: 19; 1947. Sayı: 20; 1948. Sayı: 22.

Сiachir M. Explicaţia numirilor turco-tătare ale oraşelor, comunelor, cătunelor şi fermelor din Moldova dintre Prut şi Nistru şi unele tradiţiuni păstrate în legătură cu aceste numiri // Revista societăţii istorico-arheologice bisericeşti din Chişinău. 1921. Vol. XIII; 1922. Vol. XIV; 1924. Vol. XV.

Durbaylo M. (topl. hem hazırl.). Gagauz halk türküleri. Chişinău, 2001.

Ekrem M. A. (derl. ve hazirl.). Bülbül sesi: Dobruca Türkleri folklorundan seçmeler. Bükreş, 1981.

Guboglu M. Gagauz Folklorunun Özellikleri, Önemi ve Canavar (Kurt) Kültü // VI. Uluslararası Folklor Kongresi (Bursa, 1981). Ankara, 1981.

Guboglu M. Gagauzların “Türkçe” Dili, Edebiyatı ve Tarihi Hakkında Araştırmalar // V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (İstanbul, 23–28 Eylül 1985). İstanbul, 1987.

Guboglu M. Gagauz Halk Edebiyatı-Folklorundan İki Tarihi Efsane ve Bir Demet Tarihsel Türkü // I Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi (Konya, 11–12 Ekim 1988). Konya, 1990.

Güngör H., Argunşah M. Gagauz Türkleri (Tarih – Dil – Folklor ve Halk Edebiyatı). Ankara, 1991.

Mahmut E. Gagavuz Türkleri // Türk Kültürü. Ankara. Mart 1991. Sayı: 335.

Moldova gagauzların halk türküleri / Topl. hem hazırl. E. Kvilinkova. Kişinöv, 2003.

Sârf V. Mitologismul poveştii magiçe găgăuze // Ştiinţa. Chişinău, 1996. № 12.

Sârf V. Povestea fantastică găgăuză. Autoreferatul tezei de doctor în filologie. Chişinău, 2001.

Soroçanu E. Gagauzların kalendar adetleri: Etnolıngvıstik aaraştırması. Гагаузская календарная обрядность: Этнолингвистическое исследование. Kişinöv, 2006.

Zajączkowski Wl. Пословицы и поговорки гагаузов из Болгарии // Folia Orientalia. Kraków, 1962. Vol. V.

Zajączkowski Wl. Jezyk i folklor Gagauzow z Bulgarii. Kraków, 1966.

Zevrak P. Gagauz Mânileri // Halkbilgisi Haberleri. İstanbul, 1938. Sayı: 9; 1938. Sayı: 10.

Zevrak P. Gagauz Türküleri // Halkbilgisi Haberleri. İstanbul, 1939. Sayı: 1.

Zevrak P. Gagauz Bilmeceleri // Halkbilgisi Haberleri. İstanbul, 1939а. Sayı: 3–4.

REFERENCES

Amanzholov A. S. (1964), “O gagauzakh v Kazakhstane i ikh yazyke”, in Problemy tyurkologii i istorii vostokovedeniya, Kazan’. (In Russian).

Amanzholov A. S. (1965), “Semey oblysynda tүratyn gagauzdardan zhazylyp alyngan fol’klor teksteri”, in Kazak dialektologiyasy, Issue I, Alma-Ata. (In Gagauzian).

Antonov G. (1914), “Gagauzka pesen za obsadata na Varna v 1828 g.”, in Izv. na Varnenskoto arkheologichesko druzhestvo, Book VI. (In Gagauzien).

Gagauz fol’kloru (1969), Compl. by N. I. Baboglu, Kishinev. (In Gagauzian).

Bayev Kr. (1964), “Istoricheski narodni pesni u gagauzite”, in Izv. na Varnenskoto arkheologichesko druzhestvo, Book XV. (In Russian).

Baurchulu L. (1995), «Nyakoi osobennosti na fuktsioniraneto na gagauzkite pripevki “maane”», in B’lgarite v Severnoto Prichernomoriye. Izsledvaniya i materiali, Tom chetv”rti, Veliko T”rnovo. (In Bulgarian).

Bigayev R. I. and Danilov P. A. and Umarov M. U. (1960), “Gagauzlar fol’kloridan”, in Ўzbek tili va adabiyëti masalalari, No. 4,Toshkent. (In Uzbekian).

Bigayev R. I., Danilov P. A. and Umarov M. U. (1960), “Gagauzy v Sredney Azii”, in Izv. AN UzSSR, Seriya obshch. nauk, No. 6. (In Russian).

Boshkov V. M. (topl.) (1996), Myr-Myr Kotoban: Gagauz khalk masallar, Odesa. (In Gagauzian).

Bulgar S. (1990), Dev adamyn oolu: Masallar, Kishinev. (In Gagauzian).

Gagauz khalk tÿrkÿleri khor ichin a cappella (1982), [Gagauzskiye narodnyye pesni dlya khora a cappella] Compl. by. M. Koltsa, Kishinev. (In Gagauzian).

Gagauz dilindä okumak kiy·ady edinҗi klass ichin (1986), Khazyrl. G. A. Gaydarzhi, E. K. Koltsa, Kishinev. (In Gagauzian).

Gaydarzhi G. A. (1973), Gagauzskiy sintaksis: Otnositel’noye i bessoyuznoye podchineniye pridatochnykh, Kishinev. (In Russian).

Gaydarzhi G. A. (1981), Gagauzskiy sintaksis. Pridatochnyye predlozheniya soyuznogo podchineniya, Kishinev. (In Russian).

Georgiyeva-Kolarova Y. (1982), “Iz gagauzkiya folklor na selo Olpasha, Odrinsko (materiali)”, in Philologia / Filologiya, No. 10–11, Sofia. (In Gagauzian).

Gradeshliyev I. (1991), “Krayat na edin mit i nachaloto na edna legenda”, Istoricheski pregled, № 1, Sofia. (In Gagauzian).

Guboglo M. N. (1968), “Etnokul’turnyye dannyye o kochevom proshlom gagauzov”, in Arkheologiya, etnografiya i iskusstvovedeniye Moldavii: (Materialy i issledovaniya), Kishinev. (In Russian).

Guboglo M. N. (1969), “Gagauzy”, Nauka i zhizn’, No. 10. (In Russian).

Guboglo M. N. (1971), “Budzhak, Budzhak – step’ i gagauzy”, Kodry, No. 11, Kishinev. (In Russian).

Guboglo M. N. (2005), “Kul’t volka u gagauzov. Etnokul’turnyye paralleli v tyurkskom mire”, in Russkiy yazyk v tyurko-slavyanskikh etnokul’turnykh vzaimodeystviyakh (Etnologicheskiye ocherki), Moscow. (In Russian).

Dimitrova D. (1999), “Etnolingvistichni izsledvaniya i terennata rabota (po materiali ot kv. Vinitsa – gr. Varna)”, in Ukrayna i B’lgariya. Etnokulturni i etnolingvistichni aspekti, Sofia. (In Bulgarian).

Durbaylo M. A. (1990), “Gagauzskiye narodnyye ballady s obrazom zheltoy zmei”, Sovetskaya tyurkologiya, No. 2. (In Russian).

Durbaylo M. A. (Khazyrl.) (1991), Ballada tÿrkÿleri: Sölpet toplumu, Kishinev. (In Gagauzian).

Durbaylo M. A. (1992), “Obraz rasteniy i ikh funktsii v gagauzskikh narodnykh balladakh”, Ştiinţa. Chişină, No. 4. (In Russian).

Durbaylo M. A. (1992), “Poeticheskiye osobennosti gagauzskikh traditsionnykh kupletov-pozdravleniy”, Ştiinţa. Chişinău, No. 10. (In Russian).

Ohlan khem Mary-kыz (Ohlan i Mari-kyz: Hahauz’ka narodna kazka) (1990), Transl. by Kelar S., Kyiv. (In Ukrainian).

Zharty Balakira: Hahauz’ki narodni kazky (1992), Compl. and transl. by Kelar C., Kyiv. (In Ukrainian).

Kelar S. P. (1993), “Skarby Budzhats’koho krayu: Deshcho pro hahauz’ki narodni kazky”, Vidrodzhennya, No. 10. (In Ukrainian).

Hÿn-Kыz khem Uch Ok: Hahauz khalk masallar. Dochka Sontsya ta yiï nevmyrushche kokhannya: Hahauz’ki narodni kazky (2003), Compl. and transl. by Kelar C., Kyiv. (In Ukrainian).

Kolarova Y. (1999), “Odrynskyte hahauzy y tekhnyyat bъlharoezychen folklor”, in Ukrayna y Bъlharyya. Etnokulturny y etnolynhvystychny aspekty, Sofia. (In Gagauzian).

Kolsa M. M. (1981), “Muzykal’nyy fol’klor gagauzov”, Sovetskaya muzyka, No. 1. (In Russian).

Kolsa M. M. (1983), “Muzychnyy fol’klor hahauziv i deyaki yoho ladovi rysy”, in Ukrayins’ke muzykoznavstvo, No. 18. (In Ukrainian).

Kolsa M.. M. (1989), Tÿrkÿlär. Pesni, Kishinev. (In Gagauzian).

Korsh F. E. (1909), “Drevneyshiy narodnyy stikh turetskikh plemen”, Zapiski Vostochnogo otdeleniya Russkogo arkheologicheskogo obshchestva, Vol. XIX, Issue 2–3, Saint-Petersburg, (In Russian).

Kuroglo S. S. (1972), “Svad’ba i svadebnyy fol’klor gagauzov”, in Җenur’ shi spechiy folkloriche, Kishineu. (In Russian).

Kuroglo S. S. (1984), “Otrazheniye osvoboditel’noy missii Rossii na Balkanakh v gagauzskom fol’klore”, in Rossiya i Yugo-Vostochnaya Evropa, Kishinev. (In Russian).

Kuroglo S. S. and Vorob’yeva L. P. (1996), “Detskiy pesenno-obryadovyy fol’klor gagauzov”, in Ştiinţa. Chişinău, No. 6. (In Russian).

Maanelär (1998), Compl. by Kuroglo S. S., Odesa. (In Gagauzian).

Kuroglu S. S. (1969), “Ispol’zovaniye gagauzskogo narodnogo tvorchestva na urokakh istorii”, in Unele probleme privind predarya istoriyey yn shkoala mediye, Kishineu. (In Russian).

Linin Yu. (1926), “K voprosam formal’nogo izucheniya poezii turetskikh narodov”, Izv. Vost. f-ta AzGU, Vol. I., Baku. (In Russian).

Literatura okumaklary 9–10 klasslar ichin (1988), Khazyrl. N. Baboglu and I. Baboglu, Kishinev. (In Gagauzian).

Gagauzskiye skazki (1958), Compl. by . Lopatkov Yu. and Tukan A., Kishinev. (In Russian).

Manov A. I. (1938), Potekloto na gagauzite i tekhnite obichai i nravi, V dve chasti, Varna. (In Bulgarian).

Mateyeva V. (1999), “Pogled v’rkhu etnolozhkite izsledvaniya za folklora na gagauzite”, B’lgarski folklor, Book 1–2, Sofia. (In Bulgarian).

Milish N. (2001), Gagauzite. Gagauzkata problematika v b”lgarskata istoriografiya, Sofia. (In Bulgarian).

Moshkov V. A. (1895), “Gagauzskiye teksty”, Izv. obshchestva arkheol., istorii i etnografii pri Imp. Kazanskom un-te, Vol. XIII, Issue 2. (In Russian).

Moshkov V. A. (1900, 1901, 1902), “Gagauzy Benderskogo uyezda (Etnograficheskiye ocherki i materialy)”, Etnograficheskoye obozreniye, Vol. 44, No. 1, Vol. 48, No. 1, Vol. 51, No. 4, Vol. 54, No. 3, Moscow. (In Russian).

Moshkov V. (1904), Obraztsy narodnoy literatury tyurkskikh plemen, izd. V. Radlovym, Pt. X, Narechiya bessarabskikh gagauzov, Saint-Petersburg. (In Russian).

Moshkov V. (1904a), Obraztsy narodnoy literatury tyurkskikh plemen, izd. V. Radlovym, Pt. X, Narechiya bessarabskikh gagauzov, Pt. 2, Saint-Petersburg. (In Russian).

Moshkov V. A. (2004), Gagauzy Benderskogo uyezda (Etnograficheskiye ocherki i materialy), Kishinev. (In Russian).

Nikoglo D. E. (2004), Sistema pitaniya gagauzov v XIX – nachale XX vv., Chişinău. (In Russian).

Pokrovskaya L. A. (1953), Pesennoye tvorchestvo gagauzov, Avtoref. diss. kand. filol. nauk, Leningrad. (In Russian).

Pokrovskaya L. A. (1964), Grammatika gagauzskogo yazyka. Fonetika i morfologiya, Moscow. (In Russian).

Pokrovskaya L. A. (1966), “Narodnyye pesni gagauzov Moldavii i Ukrainy”, in Pervyy kongress balkanskikh issledovaniy (Sofiya, 26 avg. – 1 sent. 1966 g.): Soobshcheniya sov. delegatsii, Moscow. (In Russian).

Pokrovskaya L. A. (1978), Sintaksis gagauzskogo yazyka v sravnitel’nom osveshchenii, Moscow. (In Russian).

Pokrovskaya L. A. and Chernysheva M. B. (1989), Narodnyye pesni gagauzov, Moscow. (In Russian).

Pokrovskaya L. A. (2008), “Zhanrovaya klassifikatsiya gagauzskikh narodnykh pesen”, in Revista de etnologie şi culturologie, Vol. IV, Chişinău. (In Russian).

Pravila orfografii gagauzskogo yazyka (1958), Kishinev. (In Russian).

Muzyka gagauzov. Stereo S 30-14791-94 (1980), (komplekt iz dvukh diskov-gigantov s soprovoditel’noy stat’yey L. A. Pokrovskoy), Moscow. (In Russian).

Syrf V. I. (1996), “Strukturno – funktsional’nyy analiz gagauzskoy volshebnoy skazki”, in Ştiinţa. Chişinău, No. 5. (In Russian).

Syrf V. I. (2000), “Nekotoryye moldavsko-gagauzskiye fol’klornyye vzaimosvyazi i paralleli (na materiale volshebnoy skazki)”, in Unitatea poporului Republicii Moldova şi problema identităţii etnice: Materialele conferinţei din 4–5 mai 1999, raporturi şi comunicări, Chişinău. (In Russian).

Tanasoglu D. (Khazyrl.) (1959), Budzhaktan seslär: Literatura y·azylary, Kishinev. (In Gagauzian).

Todorova D. (1987), “Kalendarni praznitsi i obichai na gagauzite v’v Varnensko”, Izv. na Varnenskoto arkheologichesko druzhestvo, Book XXIII. (In Bulgarian).

Trefilova O. V. (2007), “Legendy, predaniya i mifologicheskiye rasskazy iz gagauzskogo sela Bolgarevo”, in Zhivaya starina, № 4, Moscow. (In Russian).

Frumos e la shez·etoare (1983), Ed. yngr. de G. Botezatu and N. Beyeshch, Kishineu. (In Gagauzian).

Gagauzskiye narodnyye skazki (1998), Compl. and transl. by Chebotar’ P., Kishinev. (In Russian).

Chimpoyesh L. S. (1992), “K voprosu ob epicheskikh traditsiyakh v ustnom narodnom tvo gagauzov”, Materialy i issledovaniya po arkheologii i etnografii Moldovy, Kishinev. (In Russian).

Chimpoyesh L. S. (1995), “Ustnoye narodnoye tvorchestvo gagauzov (80-e gg. XIX–XX vv.)”, Ştiinţa, No. 8, Chişinău. (In Russian).

Chimpoyesh L. S. (1996), “Mificheskiy obraz Tepyageza v fol’klore gagauzov”, Ştiinţa, No. 2, Chişinău. (In Russian).

Chimpoyesh L. S. (1997), Dastannyy epos gagauzov, Kishinev. (In Russian).

Argunşah M. (1991), “Gagauz Halk Edebiyatında Osmanlı-Türk Kültürünün İzleri”, Türk Kültürü, Sayı: 341, Ankara.

Arnaut F. İ. (1999), Gagauz folklorunda maani nevi (Türkiye ve Azerbaycan mani-bayatı örnekleriyle karşılaştırma): Filoloji ilimleri adayı ... sunulmuş tez çalışmasının özeti, Bakı.

Arseven V. (1947, 1948), “Gagauz Halk Türküleri”, Musiki Ansiklopedisi, Sayı: 16, Sayı: 18, Sayı: 19, Sayı: 20, Sayı: 22, İstanbul.

Сiachir M. (1921, 1922, 1924), “Explicaţia numirilor turco-tătare ale oraşelor, comunelor, cătunelor şi fermelor din Moldova dintre Prut şi Nistru şi unele tradiţiuni păstrate în legătură cu aceste numiri”, Revista societăţii istorico-arheologice bisericeşti din Chişinău, Vol. XIII, Vol. XIV, Vol. XV.

Durbaylo M. (topl. hem hazırl.) (2001), Gagauz halk türküleri, Chişinău. (In Gagauzian).

Ekrem M. A. (derl. ve hazirl.) (1981), Bülbül sesi: Dobruca Türkleri folklorundan seçmeler, Bükreş.

Guboglu M. (1981), “Gagauz Folklorunun Özellikleri, Önemi ve Canavar (Kurt) Kültü”, in VI. Uluslararası Folklor Kongresi (Bursa, 1981), Ankara. (In Turkish).

Guboglu M. (1987), “Gagauzların “Türkçe” Dili, Edebiyatı ve Tarihi Hakkında Araştırmalar”, in V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (İstanbul, 23–28 Eylül 1985), İstanbul. (In Turkish).

Guboglu M. (1990), “Gagauz Halk Edebiyatı-Folklorundan İki Tarihi Efsane ve Bir Demet Tarihsel Türkü”, in I Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi (Konya, 11–12 Ekim 1988), Konya. (In Turkish).

Güngör H. and Argunşah M. (1991), Gagauz Türkleri (Tarih – Dil – Folklor ve Halk Edebiyatı), Ankara. (In Turkish).

Mahmut E. (1991), “Gagavuz Türkleri”, in Türk Kültürü, Mart, Sayı: 335, Ankara. (In Turkish).

Moldova gagauzların halk türküleri (2003), Topl. hem hazırl. E. Kvilinkova, Kişinöv. (In Gagauzian).

Sârf V. (1996), “Mitologismul poveştii magiçe găgăuze”, in Ştiinţa, No. 12, Chişinău. (In Gagauzian).

Sârf V. (2001), Povestea fantastică găgăuză, Autoreferatul tezei de doctor în filologie, Chişinău.

Soroçanu E. (2006), Gagauzların kalendar adetleri: Etnolıngvıstik aaraştırması, Gagauzskaya kalendarnaya obryadnost’: Etnolingvisticheskoye issledovaniye, Kişinöv. (In Gagauzian).

Zajączkowski Wl. (1962), “Poslovitsy i pogovorki gagauzov iz Bolgarii”, in Folia Orientalia, Vol. V, Kraków. (In Russian).

Zajączkowski Wl. (1966), Jezyk i folklor Gagauzow z Bulgarii, Kraków.

Zevrak P. (1938), “Gagauz Mânileri”, in Halkbilgisi Haberleri, Sayı: 9–10, İstanbul. (In Turkish).

Zevrak P. (1939), “Gagauz Türküleri”, in Halkbilgisi Haberleri, Sayı: 1, İstanbul. (In Turkish)

Zevrak P. (1939а), “Gagauz Bilmeceleri”, in Halkbilgisi Haberleri, Sayı: 3–4, İstanbul. (In Turkish)