КАЇРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ АЛЬ-АЗГАР У ДОСЛІДЖЕННЯХ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Д. Василюк

Анотація

У статті досліджуються роботи Агатангела Юхимовича Кримського (1871–1942) про каїрський університет аль-Азгар (al-Azhar), які він публікував протягом 30-ти років. Зацікавленість академіка Кримського розвитком освіти на Арабському Сході почалася ще в часи його перебування у науковому відрядженні в Бейруті (1896–1898). У своїх дослідженнях Агатангел Юхимович зазначає, що в мусульманському світі здавна існували сприятливі умови для розвитку шкіл, оскільки головним їхнім завданням було навчити дитину читанню Корану та необхідних молитов. Навчальні заклади були зосереджені при мечетях. Побудована в Каїрі у 972 р. мечеть Азгар була названа на честь дочки Пророка Фатіми (“загра”). А найстаріший мусульманський університет при мечеті аль-Азгар осередком наук і літератури став у 988 р. Тут викладалися арабська філологія та богословське право (фикг). Студенти прибували з усіх кінців мусульманського світу. Університет існує і нині, там навчаються десятки тисяч молодих чоловіків та жінок з багатьох країн на майже 30-ти факультетах.

Як цитувати

Василюк, О. Д. (2014). КАЇРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ АЛЬ-АЗГАР У ДОСЛІДЖЕННЯХ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО. Сходознавство, (65-66), 32-42. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2014.65-66.032
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 11

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

аль-Азгар, дослідження Агатангела Кримського, Каїрський університет

Посилання

Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості. Киев, 2006.

Гурницкий К. И. Агафангел Ефимович Крымский. Москва, 1980.

Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890–1941 рр.). Київ, 2005. Т. 1 (1890–1917 рр).

Крымский А. Мусульманство и его будущность. Москва, 1899.

Крымский А. Всемусульманский университет при мечети ’Азхар в Каире, его прошлое, его современная наука, печать и журнальная деятельность // Древности восточные. Труды Восточной комиссии Московского археологического общества. 1903.

Кримський А. Школа, письменство й освіта в турецько-арабських краях за передреволюційної доби на грані ХІХ–ХХ вв. // Збірник історично-філологічного відділу ВУАН. 1928. № 83.

Кримський А. Старий схоластичний мусульманський університет при мечеті Азгар у Каїрі // Збірник історично-філологічного відділу ВУАН. 1928а. № 83.

Кримський А. Твори в п’яти томах. Т. 5. Кн. 1. Київ, 1973.

Фалькович І. Рец. на: Акад. Аг. Кримський та Ол. Боголюбський “До історії вищої освіти у арабів та дещо про Арабську Академію Наук”. Київ, 1928 // Східний світ. 1929. № 1–2 (7–8).

www.azhar.edu.eg/En/u.htm.

REFERENCES

Ahatanhel Kryms’kyy (2006), Narysy zhyttya i tvorchosti, Kyev. (In Ukrainian).

Gurnitskiy K. I. (1980), Agafangel Efimovich Krymskiy, Moscow. (In Russian).

Epistolyarna spadshchyna Ahatanhela Kryms’koho (1890–1941 rr.) (2005), Vol. 1 (1890–1917 rr), Kyiv. (In Ukrainian).

Krymskiy A. (1899), Musul’manstvo i ego budushchnost’, Moscow. (In Russian).

Krymskiy A. (1903), “Vsemusul’manskiy universitet pri mecheti ’Azkhar v Kaire, ego proshloye, ego sovremennaya nauka, pechat’ i zhurnal’naya deyatel’nost’”, in Drevnosti vostochnyye. Trudy Vostochnoy komissii Moskovskogo arkheologicheskogo obshchestva, Saint-Petersburg (In Russian).

Krymskyi A. (1928), “Shkola, pys’menstvo y osvita v turets’ko-arabs’kykh krayakh za peredrevolyutsiynoyi doby na hrani XIX–XX vv.”, Zbirnyk istorychno-filolohichnoho viddilu VUAN, No. 83. (In Ukrainian).

Krymskyi A. (1928a), “Staryy skholastychnyy musul’mans’kyy universytet pry mecheti Azhar u Kayiri”, Zbirnyk istorychno-filolohichnoho viddilu VUAN, No. 83. (In Ukrainian).

Kryms’kyy A. (1973), Tvory v p’yaty tomakh, Vol. 5, Book 1, Kyiv. (In Ukrainian).

Falkovych I. (1929), “Rets. na: Akad. Ah. Kryms’kyy ta Ol. Boholyubs’kyy “Do istoriyi vyshchoyi osvity u arabiv ta deshcho pro Arabs’ku Akademiyu Nauk”. Kyyiv, 1928”, Shìdnij svìt, No. 1–2 (7–8). (In Ukrainian).