ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ РУКОПИСНИХ ДОКУМЕНТІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ф. Ґ. Туранли

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність розроблення відповідної методології з метою ретельного опрацювання османсько-тюркських архівних документів до історії України. Адекватний переклад документів українською мовою та їх коректне тлумачення є важливим свідченням об’єктивного висвітлення історії українсько-турецьких відносин козацької доби. Виявлені факти, які містяться в османсько-турецьких писемних джерелах, підтверджують існування напружених польсько-турецьких відносин у середині XVII ст. та участь українських козаків у воєнних кампаніях короля Польщі. Також ідеться про візит Богдана Хмельницького до Бахчисарая з метою налагодження політичних відносин. Зазначений факт свідчить про наявність політичних контактів між Богданом Хмельницьким та Ісламом Гіраєм ІІІ, які зумовили виникнення згодом військово-політичного союзу між козацько-гетьманською Україною та Кримським ханством. Дослідження дипломатичних зносин, що існували між Високою Портою, Кримським ханством та Українською козацькою державою в часи правління гетьмана Б. Хмельницького, на основі джерелознавчого опрацювання пам’яток османсько-турецької писемності, як літописних джерел, так і архівних документів, є важливою передумовою поглибленого розуміння та адекватнішої оцінки дипломатичної місії українського гетьмана до Бахчисарая і Стамбула, а також обставин переговорів, які відбулися у столиці Високої Порти між посланцями Б. Хмельницького та кримського хана з посадовцями уряду Османської імперії.

Як цитувати

Туранли, Ф. Ґ. (2016). ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ РУКОПИСНИХ ДОКУМЕНТІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ . Сходознавство, (75-76), 142-154. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2016.75-76.142
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 12

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

історія України, османсько-турецькі рукописні документи

Посилання

Aktan Ali, Osmanlı Paleografiyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul, 1995.

Başer Alper, Bucak Tatarları (1550–1700), Doktora Tezi, Danışman: Mustafa Eravcı. Ayfon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Afyonkarahısir / Türkiye 2010.

TSMA (Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi), E. 0272, Bucak Tatarları Ümerasına, Sultan İbrahim Tarafından Gönderilen Ferman.

Devellioğlu Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Yayına Hazırlayan: Aydın Sami Güneyçal, 11. Baskı, Ankara, 1993.

Ferhat Gardaşkanoğlu [Turanlı], Osmanlı-Ukrayna münasebetleri, Tarih ve Medeniyet, Sayı:13, İstanbul, 1995.

İslam Ansiklopedisi, Bucak, Cilt II, Eskişehir / Türkiye 1997.

Kırımî Al-Hac Abdal-Kaffar, Umdetü’t Tevârih, Türk Târih Encümeni Mecmuası ilâvesi, Hazırlayan: Necib Âsım, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1343.

Öztuna, Yılmaz, Büyük Osmanlı Tarihi, Osmanlı Devleti’nin Siyasî, Medenî, Kültür, Teşkilȃt ve San’at Tarihi, 10 Cild, Altıncı Cild, İstanbul, 1994.

Sarınay, Yusuf, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Başbakanlık Basımevi, Üçüncü Baskı, İstanbul 2010.

Sertoğlu Midhat, Osmanlı Tarih Lûğeti, Düzeltilmiş ve İlaveli İkinci Baskı, İstanbul, 1986.

Togan, Ahmet Zeki Velidî, Tarihte Usûl, 4-üncü Baskı, İstanbul, 1985.

Türk Ansiklopedisi, Bucak, Cilt VIII, Ankara, 1976.

Ортайли Ільбер. Основні напрями в османсько-турецькій історіографії // Mappa Mundi. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Studia in honorem Jaroslavi Daškevyč septuagenario dedicata. Львів – Київ – Нью-Йорк, 1996.

Стороженко І. С. Тугай-бей ‒ побратим Богдана. Додаток. О. Акчокракли. Татарська поема Джан-Мухамеда // Козацтво. № 1. Дніпропетровськ, 1993.

Туранли Ф. Ґ. Посольство гетьмана Б. Хмельницького до Багчесараю за даними літопису Сена’ї // Східні мови та літератури. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 4. Київ, 2000.

Туранли Ф. Кримська війна у 1854–1856 роках: передісторія, дипломатія, документи // Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики: (Пам’яті Омеляна Пріцака) / Відп. ред. В. В. Лучик. Київ, 2010.

Туранли Ф. Ґ. “Східне питання”: причини та наслідки Кримської війни (1854−1856 рр.) в турецькій історіографії // Східний світ. Київ, 2011. № 4.

Туранли Ф. Методологічні проблеми дослідження османської історії // Матеріали міжнародної наукової конференції “Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки” (28–30 травня 2008 р.). Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Київ, 2009.

Туранли Ф. Османсько-тюркська палеографія у контексті розвитку писемності // Маґістеріум (НаУКМА). Мовознавчі студії. № 37. Київ, 2009.

Туранли Ферхад. Архівні документи до історії України: проблема методології дослідження // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 53. Львів, 2011.

Фаизов Сагид. Тугры крымского ханского двора XVII – начала XVIII ст. в протоколе и художественной структуре грамот ханов и принцев // Mappa Mundi. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Львів – Київ – Нью-Йорк, 1996.

Халимоненко Г. І. Історія турецької літератури: Türk Edebiyatı Tarihi. Київ, 2009

REFERENCES

Aktan Ali (1995), Osmanlı Paleografiyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul. (In Turkish).

Başer Alper (2010), Bucak Tatarları (1550–1700), Doktora Tezi, Danışman: Mustafa Eravcı, Ayfon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Afyonkarahısir, Türkiye. (In Turkish).

TSMA (Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi), E. 0272, Bucak Tatarları Ümerasına, Sultan İbrahim Tarafından Gönderilen Ferman. (In Turkish).

Devellioğlu Ferit (1993), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Sami Güneyçal (Ed.), 11 Baskı, Ankara. (In Turkish).

Ferhat Gardaşkanoğlu [Turanlı] (1995), Osmanlı-Ukrayna münasebetleri, Tarih ve Medeniyet, Sayı: 13, İstanbul. (In Turkish).

İslam Ansiklopedisi (1997), Bucak, Cilt II, Eskişehir, Türkiye. (In Turkish).

Kırımî Al-Hac Abdal-Kaffar (1343), Umdetü’t Tevârih, Türk Târih Encümeni Mecmuası ilâvesi, Hazırlayan: Necib Âsım, İstanbul, Matbaa-i Âmire. (In Turkish).

Öztuna, Yılmaz (1994), Büyük Osmanlı Tarihi, Osmanlı Devleti’nin Siyasî, Medenî, Kültür, Teşkilȃt ve San’at Tarihi, 10 Cild, Altıncı Cild, İstanbul. (In Turkish).

Sarınay, Yusuf (2010), Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Başbakanlık Basımevi, Üçüncü Baskı, İstanbul. (In Turkish).

Sertoğlu Midhat (1986), Osmanlı Tarih Lûğeti, Düzeltilmiş ve İlaveli İkinci Baskı, İstanbul. (In Turkish).

Togan, Ahmet Zeki Velidî (1985), Tarihte Usûl, 4-üncü Baskı, İstanbul. (In Turkish).

Türk Ansiklopedisi (1976), Bucak, Cilt VIII, Ankara. (In Turkish).

Ortayly Il’ber (1996), “Osnovni napryamy v osmans’ko-turets’kiy istoriohrafiyi”, in Mappa Mundi, Zbirnyk naukovykh prats’ na poshanu Yaroslava Dashkevycha z nahody yoho 70-richchya, Studia in honorem Jaroslavi Daškevyč septuagenario dedicata, Lviv, Kyiv and New York. (In Ukrainian).

Storozhenko I. S. (1993), “Tuhay-bey ‒ pobratym Bohdana. Dodatok. O. Akchokrakly. Tatars’ka poema Dzhan-Mukhameda”, Kozatstvo, No. 1. (In Ukrainian).

Turanly F. G. (2000), “Posol’stvo het’mana B. Khmel’nyts’koho do Bahchesarayu za danymy litopysu Sena”yi”, Skhidni movy ta literatury, Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Issue 4, Kyiv. (In Ukrainian).

Turanly F. (2010), “Kryms’ka viyna u 1854–1856 rokakh: peredistoriya, dyplomatiya, dokumenty”, in Aktual’ni pytannya skhodoznavstva, slavistyky, ukrayinistyky: (Pam’yati Omelyana Pritsaka), V. V. Luchyk (ed.), Kyiv. (In Ukrainian).

Turanly F. G. (2011), «“Skhidne pytannya”: prychyny ta naslidky Kryms’koyi viyny (1854−1856 rr.) v turets’kiy istoriohrafiyi», Shìdnij svìt, No. 4, Kyiv. (In Ukrainian).

Turanly F. (2009), “Metodolohichni problemy doslidzhennya osmans’koyi istoriyi”, in Materialy mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi “Spadshchyna Omelyana Pritsaka i suchasni humanitarni nauky” (28–30 travnya 2008 r.), Natsional’nyy universytet “Kyevo-Mohylyans’ka akademiya”, Kyiv. (In Ukrainian).

Turanly F. (2009), “Osmans’ko-tyurks’ka paleohrafiya u konteksti rozvytku pysemnosti”, Magisterium (NaUKMA), Movoznavchi studiyi, No. 37, Kyiv. (In Ukrainian).

Turanly Ferkhad (2011), “Arkhivni dokumenty do istoriyi Ukrayiny: problema metodolohiyi doslidzhennya”, Visnyk L’vivs’koho universytetu, Seriya filolohichna, Issue 53, L’viv. (In Ukrainian).

Faizov Sagid (1996), “Tugry krymskogo khanskogo dvora XVII – nachala XVIII st. v protokole i khudozhestvennoy strukture gramot khanov i printsev”, in Mappa Mundi, Zbirnyk naukovykh prats’ na poshanu Yaroslava Dashkevycha z nahody yoho 70-richchya, L’viv, Kyiv, N’yu-York. (In Russian).

Khalymonenko H. I. (2009), Istoriya turets’koyi literatury: Türk Edebiyatı Tarihi, Kyiv. (In Ukrainian).