МУСУЛЬМАНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН СУЧАСНОЇ РОСІЇ: ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. А. Радівілов

Анотація

Стаття присвячена аналізу взаємовідносин між російською державою та ісламом, зокрема найбільшими ісламськими об’єднаннями, що представляють російське мусульманство. Досліджено характерні риси і тенденції, притаманні державно-ісламським стосункам у Росії на сучасному етапі.

Законодавство РФ у сфері державно-конфесійних відносин зазнало суттєвої трансформації в напрямку розширення функцій і повноважень держави. Релігійні, в тому числі мусульманські, організації РФ вимушені діяти в обставинах цілковитої залежності від держави – органів влади і певного кола посадових осіб, наділених функцією нагляду і контролю за їхньою діяльністю. Російська держава намагається вибудовувати відносини з мусульманськими об’єднаннями так, аби останні не мали жодної альтернативи, окрім як співпрацювати з нею і йти у фарватері державних інтересів. На це, зокрема, спрямовані зусилля держави з мінімізації зовнішніх контактів російських мусульманських організацій, а також ініційовані нею заходи з протидії ідеологічним впливам на мусульман РФ з боку зарубіжних і не контрольованих державою релігійних осередків.

Як цитувати

Радівілов, Д. А. (2016). МУСУЛЬМАНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН СУЧАСНОЇ РОСІЇ: ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ . Сходознавство, (75-76), 130-141. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2016.75-76.130
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 13

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

інституційно-правовий аспект, мусульмани, система державно-конфесійних відносин, сучасна Росія

Посилання

Аликберов Аликбер. “Исламская угроза” политической стабильности в России: мифы и реальность // Потенциал федерализма в предупреждении и урегулировании этноконфессиональных конфликтов. Материалы научно-практической конференции // Казанский федералист, № 2 (28). Казань, 2011.

Верховный муфтий принял участие в заседании Группы стратегического видения “Россия – Исламский мир” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cdum.ru/news/44/6935/

Герейханов Г. П. Государственно-исламские отношения: действительность и перспективы развития (социально-философский контекст) // Ценности и смыслы. № 3 (12), 2011.

Зайцева Юлия. Президент РФ предложил новое видение роли ислама в “уфимских тезисах” – комментируют мусульманские деятели России [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=55468

Закон Республики Татарстан “О свободе совести и о религиозных объединениях” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://docs.cntd.ru/document/917008529

Конституция Российской Федерации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.gov.ru/konstituciya/

Малашенко А. В. Государство и ислам в России // Исламоведение. 2014, № 1.

Муфтий Таджуддин: обязанность мусульман России – защититься от радикализма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cdum.ru/news/43/6931/

Мухаметшин Рафик. Идеологическая и богословская составляющие конфессиональных разногласий в мусульманской умме современного Татарстана // Казанский федералист, № 2 (28). Казань, 2011.

Начало встречи с муфтиями духовных управлений мусульман России. 22 октября 2013 года. Уфа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/19474

Силантьев Роман. Краткий обзор методик подсчета численности основных религиозных групп России [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.interfax-religion.ru/?act=analysis&div=2

Силантьев Р. А. Оптимизация системы внешних сношений духовных управлений мусульман России в 2012–2013 гг. // Власть. 2014, № 6.

Сюкияйнен Л. Р. О российской государственной политике в отношении ислама // Центральная Азия и Кавказ. 2003. № 2 (26) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ca-c.org/journal/2003/journal_rus/cac-02/17.sikrus.shtml

Федеральный закон “О свободе совести и о религиозных объединениях” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359

Шахов М. О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации. 2-е изд., доп. Москва, 2013.

REFERENCES

Alikberov Alikber (2011), ““Islamskaya ugroza” politicheskoy stabil’nosti v Rossii: mify i real’nost’”, Potentsial federalizma v preduprezhdenii i uregulirovanii etnokonfessional’nykh konfliktov, Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Kazanskiy federalist, No. 2 (28). Kazan’. (In Russian).

Verkhovnyy muftiy prinyal uchastiye v zasedanii Gruppy strategicheskogo videniya “Rossiya – Islamskiy mir” [Elektronniy resurs], available at: http://cdum.ru/news/44/6935/ (In Russian).

Gereykhanov G. P. (2011), “Gosudarstvenno-islamskiye otnosheniya: deystvitel’nost’ i perspektivy razvitiya (sotsial’no-filosofskiy kontekst)”, Tsennosti i smysly, No. 3 (12). (In Russian).

Zaytseva Yuliya, Prezident RF predlozhil novoye videniye roli islama v “ufimskikh tezisakh” – kommentiruyut musul’manskiye deyateli Rossii [Elektronniy resurs], available at: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=55468 (In Russian).

Zakon Respubliki Tatarstan “O svobode sovesti i o religioznykh ob”yedineniyakh” [Elektronniy resurs], available at: http://docs.cntd.ru/document/917008529 (In Russian).

Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii [Elektronniy resurs], available at: http://pravo.gov.ru/konstituciya/ (In Russian).

Malashenko A. V. (2014), “Gosudarstvo i islam v Rossii”, in Islamovedeniye, No. 1. (In Russian).

Muftiy Tadzhuddin: obyazannost’ musul’man Rossii – zashchitit’sya ot radikalizma [Elektronniy resurs], available at: http://cdum.ru/news/43/6931/ (In Russian).

Mukhametshin Rafik (2011), “Ideologicheskaya i bogoslovskaya sostavlyayushchiye konfessional’nykh raznoglasiy v musul’manskoy umme sovremennogo Tatarstana”, Kazanskiy federalist, No. 2 (28), Kazan’. (In Russian).

Nachalo vstrechi s muftiyami dukhovnykh upravleniy musul’man Rossii. 22 oktyabrya 2013 goda, Ufa [Elektronniy resurs], available at: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/19474 (In Russian).

Silant’yev Roman, Kratkiy obzor metodik podscheta chislennosti osnovnykh religioznykh grupp Rossii [Elektronniy resurs], available at: http://www.interfax-religion.ru/?act=analysis&div=2 (In Russian).

Silant’yev R. A. (2014), “Optimizatsiya sistemy vneshnikh snosheniy dukhovnykh upravleniy musul’man Rossii v 2012–2013 gg.”, in Vlast’, No. 6. (In Russian).

Syukiyaynen L. R. (2003), “O rossiyskoy gosudarstvennoy politike v otnoshenii islama”, in Tsentral’naya Aziya i Kavkaz, No. 2 (26) [Elektronniy resurs], available at: http://www.ca-c.org/journal/2003/journal_rus/cac-02/17.sikrus.shtml (In Russian).

Federal’nyy zakon “O svobode sovesti i o religioznykh ob”yedineniyakh” [Elektronniy resurs], available at: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359 (In Russian).

Shakhov M. O. (2013), Pravovyye osnovy deyatel’nosti religioznykh ob”yedineniy v Rossiyskoy Federatsii, 2nd ed., Moscow. (In Russian).