ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ТУРЕЦЬКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Е. Атмаджа

  Р. Гоздаш

Анотація

Як відомо, кожна розвинена мова має у своєму складі значну кількість стійких словосполучень – фразеологізмів (від грец. Phrasis (вираз) + logos (вчення)), які використовуються носіями мови завжди у звичній, сталій формі. Саме фразеологізми передають дух і нев’янучу красу мови. У зв’язку з цим фразеологізми можна визначити як словосполучення або речення, які мають далеке від прямого, але привабливе і дуже влучне значення.

При порівнянні фразеологізмів з компонентом-зоонімом української і турецької мов ми стикаємося з низкою подібностей і відмінностей. Нами відібрано і розглянуто близько 150 фразеологізмів української та турецької мов. Фразеологізми з компонентом-зоонімом розділено за смисловим і структурним аспектами на 5 груп: I група: фразеологізми з компонентом-зоонімом, однакові за структурою і змістом. Фразеологізми цієї групи за структурою і змістом абсолютно ідентичні в обох мовах. II група: фразеологізми, однакові за структурою і змістом, але з альтернативним компонентом-зоонімом. Подібність фразеологізмів цієї групи в обох мовах є частковою. III група: фразеологізм української мови має компонент-зоонім, але його аналог у турецькій мові без зоонімічного компонента. IV група: фразеологізм турецької мови має компонент-зоонім, але його аналог в українській мові без зоонімічного компонента. Ця група фразеологізмів не має аналога із зоонімічним компонентом, але має схожі мовні елементи. Через відмінності смислового значення фразеологізми цієї групи можуть представляти складність в процесі перекладу. V група: українські фразеологізми з компонентом-зоонімом, що зовсім не мають аналога в турецькій мові.

Як цитувати

Атмаджа, Е., & Гоздаш, Р. (2016). ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ТУРЕЦЬКУ. Сходознавство, (75-76), 3-15. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2016.75-76.003
Переглядів статті: 59 | Завантажень PDF: 23

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

компонент-зоонім, Переклад, турецька мова, українська мова, фразеологізми

Посилання

Білоніженко В. М. та інші. Фразеологічний словник української мови. Київ, 1993.

Калюта А. М. Русские и турецкие фразеологизмы с зоонимическим компонентом. 2008. 66дис-23 ДС100265

Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Москва, 1990.

Немировська Н. Г. Словник фразеологізмів та сталих виразів. Харків, 2011.

Покровська І. Л. Національна специфіка семантики турецьких фразеологізмів з компонентом-зоонімом [Текст]: дис... канд. філол. наук: 10.02.13 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2006.

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови. Київ, 1998.

Усеїнов С. М. Фразеологізми та ідіоматичні вирази української мови, їх еквіваленти (переклади) в кримськотатарській та російській мовах. Сімферополь, 2009.

Aksoy Ö. Asım. Türkçe Deyimler Sözlüğü. İstanbul, 1998.

Bezirci Asım. Deyimlerimizin Sözlüğü. İstanbul, 1998.

Ermakova Liliya, Üçgül Sevinç. Kısa Rusça-Türkçe Deyimler Sözlüğü (Короткий російсько-турецький фразеологічний словник). İstanbul, 1998.

Kalyuta Aleksandr. Rusça Ve Türkçe’deki ‘Hayvan’ İle İlgili Deyimler / 1st International Symposium on Asian Languages and Literatures. Kayseri, 5–6 May 2011.

Pakalın Mehmet Zeki. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (I-II-III). MEB. Yayınları. İstanbul, 1983.

Topçu Nazmiye. “Fransızca ve Türkçe Renk İsimleri İçeren Deyimlerin Karşılaştırmalı İncelenmesi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20: 131–140, 2001.

http://stalivyrazy.org.ua/index.php – Ukraynaca Deyimler Sözlüğü (Erişim Tarihi: 09.08.2015)

http://teka.ks.ua/viev_cat.php?cat=6 Ukraynaca Deyimler (Erişim Tarihi: 09.08.2015)

http://bit.ly/2sTPjmb – Ukrainsʹki prykazky, pryslivʺia y take ynshe: zbirnyky O. V. Markovycha y, (Ukraynaca Deyimler – O. V. Markovych) (Erişim Tarihi: 09. 08. 2015)

REFERENCES

Bilonizhenko V. M. et al. (1993), Frazeolohichnyy slovnyk ukrayins’koyi movy, Kyiv. (In Ukrainian).

Kalyuta A. M. (2008), Russkiye i turetskiye frazeologizmy s zoonimicheskim komponentom, 66dis-23 DS100265 (In Russian).

Komissarov V. N. (1990), Teoriya perevoda (lingvisticheskiye aspekty), Moscow. (In Russian).

Nemyrovs’ka N. H. (2011), Slovnyk frazeolohizmiv ta stalykh vyraziv, Kharkiv. (In Ukrainian).

Pokrovs’ka I. L. (2006), Natsional’na spetsyfika semantyky turets’kykh frazeolohizmiv z komponentom-zoonimom [Tekst], dys... kand. filol. nauk: 10.02.13, Kyyivs’kyy natsional’nyy un-t im. Tarasa Shevchenka, Kyiv. (In Ukrainian).

Uzhchenko V. D. and Uzhchenko D. V. (1998), Frazeolohichnyy slovnyk ukrayins’koyi movy, Kyiv. (In Ukrainian).

Useyinov S. M. (2009), Frazeolohizmy ta idiomatychni vyrazy ukrayins’koyi movy, yikh ekvivalenty (pereklady) v kryms’kotatars’kiy ta rosiys’kiy movakh, Simferopol’. (In Ukrainian).

Aksoy Ö. Asım (1998), Türkçe Deyimler Sözlüğü, İstanbul.

Bezirci Asım (1998), Deyimlerimizin Sözlüğü, İstanbul.

Ermakova Liliya and Üçgül Sevinç (1998), Kısa Rusça-Türkçe Deyimler Sözlüğü (Короткий російсько-турецький фразеологічний словник), İstanbul.

Kalyuta Aleksandr (2011), “Rusça Ve Türkçe’deki ‘Hayvan’ İle İlgili Deyimler”, in 1st International Symposium on Asian Languages and Literatures, Kayseri, 5–6 May.

Pakalın Mehmet Zeki (1983), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (I-II-III), MEB. Yayınları, İstanbul.

Topçu Nazmiye (2001), “Fransızca ve Türkçe Renk İsimleri İçeren Deyimlerin Karşılaştırmalı İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, No, 20, pp. 131–40. (In Turkish).

Ukraynaca Deyimler Sözlüğü, available at: http://stalivyrazy.org.ua/index.php – (accessed 09 August 2015). (In Turkish).

Ukraynaca Deyimler, available at: http://teka.ks.ua/viev_cat.php?cat=6 (accessed 09 August 2015). (In Turkish).

Ukrainsʹki prykazky, prysliv’i︠a︡ y take ynshe: zbirnyky O. V. Markovycha y, , available at: http://bit.ly/2sTPjmb (accessed 09 August 2015). (In Turkish).