СТАНОВЛЕННЯ КІТА ІККІ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛА (1883–1906 РР.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  С. В. Капранов

Анотація

Статтю присвячено аналізу одного з аспектів інтелектуальної біографії видатного японського мислителя й політичного діяча Кіта Іккі (Терудзіро). У ній висвітлюється період його становлення як інтелектуала. Схарактеризовано його родину, атмосферу дитинства, особливості здобуття освіти, початок публіцистичної діяльності. Приділено увагу подіям суспільно-політичного життя і процесам в інтелектуальному житті Японії, на тлі яких відбувалося формування світогляду Кіта Іккі. Зокрема, розглянуто специфічні риси японського соціалізму раннього періоду, концепцію “країноєдності” (кокутай) та різні підходи до неї в добу Мейдзі. Особливий акцент зроблено на циклі статей Кіта, написаних 1903 р. і присвячених питанню війни з Росією. Проаналізовано головні ідейні розходження з цього питання між ним та провідними соціалістичними діячами Японії. Продемонстровано, що на погляди Кіта могли справити вплив праці таких представників пізнього мейдзійського лібералізму, як Токутомі Сохо та Укіта Кадзутамі. Показано, що світогляд Кіта сформувався на основі здобутої в дитинстві конфуціанської освіти, під впливом, з одного боку, мейдзійського соціалізму, з другого – правого лібералізму. Попри всі ідейні розбіжності, зокрема у ставленні до війни, позитивне сприйняття соціалістами першої книги Кіта Іккі свідчить про те, що загалом на цьому етапі він залишався в межах тогочасного японського соціалістичного дискурсу.

Як цитувати

Капранов, С. В. (2017). СТАНОВЛЕННЯ КІТА ІККІ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛА (1883–1906 РР.). Сходознавство, (79), 128-151. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2017.79.128
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 70

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

інтелектуал, інтелектуальна біографія, доба Мейдзі, Кіта Іккі, суспільно-політична думка, Японія

Посилання

Вороная Е. Б. Становление и трансформация взглядов Токутоми Сохо и проблемы культурной идентификации японцев в 80–90-е годы ХХ в. // Известия Восточного института, 1996, № 3.

История Японии. Т. II. 1868–1998. Москва, 1998.

Капранов С. В. Сінто у соціокультурних трансформаціях ХІХ–ХХ ст. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2014.

Капранов С. В. Кіта Іккі та модернізація Китаю // Східний світ, 2015, № 4. https://doi.org/10.15407/orientw2015.04.045

Капранов С. В. Китай в ідеології японського паназіатизму // Китай очима Азії. Київ, 2017.

Кобец В. Н. Фукудзава Юкити: мировоззрение и деятельность // Из истории общественной мысли Японии. Москва, 1990.

Коростелев С. Память о Земле Вечного Спокойного Света: записки русского буддийского монаха о путешествии в Японию. Донецк, 1995.

Михайленко Г. М. Становлення О. Лотоцького як інтелектуала-гуманітарія // Література та культура Полісся. Сер.: Історичні науки, 2014. Вип. 76.

Михайлова Ю. Д. Идеология “движения за свободу и народные права” // Из истории общественной мысли Японии. Москва, 1990.

Молодяков В. Э. Консервативная революция в Японии: идеология и политика. Москва, 1999.

Молодяков В. Э. Синто и японская мысль // Синто – путь японских богов. Т. I. Очерки по истории синто. Санкт-Петер-бург, 2002.

Осадча Ю. Концепція літератури в трактаті “Про письменство” (“Бунґаку рон”) Аріґа Наґао // Мовні і концептуальні картини світу, 2012. Вип. 40.

A gravesite of Kita Ikki // True Sado. Sado official tourist information [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.visitsado.com/en/spot/detail0060/

Crosby T. Joseph Chabmerlian: A Most Radical Imperialist. London and New York, 2011.

Crump J. A Critical History of Socialist Thought in Japan to 1918. PhD Thesis. Centre of Japanese Studies, University of Sheffield, 1980. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://etheses.whiterose.ac.uk/12775/

Gavin M. Shiga Shigetaka (1863–1927): the forgotten enligh-tener. Bond University, Robina QLD, 1999. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://epublications.bond.edu.au/hss_pubs/235/

Jansen M. Japanese Imperialism: Late Meiji Perspectives // The Japanese Colonial Empire, 1895–1945. Princeton, NJ, 1984.

Kato Yoko. Japan Justifies War by the “Open Door”: 1903 as the Turning Point // The Russo-Japanese War in Global Perspective: World War Zero. Vol. 2. Leiden, 2006. https://doi.org/10.1163/ej.9789004154162.i-583.44

Laurinat M. Kita Ikki (1883–1937) und der Februarputsch 1936. Eine historische Untersuchung japanischer Quellen des Militärgerichtsverfahrens. Münster, 2006.

Nomura Koichi. Profile of Asian Minded Man II: Kita Ikki // The Developing Economies, 1966, Vol. 4, No. 2. https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.1966.tb00781.x

Osedo Hiroshi. The Political Thought of Kita Ikki: The Logical Link Between His Critique of the National Polity and His Advocacy of War. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment for The Degree of Master of Arts. The University of British Columbia, Vancouver, 1973.

Pierson J. Tokutomi Soho, 1863–1957: A Journalist for Mo-dern Japan. Princeton, NJ, 2014.

Sartre J.-P. Plaidoyer pour les intellectuels. Paris, 1972.

Shields J. M. Against Harmony: Progressive and Radical Buddhism in Modern Japan. New York, 2017.

Sims R. Japanese Political History since the Meiji Renovation 1868–2000. New York, 2001. https://doi.org/10.1007/978-1-349-63240-4

Tipton E. In a house divided: the Japanese Christian socialist Abe Isoo // Nation and naionalism in Japan. London, 2002.

Wilson G. M. Radical nationalists in Japan: Kita Ikki 1883–1937. Cambridge, 1969. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674863088

Іноуе Ютака 井上裕。私論北一輝 // 専修大学社会科学研究所月報, 2007, No. 523.

Кіта Терудзіро 北輝次郎。國體論及び純正社會主義。東京、明治39年 [1906].

Такеда Кійоко 武田清子。浮田和民の「帝国主義」論と国民教育 : 明治自由主義の系譜 // 国際基督教大学学報. I-A, 教育研究, 1978, 通号21.

Фудзіта Масасі 藤田昌志。北一輝の日本論 中国論 // 比較文化研究、2013, 106号.

Хаґіхара Мінору 萩原稔。北一輝における「アジア主義」の源流–初期論説を中心に–// 同志社法学, 2001, 第53 券3号.

Чжао Сяолян 趙暁靚。北一輝の対外認識―『支那革命外史』以前を中心に― // 人間環境学研究, 2006, 第4 券1号. https://doi.org/10.4189/shes.4.1_29

REFERENCES

Voronaja E. B. (1996), “Stanovlenie i transformacija vzgljadov Tokutomi Soho i problemy kul’turnoj identifikacii japoncev v 80–90-e gody XX v.”, Izvestija Vostochnogo instituta, No. 3, pp. 121–133. [In Russian].

Istorija Japonii (1998), Vol. II. 1868–1998, Institut vostokovedenija RAN, Moscow [In Russian].

Kapranov S. V. (2014), Sinto u sotsiokul’turnykh transformatsiiakh XIX–XX st., Instytut skhodoznavstva im. A. Yu. Kryms’koho, Kyiv. [In Ukrainian].

Kapranov S. V. (2015), “Kita Ikki ta modernizatsiia Kytaiu”, Skhidnyj svit, No. 4, pp. 45–55. [In Ukrainian].

Kapranov S. V. (2017), “Kytaj v ideolohii iapons’koho panazia-tyzmu”, in Kytaj ochyma Azii, Instytut skhodoznavstva im. A. Yu. Krym-s’koho NAN Ukrainy; Ukrains’ka asotsiatsiia kytaieznavtsiv, Kyiv, pp. 146–217. [In Ukrainian].

Kobec V. N. (1990), “Fukudzava Jukiti: mirovozzrenie i deja-tel’nost’”, in Iz istorii obshhestvennoj mysli Japonii, Nauka, Moscow, pp. 130–159. [In Russian].

Korostelev S. (1995), Pamjat’ o Zemle Vechnogo Spokojnogo Sveta: zapiski russkogo buddijskogo monaha o puteshestvii v Japoniju, Mahasangha, Donetsk [In Russian].

Mykhajlenko H. M. (2014), “Stanovlennia O. Lotots’koho iak intelektuala-humanitariia”, Literatura ta kul’tura Polissia. Ser.: Istorychni nauky, Issue 76, pp. 322–333. [In Ukrainian].

Mihajlova Ju. D. (1990), «Ideologija “dvizhenija za svobodu i narodnye prava”», in Iz istorii obshhestvennoj mysli Japonii, Nauka, Moscow, pp. 160–191. [In Russian].

Molodjakov V. Je. (1999), Konservativnaja revoljucija v Japonii: ideologija i politika, Vostochnaja literatura, Moscow. [In Russian].

Molodjakov V. Je. (2002), “Sinto i japonskaja mysl’”, in Sinto – put’ japonskih bogov. T. I. Ocherki po istorii sinto, Giperion, St. Petersburg, pp. 634–688. [In Russian].

Osadcha Yu. (2012), “Kontseptsiia literatury v traktati “Pro pys’menstvo” (“Bungaku ron”) Ariga Nagao”, Movni i kontseptual’ni kartyny svitu, Issue 40, pp. 259–267. [In Ukrainian].

A gravesite of Kita Ikki // True Sado. Sado official tourist information, available at: https://www.visitsado.com/en/spot/detail0060/

Crosby T. (2011), Joseph Chabmerlian: A Most Radical Imperia-list. I. B. Tauris, London and New York.

Crump J. (1980), A Critical History of Socialist Thought in Japan to 1918. PhD Thesis. Centre of Japanese Studies, University of Sheffield, available at: http://etheses.whiterose.ac.uk/12775/ (accessed 11 August 2017).

Gavin M. (1999), Shiga Shigetaka (1863–1927): the forgotten enlightener, Bond University, Robina QLD, available at: http://epublications.bond.edu.au/hss_pubs/235/

Jansen M. (1984), “Japanese Imperialism: Late Meiji Perspectives”, in Myers R. H. and Peattie M. R. (Eds.) The Japanese Colonial Empire, 1895–1945, Princeton University Press, Princeton NJ, pp. 61–79.

Kato Yoko (2006), “Japan Justifies War by the “Open Door”: 1903 as the Turning Point”, in Wolff D., Marks S. G., Menning B. W. et al. (Eds.), The Russo-Japanese War in Global Perspective: World War Zero, Vol. 2, Brill, Leiden, pp. 205–224. https://doi.org/10.1163/ej.9789004154162.i-583.44

Laurinat M. (2006), Kita Ikki (1883–1937) und der Februarputsch 1936. Eine historische Untersuchung japanischer Quellen des Mi-litärgerichtsverfahrens, LIT Verlag, Münster.

Nomura Koichi (1966), “Profile of Asian Minded Man II: Kita Ikki”, The Developing Economies, Vol. 4, No. 2, pp. 231–244. https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.1966.tb00781.x

Osedo Hiroshi (1973), The Political Thought of Kita Ikki: The Logical Link Between His Critique of the National Polity and His Advocacy of War, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment for The Degree of Master of Arts, The University of British Columbia, Vancouver.

Pierson J. (2014), Tokutomi Soho, 1863–1957: A Journalist for Modern Japan, Princeton University Press, Princeton NJ.

Sartre J.-P. (1972), Plaidoyer pour les intellectuels, Gallimard, Paris.

Shields J. M. (2017), Against Harmony: Progressive and Radical Buddhism in Modern Japan, Oxford University Press, New York.

Sims R. (2001), Japanese Political History since the Meiji Renovation 1868–2000, Palgrave, New York. https://doi.org/10.1007/978-1-349-63240-4

Tipton E. (2002), “In a house divided: the Japanese Christian socialist Abe Isoo”, in Wilson S. (Ed.) Nation and naionalism in Japan, RoutledgeCurzon, London, pp. 81–96.

Wilson G. M. (1969), Radical nationalists in Japan: Kita Ikki 1883–1937, Harward University Press, Cambridge. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674863088

Inoue Yutaka (2007), “Shiron Kita Ikki”, Senshū daigaku shakai kagaku kenkyūjo geppō, No. 523, pp. 1–50. [In Japanese].

Kita Terujiro (1906), Kokutairon oyobi jun shakaishugi, Tōkyō. [In Japanese].

Takeda Kiyoko (1978), “Ukita Kazutami-no ‘teikokushugi’ ron to kokumin kyōiku: Meiji jiyushugi-no keifu”, Kokusai kirisutokyō daigaku gakuhō I-A, Kyōiku kenkyū, No. 21, pp. 1–27. [In Japanese].

Fujita Masashi (2013), “Kita Ikki-no nihonron – chugokuron”, Hikaku bunka kenkyū, No. 106, pp. 49–59. [In Japanese].

Hagihara Minoru (2001), “Kita Ikki-ni okeru ‘Ajiashugi’-no genryū: shoki ronsetsu-wo chūshin-ni”, Dōshisha hōgaku, Vol.53, No. 3, pp. 72–127. [In Japanese].

Zhao Xiaoliang (2006), “Kita Ikki-no taigai ninshiki: Shina kakumei gaishi izen-wo chūshin-ni”, Ningen kankyōgaku kenkyū, Vol. 4, No. 1, pp. 29–38 [In Japanese]. https://doi.org/10.4189/shes.4.1_29