ПОЛІТИЧНІ ПРИЧИНИ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ГРЕКІВ ІЗ КРИМУ ДО ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я У 1778 Р. (ЗА АРХІВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  А. В. Гедьо

  М. А. Араджионі

Анотація

Формування політичної української нації, згуртування людей різного етнічного походження, які проживають на теренах нашої держави, вимагають включення в загальнодержавний історичний наратив також історії і культури різних етнічних спільнот. Стаття присвячена подіям, які тісно пов’язані з Кримом та історією кримських татар і греків України. Під час роботи над нею проводився історіографічний і джерелознавчий аналіз причин і політичних факторів переселення кримських християн у Надазов’я. Автори порівняли академічні публікації джерел (головним чином збірки документів Н. Дубровіна) з оригіналами, які зберігаються в центральних архівах Російської Федерації, і були виявлені певні купюри, які не з кращого боку характеризували дії російських військ у Криму напередодні і під час переселення.

Документи засвідчують, що переселення християн із Криму здійснювалося виключно з ініціативи російського уряду. Рішення про переселення приймалося поспіхом, тому не було належним чином організовано. Переселення було надзвичайно вигідно Російській імперії з економічних, а також і політичних причин, адже на той час вона активно займалася питанням колонізації нових земель і просуванням до чорноморських портів. Проте російський уряд прагматично приховував ці причини і запевняв, що переселення пов’язане виключно з піклуванням Катерини ІІ про безпеку, захист і процвітання одновірців, і що ініціатива переселення виходить не з кабінетів можновладців, а від християнської громади Криму. Наведені документи свідчать про протилежне. Оскільки загроза життю кримських християн була не явною, а скоріше уявною, для того, щоб здійснити переселення християн, їх доводилося вмовляти, обіцяти всілякі пільги, вводити в оману, залякувати, погрожувати, давати хабарі духовенству, щоб воно активно вмовляло людей переселятися, і ханським чиновникам, щоб не перешкоджали переселенню. Вочевидь християни піддалися сильному психологічному тиску. Документи свідчать, що застосовувалися і методи фізичного насильства, але вони не були таких масштабів, як психологічні. Переважна більшість переселенців виходили з Криму добровільно, оскільки спокусилися на неймовірні можливості та пільги, які були обіцяні російською владою, а також великі земельні наділи, які вірмени і греки-землероби могли отримати безкоштовно в приазовських степах. Переселення відбувалося на умовах, які поставили самі греки під час переговорів із російськими можновладцями. Тож називати це переселення депортацією немає підстав.

Виселення християн призвело до загострення суспільно-політичної ситуації на півострові і сприймалося кримськими татарами як недопустиме втручання у внутрішні справи Кримського ханства, якому Російська імперія, згідно з умовами Кючук-Кайнарджійського миру, гарантувала самостійність, незалежність і майнову недоторканність. Переселення християн можна вважати предтечею майбутньої анексії Криму, яка сталася п’ять років потому. Документи підтверджують, що втручання сильних держав у справи слабших під егідою захисту якоїсь частини населення є лише приводом для розширення своєї державної території чи сфери впливу.

Як цитувати

Гедьо, А. В., & Араджионі, М. А. (2019). ПОЛІТИЧНІ ПРИЧИНИ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ГРЕКІВ ІЗ КРИМУ ДО ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я У 1778 Р. (ЗА АРХІВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ). Сходознавство, (84), 3-54. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2019.84.003
Переглядів статті: 87 | Завантажень PDF: 22

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

XVIII сторіччя, греки маріупольські, Крим, переселення, Російська імперія

Посилання

А. У-ца. Воспоминания крымского ветерана о Суворове и некоторых обстоятельствах того времени // Отечественные записки. 1847. Т. 52. № 5–6.

Александрович (Гончаренко А. А.). Краткий обзор Мариупольского уезда. Мариуполь, 1884.

Араджиони М. А. Греки Крыма и Приазовья: история изучения и историография этнической истории и культуры (80-е гг. XVIII в. – 90-е гг. ХХ в.). Симферополь, 1999.

Араджиони М. А. К вопросу об основных и подсобных занятиях греков Южного Крыма в середине XVIII в. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь, 2003. Вып. 10.

Араджиони М. А. Эмиграция греков на Украину в ХVI – первой трети XIX вв. // Греко-славянское духовное единство. Донецк, 1993.

Архів зовнішньої політики Росії (АЗПР), ф. 132/2, спр. 252, арк. 442–422 об.

АЗПР, ф. 123/2, спр. 254/46, арк. 33.

Архив князя Воронцова. Москва, 1880. Кн. 24.

Арш Г. Л. Греческая эмиграция в Россию конце XVIII – начале XIX вв. // Советская этнография. 1967. № 3.

Арш Г. Л. Этеристское движение в России. Москва, 1970.

Бертье-Делагард А. Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов средневековья в Тавриде // Известия Таврической ученой архивной комиссии. Симферополь, 1920. Вып. 57.

Бертье-Делагард А. Л. К истории христианства в Крыму. Мнимое тысячелетие // Записки Одесского общества истории и древностей. 1910. Т. 28.

Бертье-Делагард А. Л. Керменчик (Крымская глушь). Одесса, 1899.

Бочкарева С. И., Вяземская Е. К. Россия и Балканы в XVIII – начале XIX вв. // Балканские исследования. Москва, 1979. Вып. 5.

Вернадский Г. В. Записки о необходимости присоединения Крыма к России (из Тавельского архива В. С. Попова) // Известия Таврической ученой архивной комиссии. 1919. Вып. 56.

Возгрин В. Е. Исторические судьбы крымских татар. Москва, 1992.

Вяземская Е. К., Данченко С. И. Русско-греческие отношения в трудах советских историков // Балканские исследования. Москва, 1989. Вып. 11.

Гавриил, архиеп. (В. Ф. Розанов). Отрывок повествования о Новороссийском крае из оригинальных источников почерпнутый // Сочинения Гавриила, архиепископа Тверского и Кашинского. Москва, 1854. Ч. 2. Отд. 1.

Гавриил, архиеп. Переселение греков из Крыма в Азовскую губернию и основание Готфийской и Кафийской епархии // Записки Одесского общества истории и древностей. 1844. Т. 1.

Гедьо А. В. Джерела з історії греків Північного Приазов’я (кінець XVIII – початок ХХ ст.). Київ, 2001а.

Гедьо А. В. Переселення греків з Криму до Приазов’я у 1778 р. // Український історичний журнал. 2001б. № 1.

Гозадинов И. И. По поводу одной старой рукописи // Русская старина. 1915. Т. 163.

Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії: Документи, матеріали, карти / Авт.: М. Дмитрієнко, В. Томазов, О. Ясь та ін. Київ, 2000.

Григорович В. И. Собрание сочинений. 1864–1876. Одесса, 1916.

Дейников Р. Т. От вассального ханства Османской империи до Таврической губернии в составе России // Отечественная история. 1999. № 5.

Джуха И. Г. Одиссея мариупольских греков. Очерки истории. Вологда, 1993.

Дружинина Е. И. Кучук-Кайнарджийский мир 1774 г. Москва, 1955.

Дружинина Е. И. Северное Причерноморье. 1775–1800 гг. Москва, 1959.

Дубровин Н. Ф. Присоединение Крыма к России. Рескрипты, письма, реляции, донесения. Санкт-Петербург, 1885. Т. 2.

Дубровин Н. Ф. Присоединение Крыма к России: Рескрипты, письма, реляции и донесения: [В 4-х т.]. Санкт-Петербург: Тип. Имп. Акад. наук, 1885‒1889. Т. 3: 1779‒1780 гг. 1887.

Загоровский Е. А. Военная колонизация Новороссии при Потемкине. Одесса, 1913.

Інститут рукопису Центральної наукової бібліотеки ім. В. Вернадського (ІР ЦНБ), ф. Х, спр. 4488, арк. 4 зв. ‒ 6 зв.

ІР ЦНБ, ф. Х. спр. 14773, арк. 1‒91.

Калоеров С. А. Документы по истории греков Приазовья: в 4 т. Т. 1: От Крыма до Мариупольского греческого округа (1652‒ 1783). Донецк, 2008.

Кондараки В. Х. Основание крымских колоний со времен императрицы Екатерины II // Одесский вестник. 1857. № 79.

Кондараки В. Х. Универсальное описание Крыма. Санкт-Пе-тербург, 1875. Ч. 8.

Коробков Н. М. Фельдмаршал П. Румянцев-Задунайский. Москва, 1944.

Костан К. З лiтератури марiупiльських грекiв. Харкiв, 1932.

Латышев В. В. К начальной истории города Мариуполя // Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1915. Т. 32.

Лашков Ф. Шагин-Гірей, последний крымский хан. Киев, 1886.

Мазур П. И. Расправа // Голос Украины. 24.02.1993. № 35. https://doi.org/10.2753/RES1060-9393350624

Мариуполь и его окрестности: отчет об учебных экскурсиях Мариупольской Александровской гимназии / под ред. Г. И. Тимошевского. Мариуполь, 1892.

Маркевич А. И. К вопросу о положении христиан в Крыму во время татарского владычества // Таврический церковно-общественный вестник. 1910. № 11.

Миллер Д. П. Заселение Новороссийского края и Потемкин. Харьков, 1895.

Мурзакевич Н. Н. О заселении Новороссийского края // Одесский вестник. 1836. № 1, 15–16.

Мурзакевич Н. Н. Отвод земли грекам, переселенным из Крыма к Азовскому морю // Записки Одесского общества истории и древностей. 1865. Т. 4.

Наулко В. И. Современный этнический состав населения Украинской ССР // Советская этнография. 1963. № 5.

Петренко В. И., Авраменко В. А. Заселение Приазовья (Мариупольщины) греками // Летопись Донбасса. Донецк, 1992.

Петрушевский А. Ф. Генералисимус князь Суворов: в 3 томах. Санкт-Петербург, 1884. Т. 1.

Писаревский Г. Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в. (по неизданным архивным документам). Москва, 1909.

Письма А. В. Суворова к кн. Потемкину // Архив кн. Воронцова. Москва, 1880. Кн. 24.

Письма и бумаги Суворова: в 2 т. Т.1. Письма 1764–1781 / Объяснил и прим. снабдил В. Алексеев. Пг., 1916.

Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года [далі ПСЗ]. 1830. 1-е собрание: “Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии”, Т. 16.

Рабби-Азарья, сын Илии. События, случившиеся в Крыму в царствование Шагин-Гирей хана // Временник Общества истории и древностей Российских. 1856. Кн. 24.

Російський державний архів давніх актів (РДАДА), ф. 16, оп. 1, спр. 588, ч. 12, арк. 381, 473.

РДАДА, ф. 16, оп. 1, спр. 588, ч. 13, арк. 335–341, 350, 352–353, 365–365 зв., 367, 370–371, 417–417 зв., 471, 473.

РДАДА, ф. 16, оп. 1, спр. 800, арк. 1–1 зв., 3–3 зв.

Російський державний військово-історичний архів (РДВІА), ф. ВУА, cпр. 186, aрк. 10–11, 12.

РДВІА, ф. ВУА, спр. 208, арк. 162–162 зв., 164, 165, 167, 168, 172–173, 276.

РДВІА, ф. ВУА, спр. 209, арк. 55–55 зв.

РДВІА, ф. ВУА, спр. 211, арк. 21–23, 24–24 зв., 25–25 зв., 27, 29, 30–30 зв., 33, 35, 37–40.

РДВІА, ф. ВУА, спр. 213, арк. 315 зв.

Сакович П. М. Исторический обзор деятельности графа Румянцева-Задунайского и его сотрудников: князя Прозоровского, Суворова и Бринка с 1775–1780 г. Москва, 1858а. Ч. 1.

Сакович П. М. Исторический обзор деятельности графа Румянцева-Задунайского и его сотрудников: князя Прозоровского, Суворова и Бринка с 1775–1780 г. Москва, 1858б. Ч. 2.

Сакович П. М. Исторический обзор деятельности графа Румянцева-Задунайского и его сотрудников: князя Прозоровского, Суворова и Бринка с 1775–1780 г. Москва, 1858в. Ч. 3.

Сафонов С. Остатки греческих легионов в России или Нынешнее население Балаклавы // Записки Одесского общества истории и древностей. 1844. Т. 1.

Серафимов С. Воспоминания о преосвященном Гаврииле, первом (в Одессе) архиепископе Херсонском и Таврическом, а потом Тверском и Кашинском. Одесса, 1859.

Серафимов С. А. Заметки из архива Готфийской епархии в Крыму // Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1865. Т. 6.

Серафимов С. А. Крымские христиане (греки) на северных берегах Азовского моря. 2-е изд. Екатеринослав, 1901.

Серафимов С. А. Сборник материалов Гавриила // Записки Одесского общества истории и древностей. 1868. Т. 7.

Скальковский А. А. Занятие Крыма в 1783 г. (Материалы для истории Новороссийского края) // Журнал Министерства народного просвещения. Санкт-Петербург, 1841. Ч. ХХХ. Отд. 2.

Скальковский А. А. Опыт статистического описания Новороссийского края в 2-х частях. Одесса, 1850. Ч. 1.

Скальковский А. А. Опыт статистического описания Новороссийского края в 2-х частях. Одесса, 1853. Ч. 2.

Скальковский А. А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края (1731–1823). Часть 1 (1730–1796). Одесса, 1836.

Смирнов В. Д. Записки Мухаммеда Неджати-эфенди, турецкого пленного в России в 1771–1775 гг. // Русская старина. 1894. Т. 81. № 3.

Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII в. Санкт-Петербург: [в Унив. тип. в Казани], 1887.

Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты в XVIII в. до присоединения его к России // Записки Одесского общества истории и древностей. 1889. Т. XV.

Соколов І. І. З історії колонізації Маріупольщини (еміграція на Маріупольщину греків з Криму 1778-го року) // Записки Істо-рико-філологічного товариства Андрія Білецького. Київ, 2006. Вип. 4, Кн. 2.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен в 15 книгах (1959–1966). Москва, 1966. Кн. 15 (Том 29).

Суворов А. В. Письма. Москва, 1986.

Судиенко М. О. Архив военно-походной канцелярии графа П. А. Румянцева-Задунайского (1777–1786) // Чтения Общества истории и древностей Росийских. 1875. Т. 4.

Судиенко М. О. Архив военно-походной канцелярии графа П. А. Румянцева-Задунайского (1777–1786) // Чтения Общества истории и древностей Росийских. 1876. Т. 1.

Тиктопуло Я. Мираж Царьграда // Родина. 1991. № 11–12.

Тунманн. Крымское ханство. Симферополь, 1991.

Усенко П. Г. Маріуполь: грецьке забарвлення українського Надазов’я (кінець XVIII – початок ХХ ст.). Київ, 2014.

Феодосий (Макаревский А. Г.). Материалы для историко-ста-тистического описания Екатеринославской епархии. Церкви и приходы прошедшего XVIII cт. Вип. 2 Екатеринослав, 1880.

Хартахай Ф. Игнатий, митрополит Готфийский и Кафайский // Иллюстрация. Санкт-Петербург, 1861. № 171 (1 июня).

Хартахай Ф. А. Христианство в Крыму. Симферополь, 1867.

Щебальский П. К. Потемкин и заселение Новороссийского края // Сборник антропологических и этнографических статей о России. Москва, 1868.

Якубова Л. Д. Маріупольські греки (етнічна історія): 1778 р. – початок 30-х років XX ст. Київ, 1999.

Ялi С. Г. Греки в УРСР. Харкiв, 1931.

Ялi С. Г. До iсторiї грецької колонiзацiї на Українi // Краєзнавство. 1928. Ч. 6–10.

REFERENCES

A. U-tsa (1847), “Vospominaniya krymskogo veterana o Suvorove i nekotorykh obstoyatel’stvakh togo vremeni”, Otechestvennyye zapiski, Vol. 52. No. 5–6, pp. 147–151. (In Russian).

Aleksandrovich (Goncharenko A. A.) (1884), Kratkiy obzor Ma-riupol’skogo uyezda, Tip. A. A. Frantova, Mariupol’, 116 p. (In Russian).

Aradzhioni M. A. (1999), Greki Kryma i Priazov’ya: istoriya izucheniya i istoriografiya etnicheskoy istorii i kul’tury (80-e gg. XVIII v. – 90-e gg. XX v.), Izdat. dom “Amena”, Simferopol’, 132 p. (In Russian).

Aradzhioni M. A. (2003), “K voprosu ob osnovnykh i podsobnykh zanyatiyakh grekov Yuzhnogo Kryma v seredine XVIII v.”, Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii, Simferopol’, Vyp. 10, pp. 667–682. (In Russian).

Aradzhioni M. A. (1993), “Emigratsiya grekov na Ukrainu v XVI – pervoy treti XIX vv.”, in Greko-slavyanskoye dukhovnoye edinstvo, Redaktsionno-izdatel’skiy otdel Donetskogo oblastnogo upravleniya po pechati, Donetsk, pp. 61–75. (In Russian).

Arkhiv zovnishn’oyi polityky Rosiyi (AZPR), f. 132/2, spr. 252, ark. 442–422 zv. (In Ukrainian).

AZPR, f. 123/2, spr. 254/46, ark. 33. (In Ukrainian).

Arkhiv knyazya Vorontsova (1880), Tipografiya A. I. Mamontova, Moskva, Kn. 24. 424 p. (In Russian).

Arsh G. L. (1967), “Grecheskaya emigratsiya v Rossiyu v kontse XVIII – nachale XIX vv.” in Sovetskaya etnografiya, No. 3, pp. 85–92. (In Russian).

Arsh G. L. (1970), Eteristskoye dvizheniye v Rossii, Nauka, Moskva, 372 p. (In Russian).

Bert’ye-Delagard A. L. (1920), “Issledovaniye nekotorykh nedoumennykh voprosov srednevekov’ya v Tavride”, in Izvestiya Tav-richeskoy uchenoy arkhivnoy komissii, Simferopol’, Vyp. 57, pp. 1–135. (In Russian).

Bert’ye-Delagard A. L. (1910), “K istorii khristianstva v Krymu. Mnimoye tysyacheletiye”, in Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey, Vol. 28, pp. 1–108. (In Russian).

Bert’ye-Delagard A. L. (1899), Kermenchik (Krymskaya glush’), B.i., Odessa, 48 p. (In Russian).

Bochkareva S. I. and Vyazemskaya E. K. (1979), “Rossiya i Balkany v XVIII – nachale XIX vv.”, Balkanskiye issledovaniya, Nauka, Moskva, Vyp. 5, pp. 41–79. (In Russian).

Vernadskiy G. V. (1919), “Zapiski o neobkhodimosti prisoyedineniya Kryma k Rossii (iz Tavel’skogo arkhiva V. S. Popova)”, in Izvestiya Tavricheskoy uchenoy arkhivnoy komissii, Vyp. 56, pp. 111–126. (In Russian).

Vozgrin V. E. (1992), Istoricheskiye sud’by krymskikh tatar, Mysl’, Moskva, 446 p. (In Russian).

Vyazemskaya E. K. and Danchenko S. I. (1989), “Russko-grecheskiye otnosheniya v trudakh sovetskikh istorikov”, Balkanskiye issledovaniya, Nauka, Moskva, Vyp. 11, pp. 226–242. (In Russian).

Gavriil, arkhiyep. (V. F. Rozanov) (1854), “Otryvok povestvovaniya o Novorossiyskom kraye iz original’nykh istochnikov pocherpnutyy”, in Sochineniya Gavriila, arkhiyepiskopa Tverskogo i Ka-shinskogo, Moskva, Part 2, Otd. 1, pp. 103–180. (In Russian).

Gavriil, arkhiyep. (1844), “Pereseleniye grekov iz Kryma v Azovskuyu guberniyu i osnovaniye Gotfiyskoy i Kafiyskoy eparkhii”, Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey, Vol. 1, pp. 197–204. (In Russian).

Hed’o A. V. (2001a), Dzherela z istoriyi hrekiv Pivnichnoho Pryazov”ya (kinets’ XVIII – pochatok XX st.), Kyiv. (In Ukrainian).

Hed’o A. V. (2001b), “Pereselennya hrekiv z Krymu do Prya-zov”ya u 1778 r.”, Ukrayins’kyy istorychnyy zhurnal, No. 1, pp. 73–84. (In Ukrainian).

Gozadinov I. I. (1915), “Po povodu odnoy staroy rukopisi”, in Russkaya starina, Vol. 163, pp. 111–131. (In Russian).

Hreky na ukrayins’kykh terenakh: Narysy z etnichnoyi istoriyi: Dokumenty, materialy, karty (2000), Avt.: M. Dmytriyenko, V. Tomazov, O. Yas’ ta in., Lybid’, Kyiv, 488 p. (In Ukrainian).

Grigorovich V. I. (1916), Sobraniye sochineniy. 1864–1876, “Ekonomicheskaya” tipografiya, Odessa, 450 p. (In Russian).

Deynikov R. T. (1999), “Ot vassal’nogo khanstva Osmanskoy imperii do Tavricheskoy gubernii v sostave Rossii”, Otechestvennaya istoriya, No. 5, p. 82. (In Russian).

Dzhukha I. G. (1993), Odisseya mariupol’skikh grekov. Ocherki istorii, LiS, Vologda, 160 p. (In Russian).

Druzhinina E. I. (1955), Kuchuk-Kaynardzhiyskiy mir 1774 g., Nauka, Moskva, 368 p. (In Russian).

Druzhinina E. I. (1959), Severnoye Prichernomor’ye. 1775–1800 gg., Nauka, Moskva, 280 p. (In Russian).

Dubrovin N. F. (1885), Prisoyedineniye Kryma k Rossii, Reskripty, pis’ma, relyatsii, doneseniya, Tip. Imp. Akad. nauk, Sankt-Peterburg, Vol. 2, 924 p. (In Russian).

Dubrovin N. F. (1887), Prisoyedineniye Kryma k Rossii: Reskripty, pis’ma, relyatsii i doneseniya: [V 4-kh t.], Tip. Imp. Akad. nauk, Sankt-Peterburg, 1885‒1889, Vol. 3: 1779‒1780 gg., XXII, 741 p. (In Russian).

Zagorovskiy E. A. (1913), Voyennaya kolonizatsiya Novorossii pri Potemkine, “Ekonomicheskaya” tip., Odessa, 34 p. (In Russian).

Instytut rukopysu Tsentral’noyi naukovoyi biblioteky im. V. Ver-nads’koho (IR TsNB), f. X, spr. 4488, ark. 4 zv. ‒ 6 zv. (In Ukrainian).

IR TsNB, f. X. spr. 14773, ark. 1‒91. (In Ukrainian).

Kaloyerov S. A. (2008), Dokumenty po istorii grekov Priazov’ya: v 4 t. T. 1: Ot Kryma do Mariupol’skogo grecheskogo okruga (1652‒1783), OOO “Yugo-Vostok, Ltd”, Donetsk, 640 p. (In Russian).

Kondaraki V. Kh. (1857), “Osnovaniye krymskikh koloniy so vremen imperatritsy Ekateriny II”, Odesskiy vestnik, No. 79, pp. 389–390. (In Russian).

Kondaraki V. Kh. (1875), Universal’noye opisaniye Kryma, tip. V. Vellinga, Sankt-Peterburg, Part 8, 127 p. (In Russian).

Korobkov N. M. (1944), Fel’dmarshal P. Rumyantsev-Zadunayskiy, Gospolitizdat, Moskva. (In Russian).

Kostan K. (1932), Z literatury mariupil’s’kykh hrekiv, RUKh, Kharkiv, 168 p. (In Ukrainian).

Latyshev V. V. (1915), “K nachal’noy istorii goroda Mariupolya”, Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey, Odessa, Vol. 32, pp. 3–25. (In Russian).

Lashkov F. (1886), Shagin-Geray, posledniy krymskiy khan, Tip. A. Davidenko, Kiev. (In Russian).

Mazur P. I. (1993), “Rasprava”, Golos Ukrainy, 24.02.1993, No. 35, p. 3. (In Russian). https://doi.org/10.2753/RES1060-9393350624

Mariupol’ i ego okrestnosti: otchet ob uchebnykh ekskursiyakh Mariupol’skoy Aleksandrovskoy gimnazii (1892), G. I. Timoshevskogo (Ed.), Tipo-Litografiya A. A. Frantova, Mariupol’, pp. 55, 461, VIII. (In Russian).

Markevich A. I. (1910), “K voprosu o polozhenii khristian v Krymu vo vremya tatarskogo vladychestva”, Tavricheskiy tserkovno-obshchestvennyy vestnik, No. 11, pp. 516–543. (In Russian).

Miller D. P. (1895), Zaseleniye Novorossiyskogo kraya i Potemkin, Khar’k. o-vo rasprostraneniya v narode gramotnosti, Khar’kov. (In Russian).

Murzakevich N. N. (1836), “O zaselenii Novorossiyskogo kraya”, Odesskiy vestnik, No. 1, 15–16, pp. 9–12, 174–176, 186–188. (In Russian).

Murzakevich N. N. (1865), “Otvod zemli grekam, pereselennym iz Kryma k Azovskomu moryu”, Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey, Vol. 4, pp. 359–363. (In Russian).

Naulko V. I. (1963), “Sovremennyy etnicheskiy sostav naseleniya Ukrainskoy SSR”, Sovetskaya etnografiya, No. 5, pp. 46–59. (In Russian).

Petrenko V. I. and Avramenko V. A. (1992), “Zaseleniye Priazov’ya (Mariupol’shchiny) grekami”, in Letopis’ Donbassa, B.i., Donetsk, pp. 20–22. (In Russian).

Petrushevskiy A. F. (1884), Generalisimus knyaz’ Suvorov: v 3 tomakh, Tip. M. M. Stasyulevicha, Sankt-Peterburg, Vol. 1, 486 p. (In Russian).

Pisarevskiy G. G. (1909), Iz istorii inostrannoy kolonizatsii v Rossii v XVIII v. (po neizdannym arkhivnym dokumentam), Pechatnya A. I. Snegirevoy, Moskva, 340 p. (In Russian).

Pis’ma A. V. (1880), “Suvorova k kn. Potemkinu”, in Arkhiv kn. Vorontsova, Moskva, Kn. 24, pp. 283–316. (In Russian).

Pis’ma i bumagi Suvorova (1916): v 2 t. Vol. 1. Pis’ma 1764–1781, Ob’yasnil i prim. snabdil V. Alekseyev, Pg. (In Russian).

Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii, s 1649 goda [dalі PSZ] (1830), 1-e sobraniye: “Tipografiya II Otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii”, Vol. 16, pp. 126–127, 287–289, 657–668. (In Russian).

Rabbi-Azar’ya, syn Ilii (1856), “Sobytiya, sluchivshiyesya v Krymu v tsarstvovaniye Shagin-Girey khana”, Vremennik Obshchestva istorii i drevnostey Rossiyskikh, Kn. 24, pp. 101–131. (In Russian).

Rosiys’kyy derzhavnyy arkhiv davnikh aktiv (RDADA), f. 16, op. 1, spr. 588, ch. 12, ark. 381, 473. (In Russian).

RDADA, f. 16, op. 1, spr. 588, ch. 13, ark. 335–341, 350, 352–353, 365–365 zv., 367, 370–371, 417–417 zv., 471, 473. (In Russian).

RDADA, f. 16, op. 1, spr. 800, ark. 1–1 zv., 3–3 zv. (In Russian).

Rosiys’kyy derzhavnyy viys’kovo-istorychnyy arkhiv (RDVIA), f. VUA, cpr. 186, ark. 10–11, 12. (In Russian).

RDVIA, f. VUA, spr. 208, ark. 162–162 zv., 164, 165, 167, 168, 172–173, 276. (In Russian).

RDVIA, f. VUA, spr. 209, ark. 55–55 zv. (In Russian).

RDVIA, f. VUA, spr. 211, ark. 21–23, 24–24 zv., 25–25 zv., 27, 29, 30–30 zv., 33, 35, 37–40. (In Russian).

RDVIA, f. VUA, spr. 213, ark. 315 zv. (In Russian).

Sakovich P. M. (1858a), Istoricheskiy obzor deyatel’nosti grafa Rumyantseva-Zadunayskogo i ego sotrudnikov: knyazya Prozorovskogo, Suvorova i Brinka s 1775–1780 g., Moskva, Part 1, 80 p. (In Russian).

Sakovich P. M. (1858b), Istoricheskiy obzor deyatel’nosti grafa Rumyantseva-Zadunayskogo i ego sotrudnikov: knyazya Prozorovskogo, Suvorova i Brinka s 1775–1780 g., Moskva, Part 2, 90 p. (In Russian).

Sakovich P. M. (1858v), Istoricheskiy obzor deyatel’nosti grafa Rumyantseva-Zadunayskogo i ego sotrudnikov: knyazya Prozorovskogo, Suvorova i Brinka s 1775–1780 g., Moskva, Part 3, 86 p. (In Russian).

Safonov S. (1844), “Ostatki grecheskikh legionov v Rossii ili Nyneshneye naseleniye Balaklavy”, Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey, Vol. 1, pp. 205–236. (In Russian).

Serafimov S. (1859), Vospominaniya o preosvyashchennom Gav-riile, pervom (v Odesse) arkhiyepiskope Khersonskom i Tavricheskom, a potom Tverskom i Kashinskom, Tip. L. Nitche, Odessa, 84 p. (In Russian).

Serafimov S. A. (1865), “Zametki iz arkhiva Gotfiyskoy eparkhii v Krymu”, Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey, Odessa, Vol. 6, pp. 591–595. (In Russian).

Serafimov S. A. (1901), Krymskiye khristiane (greki) na severnykh beregakh Azovskogo moray, 2-e izd., tip. Bratstva sv. Vladimira, Ekaterinoslav, 46 p. (In Russian).

Serafimov S. A. (1868), “Sbornik materialov Gavriila”, Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey, Vol. 7, pp. 305–319. (In Russian).

Skal’kovskiy A. A. (1841), “Zanyatiye Kryma v 1783 g. (Materialy dlya istorii Novorossiyskogo kraya)”, Zhurnal Ministerstva na-rodnogo prosveshcheniya, Sankt-Peterburg, Part XXX, Otd. 2, pp. 1– 44. (In Russian).

Skal’kovskiy A. A. (1850), Opyt statisticheskogo opisaniya Novorossiyskogo kraya v 2-kh chastyakh, v tipografii L. Nitche, Odessa, Part 1, 364 p. (In Russian).

Skal’kovskiy A. A. (1853), Opyt statisticheskogo opisaniya No-vorossiyskogo kraya v 2-kh chastyakh, v tipografii L. Nitche, Odessa, Part 2, 552 p. (In Russian).

Skal’kovskiy A. A. (1836), Khronologicheskoye obozreniye istorii Novorossiyskogo kraya (1731–1823), Part 1 (1730–1796), Gorodskaya tipografiya, Odessa, 294 p. (In Russian).

Smirnov V. D. (1894), Zapiski Mukhammeda Nedzhati-efendi, turetskogo plennogo v Rossii v 1771–1775 gg., Russkaya starina, Vol. 81, No. 3, pp. 113–134. (In Russian).

Smirnov V. D. (1887), Krymskoye khanstvo pod verkhovenstvom Ottomanskoy Porty do nachala XVIII v., v Univ. tip. v Kazani, Sankt-Peterburg, 772 p. (In Russian).

Smirnov V. D. (1889), “Krymskoye khanstvo pod verkhovenstvom Ottomanskoy Porty v XVIII v. do prisoyedineniya ego k Rossii”, Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey, Vol. XV, pp. 152–403. (In Russian).

Sokolov I. I. (2006), “Z istoriyi kolonizatsiyi Mariupol’shchyny (emihratsiya na Mariupol’shchynu hrekiv z Krymu 1778-ho roku)”, Zapysky Istoryko-filolohichnoho tovarystva Andriya Bilets’koho, Kyiv, Vyp. 4, Kn. 2, pp. 192–211. (In Ukrainian).

Solov’yev S. M. (1966), Istoriya Rossii s drevneyshikh vremen v 15 knigakh (1959–1966), Mysl’, Moskva, Kn. 15 (Vol. 29), 774 p. (In Russian).

Suvorov A. V. (1986), Pis’ma, Nauka, Moskva, 808 p. (In Russian).

Sudiyenko M. O. (1875), “Arkhiv voyenno-pokhodnoy kantse-lyarii grafa P. A. Rumyantseva-Zadunayskogo (1777–1786)”, in Chteniya Obshchestva istorii i drevnostey Rosiyskikh, Vol. 4, pp. 1– 112. (In Russian).

Sudiyenko M. O. (1876), “Arkhiv voyenno-pokhodnoy kantse-lyarii grafa P. A. Rumyantseva-Zadunayskogo (1777–1786)”, in Chteniya Obshchestva istorii i drevnostey Rosiyskikh, Vol. 1, pp. 113–240. (In Russian).

Tiktopulo Ya. (1991), “Mirazh TSar’grada”, Rodina, No. 11–12, pp. 57–60. (In Russian).

Tunmann (1991), Krymskoye khanstvo, Tavriya, Simferopol’, 104 p. (In Russian).

Usenko P. H. (2014), Mariupol’: hrets’ke zabarvlennya ukrayins’koho Nadazov”ya (kinets’ XVIII – pochatok XX st.), Instytut istoriyi NANU, Kyiv, 108 p. (In Ukrainian).

Feodosiy (Makarevskiy A. G.) (1880), Materialy dlya istoriko-statisticheskogo opisaniya Ekaterinoslavskoy eparkhii. TSerkvi i prikhody proshedshego XVIII ct., Vyp. 2, tip. Ya. M. Chausskogo, Ekate-rinoslav, 374 p. (In Russian).

Khartakhay F. (1861), “Ignatiy, mitropolit Gotfiyskiy i Kafayskiy”, Illyustratsiya, Sankt-Peterburg, No. 171 (1 iyunya), pp. 321–322. (In Russian).

Khartakhay F. A. (1867), Khristianstvo v Krymu, Simferopol’, 70 p. (In Russian).

Shchebal’skiy P. K. (1868), “Potemkin i zaseleniye Novorossiyskogo kraya”, in Sbornik antropologicheskikh i etnograficheskikh statey o Rossii, Moskva, pp. 130–143. (In Russian).

Yakubova L. D. (1999), Mariupol’s’ki hreky (etnichna istoriya): 1778 r. – pochatok 30-kh rokiv XX st., In-t istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, Kyiv, 331 p. (In Ukrainian).

Yali S. H. (1931), Hreky v URSR, Tsentrizdat narodov SRSR, Kharkiv, 216 p. (In Ukrainian).

Yali S. H. (1928), “Do istoriyi hrets’koyi kolonizatsiyi na Ukrayini”, Krayeznavstvo, Part 6–10, pp. 57–68. (In Ukrainian).