МУСУЛЬМАНИ УКРАЇНИ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕАЛІЯХ СВІТСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. А. Радівілов

Анотація

Аналіз політико-правового дискурсу українських мусульман засвідчує наявність двох протилежних трендів: інтегралістського (активна участь українських мусульман у політичному процесі на індивідуальному й інституційному рівнях в рамках українського законодавства; максимальний ступінь взаємодії з Українською державою з метою захисту своїх конституційних прав і свобод, сприймання себе частиною українського громадянського суспільства) та ізоляціоністського (самоусунення від політичного процесу в Україні і мінімізація контактів із світською/не-ісламською державою; загострене усвідомлення власної причетності до світової умми й транскордонних ісламських проектів). Питання, пов’язані з шаріатизацією національного законодавства, які становлять предмет жвавого обговорення в деяких країнах із суттєвою часткою мусульманського населення, сьогодні у значно меншій мірі представлені в публічному полі України. Утім, не можна виключати, що дискусія про необхідність конвергенції національного законодавства України і деяких норм мусульманського права посилюватиметься під впливом сучасних тенденцій, властивих світовому мусульманському політико-правовому дискурсу, концептуальне ядро котрого формується за межами України.

Як цитувати

Радівілов, Д. А. (2014). МУСУЛЬМАНИ УКРАЇНИ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕАЛІЯХ СВІТСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Сходознавство, (68), 115-140. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2014.68.115
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 13

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Мусульмани України, політико-правові реалії, світська держава

Посилання

Айдын Али-заде. Отношение ислама к секулярным формам государственной власти // Режим доступу: http://www.sova-center.ru/religion/publications/2004/05/d2298/

Актуальное интервью с Фазылом Амзаевым – Нынешние события в Крыму // Режим доступу: https://www.hizb.org.ua/ru/hizb-ut-tahrir-in-ukraine/hizb-ut-tahrir-ukra.

Амзаєв Фазил. Головна причина лих України // Режим доступу: https://www.hizb.org.ua/uk/hizb-ut-tahrir-in-ukraine/hizb-ut-tahrir-ukra.

ВАОО “Альраид” и ДУМУ “Умма” призывают мусульман Украины участвовать в парламентских выборах. 11.10.2012 // Режим доступу: http://www.arraid.org/ua/node/2081

Дервішев Расім. Чи суперечать вибори релігії? 23 травня 2014 р. // Режим доступу: http://umma.in.ua/?p=1628

Дервишев Расим. Противоречат ли выборы Исламу? 29.09.2014 // Режим доступу: http://islam.com.ua/umma/18470-protivorechat-li-vybory-islamu

Звернення з приводу виборів до Верховної Ради. 11 жовтня 2012 р. // Режим доступу: http://umma.in.ua/?p=494

І‘лан ал-Кахіра хаула хукук ал-інсан фі-л-іслам // Режим доступу: http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a004.html

Ислам и светское государство / Под общей редакцией З. И. Мунавварова, В. Шнайдера-Детерса. – Ташкент: Международный фонд Имама ал-Бухари, Фонд им. Фридриха Эберта, 2003.

Іслам не заперечує демократію, адже це – один з його принципів. 06.03.2014 // Режим доступу: http://www.arraid.org/ua/node/3600

Каирская декларация о правах человека в исламе // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_882

Карамышев Р. Д. О возможности применения норм исламского права в современной России // Режим доступу: http://www.lawinrussia.ru/node/296523

Аль-Касас Ахмад. Гражданское государство или демократическое с исламской основой?! Скажи: “Разве равны скверное и хорошее?!” // Режим доступу: http://al-wayi.org/archive/76-317/805-ahmad-al-kasas.html

Конституція України // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Литвинова Е. В. Исламские организации в Украине // Режим доступу: http://www.ia-centr.ru/archive/public_details5717.html?id=257

Мусульмане Украины и выборы президента 2010. 12.01.2010 // Відео. Режим доступу: http://www.arraid.org/ua/node/424

Нові мусульмани. Історії про українців і росіян, які прийняли іслам // Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/29365/Novi_musulmany_Istor.

Обращение ВАОО “Альраид” и ДУМУ “Умма” в связи с местными выборами. 27.10.2010 // Режим доступу: http://www.arraid.org/ua/node/514

Почему украинцы принимают ислам. 14 января 2011 г. // Режим доступу: http://www.segodnya.ua/ukraine/pochemu-ukraintsy-prinimajut-iclam.html

Саидахметов Дилявер. Великолепная четверка и ислам, или кто они – кандидаты-мусульмане // Режим доступу: http://islam.in.ua/4/rus/full_articles/8521/visibletype/1/index.html

Салих Ибрахим. Мусульмане и политика. Участвовать нельзя запретить // Режим доступу: http://www.ansar.ru/analytics/2011/04/16/14179

Сюкияйнен Л. О правовой природе шариата и его взаимодействии с европейским правом // Режим доступу: http://www.tatar-history.narod.ru/shariat.htm

Украинских мусульман призвали избрать президента страны. 2014-05-25 // Режим доступу: http://islam.com.ua/news/17860-musulman-ukrainy-prizvali-izbrat-preziden.

Умеренность во всем дает свои плоды. 28.01.2012 // Режим доступу: http://www.arraid.org/ua/node/1943

Чи почують голос мусульманської умми в новому парламенті? 23 жовтня 2014 р. // Режим доступу: http://umma.in.ua/?p=1989

Якубович Михаил. Мусульмане и парламентские выборы в Украине. 03.10.2012 // Режим доступу: http://www.islamsng.com/ukr/analytics/5483

Arab Charter on Human Rights // Режим доступу: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html?msource=UNWDEC19001&t.

Europe Muslim Population in 2014 // Режим доступу: http://www.muslimpopulation.com/Europe/

Islam in Europe. Jan 7th, 2015 // Режим доступу: http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/01/daily-chart-2

Mapping the Global Muslim Population // Режим доступу: http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/

Muslims in Europe. Estimates by the PewResearch Religion and Public Life Project, 2010 data // Режим доступу: https://twitter.com/AFP/status/554918686394298368/photo/1

Littman David. Universal Human Rights and ‘Human Rights in Islam’ // Режим доступу: http://www.dhimmitude.org/archive/universal_islam.html

Roy Olivier. The Failure of Political Islam. Cambridge, Massachusetts. 1994.

REFERENCES

Aydyn Ali-zade, Otnosheniye islama k sekulyarnym formam gosudarstvennoy vlasti, available at: http://www.sova-center.ru/religion/publications/2004/05/d2298/ (In Russian).

Aktual’noye interv’yu s Fazylom Amzayevym, “Nyneshniye sobytiya v Krymu”, available at: https://www.hizb.org.ua/ru/hizb-ut-tahrir-in-ukraine/hizb-ut-tahrir-ukra. (In Russian).

Amzayev Fazyl, “Holovna prychyna lykh Ukrayiny”, available at: https://www.hizb.org.ua/uk/hizb-ut-tahrir-in-ukraine/hizb-ut-tahrir-ukra. (In Ukrainian).

“VAOO “Al’raid” i DUMU “Umma” prizyvayut musul’man Ukrainy uchastvovat’ v parlamentskikh vyborakh” (2012) // available at: http://www.arraid.org/ua/node/2081 (accessed October 11, 2012) (In Russian).

Dervishev Rasim (2014), “Chy superechat’ vybory relihiyi?”, available at: http://umma.in.ua/?p=1628 (accessed May 23, 2014). (In Ukrainian).

Dervishev Rasim (2014), “Protivorechat li vybory Islamu?”, available at: http://islam.com.ua/umma/18470-protivorechat-li-vybory-islamu (accessed September 29, 2014) (In Russian).

“Zvernennya z pryvodu vyboriv do Verkhovnoyi Rady” (2012), available at: http://umma.in.ua/?p=494 (accessed October 11, 2012). (In Ukrainian).

“I‘lan al-Kakhira khaula khukuk al-insan fi-l-islam”, available at: http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a004.html (In Arabic).

Islam i svetskoye gosudarstvo (2003), Z. I. Munavvarova and V. Shnaydera-Detersa (eds), Mezhdunarodnyy fond Imama al-Bukhari, Fond im. Fridrikha Eberta, Tashkent. (In Russian).

“Islam ne zaperechuye demokratiyu, adzhe tse – odyn z yoho pryntsypiv” (2014), available at: http://www.arraid.org/ua/node/3600 (accessed March 06, 2014) (In Ukrainian).

“Kairskaya deklaratsiya o pravakh cheloveka v islame”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_882 (In Russian).

Karamyshev R. D. O vozmozhnosti primeneniya norm islamskogo prava v sovremennoy Rossii, available at: http://www.lawinrussia.ru/node/296523 (In Russian).

Al’-Kasas Akhmad, “Grazhdanskoye gosudarstvo ili demokraticheskoye s islamskoy osnovoy?! Skazhi: “Razve ravny skvernoye i khorosheye?!”, available at: http://al-wayi.org/archive/76-317/805-ahmad-al-kasas.html (In Russian).

Konstytutsiya Ukrayiny, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr (In Ukrainian).

Litvinova E. V., “Islamskiye organizatsii v Ukraine”, available at: http://www.ia-centr.ru/archive/public_details5717.html?id=257 (In Russian).

“Musul’mane Ukrainy i vybory prezidenta 2010” (2010), Vіdeo, available at: http://www.arraid.org/ua/node/424 (accessed January 12, 2010 (In Russian).

“Novi musul’many. Istoriyi pro ukrayintsiv i rosiyan, yaki pryynyaly islam”, available at: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/29365/Novi_musulmany_Istor. (In Ukrainian).

“Obrashcheniye VAOO “Al’raid” i DUMU “Umma” v svyazi s mestnymi vyborami” (2010), available at: http://www.arraid.org/ua/node/514 (accessed October 27, 2010). (In Russian).

“Pochemu ukraintsy prinimayut islam” (2011), // available at: http://www.segodnya.ua/ukraine/pochemu-ukraintsy-prinimajut-iclam.html (accessed January 14, 2011). (In Russian).

Saidakhmetov Dilyaver, “Velikolepnaya chetverka i islam, ili kto oni – kandidaty-musul’mane”, available at: http://islam.in.ua/4/rus/full_articles/8521/visibletype/1/index.html (In Russian).

Salikh Ibrakhim, “Musul’mane i politika. Uchastvovat’ nel’zya zapretit’”, available at: http://www.ansar.ru/analytics/2011/04/16/14179 (In Russian).

Syukiyaynen L., “O pravovoy prirode shariata i ego vzaimodeystvii s evropeyskim pravom”, available at: http://www.tatar-history.narod.ru/shariat.htm (In Russian).

“Ukrainskikh musul’man prizvali izbrat’ prezidenta strany” (2014), available at: http://islam.com.ua/news/17860-musulman-ukrainy-prizvali-izbrat-preziden. (accessed May 25, 2014) (In Russian).

“Umerennost’ vo vsem dayet svoi plody” (2012), available at: http://www.arraid.org/ua/node/1943 (accessed January 28, 2012). (In Russian).

“Chy pochuyut’ holos musul’mans’koyi ummy v novomu parlamenti?” (2014), available at: http://umma.in.ua/?p=1989 (accessed October 23, 2014). (In Ukrainian).

Yakubovich Mikhail (2012), “Musul’mane i parlamentskiye vybory v Ukraine”, available at: http://www.islamsng.com/ukr/analytics/5483 (accessed October 3, 2012) (In Russian).

“Arab Charter on Human Rights”, available at: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html?msource=UNWDEC19001&t.

“Europe Muslim Population in 2014”, available at: http://www.muslimpopulation.com/Europe/

“Islam in Europe”, available at: http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/01/daily-chart-2 (accessed January 7, 2015).

“Mapping the Global Muslim Population”, available at: http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/

“Muslims in Europe. Estimates by the PewResearch Religion and Public Life Project”, 2010 data, available at: https://twitter.com/AFP/status/554918686394298368/photo/1

Littman David, “Universal Human Rights and ‘Human Rights in Islam’”, available at: http://www.dhimmitude.org/archive/universal_islam.html

Roy Olivier (1994), The Failure of Political Islam, Cambridge (Massachusetts).