ОСОБЛИВОСТІ ЕТИМОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЯПОНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Л. С. Аністратенко

Анотація

У статті досліджується етимологічна структура японських літературознавчих термінів, зокрема кількісний та відсотковий склад основних етимологічних груп. Автор дослідження спирається на відому аксіому про те, що галузева термінологія, як похідна загальнолітературної мови, наслідує основні характеристики національної мови. Виходячи з цього положення, автор аналізує етимологічну структуру літературознавчої термінології крізь призму поділу японської мови на такі групи: терміни-канґо, -ваґо, -ґайрайґо, -ро:маджі, мішані (терміни-гібриди). Головною метою розвідки є встановлення кількісного та якісного складу кожної етимологічної групи термінологічних одиниць японського літературознавства.

За результатами проведеного дослідження, встановлено такі показники етимологічних груп об’єкту дослідження: одиниці-канґо – 60 %, одиниці-ґайрайґо – 21 %, одиниці-ваґо – 12 %, мішані – 7 %, ро:маджі – 0 %. Також було помічено наявність порівняно великої кількості давніх національних термінологічних одиниць-ваґо у складі літературознавчої термінології, що природно зумовлено більш як тисячолітньою історією існування японського літературознавства та політикою “закритої країни”.

Як цитувати

Аністратенко, Л. С. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ЕТИМОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЯПОНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Сходознавство, (70), 3-10. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2015.70.003
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 17

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

етимологічна структура, Особливості, японська літературознавча термінологія

Посилання

Алпатов В. М. Япония: язык и культура. Москва, 2008.

Д’яков А. С., Т. P. Кияк, 3. Б. Куделько. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінґвістичні аспекти. Київ, 2000.

Букрієнко А. О., Комісаров К. Ю. Теорія і практика перекладу. Японська мова. Навч. посібн. Т. 1. Київ, 2014.

Закутіна М. О. Особливості сучасної японської туристичної термінології // Мовні і концептуальні картини світу. Київ, 2013.

Комарницька Т. К. Структурно-семантичні та функціональні особливості сучасної японської юридичної термінології / дис. … канд. філол. наук: 10.02.13 / Київ, 2010.

Неверов С. В. Заметки о иноязычных словах в современном японском языке // Народы Азии и Африки. Москва, 1965, № 4.

Лотте Д. С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. Москва, 1982.

Пашковский А. А. Слово в японском языке. Москва, 1980.

Словник японських літературознавчих термінів / Л. С. Аністратенко, І. П. Бондаренко. Київ, 2012.

新編文学用語辞典 (A Handbook of Literary Terms) / 福田陸太郎・村松定孝. – 東京: こびあん書房, 1987.

REFERENCES

Alpatov V. M. (2008), Yaponiya: yazyk i kul’tura, Moscow. (In Russian).

D”yakov A. S., Kyyak T. P. and Kudel’ko Z. B. (2000), Osnovy terminotvorennya: Semantychni ta sotsiolingvistychni aspekty, Kyiv. (In Ukrainian).

Bukriyenko A. O. and Komisarov K. Yu. (2014), Teoriya i praktyka perekladu. Yapons’ka mova, Navch. posibn., Vol. 1, Kyiv. (In Ukrainian).

Zakutina M. O. (2013), “Osoblyvosti suchasnoyi yapons’koyi turystychnoyi terminolohiyi”, in Movni i kontseptual’ni kartyny svitu, Kyiv. (In Ukrainian).

Komarnyts’ka T. K. (2010), Strukturno-semantychni ta funktsional’ni osoblyvosti suchasnoyi yapons’koyi yurydychnoyi terminolohiyi, dys. … kand. filol. nauk: 10.02.13, Kyiv. (In Ukrainian).

Neverov S. V. (1965), “Zametki o inoyazychnykh slovakh v sovremennom yaponskom yazyke”, Narody Azii i Afriki, Moscow, No. 4. (In Russian).

Lotte D. S. (1982), Voprosy zaimstvovaniya i uporyadocheniya inoyazychnykh terminov i terminoelementov, Moscow. (In Russian).

Pashkovskiy A. A. (1980), Slovo v yaponskom yazyke, Moscow. (In Russian).

Slovnyk yapons’kykh literaturoznavchykh terminiv (2012), Compl. by L. S. Anistratenko and I. P. Bondarenko, Kyiv. (In Ukrainian).

新編文学用語辞典 (A Handbook of Literary Terms) / 福田陸太郎・村松定孝. – 東京: こびあん書房, 1987. (In Japan).