ТУРКМЕНИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В КІНЦІ XVIII – СЕРЕДИНІ ХІХ СТ. (ЗА АРХІВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. С. Мавріна

Анотація

У статті проаналізовано опубліковані джерела, неопубліковані архівні матеріали, що містять інформацію про туркменів у кінці XVIII – середині XIX ст., які проживали на території Дніпровського повіту Таврійської губернії (нинішня Херсонська область, південь України). Згідно із джерелами, туркменські роди оселилися на цій території в період Кримського ханату, брали участь у формуванні аристократії і служилої знаті ханату, а пізніше дворянства Російської імперії. Недослідженим залишається питання про більш точний час появи і кількості туркменського населення, що оселилося в Таврійському степу. Службу кримським ханам підтверджують грамоти, що містять певні привілеї, як, наприклад, грамота Суїргаб бею в тому, що він і 40 сімей туркменів при ньому звільняються від повинностей. Туркмени служили в складі Таврійських національних дивізіонів кінного війська (1784–1796), 3-м з яких командував майор Батир ага Тамагуль Кримтайський, що мав туркменське походження.

Як цитувати

Мавріна, О. С. (2016). ТУРКМЕНИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В КІНЦІ XVIII – СЕРЕДИНІ ХІХ СТ. (ЗА АРХІВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ) . Сходознавство, (75-76), 73-86. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2016.75-76.073
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 41

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

архівні джерела, Туркмени, Україна

Посилання

Государственный архив Автономной Республики Крым (ГААРК), ф. 49. Таврическое Губернское Дворянское Депутатское Собрание, оп. 1, д. 528, 20 л. По прошению киргизского дворянина Амета Аги Туркмена о признании его в дворянском достоинстве.

ГААРК, ф. 49. Таврическое Губернское Дворянское Депутатское Собрание, оп. 1, д. 388, 47 л. О предоставлении документов на доказательство дворянства помещика Самедина-аги. Часть на турецком языке.

Абдуллин Х. М. Воинская служба крымских татар в Российской империи // Военно-исторический журнал. 2007. № 1.

Бартольд В. В. Тюрки (историко-этнографический обзор) // Сочинения. Т. 5. Москва, 1968.

Гайворонский Олекса. Созвездие Гераев. Симферополь, 2003.

Камеральное описание Крыма, 1784 г. (продолжение) // ИТУАК . 1897. № 3. 2-е изд-е.

Камеральное описание Крыма, 1784 г. (продолжение) // ИТУАК . 1897. № 4. 2-е изд-е.

Камеральное описание Крыма, 1784 г. (продолжение) // ИТУАК . 1888. № 6.

Камеральное описание Крыма, 1784 г. (продолжение) // ИТУАК . 1889. № 7.

Камеральное описание Крыма, 1784 г. (продолжение) // ИТУАК . 1889. № 8.

Кримський А. Е. Сторінки з історії Крима та кримських татар // Студії з Криму. Київ, 1930.

Китицын П. Охранный лист времен Семилетней войны // Рус-ская старина. 1877. № 11.

Краткое историко-статистическое обозрение Таврической губернии // Памятная книга Таврической губернии, изданная Таврическим губернским статистическим комитетом под редакцией К. В . Ханацкого. Симферополь, 1867. Вып. № 1.

Маврина О. С. Документы родовой аристократии служилой знати Крымского ханства в фондах ГААРК // Східний світ. 2009, № 3.Масаев М. В. Таврические татарские дивизионы бешлейского войска (1784–1796). Документы и материалы. Из истории военной службы крымских татар. Симферополь, 1999.

Муфтийзаде И. М. Очерк военной службы крымских татар с 1783 по 1889 год // ИТУАК . Симферополь, 1899. № 30.

О камеральном описании Крыма 1784 г. // ИТУАК . 1897. № 2. 2-е изд-е.

Полное собрание законов Российской Империи (ПСЗРИ). Собрание первое. N. 3006. Т. 5. Санкт-Петербург, 1830.

ПСЗРИ . I с. Т. XXI. № 15861. Санкт-Петербург, 1830.

ПСЗРИ . I с. Т. XLIII. Ч. I. Книга штатов. Отд. I. № 15945. Санкт-Петербург, 1830.

Ромодин В. Предисловие к кн.: Бартольд В. В. Сочинения. Москва, 1963. Т. 2. Ч. 1.

Скальковский А. А. Занятие Крыма 1783 г. // Памятная книга Таврической губернии, изданная Таврическим губернским статистическим комитетом под редакцией К. В . Ханацкого. Симферополь, 1867. Вып. № 1.

Скальковский А. А. О ногайских колониях Таврической губернии // Памятная книга Таврической губернии, изданная Таврическим губернским статистическим комитетом под редакцией К. В . Ханацкого. Симферополь, 1867а. Вып. № 1.

Список деревням и сельбищам, оставшимся после выхода татар за границу с 1860–1866 год // Памятная книга Таврической губернии, изданная Таврическим губернским статистическим комитетом под редакцией К. В . Ханацкого. Симферополь, 1867. Вып. № 1.

REFERENCES

Gosudarstvennyy arkhiv Avtonomnoy Respubliki Krym (GAARK), Fund 49, Tavricheskoye Gubernskoye Dvoryanskoye Deputatskoye Sobraniye, Inventory 1, File 528, 20 sheet. Po prosheniyu kirgizskogo dvoryanina Ameta Agi Turkmena o priznanii ego v dvoryanskom dostoinstve. (In Russian).

GAARK, Fund 49. Tavricheskoye Gubernskoye Dvoryanskoye Deputatskoye Sobraniye, Inventory 1, File 388, 47 sheet. O predostavlenii dokumentov na dokazatel’stvo dvoryanstva pomeshchika Samedina-agi. Chast’ na turetskom yazyke. (In Russian).

Abdullin Kh. M. (2007), “Voinskaya sluzhba krymskikh tatar v Rossiyskoy imperii”, Voyenno-istoricheskiy zhurnal, No. 1. (In Russian).

Bartol’d V. V. (1968), “Tyurki (istoriko-etnograficheskiy obzor)”, in V. V. Bartol’d, Sochineniya, Vol. 5, Moscow. (In Russian).

Gayvoronskiy Oleksa (2003), Sozvezdiye Gerayev, Simferopol’. (In Russian).

“Kameral’noye opisaniye Kryma, 1784 g. (prodolzheniye)” (1897), in ITUAK, No. 3, 2nd ed., (In Russian).

“Kameral’noye opisaniye Kryma, 1784 g. (prodolzheniye)” (1897), in ITUAK, No. 4, 2nd ed. (In Russian).

“Kameral’noye opisaniye Kryma, 1784 g. (prodolzheniye)” (1888), in ITUAK, No. 6. (In Russian).

“Kameral’noye opisaniye Kryma, 1784 g. (prodolzheniye)” (1889), in ITUAK, No. 7. (In Russian).

“Kameral’noye opisaniye Kryma, 1784 g. (prodolzheniye)” (1889), in ITUAK, No. 8. (In Russian).

Kryms’kyy A. E. (1930), “Storinky z istoriyi Kryma ta kryms’kykh tatar”, in Studiyi z Krymu, Kyiv. (In Ukrainian).

Kititsyn P. (1877), “Okhrannyy list vremen Semiletney voyny”, Russkaya starina, No. 11. (In Russian).

“Kratkoye istoriko-statisticheskoye obozreniye Tavricheskoy gubernii” (1867), in Pamyatnaya kniga Tavricheskoy gubernii, izdannaya Tavricheskim gubernskim statisticheskim komitetom pod redaktsiyey K. V. Khanatskogo, Issue 1, Simferopol’. (In Russian).

Mavrina O. S. (2009), “Dokumenty rodovoy aristokratii sluzhiloy znati Krymskogo khanstva v fondakh GAARK”, Shìdnij svìt, No. 3. (In Russian).

Masayev M. V. (1999), Tavricheskiye tatarskiye diviziony beshleyskogo voyska (1784–1796), Dokumenty i materialy. Iz istorii voyennoy sluzhby krymskikh tatar, Simferopol’. (In Russian).

Muftiyzade I. M. (1899), “Ocherk voyennoy sluzhby krymskikh tatar s 1783 po 1889 god”, in ITUAK, No. 30, Simferopol’. (In Russian).

“O kameral’nom opisanii Kryma 1784 g.” (1897), in ITUAK, No. 2, 2nd ed. (In Russian).

Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy Imperii (PSZRI) (1830), Sobraniye pervoye, N. 3006, Vol. 5, Saint Petersburg. (In Russian).

PSZRI (1830), I s, Vol. XXI, No. 15861, Saint Petersburg. (In Russian).

PSZRI (1830), I s, Vol. XLIII, Pt. I, Kniga shtatov, Otd. I., No. 15945, Saint Petersburg. (In Russian).

Romodin V. (1963), Predisloviye k kn.: Bartol’d V. V. Sochineniya, Vol. 2, Pt. 1, Moscow. (In Russian).

Skal’kovskiy A. A. (1867), “Zanyatiye Kryma 1783 g.”, in Pamyatnaya kniga Tavricheskoy gubernii, izdannaya Tavricheskim gubernskim statisticheskim komitetom pod redaktsiyey K. V. Khanatskogo, Issue 1, Simferopol’. (In Russian).

Skal’kovskiy A. A. (1867a), “O nogayskikh koloniyakh Tavricheskoy gubernii”, in Pamyatnaya kniga Tavricheskoy gubernii, izdannaya Tavricheskim gubernskim statisticheskim komitetom pod redaktsiyey K. V. Khanatskogo, Issue 1, Simferopol’, (In Russian).

“Spisok derevnyam i sel’bishcham, ostavshimsya posle vykhoda tatar za granitsu s 1860–1866 god” (1867), in Pamyatnaya kniga Tavricheskoy gubernii, izdannaya Tavricheskim gubernskim statisticheskim komitetom pod redaktsiyey K. V. Khanatskogo, Issue 1, Simferopol’. (In Russian).