ЯВИЩЕ НАСИЛЬСТВА В СТРУКТУРІ СЕЛЯНСЬКИХ УСНИХ НАРАТИВІВ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ю. О. Іріоглу

Анотація

Вкрай важливо поглянути на Південь України як на цілісну багатоетнічну систему з набором певних соціокультурних установок крізь призму “проживання” людьми кризових явищ, центральне місце серед яких посідають трагедія Голодомору, соціально-економічних трансформації 1920–1930-х рр. та дотичні до них сюжети. Саме кризові та дотичні до них події активізують приховані мотиваційні механізми та форми їхнього прояву в суспільстві, що полегшує їхню фіксацію та проведення аналізу.
Звернення до поняття “аграрного суспільства” й набору його характеристик дає змогу відстежувати за усними історіями сюжети насилля та жорстокості, незважаючи на етнокультурні особливості респондентів Північного Приазовʼя. Події колективізації, що супроводжувалися “розкуркуленням”, визначаються респондентами як катастрофічне порушення норм суспільного буття, а сюжети Голодомору дуже чітко визначаються як акт найвищої жорстокості щодо людей.
Опрацювання усноісторичного матеріалу Південноукраїнського регіону виявило цікавий факт доджерельного побутування усних наративів у формі певного “зібрання переказів”, що особливо яскраво виявилося в сюжетах колективізації та Голодомору. Факт штучного голоду заперечувався офіційною владою, велика кількість свідків мали власне бачення ситуації й ввійшли в конфлікт з офіційною пам’яттю щодо цих подій, піддаючись “мнемонічному насильству”. Фактично цілий пласт історико-культурного досвіду разом із носіями залишився ізольованим, перебуваючи поза легальними можливостями його трансляції. Ми можемо говорити про формування певного “епосу” усних повідомлень про трансформації 1920–1930-х років на селі, які об’єднують величезну кількість людей у просторі й часі.
Погляд на переломні моменти вітчизняної історії з точки зору мікропідходу дає змогу простежити процес деформування та подальшої детермінації ментальних структур суспільства, наслідки якого спостерігаються й на сучасному етапі.

Як цитувати

Іріоглу, Ю. О. (2017). ЯВИЩЕ НАСИЛЬСТВА В СТРУКТУРІ СЕЛЯНСЬКИХ УСНИХ НАРАТИВІВ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я. Сходознавство, (79), 91-127. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2017.79.091
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 12

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Північне Приазовʼя, селянство, усна історія

Посилання

Азбелев С. Н. Историзм былин и специфика фольклора. Ленинград, 1982.

Акунін О. С. Південноукраїнське селянство в кінці 20-х – першій половині 30-х років ХХ століття: соціально-економіч-не становище: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 “історія України”. Дніпропетровськ, 2009.

Ананьїн В. О. Насильство як явище у вимірах філософського аналізу // Мультиверсум. Філософський альманах. Київ, 2005. № 48. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_48/Ananin.htm

Басова А. Г. Понятие эмпатии в отечественной и зарубежной психологии // Молодой ученый, 2012. № 8. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.moluch.ru/archive/43/5271/

Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. Санкт-Петербург, 2001.

Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. Москва, 1992.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, 2005.

Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927–1933. Київ, 2008. Т. 1.

Грінченко Г. Текстуальний аналіз усно-історичного свідчення // Схід-Захід: Іст.-культуролог. зб. Харків – Київ, 2004. Вип. 6.

Гуревич А. Я. Социальная психология и история. Источниковедческий аспект // Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. Москва, 1969.

Державний архів Запорізької області (ДАЗО), ф. 3199, оп. 1, спр. 1, арк. 110–110 зв., 111–111 зв.

ДАЗО, ф. 3357, оп. 1, спр. 8, арк. 45.

ДАЗО, ф. 3357, оп. 1, спр. 8, арк. 117.

ДАЗО, ф. 4352, оп. 1, спр. 10, арк. 1–1 зв.

Денисов В. В. Социология насилия. Москва, 1975.

Ерунов Б. А. Мнение и умонастроение в историческом аспекте // История и психология. Москва, 1971.

Кознова И. Е. ХХ век в социальной памяти российского крестьянства. Москва, 2000.

Магун В. С. Потребности и психология социальной деятельности личности. Ленинград, 1983.

Мільчев В. Пєєва Ж. Ренесанс та репресії: болгари Таврії у перші два десятиріччя радянської влади (1920–1939 рр.) // Джерела з історії Південної України / Мемуари та щоденники. Запоріжжя, 2006. Том. 9, частина 2.

Нагайко Т. Ю. Повсякденне життя сільського населення у 1941–1945 рр. (на матеріалах центральних областей України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 “історія України”. Переяслав-Хмельницький, 2009.

Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–1928 рр.). Ч. 1. Київ, 2009.

Нолл В. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 1920–30 років. Київ, 1999.

Носенко Е. Л., Єгорова С. Є. Пам’ять та емоційний стан. Дніпропетровськ, 1996.

Пастушенко Т. Способи виживання українських остарбайтерів у Райху: спогади очевидців // Схід – Захід: Іст.-культуролог. зб. Харків, 2008. Вип. 11.

Петров Ю. П. Энтропия и неупорядоченность // Природа. 1970. № 2.

Рукописний відділ Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства (РВ ЗВІУА), ф. 8, оп. 2, спр. 50, 35 хв. – 38 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 14, спр. 172, арк. 1, арк. 3.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 3, спр. 185, 14 хв. – 15 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 5, спр. 258, 6 хв. – 7 хв., 24 хв. – 26 хв., 28 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 5, спр. 260, 4 хв. – 7 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 5, спр. 263, 8 хв. – 11 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 5, спр. 264, 10 хв. – 15 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 5, спр. 265, 10 хв. – 13 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 5, спр. 267, 37 хв. – 38 хв., 38 хв. – 41 хв., 75 хв. – 78 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 5, спр. 268, 11 хв. – 14 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 5, спр. 270, 45 хв. – 48хв., 86 хв. – 91 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 5, спр. 271, 4 хв. – 5хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 6, спр. 55, 3 хв. – 5 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 6, спр. 56, 15 хв. – 18 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 6, спр. 57, 1 хв. – 7 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 6, спр. 61, 4 хв. – 7 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 6, спр. 65, 1 хв. – 7 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 6, спр. 68, 13 хв. – 15 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 6, спр. 73, 3 хв. – 5 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 8, оп. 12, спр. 27, 2 хв. – 3 хв., 13 хв. – 17 хв.

РВ ЗВІУА, ф. 12, оп. 1, спр. 3, арк. 37.

Садыкова В. О. Насилие и ненасилие: теория и реальность // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 4 (258) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/nasilie-i-nenasilie-teoriya-i-realnost.

Слюсар В. М. Деякi зауваження до визначення поняття “насилля”: соціально-фiлософський аспект // Гілея: Збірник наукових праць. Київ, 2015. Випуск 98.

Съветско село. 1927. № 6, 7, 10.

Сърп и Чук. 1925. № 11.

Усна історія Степової України (УІСУ). Запоріжжя, 2008. Т. 1.

УІСУ. Запоріжжя, 2008. Т. 2.

УІСУ. Запоріжжя, 2010. Т. 8.

Український Голокост 1932–1933. Свідчення тих хто вижив. Київ, 2003.

Фукс-Хайнритц В. Биографический метод // Биографический метод: история, методология, практика. Москва, 1994.

Хальбвакс М. Коллективная и историческая память [Електронний ресурс]. 2005 / Режим доступу : http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html

Щур Ю. “Крестьянин должен дать взаймы”: селянські заворушення в Україні у 1920–1930-их роках // Запорізька Січ. 29 квітня 2016 р. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sich.zp.ua/krestyanin-dolzhen-dat-vzaymy-selya/

REFERENCES

Azbelev S. N. (1982), Istorizm bylin y spetsyfyka fol’klora, Nauka, Leningrad. (In Russian).

Akunin O. S. (2009), Pivdennoukrayins’ke selyanstvo v kintsi 20-kh – pershiy polovyni 30-kh rokiv XX stolittya: sotsial’no-ekonomichne stanovyshche: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ist. nauk: spets. 07.00.01 “istoriya Ukrainy”. Dnipropetrovs’k. (In Ukrainian).

Anan’yin V. O. (2005), “Nasyl’stvo yak yavyshche u vymirakh filosofs’koho analizu”, Mul’tyversum. Filosofs’kyi al’manakh. Kyiv, No. 48, available at: http://www.filosof.com. ua/Jornel/M_48/Ananin.htm (accessed August 10, 2015). (In Ukrainian).

Basova A. H. (2012), “Ponyatie empatii v otechestvennoy i zarubezhnoy psykhologii”, Molodoy uchenyi, No. 8, available at: http://www.moluch.ru/archive/43/5271/ (accessed July 14, 2015). (In Russian).

Beron R. and Rychardson D. (2001), Agressiya, Piter, Sankt-Petersburg. (In Russian).

Velykyy neznakomets: krest’yane i fermery v sovremennom mire (1992), Progress, Moscow. (In Russian).

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy (2005), WTF “Perun”, Kyiv. (In Ukrainian).

Grynevych L. (2008), Khronika kolektyvizatsiyi ta Golodomoru v Ukrayini 1927–1933, T. 1, Kritika, Kyiv. (In Ukrainian).

Hrinchenko H. (2004), “Tekstual’nyy analiz usno-istorychnho svidchennya”, Skhid-Zakhid: Ist.-kul’turolog. zb., Vyp. 6. Kharkiv. (In Ukrainian).

Hurevych A. Ya. (1969), “Sotsyal’naya psykholohyya i istoriya. Istochnikovedcheskyi aspekt”, Istochnykovedeniye. Teoretycheskiye i metodicheskiye problem, Moscow. (In Russian).

Derzhavnyi arkhiv Zaporiz’koyi oblasti (DAZO), f. 3199, op. 1, spr. 1, ark. 110–110 zv., 111–111 zv.

DAZO, f. 3357, op. 1, spr. 8, ark. 45.

DAZO, f. 3357, op. 1, spr. 8, ark. 117.

DAZO, f. 4352, op. 1, spr. 10, ark. 1–1 zv.

Denysov V. V. (1975), Sotsyologiya nasiliya, Izdatel’stvo politicheskoy literatury, Moscow. (In Russian).

Erunov B. A. (1971), “Mnenie i umonastroenye v istorycheskom aspekte”, Istoriya i psikhologiya, Moscow. (In Russian).

Koznova Y. E. (2000), ХХ vek v sotsyal’noy pamyati rossiyskoho krest’yanstva, Institut philsophii RAN, Moscow. (In Russian).

Mahun V. S. (1983), Potrebnosti i psikholgiya sotsial’noy deyatel’nosti lichnosti, Nauka, Leningrad. (In Russian).

Mil’chev V. and Pieieva Zh. (2006), “Renesans ta represiyi: bolgary Tavriyi u pershi dva desyatyrichchya radyans’koyi vlady (1920–1939 rr.)”, Dzherela z istoriyi Pivdennoyi Ukrayiny, Memuary ta shchodennyky. Zaporizhzhya, Tom. 9, Chastyna 2. (In Ukrainian).

Nahayko T. Yu. (2009), Povsyakdenne zhyttya sil’s’koho naselennya u 1941–1945 rr. (na materialakh tsentral’nykh oblastey Ukrayiny): avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ist. nauk: spets. 07.00.01 “istoriya Ukrayiny”, Pereyaslav-Khmel’nyts’kyi. (In Ukrainian).

Narysy povsyakdennoho zhyttya radyans’koyi Ukrayiny v dobu nepu (1921–1928 rr.) (2009), Ch. 1, Kyiv. (In Ukrainian).

Noll V. (1999), Transformatsiya hromadyans’koho suspil’stva. Usna istoriya ukrayins’koyi selyans’koyi kul’tury 1920–30 rokiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Nosenko E. L. and Yehorova S. Ye. (1996), Pam’yat’ ta emotsiynyi stan, Dnipropetrovs’k. (In Ukrainian).

Pastushenko T. (2008), “Sposoby vyzhyvannya ukrayins’kykh ostarbayteriv u Reykhu: spohady ochevydtsiv”, Skhid-Zakhid: Ist.- kul’turoloh. zb. Vyp. 11, Kharkiv. (In Ukrainian).

Petrov Yu. P. (1970), “Entropiya i neuporiadochennost’”, Priroda, No. 2, pp. 72–8. (In Russian).

Rukopysnyi viddil Zaporiz’koho viddilennya Instytutu ukrayins’koyi arkheohrafiyi ta dzhereloznavstva (RV ZVIUA), f. 8, op. 2, spr. 50, 35 khv. – 38 khv. (In Ukrainian).

RV ZVIUA, f. 8, op. 14, spr. 172, ark. 1, ark. 3.

RV ZVIUA, f. 8, op. 3, spr. 185, 14 khv. – 15 khv.

RV ZVIUA, f. 8, op. 5, spr. 258, 6 khv. – 7 khv., 24 khv. – 26 khv., 28 khv.

RV ZVIUA, f. 8, op. 5, spr. 260, 4 khv. – 7 khv.

RV ZVIUA, f. 8, op. 5, spr. 263, 8 khv. – 11 khv.

RV ZVIUA, f. 8, op. 5, spr. 264, 10 khv. – 15 khv.

RV ZVIUA, f. 8, op. 5, spr. 265, 10 khv. – 13 khv.

RV ZVIUA, f. 8, op. 5, spr. 267, 37 khv. – 38 khv., 38 khv. –

khv., 75 khv. – 78 khv.

RV ZVIUA, f. 8, op. 5, spr. 268, 11 khv. – 14 khv.

RV ZVIUA, f. 8, op. 5, spr. 270, 45 khv. – 48 khv., 86 khv. –

khv.

RV ZVIUA, f. 8, op. 5, spr. 271, 4 khv. – 5 khv.

RV ZVIUA, f. 8, op. 6, spr. 55, 3 khv. – 5 khv.

RV ZVIUA, f. 8, op. 6, spr. 56, 15 khv. – 18 khv.

RV ZVIUA, f. 8, op. 6, spr. 57, 1 khv. – 7 khv.

RV ZVIUA, f. 8, op. 6, spr. 61, 4 khv. – 7 khv.

RV ZVIUA, f. 8, op. 6, spr. 65, 1 khv. – 7 khv.

RV ZVIUA, f. 8, op. 6, spr. 68, 13 khv. – 15 khv.

RV ZVIUA, f. 8, op. 6, spr. 73, 3 khv. – 5 khv.

RV ZVIUA, f. 8, op. 12, spr. 27, 2 khv. – 3 khv., 13 khv. – 17 khv.

RV ZVIUA, f. 12, op. 1, spr. 3, ark. 37.

Sadykova V. O. (2012), “Nasilie i nenasilie: teoriya i real’nost’”, Vestnyk Cheliabinskogo gosudarstvennogo universiteta, No. 4 (258), available at: http://cyberleninka.ru/artic-le/n/nasilie-i-nenasilie-teoriya-i-realnost. (accessed November 20, 2016). (In Russian).

Slyusar V. M. (2015), «Deyaki zauvazhennya do vyznachennya ponyattya “nasyllya”: sotsial’no-filosofs’kyi aspekt», Hileya: Zbirnyk naukovykh prats’, Vyp. 98, pp. 245–8 (In Ukrainian).

Sъvet’sko selo (1927), Nos. 6, 7, 10.

Sъrp i Chuk (1925), No. 11.

Usna istoriya Stepovoyi Ukrayiny (UISU) (2008), T. 1, Tandem, Zaporizhzhya. (In Ukrainian).

UISU (2008), T. 2. Zaporizhzhya. (In Ukrainian).

UISU (2010), T. 8. Zaporizhzhya. (In Ukrainian).

Ukrayins’kyy Holokost 1932–1933. Svidchennya tykh khto vyzhyv

(2003), Vyd. dim “Kyivo-Mohylyans’ka Academia” Kyiv. (In Ukrainian).

Fuks-Khaynrytts V. (1994), “Biograficheskyi metod”, Biograficheskyi metod v siciologii: istoriya, metodologiya, praktika”, Institut sociologii RAN, Moscow, pp. 11–41 (In Russian).

Khal’bvaks M. (2005), Kollektivnaya i istorycheskaya pamiat’, available at: http://magazines.russ.ru/ nz/2005/2/ha2.html (accessed September 13, 2015). (In Russian).

Shchur Yu. (2016), “Krest’yanin dolzhen dat’ vzaimy”: selyans’ki zavorushennya v Ukrayini u 1920–1930-ykh rokakh”, Zaporiz’ka Sich, 29 kvitnya 2016 r., available at: sich.zp.ua/krestyanin-dolzhen-dat-vzaymy-selya/ (accessed August 12, 2016). (In Ukrainian).