“ВЕРЕТРАГНА, АХУРОЮ СТВОРЕНИЙ”: ДО ІКОНОГРАФІЇ ДАВНЬОІРАНСЬКОГО ВОЇНСЬКОГО БОЖЕСТВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Г. В. Вертієнко

Анотація

У статті розглянуті проблеми, пов’язані з іконографією воїнського божества в мистецтві давніх осілих та кочових іраномовних народів. В осілих іранців  божество війни та перемоги Веретрагна (Vərəθraγna) набуває антропоморфного образу лише в елліністичну добу. Внаслідок релігійного міжкультурного синкретизму він зливається з Гераклом та Аресом. В іконографії йому відповідає постать Геракла (рельєф Антіоха І Каммагенського (69–31 рр. до н. е.) в Немруд Дазі, бронзова статуя Геракла із Селевкії-на-Тигрі (II ст. н. е.)). У Кушанській Бактрії в нумізматиці формується самостійний антропоморфний образ Веретрагни в подобі воїна зі списом, мечем та птахом (Варегною?) на шоломі. Проте він існує нетривалий час на єдиному відтиску монет (драхм) часу Канішки (127–150 рр. н. е.) й не знаходить подальшого розвитку. Водночас у мистецтві осілих іранських народів образ Веретрагни міг проявлятися в низці зооморфних зображень, зокрема у формі протомів вепра в Сасанідський період (срібне блюдо з Нижньо-Шахаровки, Ермітаж). Що стосується інших зооморфних інкарнацій Веретрагни, які відомі за 14-м Яштом Молодшої Авести (окрім Вепра, це Бик, Кінь, Верблюд, Баран і Цап), то не завжди можна впевнено стверджувати належність цих образів саме воїнському божеству.
Із VII ст. до н. е. відбувається процес складання зооморфних образів у мистецтві кочових іраномовних народів, які мали усну традицію та релігійно-міфологічну систему, дотичні до загальноіранської основи. Скіфське суспільство мало мілітаризований характер, і наявність у них культу воїнського божества на кшталт Веретрагни не підлягає сумніву. Скіфське воїнське божество могло візуалізуватися в мистецтві номадів Євразії в низці індивідуальних, парних та комплексних зооморфних образів. Щодо антропоморфної іконографії воїнського божества, то з IV ст. до н. е. воно могло асоціюватися з еллінським Гераклом, як це характерно і для інших іраномовних народів.

Як цитувати

Вертієнко, Г. В. (2017). “ВЕРЕТРАГНА, АХУРОЮ СТВОРЕНИЙ”: ДО ІКОНОГРАФІЇ ДАВНЬОІРАНСЬКОГО ВОЇНСЬКОГО БОЖЕСТВА. Сходознавство, (79), 53-90. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2017.79.053
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 9

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

іконографія, іранці, Веретрагна, воїнське божество, мистецтво, образ, скіфи

Посилання

Абдуллаев К. О культе Геракла в Бактрии (некоторые вопросы иконографии) // История материальной культуры Узбекистана. Вып. 22. Ташкент, 1988.

Артамонов М. И. Сокровища саков. Аму-Дарьинский клад, Алтайские курганы, Минусинские бронзы, Сибирское золото. Москва, 1973.

Бессонова С. С. Религиозные представления скифов. Киев, 1983.

Бессонова С. С. О культе оружия у скифов // Вооружение скифов и сарматов. Киев, 1984.

Бидзиля В. И., Полин С. В. Скифский царский курган Гайманова Могила. Киев, 2012.

Болтрик Ю. В. Вепрь – один из символов скифского Ареса // Скифы, Хазары, Славяне, Древняя Русь. Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения проф. М. И. Артамонова. Санкт-Петербург, 9−12 декабря 1998 г. Тезисы докладов. Санкт-Петербург, 1998.

Борисов Л. Я., Луконин В. Г. Сасанидские геммы. Ленинград, 1963.

Брагинский И. Веретрагна // Мифы народов мира / Ред. С. А. Токарев. Т. 1. Москва, 1991.

Вертиенко А. В. К персонификации скифского воинского божества в Luc., Tox., 38 // Східний світ. 2012. № 3.

Вертиенко А. В. Образ вепря в иранской традиции – нарратив и визуализация // Stratum plus. № 3: “Война и мир” на берегах Понта Эвксинского. 2014.

Вертиенко А. В. Оружие Веретрагны и воин-вепрь в паниранской среде // Восток, Европа, Америка в древности. Вып. 3: Сборник научных трудов XVIII Сергеевских чтений / Труды исторического факультета МГУ. Вып. 68, Сер. 2: Труды исторического факультета МГУ; 29а. Москва, 2014а.

Вертиенко А. В. Сарматские церемониальные кинжалы в контексте иранских представлений // Древние культы, обряды, ритуалы: памятники и практики / Гл. ред. Е. П. Токарева. Зимовники, 2015.

Вертієнко Г. В. Священні втілення Веретрагни в Яшті 14 // Polyphonia Orientis: мова, література, історія, релігія. До ювілею В. С. Рибалкіна. Київ, 2013.

Вертієнко Г. В. Концепт ВЕПРЯ в молодоавестійських текстах // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 50. Ч. 1. Київ, 2014.

Вертієнко Г. В. “Хто серед безтілесних божеств найбільш озброєний?” (втілення Веретрагни за 14-м Яштом) // Археологія і давня історія України. Вип. 2 (15): Старожитності раннього залізного віку. Київ, 2015.

Вертієнко Г. В. Візуалізація образу воїнського божества в іранському світі // XХI Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, 2017.

Грач Н. Л., Грач А. Д. Опыт расшифровки семантики золотой композиции скифского времени из Центральной Азии // Краткое содержание докладов Среднеазиатско-Кавказских чтений. Ноябрь 1980 г. Ленинград, 1980.

Граков Б. Н. Скифский Геракл // КСИИМК. 1950. Вып. XXXIV.

Грене Ф. Знание Яштов Авесты в Согде и Бактрии по данным иконографии // ВДИ. 1993. № 4.

Грібкова А. А. Зооморфні сюжети на пластинах-аплікаціях з курганів Дніпровського Лісостепу на основі колекції Музею історичних коштовностей України // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво: погляд крізь віки” – Київ, Музей історичних коштовностей України, 14–16 листопада 2011 р. Київ, 2012.

Гуляев В. И. На восточных рубежах Скифии (древности донских скифов). Москва, 2010.

Давыдова Л. И. Статуя Геракла IV в. до н. э. из собрания Эрмитажа. Иконография и атрибуция // Труды Государственного Эрмитажа. Т. XXVIII. Санкт-Петербург, 1997.

Дарчиев А. В. Скифский военный культ и его следы в осетинской Нартиаде. Владикавказ, 2008.

Дашков С. Б. Цари царей – Сасаниды. Иран ІІІ–VII вв. в легендах, исторических хрониках и современных исследованиях. Москва, 2008.

Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Народы нашей страны в “Истории” Геродота. Москва, 1982.

Ермолов Л. Б. К вопросу о происхождении культа кабана в скифское время // Скифо-сибирское культурно-историческое единство. Материалы I Всесоюзной археологической конференции. Кемерово, 1980.

Зайцев Ю. П. Неаполь Скифский (ІІ в. до н. э. – ІІІ в. н. э.). Симферополь, 2003.

Зацеская И. П. О стилистических особенностях трех кинжалов сарматской эпохи I века до новой эры – II века новой эры // Ар-хеологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 40: Материалы и исследования по археологии Евразии. Санкт-Петер-бург, 2015.

Зацеская И. П. Стилистические особенности декора трех кинжалов сарматской эпохи I в. до н. э. – II в н. э. // Война и военное дело в скифо-сарматском мире: материалы Международной научной конференции, посвященной памяти А. И. Мелюковой (с. Кагальник, 26–29 апреля 2014 г.). Ростов-на-Дону, 2015а.

Золото степу. Археологія України / За ред. П. П. Толочка. Київ – Шлезвіг, 1991.

Іллінська В. А. Золоті прикраси скіфського золотого убору // Археологія. 1971. № 4.

Канторович А. Р. Кабан в восточноевропейском зверином стиле: типы изображений и истоки образа // Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве. Материалы V Международной конференции “Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве”, посвященной памяти Г. А. Федорова-Давыдова. Казань – Астрахань, 2011.

Канторович А. Р. Скифский звериный стиль Восточной Европы и категории украшаемых вещей // Феномен Більського городища – 2014: До 70-річчя відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України та 80-річчя від дня народження видатного українського археолога професора Є. В. Черненка (1934–2007). Збірник матеріалів наукової конференції. Київ – Полтава, 2014.

Канторович А. Р. Скифский звериный стиль Восточной Европы: классификация, типология, хронология, эволюция. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Москва, 2015.

Кантарович А. Р., Грибкова А. А. Золотая пластина из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины и сюжет лежащего кабана в скифском зверином стиле // ВДИ. 2011. № 4.

Кинжалов Р. В., Луконин В. Г. Памятники культуры Сасанидского Ирана. Ленинград, 1960.

Королькова Е. Ф. Звериный стиль Евразии. Искусство племен нижнего Поволжья и южного Приуралья в скифскую эпоху (VII–IV вв. до н. э.). Проблемы стиля и этнокультурной принадлежности. Санкт-Петербург, 2006.

Кузьмина Е. Е. Мифология и искусство скифов и бактрийцев. Москва, 2002.

Луконин В. Г. Искусство Древнего Ирана. Ленинград, 1977.

Медведев А. П. Сарматы в верховьях Танаиса. Москва, 2008.

Мелюкова А. И. Скифское искусство звериного стиля // Археология СССР. Степи Европейской части СССР в скифо-сарматское время. Москва, 1989.

Мозолевский Б. Н., Полин С. В. Курганы скифского Герроса IV в. до н. э. (Бабина, Водяна и Соболева Могилы). Киев, 2005.

Мозолевський Б. М. Товста Могила. Київ, 1979.

Полидович Ю. Б. Образы фантастических животных в искусстве народов скифского мира // Донецький археологічний збірник. 2014/2015. № 18/19. Вінниця, 2015.

Полидович Ю. Б. Один из мотивов изображения горного козла в раннескифском искусстве // Краткие сообщения Института археологии РАН. Вып. 248. Москва, 2017.

Прохорова Т. А. Кинжал из кургана № 1 могильника “Дачи” как мифо-ритуальный символ // Археологические записки. Вып. 5. Ростов-на-Дону, 2007.

Пугаченкова Г. А. Геракл в Бактрии // Древние цивилизации. От Египта до Китая. Москва, 1997.

Раевский Д. С., Кулланда С. В., Погребова М. Н. Визуальный фольклор. Поэтика скифского звериного стиля. Москва, 2016.

Русяєва М. В. Образ Геракла на пам’ятках ювелірного мистецтва IV ст. до н. е. з Північного Причорномор’я // Музейні читання. Матеріали наукової конференції, грудень 2000 р. Київ, Музей історичних коштовностей України. Київ, 2001.

Рябкова Т. В. Три костяных псалия из Прикубанья в коллекции Эрмитажа // Археологические вести. 2014. Вып. 20.

Суразаков А. С. Железный кинжал из долины Ачик Горно-Алтайской автономной области // СА. 1979. № 3.

Трейстер М. Ю. Об изделиях торевтики из скифского кургана Бабина Могила // Мозолевский Б. Н., Полин С. В. Курганы скифского Герроса IV в. до н. э. (Бабина, Водяна и Соболева Могилы). Киев, 2005.

Фрай Р. Наследие Ирана / Пер. с англ. Москва, 2002.

Черемисин Д. В. Искусство звериного стиля в погребальных комплексах рядового населения пазырыкской культуры: семантика звериных образов в контексте погребального обряда. Новосибирск, 2008.

Шагалина Н. Трансформация образа божества войны и победы в древнем искусстве Средней Азии // SAN’AT. Журнал Академии искусств Узбекистана. 2010. Вып. № 2. (Електронне видання. Режим доступу: URL: http://sanat.orexca.com/2010-rus/2010- 2-2/natalya_shagalina/).

Эдельман Д. И. Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Лексика. Москва, 2009.

Ackerman Ph. Verethragna Avatars on the Shosoin Painted Screen Panels // Iranica Antiqua. 1964. Vol. 4.

al-Salihi W. I. The Weary Hercules of Mesene // Mesopotamia. 1987. № 22.

Artamonow M. Goldschatz der Skythen in der Ermitage. Prag, 1970.

Benveniste E., Renou L. Vŗtra et Vŗθragna. Étude de anthologie Indo-Iranienne. Paris, 1934.

Boyce M. A History of Zoroastrianism. Vol. 1: The Early Period. Leiden, 1975.

Boyce M., Grenet Fr. A History of Zoroastrianism. Vol. 3: Zoroastrianism ande Macedonian and Roman Rule. Leiden, 1991. https://doi.org/10.1163/9789004293915

Choksy J. K. A Sāsānian Monarch, His Queen, Crown Prince and Deities: The Coinage of Wahram II // American Journal of Numismatics. 1989. Vol. 1.

Compareti M. The Representation of Zoroastrian Divinities in Late Sasanian Art and their Description according to Avestan Literature // ARAM. Zoroastrianism in the Levant and the Amorites. 2014. Vol. 26, nos. 1&2.

Curtis J., Tallis N. Forgotten Empire. The World of Ancient Persia. London, 2005.

Curtis V. S. Ancient Iranian Motifs and Zoroastrian Iconography // The Zoroastrian Flame. Exploring Religion, History and Tradition / Ed. by A. Williams, S. Stewart, A. Hintze. London – New York, 2016.

Duchesne-Guillemin J. A la recherche d’un art mazdéen // The Memorial Volume of the Vth International Congress of Iranian Art and Archaeology, Tehran – Isfahan – Shiraz, 11th – 18­th April 1968. Vol. I. Tehran, 1972.

Duchesne-Guillemin J. Religion of Ancient Iran / Translated from French. Bombay, 1973.

Erdmann K. Eberdarstellung und Ebersymbolik in Iran // Bonner Jahrbücher. 1942. Bd. 147.

Francfort H.-P. Images du combat contre le salinger en Asie centrale (3ème au 1er millénaire av. J.-C.) // Bulletin of the Asia Institute. New Series. 2002. Vol. 16.

Gershevitch I. The Avestan Hymn to Mithra. Cambridge, 1959.

Ghirshman R. Le passe-bride en défense de sanglier chez les peuples iraniens // Acta Antiqua Academiae. Scientiarum Hungaricae. 1977. T. 25.

Gnoli G., Jamzadeh P. “Bahrām (Vərəθraγna)” // Encyclopaedia Iranica. Vol. III, Fasc. 5. London, 1988.

Grenet Fr. La Geste d’Ardashir fils de Pâbag. Kār-nāmag ī Ardaxšēr ī Pābagān. Paris, 2003.

Grenet Fr. Zoroastrianism among the Kushans // Kushan Histories. Literary Sources and Selected Paper from a Symposium at Berlin, December 5 to 7, 2013 / Ed. by H. Falk. Bremen, 2015.

Harper P. O. Silver Vessels of the Sasanian Period. Vol. I: Royal Imagery. New York, 1981.

Jongeward D., Cribb J., Donovan P. Kushan, Kushano-Sasanian, and Kidarite Coins. A Catalogue of Coins From the American Numismatic Society. New York, 2015.

Kotwal F. K., Hintze A. The Khorda Avesta and Yašt Codex E1. Facsimile Edition. Wiesbaden, 2008.

Lipiński E. L’inscription de la statue de Verethragna // Medoiranica. Proceedings of the International Colloquium organized by the Katholieke Unversiteit Leuven from the 21st to the 23rd of May 1990 / Ed. by W. Skalmowski and A. van Tongerloo / OLA. T. 48. Leuven, 1993.

Morano E. Contributi All’interpretazione Della Bilingue Greco-Partica dell’Eracle Di Seleucia // Proceedings of the First European Conference of Iranian Studies Held in Turin, September 7th–11th, 1987 by the Societas Iranologica Europaea, edited by Gherardo Gnoli and Antonio Panaino. Part 1: Old and Middle Iranian Studies. Roma, 1990.

Pennacchietti F. A. L’iscrizione Bilingue Greco-Partica Dell’eracle Di Seleucia // Mesopotamia. 1987. № 22.

Piras A. Xvarǝnah- and the Garlands. Notes about the Avestan and Manichaean Yima // Studia Philologica Iranica. Gherardo Gnoli Memorial Volume / Ed. by E. Morano, E. Provasi, A. V. Rossi. Ro-ma, 2017.

Piotrovsky B., Galanina L., Grach N. Scythian Art. The legacy of the Scythian world: mid-7th to 3rd century B.C. Leningrad, 1986.

Potter D. S. The Inscriptions on the Bronze Herakles of Mesene: Vologaeses IV’s War with Rome and the Date of Tacitus’ ‘Annales’ // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 1991. Bd. 88.

Shenkar M. Intangible Spirits and Graven Images: The Iconography of Deities in the Pre-Islamic Iranian World // Magical and Religious Literature of Late Antiquity. Vol. 4. Leiden – Boston, 2014. https://doi.org/10.1163/9789004281493

Skjærvø P. O. The Avesta as source for the early history of the Iranians // The Indo-Aryans of the Ancient South Asia. Language, Material Culture and Ethnicity / Ed. by G. Erdosy. Berlin – New York, 1995.

Skjærvø P. O. Introduction to Zoroastrianism. Harvard, 2005 (2006).

Skupniewicz P. N. Shafted Weapons of Sasanian Hunting Iconography // Fasciculi Archaeologiae Historicae. The Hunt and Hunting Weapons in Antiquity and the Middle Ages. Fasc. XXII. Łódź, 2009.

Stein A. Old Routes of Western Iran. Narrative of an Archaeological Journey Carried Out and Recorded. London, 1940.

Stein M. A. Zoroastrian Deities on Indo-Scythian Coins // The Babylonian and Oriental record, 1887, Vol. I, No. 10.

Thieme P. The “Aryan” Gods of the Mitanni Treaties // JAOS. 1960. Vol. 80. https://doi.org/10.2307/595878

Topal D., Ţerna S., Popovici S. Akinakai de tip Soloha în contextul unei noi descoperiri de la Nistrul de Jos // Peuce. Studii si Cercetări de Istorie si Arheologie. Serie Nouă. T. XII. Tulcea, 2014.

Vanden Berghe L. Reliefs rupestres de l’Iran Ancien. Catalogue. Bruxelles, 1983.

REFERENCES

Abdullayev K. (1988), “O kul’te Gerakla v Baktrii (nekotoryye voprosy ikonografii)”, in Istoriya material’noy kul’tury Uzbekistana. Vyp. 22. Tashkent. (In Russian).

Artamonov M. I. (1973), Sokrovishcha sakov. Amu-Dar’inskiy klad, Altayskiye kurgany, Minusinskiye bronzy, Sibirskoye zoloto. Moscow. (In Russian).

Bessonova S. S. (1983), Religioznyye predstavleniya skifov. Kiev. (In Russian).

Bessonova S. S. (1984), “O kul’te oruzhiya u skifov”, in Vooruzheniye skifov i sarmatov. Kiev. (In Russian).

Bidzilya V. I., Polin S. V. (2012), Skifskiy tsarskiy kurgan Gaymanova Mogila. Kiev. (In Russian).

Boltrik Yu. V. (1998), “Vepr’ – odin iz simvolov skifskogo Aresa”, in Skify, KHazary, Slavyane, Drevnyaya Rus’. Mezhdunarodnaya konferentsiya, posvyashchennaya 100-letiyu so dnya rozhdeniya prof. M. I. Artamonova. Sankt-Peterburg, 9–12 dekabrya 1998 g. Tezisy dokladov. Sankt-Petersburg. (In Russian).

Borisov L. Ya., Lukonin V. G. (1963), Sasanidskiye gemmy. Le-ningrad. (In Russian).

Braginskiy I. (1991), “Veretragna”, in Tokarev S. A. (ed.), Mify narodov mira, T. 1. Moscow. (In Russian).

Vertiienko A. V. (2012), “K personifikatsii skifskogo voinskogo bozhestva v Luc., Tox., 38”, in Shìdnij svìt, No 3. (In Russian).

Vertiienko A. V. (2014), “Obraz veprya v iranskoy traditsii – narrativ i vizualizatsiya”, in Stratum plus. No 3: “Voyna i mir” na beregakh Ponta Evksinskogo. (In Russian).

Vertiienko A. V. (2014a), “Oruzhiye Veretragny i voin-vepr’ v paniranskoy srede”, in Vostok, Evropa, Amerika v drevnosti. Vyp. 3: Sbornik nauchnykh trudov XVIII Sergeyevskikh chteniy [Trudy istoricheskogo fakul’teta MGU. Vyp. 68, Ser. 2: Trudy istoricheskogo fakul’teta MGU; 29a]. Moscow. (In Russian).

Vertiienko A. V. (2015), “Sarmatskiye tseremonial’nyye kinzhaly v kontekste iranskikh predstavleniy”, in Tokareva E. P. (ed.), Drevniye kul’ty, obryady, ritualy: pamyatniki i praktiki. Zimovniki. (In Russian).

Vertiienko H. V. (2013) “Svyashchenni vtilennya Veretrahny v Yashti 14”, in Polyphonia Orientis: mova, literatura, istoriya, relihiya. Do yuvileyu V. S. Rybalkina. Kuiv. (In Ukrainian).

Vertiienko H. V. (2014), “Kontsept VEPRYa v molodoaves-tiys’kykh tekstakh”, in Movni i kontseptual’ni kartyny svitu. Vyp. 50. Ch. 1. Kyiv. (In Ukrainian).

Vertiienko H. V. (2015), «“Khto sered beztilesnykh bozhestv naybil’sh ozbroyenyy?” (vtilennya Veretrahny za 14-m Yashtom)», in Arkheolohiya i davnya istoriya Ukrayiny. Vyp. 2 (15): Starozhytnosti rann”oho zaliznoho viku. Kyiv. (In Ukrainian).

Vertiienko H. V. (2017), “Vizualizatsiya obrazu voyins’koho bozhestva v irans’komu sviti”, in XXI Skhodoznavchi chytannya A. Kryms’koho. Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi. Kyiv. (In Ukrainian).

Grach N. L., Grach A. D. (1980), “Opyt rasshifrovki semantiki zolotoy kompozitsii skifskogo vremeni iz Tsentral’noy Azii”, in Kratkoye soderzhaniye dokladov Sredneaziatsko-Kavkazskikh chteniy. Noyabr’ 1980 g. Leningrad. (In Russian).

Grakov B. N. (1950). “Skifskiy Gerakl” in KSIIMK. Vyp. XXXIV. (In Russian).

Grenet Fr. (1994), “Znaniye Yashtov Avesty v Sogde i Baktrii po dannym ikonografii”, in VDI. No 4. (In Russian).

Hribkova A. A. (2012), “Zoomorfni syuzhety na plastynakh-aplikatsiyakh z kurhaniv Dniprovs’koho Lisostepu na osnovi kolektsiyi Muzeyu istorychnykh koshtovnostey Ukrayiny”, in Muzeyni chytannya. Materialy naukovoyi konferentsiyi “Yuvelirne mystetstvo: pohlyad kriz’ viky” – Kyiv, Muzey istorychnykh koshtovnostey Ukrayiny, 14–16 lystopada 2011 r. Kyiv. (In Ukrainian).

Gulyayev V. I. (2010), Na vostochnykh rubezhakh Skifii (drevnosti donskikh skifov). Moscow. (In Russian).

Davydova L. I. (1997), “Statuya Gerakla IV v. do n. e. iz sobraniya Ermitazha. Ikonografiya i atributsiya”, in Trudy Gosudarstvennogo Ermitazha. T. XXVIII. Sankt-Petersburg. (In Russian).

Darchiyev A. V. (2008), Skifskiy voyennyy kul’t i ego sledy v osetinskoy Nartiade. Vladikavkaz. (In Russian).

Dashkov S. B. (2008), Tsari tsarey – Sasanidy. Iran III–VII vv. v legendakh, istoricheskikh khronikakh i sovremennykh issledovaniyakh. Moscow. (In Russian).

Dovatur A. I., Kallistov D. P., Shishova I. A. (1982), Narody nashey strany v “Istorii” Gerodota. Moscow. (In Russian).

Ermolov L. B. (1980), “K voprosu o proiskhozhdenii kul’ta kabana v skifskoye vremya” in: Skifo-sibirskoye kul’turno-istoricheskoye edinstvo. Materialy I Vsesoyuznoy arkheologicheskoy konferentsii. Kemerovo. (In Russian).

Zaytsev Yu. P. (2003), Neapol’ Skifskiy (II v. do n. e. – III v. n. e.). Simferopol’. (In Russian).

Zatseskaya I. P. (2015), “O stilisticheskikh osobennostyakh trekh kinzhalov sarmatskoy epokhi I veka do novoy ery – II veka novoy ery”, Arkheologicheskiy sbornik Gosudarstvennogo Ermitazha. Vyp. 40: Materialy i issledovaniya po arkheologii Evrazii. Sankt-Petersburg. (In Russian).

Zatseskaya I. P. (2015a), “Stilisticheskiye osobennosti dekora trekh kinzhalov sarmatskoy epokhi I v. do n. e. – II v n. e.”, in Voyna i voyennoye delo v skifo-sarmatskom mire: materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, posvyashchënnoy pamyati A. I. Melyukovoy (s. Kagal’nik, 26–29 aprelya 2014 g.). Rostov-na-Donu. (In Russian).

Tolochko P. P. (1991), Zoloto stepu. Arkheologiya Ukrainy. Kiyv – Schlezwig. (In Russian).

Illins’ka V. A. (1971). “Zoloti prykrasy skifs’koho zolotoho uboru”, in Arkheolohiya. No 4. (In Ukrainian).

Kantorovich A. R. (2011), “Kaban v vostochnoyevropeyskom zverinom stile: tipy izobrazheniy i istoki obraza”, in Dialog gorodskoy i stepnoy kul’tur na evraziyskom prostranstve. Materialy V Mezhdunarodnoy konferentsii “Dialog gorodskoy i stepnoy kul’tur na evraziyskom prostranstve”, posvyashchennoy pamyati G. A. Fedorova-Davydova. Kazan’; Astrakhan’. (In Russian).

Kantorovich A. R. (2014), “Skifskiy zverinyy stil’ Vostochnoy Evropy i kategorii ukrashayemykh veshchey”, in Fenomen Bil’s’kogo gorodishcha – 2014: Do 70-richchya viddilu arkheologii rann’ogo zaliznogo viku Institutu arkheologii NAN Ukrainy ta 80-richchya vid dnya narodzhennya vidatnogo ukrains’kogo arkheologa profesora E. V. Chernenka (1934–2007). Zbirnik materialiv naukovoi konferent-sii. Kyiv; Poltava. (In Russian).

Kantorovich A. R. (2015), Skifskiy zverinyy stil’ Vostochnoy Evropy: klassifikatsiya, tipologiya, khronologiya, evolyutsiya. Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni doktora istoricheskikh nauk. Moscow. (In Russian).

Kantarovich A. R., Gribkova A. A. (2011), “Zolotaya plastina iz kollektsii Muzeya istoricheskikh dragotsennostey Ukrainy i syuzhet lezhashchego kabana v skifskom zverinom stile”, in VDI. No 4. (In Russian).

Kinzhalov R. V., Lukonin V. G. (1960), Pamyatniki kul’tury Sasanidskogo Irana. Leningrad. (In Russian).

Korol’kova E. F. (2006), Zverinyy stil’ Evrazii. Iskusstvo plemen nizhnego Povolzh’ya i yuzhnogo Priural’ya v skifskuyu epokhu (VII–IV vv. do n.e.). Problemy stilya i etnokul’turnoy prinadlezhnosti. Sankt-Petersburg. (In Russian).

Kuz’mina E. E. (2002), Mifologiya i iskusstvo skifov i baktriytsev. Moscow. (In Russian).

Lukonin V. G. (1977), Iskusstvo Drevnego Irana. Leningrad. (In Russian).

Medvedev A. P. (2008), Sarmaty v verkhov’yakh Tanaisa. Moscow. (In Russian).

Melyukova A. I. (1989), “Skifskoye iskusstvo zverinogo stilya”, in Arkheologiya SSSR. Stepi Evropeyskoy chasti SSSR v skifo-sarmatskoye vremya. Moscow. (In Russian).

Mozolevskiy B. N., Polin S. V. (2005), Kurgany skifskogo Gerrosa IV v. do n. e. (Babina, Vodyana i Soboleva Mogily). Kiev. (In Russian).

Mozolevs’kyy B. M. (1979), Tovsta Mohyla. Kyiv. (In Ukrainian).

Polidovich Yu. B. (2015), “Obrazy fantasticheskikh zhivotnykh v iskusstve narodov skifskogo mira” in Donets’kiy arkheologichniy zbirnik. 2014/2015. No 18/19. Vinnitsa. (In Russian).

Polidovich Yu. B. (2017), “Odin iz motivov izobrazheniya gornogo kozla v ranneskifskom iskusstve”, in Kratkiye soobshcheniya Instituta arkheologii RAN. Vyp. 248. Moscow,

Prokhorova T. A.(2007), “Kinzhal iz kurgana No 1 mogil’nika “Dachi” kak mifo-ritual’nyy simvol”, in Arkheologicheskiye zapiski. Vyp. 5. Rostov-na-Donu. (In Russian).

Pugachenkova G. A. (1997), “Gerakl v Baktrii”, in Drevniye tsivilizatsii. Ot Egipta do Kitaya. Moscow. (In Russian).

Rayevskiy D. S., Kullanda S. V., Pogrebova M. N. (2016), Vizual’nyy fol’klor. Poetika skifskogo zverinogo stilya. Moscow. (In Russian).

Rusyayeva M. V. (2001), “Obraz Herakla na pam’yatkakh yuvelirnoho mystetstva IV st. do n. e. z Pivnichnoho Prychornomor’ya”, in Muzeyni chytannya. Materialy naukovoyi konferentsiyi, hruden” 2000 r. Kyyiv, Muzey istorychnykh koshtovnostey Ukrayiny. Kiev. (In Ukrainian).

Ryabkova T. V. (2014), “Tri kostyanykh psaliya iz Prikuban’ya v kollektsii Ermitazha”, in Arkheologicheskiye vesti. Vyp. 20. (In Russian).

Surazakov A. S. (1979), “Zheleznyy kinzhal iz doliny Achik Gorno-Altayskoy avtonomnoy oblasti”, in SA. No 3. (In Russian).

Treyster M. Yu. (2005), “Ob izdeliyakh torevtiki iz skifskogo kurgana Babina Mogila”, in Mozolevskiy B. N., Polin S. V. (2005), Kurgany skifskogo Gerrosa IV v. do n. e. (Babina, Vodyana i Soboleva Mogily). Kiev. (In Russian).

Fray R. (2002), Naslediye Irana; Transl. from English. Moscow. (In Russian).

Cheremisin D. V. (2008), Iskusstvo zverinogo stilya v pogre-bal’nykh kompleksakh ryadovogo naseleniya pazyrykskoy kul’tury: semantika zverinykh obrazov v kontekste pogrebal’nogo obryada. Novosibirsk. (In Russian).

Shagalina N. (2010), “Transformatsiya obraza bozhestva voyny i pobedy v drevnem iskusstve Sredney Azii” in: SAN’AT. Zhurnal Akademii iskusstv Uzbekistana. 2010. Vyp. 2. (electronic edition, URL: http://sanat.orexca.com/2010-rus/2010-2-2/natalya_shagalina/). (In Russian).

Edel’man D. I. (2009), Sravnitel’naya grammatika vostochnoiranskikh yazykov. Leksika. Moscow. (In Russian).

Ackerman Ph. (1964), “Verethragna Avatars on the Shosoin Painted Screen Panels”, in Iranica Antiqua. Vol. 4.

al-Salihi W. I. (1987), “The Weary Hercules of Mesene”, in Mesopotamia. No 22.

Artamonow M. (1970), Goldschatz der Skythen in der Ermitage. Prag.

Benveniste E., Renou L. (1934), Vŗtra et Vŗθragna. Étude de anthologie Indo-Iranienne. Paris.

Boyce M. (1975), A History of Zoroastrianism. Vol. 1: The Early Period. Leiden.

Boyce M., Grenet Fr. (1991), A History of Zoroastrianism. Vol. 3: Zoroastrianism ande Macedonian and Roman Rule. Leiden. https://doi.org/10.1163/9789004293915

Choksy J. K. (1989), “A Sāsānian Monarch, His Queen, Crown Prince and Deities: The Coinage of Wahram II”, in American Journal of Numismatics. Vol. 1.

Compareti M. (2014), “The Representation of Zoroastrian Divinities in Late Sasanian Art and their Description according to Avestan Literature”, in ARAM. Zoroastrianism in the Levant and the Amorites. Vol. 26, nos. 1&2.

Curtis J., Tallis N. (2005), Forgotten Empire. The World of Ancient Persia. London.

Curtis V. S. (2016), “Ancient Iranian Motifs and Zoroastrian Iconography”, in Williams A., Stewart S. & Hintze A. The Zoroastrian Flame. Exploring Religion, History and Tradition. London; New York.

Duchesne-Guillemin J. (1972), “A la recherche d’un art mazdéen”, in The Memorial Volume of the Vth International Congress of Iranian Art and Archaeology, Tehran – Isfahan – Shiraz, 11th–18th April 1968. Vol. I. Tehran.

Duchesne-Guillemin J. (1973), Religion of Ancient Iran; Translated from French. Bombay.

Erdmann K. (1942), “Eberdarstellung und Ebersymbolik in Iran”, in Bonner Jahrbücher. Bd. 147.

Francfort H.-P. (2002), “Images du combat contre le salinger en Asie centrale (3ème au 1er millénaire av. J.-C.)”, in Bulletin of the Asia Institute. New Series. Vol. 16.

Gershevitch I. (1959), The Avestan Hymn to Mithra. Cambridge.

Ghirshman R. (1977), “Le passe-bride en défense de sanglier chez les peuples iraniens”, in Acta Antiqua Academiae. Scientiarum Hungaricae. T. 25.

Gnoli G., Jamzadeh P. (1988), “Bahrām (Vərəθraγna)”, in Encyclopaedia Iranica. Vol. III, Fasc. 5. London.

Grenet Fr. (2003), La Geste d’Ardashir fils de Pâbag. Kār-nāmag ī Ardaxšēr ī Pābagān. Paris.

Grenet Fr. (2015), “Zoroastrianism among the Kushans” in H. Falk (ed.), Kushan Histories. Literary Sources and Selected Paper from a Symposium at Berlin, December 5 to 7, 2013. Bremen.

Harper P. O. (1981), Silver Vessels of the Sasanian Period. Vol. I: Royal Imagery. New York.

Jongeward D., Cribb J., and Donovan P. (2015), Kushan, Kushano-Sasanian, and Kidarite Coins. A Catalogue of Coins From the American Numismatic Society, The American Numismatic Society, New York.

Kotwal F. K., Hintze A. (2008), The Khorda Avesta and Yašt Codex E1. Facsimile Edition. Wiesbaden.

Lipiński E. (1993), “L’inscription de la statue de Verethragna”, in Skalmowski W. and van Tongerloo A. (eds.), Medoiranica. Proceedings of the International Colloquium organized by the Katholieke Unversiteit Leuven from the 21st to the 23rd of May 1990. OLA. T. 48. Leuven.

Morano E. (1990), “Contributi All’interpretazione Della Bilingue Greco-Partica dell’Eracle Di Seleuci”, in Gnoli G. and Panaino A. (eds.), Proceedings of the First European Conference of Iranian Studies Held in Turin, September 7th–11th, 1987 by the Societas Iranologica Europaea. Part 1: Old and Middle Iranian Studies. Roma.

Pennacchietti F. A. (1987), “L’iscrizione Bilingue Greco-Partica Dell’eracle Di Seleucia”, in Mesopotamia. No 22.

Piras A. (2017), “Xvarǝnah- and the Garlands. Notes about the Avestan and Manichaean Yima”, in Morano E., Provasi E., Rossi A. V. (eds.), Studia Philologica Iranica. Gherardo Gnoli Memorial Volume. Roma.

Piotrovsky B., Galanina L., Grach N. (eds.) (1986), Scythian Art. The legacy of the Scythian world: mid-7th to 3rd century B.C. Leningrad.

Potter D. S. (1991), “The Inscriptions on the Bronze Herakles of Mesene: Vologaeses IV’s War with Rome and the Date of Tacitus’ ‘Annales’”, in Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Bd. 88.

Shenkar M. (2014), Intangible Spirits and Graven Images: The Iconography of Deities in the Pre-Islamic Iranian World. Magical and Religious Literature of Late Antiquity. Vol. 4. Leiden; Boston. https://doi.org/10.1163/9789004281493

Skjærvø P. O. (1995), “The Avesta as source for the early history of the Iranians”, in Erdosy G. (ed.). The Indo-Aryans of the Ancient South Asia. Language, Material Culture and Ethnicity. Berlin; New York.

Skjærvø P. O. (2005 (2006)), Introduction to Zoroastrianism. Harvard.

Skupniewicz P. N. (2009), “Shafted Weapons of Sasanian Hunting Iconography” in Fasciculi Archaeologiae Historicae. The Hunt and Hunting Weapons in Antiquity and the Middle Ages. Fasc. XXII. Łódź.

Stein A. (1940), Old Routes of Western Iran. Narrative of an Archaeological Journey Carried Out and Recorded. London.

Stein M. A. (1887), “Zoroastrian Deities on Indo-Scythian Coins”, in The Babylonian and Oriental record, Vol. I, No. 10.

Thieme P. (1960), “The “Aryan” Gods of the Mitanni Treaties”, in JAOS. Vol. 80. https://doi.org/10.2307/595878

Topal D., Ţerna S., Popovici S. (2014), “Akinakai de tip Soloha în contextul unei noi descoperiri de la Nistrul de Jos”, in Peuce. Studii si Cercetări de Istorie si Arheologie. Serie Nouă. T. XII. Tulcea.

Vanden Berghe L. (1983), Reliefs rupestres de l’Iran Ancien. Catalogue. Bruxelles.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають