ОБРАЗ ГРУЗІЇ НА СТОРІНКАХ “УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ЖУРНАЛУ” В ПІСЛЯСТАЛІНСЬКУ ДОБУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Б. С. Новак

Анотація

У цьому дослідженні зосереджено увагу на грузинських сюжетах, які потрапили до “Українського історичного журналу” (УІЖ) в радянський період, і зроблено спробу сконструювати образ цієї закавказької країни, який постав в українській історіографії післясталінської доби. “Зріз” публікацій (15), присвячених “грузинській” тематиці в офіційному друкованому органі істориків радянської України з 1966 по 1972 р. дає змогу отримати узагальнююче уявлення про Грузію, яке існувало в українській радянській історіографії у вказаний період. Джерельною базою дослідження стали публікації як українських, так і грузинських авторів (не завжди істориків), що стосуються різноманітної проблематики (не завжди безпосередньо історичної). Проаналізовано статті, замітки, огляди та рецензії, присвячені українсько-грузинським історичним і культурним зв’язкам, важливим подіям “спільної” історії, а також окремим персоналіям та проблемам історіографії. Автор приходить до висновку, що образ Грузії на сторінках УІЖ було змальовано надзвичайно невиразно та фрагментарно. Головними темами згаданих публікацій були: спільна боротьба грузинського і українського народів проти самодержавства, революційна боротьба, соціалістичні змаганні 30-х рр. та, звичайно, “Велика Вітчизняна війна”. Символами “грузинськості” виступали постаті Шота Руставелі та Давида Гурамішвілі, однак і вони мали свою підтасовану до загального образу інтерпретацію. Радянськими істориками повинні були вивчатись закономірності розвитку дружби, яка склалась у віковічній боротьбі проти соціального і національного гніту. В УІЖ публікувалися матеріали, котрі йшли в руслі концепцій напередвизначеності, зумовленості існування СРСР, вікопомної дружби тощо. Історія Грузії на сторінках українського періодику представлена виключно крізь призму українсько-грузинських братерських відносин, які виводилися з часів Київської Русі та взаємин грузинів із Запорозь-кими козаками. Автор не оминає і той факт, що грузинські дослідники набагато частіше виступають в українських виданнях, ніж їхні українські колеги. Однак вперше в історії української історіографії українсько-грузинські стосунки розглядалися на рівні відносин двох республік, а в самих публікаціях вкрай рідко вказується на провідну роль російського народу в “дружній” сім’ї народів СРСР.

Як цитувати

Новак, Б. С. (2019). ОБРАЗ ГРУЗІЇ НА СТОРІНКАХ “УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ЖУРНАЛУ” В ПІСЛЯСТАЛІНСЬКУ ДОБУ. Сходознавство, (83), 53-68. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2019.83.053
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 22

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

історіографія, Грузія, образ, Український історичний журнал

Посилання

Бабалашвілі І. П. Воїни-грузини в боях за Україну в роки Великої Вітчизняної війни // УІЖ. 1969. № 10.

Вядро Ш. Я. Геній грузинської літератури. До 800-річчя з дня народження Ш. Руставелі // УІЖ. 1966. № 9.

Вядро Ш. Я. Творець “Давитіані”. До 175-річчя з дня смерті Давида Гурамішвілі // УІЖ. 1967. № 8.

Джаошвілі В. Ш. Розселення українців на території Грузинської РСР // УІЖ. 1970. № 1.

Дмитрієнко М., Жужунадзе Р. Об’єднана наукова сесія з історії українсько-грузинських відносин. Тбілісі // УІЖ. 1967. № 7.

Дмитрієнко М., Тимченко Ж. Грузинські історики до 50-річчя Великого Жовтня // УІЖ. 1967. № 2.

Імвдадзе В. К., Шипіцин К. С. Сини Грузії в боротьбі за владу Рад на Україні // УІЖ. 1967. № 3.

Колесник І. Українське історієписання 1960–1980-х рр.: культурні розриви та метаморфози // Світло й тіні українського радянського історіописання. Київ, 2015.

Котляр М. Ф., Панібудьласка В. Ф. Питання українсько-гру-зинських історичних зв’язків в українській радянській історіографії // УІЖ. 1967. № 3.

Лугова О. Друга наукова українсько-грузинська сесія // УІЖ. 1969. № 8.

Матиашвили А. Г. Дружба и братское сотрудничество украинского и грузинского народов в период Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг. Тбилиси: Сабчота сакартвело, 1986. Рец. Симоненко Р. Г., Табачник Д. В. Нове дослідження з історії братерських зв’язків // УІЖ. 1987. № 7.

Махарадзе Н. Б. Победа социалистической революции в Грузии. Тбилиси: Сабчота-Сакартвело, 1965. Рец. Дмитрієнко М. Ф., Тимченко Ж. П. // УІЖ. 1967. № 3.

Мельник М. Слово про полумяного більшовика Лукіана Табукашвілі // УІЖ. 1967. № 3.

Історіографічний словник. Харків, 2004.

Панібудьласка В., Тівадзе Т. Ц. Наукова конференція в Батумі, присвячена 50-річчю утворення СРСР // УІЖ. 1972. № 9.

Рубльов О. С. “Про політичні помилки і незадовільну роботу Інституту Історії України Академії Наук УРСР”, постанова ЦК КП(б)У від 29 серпня 1947 р. // Енциклопедія Історії України. Київ, 2012.

Сарбей В. А. Ю. Кримський та О. С. Хаханашвілі // УІЖ. 1967. № 3.

Удод О. Історія історичної науки в Україні: проблеми дисциплінарної структури та предметної області досліджень // Академічні й доакадемічні образи української історіографії. Київ, 2012.

Цагарейшвілі Ш. В. З історії встановлення радянської влади у Грузії // УІЖ. 1967. № 9.

Церцвадзе М. В. Непорушна дружба грузинського та українського народів // УІЖ. 1972. № 9.

Яремчук В. Образи історії української історіографії в історичній науці України середини 1950-х – початку 1970-х років. 2008. URL: http://history.org.ua/ JournALL/graf/18/6.pdf (дата звернення: 01.03.2018).

Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби. Острог, 2009.

Яремчук В. Українська історіографія: суспільно-політична історія. Посібник. Острог, 2017.

REFERENCES

Babalashvili I. P. (1969), “Voyiny-hruzyny v boyakh za Ukrayinu v roky Velykoyi Vitchyznyanoyi viyny”, UIZh, No. 10, pp. 89–92. (In Ukrainian).

Vyadro Sh. Ya. (1966), “Heniy hruzyns’koyi literatury. Do 800-ri-chchya z dnya narodzhennya Sh. Rustaveli”, UIZh, No. 9, pp. 33–6. (In Ukrainian).

Vyadro Sh. Ya. (1967), «Tvorets’ “Davytiani”. Do 175-richchya z dnya smerti Davyda Huramishvili», UIZh, No. 8, pp. 125–7. (In Ukrainian).

Dzhaoshvili V. Sh. (1970), “Rozselennya ukrayintsiv na terytoriyi Hruzyns’koyi RSR”, UIZh, No. 1, pp. 104–8. (In Ukrainian).

Dmytriyenko M. and Zhuzhunadze R. (1967), “Obyednana naukova sesiya z istoriyi ukrayins’ko-hruzyns’kykh vidnosyn, Tbilisi”, UIZh, No. 7, pp. 156–8. (In Ukrainian).

Dmytriyenko M. and Tymchenko Zh. (1967), “Hruzyns’ki istoryky do 50-richchya Velykoho Zhovtnya”, UIZh, No. 2, p. 159. (In Ukrainian).

Imvdadze V. K. and Shypitsyn K. S. (1967), “Syny Hruziyi v borot’-bi za vladu Rad na Ukrayini”, UIZh, No. 3, pp. 84–9. (In Ukrainian).

Kolesnyk I. (2015), “Ukrayins’ke istoriyepysannya 1960–1980-kh rr.: kul’turni rozryvy ta metamorfozy”. Svitlo y tini ukrayins’koho radyans’koho istoriopysannya, Institut istorii Ukrainy NANU, Kyiv, pp. 169–76. (In Ukrainian).

Kotlyar M. F. and Panibud’laska V. F. (1967), “Pytannya ukrayin-s’ko-hruzyns’kykh istorychnykh zv’yazkiv v ukrayins’kiy radyans’kiy istoriohrafiyi”, UIZh, No. 3, pp. 75–83. (In Ukrainian).

Luhova O. (1969), “Druha naukova ukrayins’ko-hruzyns’ka sesiya”, UIZh, No. 8, pp. 154–5. (In Ukrainian).

Matiashvili A. G. (1987), “Druzhba i bratskoye sotrudnichestvo ukrainskogo i gruzinskogo narodov v period Velikoy Otechestvennoy voyny, 1941–1945 gg., Tbilisi: Sabchota sakartvelo, 1986. Rets. Simonenko R. G., Tabachnik D. V. Nove doslidzhennya z istorii brater-s’kikh zv’yazkiv”, UIZh, No. 7, pp. 143–5. (In Ukrainian).

Makharadze N. B. (1967), “Pobeda sotsialisticheskoy revolyutsii v Gruzii, Tbilisi: Sabchota-Sakartvelo, 1965. Rets. Dmitriyenko M. F., Timchenko Zh. P.”, UIZh, No. 3, pp. 149–50. (In Russian).

Mel’nyk M. (1967), “Slovo pro polumyanoho bil’shovyka Lukiana Tabukashvili”, UIZh, No. 3, pp. 90–1. (In Ukrainian).

Istoriohrafichnyy slovnyk (2004), Skhidno-rehional’nyy tsentr humanitarno-osvitnikh initsiatyv, Kharkiv, pp. 179–82. (In Ukrainian).

Panibud’laska V. and Tivadze T. Ts. (1972), “Naukova konferentsiya v Batumi, prysvyachena 50-richchyu utvorennya SRSR”, UIZh, No. 9, pp. 146–7. (In Ukrainian).

Rubl’ov O. S. (2012), “Pro politychni pomylky i nezadovil’nu robotu Instytutu Istoriyi Ukrayiny Akademiyi Nauk URSR”, postanova TsK KP(b)U vid 29 serpnya 1947 r., Entsyklopediya Istoriyi Ukra-yiny, Naukova dumka, Kyiv, pp. 16–7. (In Ukrainian).

Sarbey V. A. (1967), “Yu. Kryms’kyy ta O. S. Khakhanashvili”, UIZh, No. 3, pp. 92–7. (In Ukrainian).

Udod O. (2012), “Istoriya istorychnoyi nauky v Ukrayini: problemy dystsyplinarnoyi struktury ta predmetnoyi oblasti doslidzhen’”, Akademichni y doakademichni obrazy ukrayins’koyi istoriohrafiyi, Kyiv, pp. 7–26. (In Ukrainian).

Tsahareyshvili Sh. V. (1967), “Z istoriyi vstanovlennya radyans’koyi vlady u Hruziyi”, UIZh, No. 9, pp. 97–8. (In Ukrainian).

Tsertsvadze M. V. (1972), “Neporushna druzhba hruzyns’koho ta ukrayins’koho narodiv”, UIZh, No. 9, pp. 21–7. (In Ukrainian).

Yaremchuk V. (2008), “Obrazy istoriyi ukrayins’koyi istoriohrafiyi v istorychniy natsi Ukrayiny seredyny 1950-kh – pochatku 1970-kh rokiv”, available at: http://history.org.ua/Journ ALL/graf/18/6.pdf (accessed 01.03.2018). (In Ukrainian).

Yaremchuk V. (2009), Mynule Ukrayiny v istorychniy nautsi URSR pislyastalins’koyi doby, Vyd-vo Natsional’noho universytetu “Os-troz’ka akademiya”, Ostroh. (In Ukrainian).

Yaremchuk V. (2017), Ukrayins’ka istoriohrafiya: suspil’no-politychna istoriya, posibnyk, Vyd-vo Natsional’noho universytetu “Os-troz’ka akademiya”, Ostroh. (In Ukrainian).