ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЄВРЕЙСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ XXI СТ.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. В. Тортіка

Анотація

З точки зору автономізму в практиці українського єврейства принципово новий, підкреслено етнокультурний характер має саме сучасний етап національно-культурного і адміністративного розвитку єврейської спільноти. Фактично, він все більше відходить від класичних (юридично зафіксованих) форм культурно-національної автономії, звертаючись до принципів громадського самоврядування та стаючи трампліном для досягнення нового рівня усвідомлення приналежності індивідуума до єврейської нації. На цей раз на тлі зростання загальногромадянської свідомості і в масштабах існування незалежної Української держави. Саме на цьому етапі знову активізується формування єврейських громад, відновлюється їхнє цілеспрямовано знищене в СРСР культурне й адміністративне значення, орієнтоване сьогодні на відтворення культурного контексту, а саме: вивчення мови, релігії та національно-культурних традицій.
У той же час, необхідно підкреслити, що, незважаючи на публічне визнання єврейської національної самобутності, на практиці основні державні інституції України виявилися не готовими до повноцінного сприйняття громадських і соціокультурних запитів єврейської спільноти. Як наслідок, сьогодні можна спостерігати невпорядкованість юридичного становища контролюючих державних органів, загальне зниження їхнього статусу, відсутність міністерства у справах національностей.
Також особливе місце у внутрішній політиці країни посідає питання про боротьбу, на державному рівні, з проявами антисемітизму, причому, навіть в тих випадках, коли вони мають яскраво виражений маргінальний характер. Подібні аномальні прояви ксенофобії повинні докорінно припинятися, по-перше, відповідно до загальнолюдських морально-етичних норм, а по-друге, на підставі Конституції України і закону про національні меншини, існування яких, як і раніше, трактується в контексті принципів культурно-національної автономії.
Таким чином, сучасний стан українського єврейства слід розглядати як один із найбільш складних періодів у його новітній історії.
Фактично, саме на сучасному етапі перед кожним представником цієї національної спільноти постає питання про визначення його культурної ідентифікації, що реалізується в межах тієї відповідальності, яку накладає на нього українське громадянство. У свою чергу, сучасна державна система України не може не враховувати внутрішньої культурно-національної відокремленості українського єврейства, а отже, вона зобов’язана, причому, не тільки на декларативному рівні, але і в реальному житті, забезпечувати представникам єврейської спільноти ті права і свободи, які гарантуються їм вищим зводом законів нашої країни – українською Конституцією.

Як цитувати

Тортіка, М. В. (2019). ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЄВРЕЙСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ XXI СТ. Сходознавство, (84), 105-126. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2019.84.105
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 17

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

єврейська спільнота, громада, громадське самоврядування, конституція, національна меншина, нація

Посилання

Абрамсон Г. Молитва за владу. Українці та євреї в революційну добу (1917–1920). Київ, 2017.

Алия 2018: 29 600 новых репатриантов. URL: http://domoi.org (дата обращения: 11.07.2019).

Антисемитизм в Украине. Позиция ОЕОУ. URL: http://jewishnews.com.ua (дата звернення: 11.07.2019).

Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия. Петроград, 1918.

Вдовин А. И. Русская нация в ХХ веке: русское, советское, российское в этнополитической истории России. Москва, 2018.

В Украине должен заработать отдельный государственный орган по вопросам национальных меньшинств. URL: http://www.gordonua.сom (дата звернення: 10.07.2019).

“В столице Украины открылся Киевский еврейский форум”. URL: http://jewseurasia.org/page6/news63703.html (дата звернення: 10.07.2019).

Гольденберг М. И. Зисельс – самозваный лидер евреев. URL: http://eadaily.com (дата звернення: 10.07.2019).

Два еврея – три мнения // Хадашот. URL: http://hadashot.kiev.ua (дата звернення: 10.07.2019).

Державний комітет України у справах национальностей та релігії. Наказ від 15.12. 2010 // Центральний державний архів вищих органів влади України (ЦДАВОУ), ф. 5252, оп. 8, спр. 62, ар. 118.

Державному комітету у справах національностей та релігій // ЦДАВОУ, ф. 5252, оп. 8, спр. 62, ар. 135а.

До історії державного органу у справах релігії в Українi: з 1991р. по теперішній час. URL: http://www/religion.in/ua (дата звернення: 09.07.2019).

Закон України про національні меншини в Україні. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 10.07.2019).

Звіт відділу по справах релігій Дніпропетровської облдержадміністрації // ЦДАВОУ, ф. 5252., оп. 8, спр. 62, ар. 107.

Звіт держадміністрації Київської області // ЦДАВОУ, ф. 5252, оп. 8, спр. 62 (2), ар. 81.

Звіт Житомирської облдержадміністрації // ЦДАВОУ, ф. 5252., оп. 8, спр. 62, ар. 131.

Культурно-национальная автономия. URL: http://megabook.ru (дата звернення: 11.07.2019).

Конвенція “Про забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин”. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 11.07.2019).

Листування з Верховною Радою України // ЦДАВОУ, ф. 5252, оп. 8, спр. 53, ар. 36.

Національні меншини України під час Української революції. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/969833.html (дата звернення: 09.07.2019).

Осипов А., Никифоров И. Национально-культурная автономия. Идея и реализация. Эстонский опыт. URL: http://web.archive.org (дата звернення: 09.07.2019).

Программа на 2011 год // ЦДАВОУ, ф. 5252, оп. 8, спр. 97, ар. 14.

Публікація документів Державної Служби статистики України. URL: http://ukrstat.org (дата звернення: 10.07.2019).

Старообрядчество и Великая Отечественная война. URL: http://ruvera.ru (дата звернення: 09.07.2019).

Украине необходимо Министерство по делам национальностей. URL: http://ukranews.com (дата звернення: 10.07.2019).

Указ Президента України Про Міністерство України у справах національностей та міграції. URL: http://search.ligazakon.ua (дата звернення: 09.07.2019).

Фінансовий звіт комітету у справах національностей та релігій // ЦДАВОУ, ф. 5252, оп. 8, спр. 90, ар. 121–122.

Шпрингер Р. (Реннер К.) Национальная проблема. Борьба национальностей в Австрии. Москва, 2010.

репатриантов в 2017 г. URL: https://detaly.co.il/v-2017 godu-v-izrail-pribyli-28400-repatriantov (дата звернення: 09.07.2019).

REFERENCES

Abramson H. (2017), Molytva za vladu. Ukrayintsi ta yevreyi v revolyutsiynu dobu (1917–1920), Dukh i litera, Kyiv. (In Ukrainian).

“Aliya 2018: 29 600 novykh repatriantov”, available at: http://domoi.org (accessed July 11, 2019). (In Russian).

“Antysemytyzm v Ukrayne. Pozytsyya OEOU”, available at: http://jewishnews.com.ua (accessed July 11, 2019). (In Russian).

Bauer O. (1918), Natsional’nyy vopros i sotsial-demokratiya, Kniga, Petrograd. (In Russian).

Vdovin A. I. (2018), Russkaya natsiya v XX veke: russkoye, sovetskoye, rossiyskoye v etnopoliticheskoy istorii Rossii, Prospekt, Moscow. (In Russian).

“V Ukraine dolzhen zarabotat’ otdel’nyy gosudarstvennyy organ po voprosam natsional’nykh men’shinstv”, available at: http://www.gordonua.сom (accessed July 10, 2019). (In Russian).

“V stoletse Ukrainy otkrylsia Kievskyi eureyskyi forum”, avai-lable at: http://jewseurasia.org/page6/news63703.html

Gol’denberg M. “I. Zisel’s – samozvanyy lider evreyev”, available at: http://eadaily.com (accessed July 10, 2019). (In Russian).

“Dva evreya – tri mneniya”, Khadashot, available at: http://hadashot.kiev.ua (accessed July 10, 2019). (In Russian).

“Derzhavnyy komitet Ukrayiny u spravakh natsyonal’nostey ta relihiyi. Nakaz vid 15.12. 2010”, Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrayiny (TsDAVOU) [The Central State Archive of Higher Authorities of Ukraine], Fund 5252, Inventory 8, File 62, List. 118.

“Derzhavnomu komitetu u spravakh natsional’nostey ta relihiy”, TsDAVOU, Fund 5252, Inventory 8, File 62, List 135a.

“Do istoriyi derzhavnoho orhanu u spravakh relihiyi v Ukrayiny: z 1991r. po teperishniy chas”, available at: http://www/religion.in/ua (accessed July 09, 2019). (In Ukrainian).

“Zakon Ukrayiny pro natsional’ni menshyny v Ukrayini”, available at: http://zakon.rada.gov.ua (accessed July 10, 2019). (In Ukrainian).

“Derzhavnomu komitetu u spravakh natsional’nostey ta relihiy”, TsDAVOU, Fund 5252, Inventory 8, File 62, List 107.

“Zvit derzhadministratsiyi Kyyivs’koyi oblasti”, TsDAVOU, Fund 5252, Inventory 8, File 62(2), List 81.

“Zvit Zhytomyrs’koyi oblderzhadministratsiyi”, TsDAVOU, Fund 5252, Inventory 8, File 62, List 131.

“Kul’turno-natsional’naya avtonomiya”, available at: http://megabook.ru (accessed July 11, 2019). (In Russian).

“Konventsyya ‘Pro zabezpechennya prav osib, yaki nalezhat’ do natsional’nykh menshyn’ ”, available at: http://zakon.rada.gov.ua (accessed July 11, 2019). (In Ukrainian).

“Lystuvannya z Verkhovnoyu Radoyu Ukrayiny”, TsDAVOU, Fund 5252, Inventory 8, File 53, List 36.

“Natsional’ni menshyny Ukrayiny pid chas Ukrayins’koyi revolyutsiyi”, available at: http://www.radiosvoboda.org/a/969833.html (accessed July 09, 2019). (In Ukrainian).

Osipov A., Nikiforov I., “Natsional’no-kul’turnaya avtonomiya. Ideya i realizatsiya. Estonskiy opyt”, available at: http://web.archive.org (accessed July 09, 2019). (In Russian).

“Programma na 2011 god”, TsDAVOU, Fund 5252, Inventory 8, File 97, List 14.

“Publikatsiya dokumentiv Derzhavnoyi Sluzhby statystyky Ukra-yiny”, available at: http://ukrstat.org (accessed July 10, 2019). (In Ukrainian).

“Staroobryadchestvo i Velikaya Otechestvennaya voyna”, avai-lable at: http://ruvera.ru (accessed July 09, 2019). (In Russian).

“Ukraine neobkhodimo Ministerstvo po delam natsional’nostey”, available at: http://ukranews.com (accessed July 10, 2019). (In Russian).

Ukaz Prezidenta Ukraїni “Pro Mіnіsterstvo Ukraїni u spravakh natsіonal’nostey ta mіgratsії”, available at: http://search.ligazakon.ua (accessed July 09, 2019). (In Ukrainian).

“Fіnansoviy zvіt komіtetu u spravakh natsіonal’nostey ta relіgіy”, TsDAVOU, Fund 5252, Inventory 8, File 90, List 121–122.

Shpringer R. (Renner K.) (2010), Natsional’naya problema. Bor’ba natsional’nostey v avstrii, KRASAND, Moscow. (In Russian).

“28400 repatriantov v 2017 g.”, available at: http://detaly.co.il/v-2017-godu-v-izrail-pribyli-28400-repatriantov (accessed July 09, 2019). (In Russian).