ПІДГОТОВКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОКУПАЦІЇ ПІВНІЧНОГО АЗЕРБАЙДЖАНУ ЧЕРВОНОЮ АРМІЄЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  У. Гусейнова

Анотація

У цій статті висвітлюється процес підготовки та реалізації окупації Радянською Росією Азербайджану в квітні 1920 року. Зазначаються успіхи, досягнуті молодою державою Азербайджанською Демократичною Республікою у внутрішній та зовнішній політиці за короткий період її існування. Аналізується складна геополітична ситуація республіки напередодні її падіння. При цьому основна увага акцентується на агресивних діях Вірменії і Радянської Росії проти незалежності Азербайджану. Зазначається, що після перемоги в громадянській війні в Росії більшовицький режим став основним джерелом небезпеки для народів колишньої імперії, які нещодавно здобули незалежність. Аналізуються політико-дипломатичні кроки, зроблені більшовиками проти незалежної азербайджанської держави, економічні та геополітичні аспекти зовнішньої політики Радянської Росії щодо Азербайджанської Республіки і південно-кавказького регіону в цілому. Відзначається, що для відновлення зруйнованої економіки, вирішення гострих соціальних питань Росія дуже потребувала паливні ресурси. Тому навесні 1920 року окупація Азербайджану з його нафтовим Бакинським районом була головним стратегічним завданням радянської влади в південному напрямку. Після закінчення громадянської війни в Росії більшовики взялися до безпосереднього здійснення плану захоплення Азербайджану і Кавказу. Захопивши Азербайджан, більшовики сподівалися також досягнути свої відомі політико-ідеологічні цілі на Сході. Азербайджан був для них важливим плацдармом у поширенні комуністичного руху на всьому Сході. Перед захопленням Азербайджану більшовики шляхом політико-дипломатичного тиску намагалися заманити його в протистояння  політичних сил усередині самої Росії. З цією метою вони в ультимативній формі пропонували уряду Азербайджану підписати союз із Радянською Росією проти Денікіна. Однак Азербайджанський уряд, відстоюючи принцип невтручання у внутрішні справи інших держав, вважав неприпустимим вторгнення в сферу боротьби російського народу в питанні улаштування ним свого внутрішнього життя. Політика більшовиків відносно незалежних держав була спрямована на відновлення Російської імперії в колишніх межах, але під новою вивіскою. Після перемоги над Денікіним радянське військове керівництво підготувало детальний план окупації Азербайджану. Захопивши Дагестан, командування XI Червоної армії взялося до безпосереднього здійснення цього плану. У статті докладно описуються всі моменти військової операції щодо окупації Баку. Підкреслюється, що незалежна Азербайджанська Демократична Республіка припинила своє існування не через внутрішні протиріччя, а в результаті військової інтервенції Радянської Росії.

Як цитувати

Гусейнова, У. (2019). ПІДГОТОВКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОКУПАЦІЇ ПІВНІЧНОГО АЗЕРБАЙДЖАНУ ЧЕРВОНОЮ АРМІЄЮ. Сходознавство, (84), 55-84. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2019.84.055
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 20

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

XI Червона армія, Азербайджанська Демократична Республіка, військове вторгнення, окупація, Радянська Росія

Посилання

Адрес-календарь Азербайджанской Республики на 1920 год. Баку, 2011.

Азербайджан. 1920. 14 января – 9 марта.

Азербайджанская Демократическая Республика (1918–1920). Армия. (Документы и материалы). Баку, 1998.

Азербайджанская Демократическая Республика (1918–1920). Внешняя политика. (Документы и материалы). Баку, 1998.

Бакинский рабочий. 1922. 22 апреля.

Борьба за победу Советской власти в Азербайджане, 1918–1920. (Документы и материалы). Баку, 1967.

Военные моряки в борьбе за советы в Азербайджане и Прикаспии. Баку, 1971.

Гасанлы Дж. Русская Революция и Азербайджан. Трудный путь к независимости. 1917–1920. Москва, 2011.

Гасымов З. Утерянная государственность Азербайджана в зеркале историографии: дискуссия об оккупации республики // Кавказ и глобализация. 2007. Т. 1 (5).

Дарабади П. Бакинская операция XI Армии // Известия АН Азербайджана. Серия истории, философии и права. 1992, № 5.

Декреты Азревкома (1920–1921 гг.) Сборник документов. Баку, 1988.

Директивы Главного командования фронтов Красной Армии 1917–1920 годов. Сборник документов. Москва, 1969.

Директивы Главного командования фронтов Красной Армии. Т. III. Москва, 1974.

Дудин И. Прорыв бронепоездов. Баку, 1970.

Известия Временного революционного комитета Азербайджана. 1920. 29 апреля. № 1.

Интернациональная помощь XI армии в борьбе за победу Советской власти в Азербайджане. Документы и материалы. 1920–1921 г. Баку, 1989.

Иттихад. 1920. 2 января.

Караев А. Г. Из недавнего прошлого. Материалы к истории Азербайджанской Коммунистической партии. Баку, 1927.

Кадишев Б. Интервенция и гражданская война в Закавказье. Москва, 1960.

Краснознаменный Закавказский. Москва, 1969.

Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Москва, 1967.

Российский Государственный Архив Социально-полити-ческой Истории (РГАСПИ), ф. 85, оп. 13, д. 6.

РГАСПИ, ф. 85, оп. 13, д. 10.

РГАСПИ, ф. 85, оп. 27, д. 313.

Российский Государственный Военный Архив, ф. 25846, оп. 1, д. 1, ч. 3.

Стeклов А. Армия Мусаватского Азербайджана. Баку, 1928.

Токаржевский Е. В. Из истории иностранной интервенции и гражданской войны в Азербайджане. Баку, 1957.

Траскунов М. Б. Героический боевой путь ХI Армии на фронтах гражданской войны. Тбилиси, 1958.

Xейфец А. Советская Россия и сопредельные страны Востока в годы гражданской войны (1918–1920). Москва, 1964.

Azərbaycan arxivi. 1988. № 1–2.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlament. II cild. Bakı, 1998 (T. 2, Баку).

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivi (ARDA) (Государственный Архив Азербайджанской Республики – ГААР), ф. 894, оп. 7, д. 18.

ГААР, ф. 894, оп. 10, д. 6.

ГААР, ф. 894, оп. 10, д. 98.

ГААР, ф. 894, оп. 10, д. 107.

ГААР, ф. 894, оп.10, д. 127.

ГААР, ф. 894, оп.10, д. 145.

ГААР, ф. 894, оп. 19, д. 107.

ГААР, ф. 970, оп.1, д. 112.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi (Архив Политических Документов Управления Делами Президента Азербайджанской Республики – АПДУДПАР), ф. 1, оп. l, д. 2a.

АПДУДПАР, ф. 1, оп. 1, д. 8.

Azərbaycan tarixi. 7 cilddə, (История Азербайджана. В 7-ми томах). V cild. Bakı, 2001.

Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində / История Азербайджана в исторических документах. 1917–1920 гг. T. 1. Баку, 2010.

Cəbiyev H. 23 saat Yalamadan Bakıya // Sovet hakimiyyəti uğrunda. Xatirilər məcmuəsi. (За 23 часа от Яламы до Баку // За Советскую власть. Сборник мемуаров). Bakı, 1967.

Həsənli С. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti, 1918–1920 (Внешняя политика Азербайджанской Демократической Республики, 1918–1920). Bakı, 2009.

Musabəyov Q. 1920-ci ilin baharı // Sovet hakimiyyəti uğrunda. Xatirilər məcmuəsi (Весна 1920 г. // За Советскую власть. Сборник воспоминаний). Bakı, 1967.

Süleymanov M. S. Azərbaycan Ordusu (1918–1920) (Азербайджанская Армия (1918–1920)). Bakı, 1998.

V. İ. Lenin Azərbaycan haqqında (В. И. Ленин об Азербайджане). Bakı, 1970.

Yefremov M. F. Bakı yolunda // Sovet hakimiyyəti uğrunda. Xatirələr məcmuəsi (На пути к Баку // За Советскую власть. Сборник мемуаров). Bakı, 1967.

REFERENCES

Adres-kalendar (2011) – Adres-kalendar Azerbaijanskoy Respubliki na 1920 g., “Nagyl Evi”, Baku. (In Russian).

Azerbaijan (1920), January 14 – March 9. (In Russian).

Azerbaijanskaya Demokraticheskaya Respublika ... Armiya (1998) – Azerbaijanskaya Demokraticheskaya Respublika (1918–1920). Armiya. (Dokumenty i materialy), Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi, Baku. (In Russian).

Azerbaijanskaya Demokraticheskaya Respublika ... Vneshnyaya politika (1998) – Azerbaijanskaya Demokraticheskaya Respublika (1918–1920). Vneshnyaya politika. (Dokumenty i materialy), Izdatelstvo “Azerbaidjan”, Baku. (In Russian).

Bakinskii rabochiy (1922), April 22. (In Russian).

Borba za pobedu Sovetskoy vlasti v Azerbaijane (1976), Borba za pobedu Sovetskoy vlasti v Azerbaijane, 1918–1920. (Dokumenty i materialy), Izdatelstvo akademii Nauk Azerbaidjanskoy SSR, Baku. (In Russian).

Voyennyye moryaki … (1971) – Voyennyye moryaki v borbe za sovety v Azerbaijane i Prikaspii, Elm, Baku. (In Russian).

Hasanli Dj. (2011), Russkaya Revolutsiya i Azerbaijan 1917–1920, Flinta, Moscow. (In Russian).

Hasymov Z. (2007), “Uteryannaya gosudarstvennost’ Azerbaydzhana v zerkale istoriografii: diskussiya ob okkupatsii respubliki”, Kavkaz i globalizatsiya, T. 1 (5), pp. 170–7. (In Russian).

Darabadi P. (2011), “Bakinskaya operatsiya XI Armiyii”, Izvestiya AN Azerbaijana, Seriya istorii, filosofii i prava, no. 5, Baku, pp. 34–60. (In Russian).

Dekreti Azrevkoma (1920–1921), Sbornik dokumentov, Azərnəşr, Baku, 1988. (In Russian).

Direktivy Glavnogo komandovaniya (1969) – Direktivy Glavnogo komandovaniya frontov Krasnoy Armii 1917–1920, Voenizdat, Moscow. (In Russian).

Direktivy Glavnogo komandovaniya (1974) – Direktivy Glavnogo komandovaniya frontov Krasnoy Armii 1917–1920, Voenizdat, Moscow. (In Russian).

Dudin I. (1970), Proryv bronepoezdov, Azərnəşr, Baku. (In Russian).

Izvestiya Vremennogo revolutsionnogo komiteta (1920) – Izvestiya Vremennogo revolutsionnogo komiteta Azerbaijana, 29 Apr., no. 1. (In Russian).

Internatsionalnaya pomoshch XI armiyi (1989) – Internatsionalnaya pomoshch XI armiyi v borbe za pobedu Sovetskoy vlasti v Azerbaiijane 1920–1921, Azərnəşr, Baku. (In Russian).

Ittikhad (1920), January 2. (In Russian).

Karaev A. (1927), “Iz nedavnego proshlogo”, Materiali k istorii Azerbaijanskoy Kommunisticheskoy partii, Bakinskiy rabochiy, Baku. (In Russian).

Kadyshev B. (1960), Interventsiya i Grazhdanskaya voyna v Zakavkazye, Voennoe izdatelstvo, Moscow. (In Russian).

Krasnoznamenniy Zakavkazskiy (1969) – Krasnoznamenniy Zakavkazskiy, Voennoe izdatelstvo, Moscow. (In Russian).

Lenin V. I. (1967), Polnoe sobraniye sochineniy, Politizdat, Moscow. (In Russian).

RGASPAI – Rossiyskiy Gosudarstvenniy Arhiv Sotsialno-Politicheskoy istorii, f. 85.

Rossiyskiy Gosudarstveniy Voyennyy Arhiv, f. 25846. (In Russian).

Steklov A. (1928), Armiya Musavatskoho Azerbaijana, AZGIZ, Baku. (In Russian).

Tokarzhevskiy E. V. (1957), Iz istorii innostrannoy interventsii i grazhdanskoy voyny v Azerbaijane, Izdatelstvo akademii Nauk Azerbaidjanskoy SSR, Baku. (In Russian).

Traskunov M. (1957), Geroyicheskiy boevoy put’ XI Armiyii na frontah hrazhdanskoy voyni, Izdatelstvo ZVO, Tbilisi. (In Russian).

Heyfetz A. (1964), Sovetskaya Rossiya i sopredelniye strany Vostoka v gody grazhdanskoy voiny (1918–1920), Nauka, Moscow. (In Russian).

Azerbaijan arxivi (1988), № 1–2. (In Azerbaijani).

Azerbaijan Xalq Cumhuriyyeti. Parlament, 2 tom. Baku, 1998. (In Azerbaijani).

Azerbaijan Respublikasinin Dovlet Arxivi (ARDA), f. 894, op. 7, d. 18. (In Azerbaijani).

ARDA, f. 894, op. 10, d. 6. (In Azerbaijani).

ARDA, f. 894, op. 10, d. 98. (In Azerbaijani).

ARDA, f. 894, op. 10, d. 107. (In Azerbaijani).

ARDA, f.894, op. 10, d. 127. (In Azerbaijani).

ARDA, f. 894, op. 10, d. 145. (In Azerbaijani).

ARDA, f. 894, op.19, d. 107. (In Azerbaijani).

ARDA, f. 970, op. 1, d. 112. (In Azerbaijani).

Arhiv Politicheskih Dokumentov Upravleniya Delami Prezidenta Azerbaijanskoy Respubliki (APDUDPAR), f. 1, op. 1, d. 2a. (In Azerbaijani and Russian).

APDUDPAR, f. 1, op. 1, d. 8.

Azerbaijan tarixi (2001) – Azerbaijan tarixi, 7 cilddə, 5 cild, AMEA Tarix İnstitutu, Baku. (In Azerbaijani).

Azerbaijan tarixi arxiv (2010) – Azerbaijan tarixi arxiv senedle-rinde 1917–1920, Т. I, Chashioglu, Baku. (In Azerbaijani).

Cabiyev H. (1967), “23 saat Yalamadan Bakiya”, Sovet hakimiyyəti uğrunda. Xatirilər məcmuəsi, Azerbaijan Dovlet Neshriyyat, Baku, pp. 72–80. (In Azerbaijani).

Hasanli Dj. (2009), Azerbaijan Xalq Cumhuriyyeti xarici siyaseti 1918–1920, GARİSMA MMC, Baku. (In Azerbaijani).

Musabayov Q. (1967), “1920-I ilin bahari”, Sovet hakimiyyəti uğrunda. Xatirilər məcmuəsi, Azerbaijan Dovlet Neshriyyat, Baku, pp. 15–20. (In Azerbaijani).

Süleymanov M. S. (1998), Azerbaijan Ordusu (1918–1920), Herbi neshriyyat, Baku. (In Azerbaijani).

Lenin V. I. (1970), Azerbaijan haqqinda, Azərnəşr, Baku. (In Azerbaijani).

Yefremov M. (1967), “Baki yolunda”, Sovet hakimiyyəti uğrunda. Xatirilər məcmuəsi, Azerbaijan Dovlet Neshriyyat, Baku, pp. 92–7. (In Azerbaijani).