РАННІ КОЧОВИКИ ПІВДЕННОГО ПРИУРАЛЛЯ В IV–III СТ. ДО Н. Е.: АНАЛІЗ ЖІНОЧИХ ПОХОВАНЬ ЗІ ЗБРОЄЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Б. Шевченко

  Г. Ф. Крісілова

Анотація

У роботі розглядаються жіночі поховання зі зброєю, що походять з могильників Південного Приуралля IV–III ст. до н. е. Наводяться основні засади розробленої авторами методики визначення утилітарної або ритуальної функції покладення зброї в жіночі поховання. Як контрольна група виступають синхронні чоловічі непорушені поховання відповідного могильника. Порівняльний аналіз проводиться за такими ознаками: виявляється набір озброєння; здійснюється типологічний аналіз кожного окремого виду зброї та місця фіксації. Для цього складається графічна схема. Після опрацювання відомостей з контрольної групи проводиться порівняльний аналіз за усіма ознаками з жіночими похованнями. За мірою семіотичності виокремлюються дві групи зброї. Якщо два пункти з трьох впевнено відповідають чоловічим комплексам, то жіноче поховання слід визнати військовим (утилітарна функція). Якщо з трьох пунктів аналогії є лише по одному або їх узагалі немає, то слід визнати, що зброю в жіноче поховання було покладено з функцією ритуальною. У результаті зброя була зафіксована у 20 жіночих комплексах, серед них порушеними виявилися 3, 1 – спірний. До утилітарної функції віднесено 12 поховань, до ритуальної – 4. Поєднання утилітарної та ритуальної функцій було виявлено у двох комплексах. Показник жіночих військових поховань від загальної кількості становить 7,8 %. Із 20 могильників військові жіночі поховання було зафіксовано лише в чотирьох. В одному могильнику таких комплексів могло бути від двох до п’яти. Більшість жінок були вже зрілого, а деякі й похилого віку. Жінки брали участь у всіх тактичних прийомах. Залучалися до бойових дій як жінки з рядових, бідних прошарків, так і з більш багатих – середніх. Однак аристократичних поховань зафіксовано не було. Окрім зброї, нерідко фіксувалися прясельця, шильця та проколки. 11 із 12 поховань жінок-воїнів були в курганах з великою кількістю синхронних могил. Це може свідчити про те, що жінки-воїни існували переважно у великих сім’ях чи родах. У разі ритуальної функції зброя представлена поодинокими екземплярами.

Як цитувати

Шевченко, О. Б., & Крісілова, Г. Ф. (2020). РАННІ КОЧОВИКИ ПІВДЕННОГО ПРИУРАЛЛЯ В IV–III СТ. ДО Н. Е.: АНАЛІЗ ЖІНОЧИХ ПОХОВАНЬ ЗІ ЗБРОЄЮ. Сходознавство, (86), 45-86. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2020.86.045
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 13

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

антропологічні визначення, вістря стріл, жінка, зброя, методика, Південне Приуралля, ранні кочівники, ритуальна функція, утилітарна функція

Посилання

Алекшин В. А. Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ. Ленинград, 1986.

Веддер Дж., Егоров В., Дэвис-Кимболл Дж. Моргунова Н., Трунаева Т., Яблонский Л. Раскопки могильников Покровка 2 и Покровка 8 в 1992 году // Курганы Левобережного Илека. Вып. 1. Москва, 1993.

Граков Б. Н. ГYNAIKOKPATOYMENOI (Пережитки матриархата у сарматов) // ВДИ. 1947. № 3.

Добролюбский А. О. О структуре объекта археологической науки // Северо-Западное Причерноморье в эпоху первобытно-общинного строя. Киев, 1980.

Добролюбский А. О. О принципах социологической реконструкции по данным погребального обряда // Теория и методы археологических исследований. Киев, 1982.

Железчиков Б. Ф., Клепиков В. М., Сергацков И. В. Древности Лебедевки (VI–II вв. до н. э.). Москва, 2006.

Купцов Е. А. Деревянные наконечники стрел и цельнодеревянные стрелы ранних кочевников Южного Урала // V (XXI) Всероссийский археологический съезд. Cборник научных трудов. Барнаул, 2017.

Лебедев Г. С. Отражение социальной структуры в археологических материалах // Философия, история, современность. Ленинград, 1973.

Моргунова Н. Л., Гольева А. А., Краева Л. А., Мещеряков Д. В., Турецкий М. А., Халяпин М. В., Хохлова О. С. Шумаевские курганы. Оренбург, 2003.

Симоненко А. В. Сарматские всадники Северного Причерноморья. Киев, 2015.

Смирнов К. Ф. Савроматы. Ранняя история и культура сарматов. Москва, 1964.

Смирнов К. Ф. Сарматы на Илеке. Москва, 1975.

Синика В. С., Лысенко С. Д., Разумов С. Н., Тельнов Н. П., Лукасик С. Курган 11 группы “Сад” в Нижнем Поднестровье и современное “мифотворчество” о скифских “амазонках” // Нижневолжский археологический вестник. 2020. № 1. https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2020.1.4

Федоров В. К., Васильев В. Н. Яковлевские курганы раннего железного века в Башкирском Зауралье // Уфимский археологический вестник. Вып. 1. Уфа, 1998.

Фиалко Е. Е. Серия погребений скифских воительниц в могильнике у с. Глиное (Молдова) // Археологія і давня історія України. 2017. № 2.

Фіалко О. Є. Cкіфські амазонки в Криму // Маґістеріум. Археологічні студії. 2018. № 70.

Фіалко О. Є. Поховання амазонок Лісостепового Придніпров’я // Археологія і давня історія України. 2019. № 4 (33). https://doi.org/10.37445/adiu.2019.04.05

Хазанов А. М. Материнский род у сарматов // ВДИ. 1970. № 2.

Шевченко О. Б. Сарматські “амазонки”: чинники, що спонукали появу історіографічного міфу, та реальність сьогодення // Стародавнє Причорномор’я / Голов. ред. І. В. Нємченко. Вип. 12. Одеса, 2018.

Шевченко О. Б. Методика исследования женских погребений с оружием (на материалах сарматского могильника “Новый”) // Археологія і давня історія України. 2020. Вип. 3.

Цимиданов В. В. Метод оценки отклонений от модели рядового погребения срубной культуры. Тези доповідей на міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 140-річчю від дня народження Д. І. Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з’їзду. Дніпропетровськ, 1995.

Яблонский Л. Т., Трунаева Т. Н., Веддер Дж., Дэвис-Кимболл Дж., Егоров В. Л. Раскопки курганных могильников Покровка 1 и Покровка 2 в 1993 году // Курганы левобережного Илека. Вып. 2. Москва, 1994.

Яблонский Л. Т., Дєвис-Кимболл Дж., Демиденко Ю. В. Раскопки курганных могильников Покровка 1 и Покровка 2 в 1994 году // Курганы левобережного Илека. Вып. 3. Москва, 1995.

Яценко С. А. Женщины-воительницы ранних кочевников в больших и малых некрополях (к анализу планиграфии и уточнению статуса) // Сходознавство. 2018. № 82. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2018.82.047

REFERENCES

Alekshin V. A. (1986), Sotsial’naya struktura i pogrebal’nyy obryad drevnezemledel’cheskikh obshchestv, Nauka, Leningrad. (In Russian).

Vedder J., Egorov V., Davis-Kimboll J. Morgunova N., Trunayeva T. and Yablonskiy L. (1993), “Raskopki mogil’nikov Pokrovka 2 i Pokrovka 8 v 1992 godu”, in Kurgany Levoberezhnogo Ileka, Vol. 1, Institut arkheologii AN SSSR, Moscow, p. 18–54. (In Russian).

Grakov B. N. (1947), “GYNAIKOKPATOYMENOI (Perezhitki matriarkhata u sarmatov)”, Vestnik drevney istorii, No. 3, pp. 100–21. (In Russian).

Dobrolyubskiy A. O. (1980), “O strukture ob’yekta arkheologicheskoy nauki”, in Severo-Zapadnoye Prichernomor’ye v epokhu pervobytno-obshchinnogo stroya, Naukova dumka, Kyiv, pp. 124–40. (In Russian).

Dobrolyubskiy A. O. (1982), “O printsipakh sotsiologicheskoy rekonstruktsii po dannym pogrebal’nogo obryada”, in Teoriya i metody arkheologicheskikh issledovaniy, Naukova dumka, Kyiv, pp. 54–68. (In Russian).

Zhelezchikov B. F., Klepikov V. M. and Sergatskov I. V. (2006), Drevnosti Lebedevki (VI–II vv. do n. e.), Vostochanya literatura, Moscow. (In Russian).

Kuptsov E. A. (2017), “Derevyannyye nakonechniki strel i tsel’no derevyannyye strely rannikh kochevnikov Yuzhnogo Urala”, in V (XXI) Vserossiyskiy arkheologicheskiy s’yezd, Sbornik nauchnykh trudov, FGBOU VO “Altayskiy gosudarstvennyi univesitet”, Barnaul, pp. 590–1. (In Russian).

Lebedev G. S. (1973), “Otrazheniye sotsial’noy struktury v arkheologicheskikh materialakh”, Filosofiya, istoriya, sovremennost’, Nauka, Leningrad, pp. 55–63. (In Russian).

Morgunova N. L., Gol’yeva A. A., Krayeva L. A., Meshcheryakov D. V., Turetskiy M. A., Khalyapin M. V. and Khokhlova O. S. (2003), Shumayevskiye kurgany. Orenburgskiy gosudarstvennyy pedagogocheskiy universitet, Orenburg. (In Russian).

Simonenko A. V. (2015), Sarmatskiye vsadniki Severnogo Prichernomor’ya, Vydavets’ Oleg Filyuk, Kyiv. (In Russian).

Smirnov K. F. Savromaty. Rannyaya istoriya i kul’tura sarmatov, Moscow, 1964.

Smirnov K. F. (1975), Sarmaty na Ileke, Nauka, Moscow. (In Russian).

Sinika V. S., Lysenko S. D., Razumov S. N., Tel’nov N. P. and Lukasik S. (2020), “Kurgan 11 gruppy ‘Sad’ v Nizhnem Podnestrov’ye i sovremennoye ‘mifotvorchestvo’ o skifskikh ‘amazonkakh’ ”, Nizhnevolzhskiy arkheologicheskiy vestnik, No. 1, pp. 64–101. (In Russian). https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2020.1.4

Fedorov V. K. and Vasil’yev V. N. (1998), “Yakovlevskiye kurgany rannego zheleznogo veka v Bashkirskom Zaural’ye”, Ufimskiy arkheologicheskiy vestnik, Vyp. 1, pp. 62–96. (In Russian).

Fialko E. E. (2017), “Seriya pogrebeniy skifskikh voitel’nits v mogil’nike u s. Glinnoye (Moldova)”, Arkheolohiya i davnya istoriya Ukrayiny, No. 2, pp. 208–27. (In Russian).

Fialko O. Ye. (2018), “Tskifs’ki amazonky v Krymu”, Magisterium. Arkheolohichni studiyi, No. 70, pp. 67–77. (In Ukrainian).

Fialko O. Ye. (2019), “Pokhovannya amazonok Lisostepovoho Prydniprov’ya”, Arkheolohiya i davnya istoriya Ukrayiny, No. 4, pp. 80–96. (In Ukrainian). https://doi.org/10.37445/adiu.2019.04.05

Khazanov A. M. (1970), “Materinskiy rod u sarmatov”, Vestnik drevney istorii, No. 2, pp. 138–48. (In Russian).

Shevchenko O. B. (2018), “Sarmats’ki ‘amazonky’: chynnyky, shcho sponukaly poyavu istoriohrafichnoho mifu, ta real’nist’ s’ohodennya”, Starodavnye Prychornomor’ya, Vyp. XII, pp. 603–9. (In Ukrainian).

Shevchenko O. B. (2020), “Metodika issledovaniya zhenskikh pogrebeniy s oruzhiyem (na materialakh sarmatskogo mogil’nika ‘Novyy’ ”, Arkheolohiya i davnya istoriya Ukrayiny, No. 3, pp. 365–73. (In Russian).

Tsimidanov, V. V. (1995), “Metod otsenki otkloneniy ot modeli ryadovogo pogrebeniya srubnoy kul’tury”, in Tezi dopovіdey na mіzhnarodnіy naukovo-praktichnіy konferentsії, prisvyachenіy 140-rіchchyu vіd dnya narodzhennya D. І. Yaavornits’kogo ta 90-lіttyu XIII Arkheologіchnogo zyizdu, Porogi, Dnіpropetrovs’k, pp. 66–8. (In Russian).

Yablonskiy L. T., Trunayeva T. N., Vedder J., Davis-Kimboll J. and Egorov V. L. (1994), “Raskopki kurgannykh mogil’nikov Pokrovka 1 i Pokrovka 2 v 1993 godu”, in Kurgany levoberezhnogo Ileka, Vol. 2, Moscow, pp. 4–56. (In Russian).

Yablonskiy L. T., Davis-Kimboll J. and Demidenko Yu. V. (1995), “Raskopki kurgannikh mogil’nikov Pokrovka 1 i Pokrovka 2 v 1994 godu”, in Kurgany levoberezhnogo Ileka, Vol. 3, Moscow. pp. 9–47. (In Russian).

Yatsenko S. A. (2018), “Zhenshchiny-voitel’nitsy rannikh kochevnikov v bol’shikh i malykh nekropolyakh (k analizu planigrafii i utochneniyu statusa)”, Shodoznavstvo, No. 82, pp. 47–84. (In Russian). https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2018.82.047