ГЕНЕРАЛ ТАН ШВЕ ЯК ЛІДЕР І ПОЛІТИЧНИЙ СИМВОЛ КОНСЕРВАТИВНОЇ АРМІЙСЬКОЇ ЕЛІТИ БІРМИ/МʼЯНМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. А. Бродяк

Анотація

Під егідою сильної традиціоналістської держави в М’янмі, до моменту приходу англійців, під впливом індійських і китайських зразків склалася самобутня політична культура, яка наклала відбиток на всі відносини місцевого суспільства. Пошук лідера-покровителя поступово став основою м’янманської політичної культури на всіх рівнях суспільної ієрархії. У колоніальний період головні носії місцевої політичної культури – традиціоналістськи налаштовані верстви мʼянманського селянства – позбулися основних засобів інституалізації своїх громадських переваг і з моменту ліквідації в 1885 р. незалежності М’янми досить слабко проявляли себе в легальному політичному полі країни. У той же час традиціоналістські риси бірманської політичної культури аж ніяк не зникли і під владою англійців. Після здобуття країною незалежності, в ході успішної аграрної реформи, здійсненої модерністським угрупованням генерала Не Віна в 1960-ті рр., найбільш відсталі патріархальні шари бірманського селянства стали інтенсивно адаптуватися до нових політичних і економічних практик. Зростаючу національну армію в зазначений період очолило інше відгалуження постколоніальної еліти Бірми – яке не мало широкої європейської освіти і сформувалося в бірманській глибинці, в специфічних умовах закритого військово-навчального закладу – Академії оборонних служб. В особі випускників Академії, які прийшли до влади в ході військового перевороту 1988 р., традиційне бірманське суспільство, витіснене зі сфери легальної політики в епоху колоніалізму, вперше знайшло адекватне політичне представництво, яке враховує реалії сучасності. Показана в статті особиста і політична еволюція провідних представників м’янманської консервативної еліти, зокрема, багаторічного голови військового режиму старшого генерала Тан Шве, який обіймав свою посаду з 1992 по 2011 рр., наочно ілюструє вищеописаний традиціоналістський поворот у політиці місцевої правлячої верхівки. Особливо наголошується, що кероване Тан Шве перше покоління військових консерваторів М’янми позиціонує себе скоріше як наступників і спадкоємців царів доколоніального періоду, ніж скромних героїв національно-визвольної боротьби 1940-х рр. Підкреслюється, що у міру наростання проблем у країні національні еліти М’янми у своїй поточній діяльності продовжують шукати схвалення колишнього лідера військових консерваторів генерала Тан Шве – одного з найдосвідченіших і авторитетних політиків країни.

Як цитувати

Бродяк, Д. А. (2020). ГЕНЕРАЛ ТАН ШВЕ ЯК ЛІДЕР І ПОЛІТИЧНИЙ СИМВОЛ КОНСЕРВАТИВНОЇ АРМІЙСЬКОЇ ЕЛІТИ БІРМИ/МʼЯНМИ. Сходознавство, (85), 43-68. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2020.85.043
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 13

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

М’янма, армія, консерватори, модерністи, Не Він, Тан Шве

Посилання

Агаджанян А. С. Государство и традиционная политическая культура Бирмы // Государство в докапиталистических обществах Азии. Москва, 1987.

Агаджанян А. С. Бирма: крестьянский мир и государство. Москва, 1989.

Всеволодов И. В. Бирма: религия и политика (буддийская сангха и государство). Москва, 1978.

Козьма П. Н. Наш человек в Мьянме. Москва, 2014.

Кириченко А. Е. Роль вооруженных сил во внутриполитической жизни Мьянмы // Мир цвета хаки. Вооруженные силы в системе государственной власти. Москва, 2011.

Листопадов Н. А. У Не Вин // Вопросы истории, 1997, № 11.

Листопадов Н. А. Мьянма: непростое время перемен // Мировая экономика и международные отношения, 1997, № 1.

Листопадов Н. А. Мьянма. “Солдат-буддист” // Азия и Африка сегодня, 2003, № 6.

Симония А. А. Властвующая военная элита в Мьянме // Элиты стран Востока / Под ред. А. Ю. Другова, Н. П. Малетина, О. В. Новаковой. Москва, 2011.

Цеханова Л. В. Политика ГСМР в религиозном вопросе // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития, 2006, № 9.

Aung Zaw. Than Shwe – Man in the Iron Mask // The Irrawaddy, 2005. Vol. 13, No. 2. URL: http://www2.irrawaddy.com/article.php?art_id=4428 (дата обращения: 15.12.2019).

Aung Zaw. U Than Shwe Shows His Hand // The Irrawaddy. 3 December, 2018. URL: https://www.irrawaddy.com/opinion/com-mentary/u-shwe-shows-hand.html (дата обращения: 18.12.2019).

Mya Maung. Totalitarianism in Burma: Prospects for Econo-mic Development. New York, 1992.

Nash M. The Golden Road to Modernity. Chicago, 1965.

San Yamin Aung. Ex-General U Shwe Mann Registers New ‘Union Betterment Party’ // The Irrawaddy. 5 February, 2019. URL: https://www.irrawaddy.com/news/burma/ex-general-u-shwe-mann-registers-ne. (дата обращения: 20.12.2019).

Taylor R. H. The State in Myanmar. Singapore, 2009.

REFERENCES

Agadzhanyan A. S. (1987), “Gosudarstvo i traditsionnaya poli-ticheskaya kul’tura Birmy”, Gosudarstvo v dokapitalisticheskikh obshchestvakh Azii, Nauka, Moscow, pp. 319–30. (In Russian).

Agadzhanyan A. S. (1989), Birma: krest’yanskiy mir i gosudarstvo, Nauka, Moscow. (In Russian).

Vsevolodov I. V. (1978), Birma: religiya i politika (buddiyskaya sangkha i gosudarstvo), Nauka, Moscow. (In Russian).

Koz’ma P. N. (2014), Nash chelovek v M’yanme, Algoritm, Moscow. (In Russian).

Kirichenko A. E. (2011), “Rol’ vooruzhennykh sil vo vnutripoli-ticheskoy zhizni M’yanmy”, Mir tsveta khaki. Vooruzhennyye sily v sisteme gosudarstvennoy vlasti, Tsentr AST, Moscow, pp. 79–99. (In Russian).

Listopadov N. A. (1997), “U Ne Vin”, Voprosy istorii, No. 1, pp. 56–78. (In Russian).

Listopadov N. A. (1997), “M’yanma: neprostoye vremya peremen”, Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya, No. 1, pp. 108–17. (In Russian).

Listopadov N. A. (2003), “M’yanma. ‘Soldat-buddist’ ”, Aziya i Afrika segodnya, No. 6, pp. 62–5. (In Russian).

Simoniya A. A. (2011), “Vlastvuyushchaya voyennaya elita v M’yanme”, in A. Yu. Drugov, N. P. Maletin, and O. V. Novakova (eds), Elity stran Vostoka, Klyuch-S, Moscow, pp. 286–306. (In Russian).

Tsekhanova L. V. (2006), “Politika GSMR v religioznom voprose”, Yugo-Vostochnaya Aziya: aktual’nyye problemy razvitiya, Moscow, No. 9, pp. 359–69. (In Russian).

Aung Zaw (2005), “Than Shwe – Man in the Iron Mask”, The Irrawaddy, 02.2005, Volume 13, No. 2, available at: www2.irrawaddy.com/article.php? art_id=4428 (accessed 15.12.2019).

Aung Zaw (2018), “U Than Shwe Shows His Hand”, The Irrawaddy, 03.12.2018, available at: www.irrawaddy.com/opinion/commentary/u-shwe-shows-hand.html (accessed 18.12.2019).

Mya Maung (1992), Totalitarianism in Burma: Prospects for Economic Development, Paragon House, New York.

Nash M. (1965), The Golden Road to Modernity, John Wiley & Sons Inc., Chicago.

San Yamin Aung (2019), “Ex-General U Shwe Mann Registers New ‘Union Betterment Party”, The Irrawaddy, 05.02.2019, avai-lable at: www.irrawaddy.com/news/burma/ex-general-u-shwe-mann-registers-new-union-... (accessed 20.12.2019).

Taylor R. H. (2009), The State in Myanmar, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.