Достовірність літописних даних про похід Володимира Мономаха проти половців у 1111 р. (хронологічний, географічний та музейно-культурологічний аспекти)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Б. Бубенок

  М. В. Тортіка

Анотація

Дослідження історії половців кінця XI – початку XIII ст. традиційно базувалося на даних давньоруських літописів. Проте в літописах іноді спостерігалися розбіжності, тому виникала недовіра до викладу послідовності деяких подій давньоруськими літописцями. Особливо це стосується відомостей про похід Володимира Мономаха проти половців на “Дон” у 1111 р. Найдокладніші відомості про цей похід містяться в Іпатіївському і Воскресенському літописах, саме тому вони стали об’єктом дослідження. Однак між ними є розходження, тому головна мета запропонованого дослідження – визначення ступеня достовірності інформації про похід Володимира Мономаха проти половців у 1111 р., що міститься в цих літописах. Це потребувало вирішення окремих питань. Зокрема, дуже сумнівною видається рання дата Великодня в 1111 р. – 2 квітня (неділя). Це змусило авторів статті звернутися до історії великодньої традиції та математичної перевірки даних літописних текстів, що підтвердило цю літописну дату. Проте сама дата прибуття на “Дон” (Сіверський Донець) війська Володимира Мономаха різниться в обох списках літописів: за даними Іпатіївського літопису, це сталося “в шестую неделю поста”, а згідно з Воскресенським літописом – “в пятую неделю поста”. Як виявилося, укладачі цих двох літописів дотримувалися різних хронологічних підходів, але, незважаючи на це, дали одну дату – 19 березня. Між сучасними дослідниками ще й досі існують жваві суперечки щодо локалізації згаданих у літописах половецьких центрів – Шаруканя (Чешуєва) та Сугрова. На сьогодні можливо локалізувати лише половецький центр Шарукань на місці сучасного міста Змієва, бо мовою половців ім’я їхнього хана Шарукана означало “Дракон, Змій”. Аналіз даних літописів свідчить про те, що населення половецьких містечок було змішаним: тут були не лише половці, а й представники землеробського християнського світу. Про цю строкатість населення свідчать експонати з археологічних колекцій Зміївського краєзнавчого музею, вперше використані та опубліковані. Отже, даним Іпатіївському літопису про похід Володимира Мономаха проти половців у 1111 р. можна довіряти в певних межах.

Як цитувати

Бубенок, О. Б., & Тортіка, М. В. (2022). Достовірність літописних даних про похід Володимира Мономаха проти половців у 1111 р. (хронологічний, географічний та музейно-культурологічний аспекти). Сходознавство, (90), 27-62. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2022.90.027
Переглядів статті: 205 | Завантажень PDF: 134

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

половці, Володимир Мономах, давньоруські літописи, хронологія, літописна географія, Шарукань, археологічна колекція

Посилання

Аристов Н. О земле половецкой. Киев, 1877.

Барсов Н. П. Очерки русской исторической географии. Варшава, 1885.

Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. Москва, 1963.

Благовещенье Пресвятой Богородицы. URL: https://www.pravenc.ru/text/149269.html (дата звернення: 15.01.2022).

Вілкул Т. Похід 1111 року на половців та незацікавлений у військових справах книжник. URL: http://www.mdch.kiev.ua/sites/default/files/public/pdf/20210830_01o.pdf (дата звернення: 10.08.2022).

Вознесение Господне. URL: https://www.kp.ru/family/prazdniki/voznesenie-gospodne/ (дата звернення: 15.01.2022).

Воскресенская летопись // Полное собрание руських летописей (ПСРЛ). Т. VII. Санкт-Петербург, 1856.

Голубовский П. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История южнорусских степей в IХ–XIII вв. Киев, 1884.

Городцов В. А. Донецкое городище // Труды XII Археологического съезда в Харькове 1902 г. Т. I. Москва, 1905.

Готье Ю. В. Ясы-Аланы в ранней русской истории // Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. Т. I. (58). Симферополь, 1927.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. URL: http://endic.ru/dal/Zautra-10124.html (дата звернення: 15.01.2022).

Добродомов И. Г. Роль этимологии в локализации старых географических объектов // Проблемы исторической географии России. Вып. 1. Москва, 1982.

Дьяченко А. Г., Михеев В. К. Древнерусский археологический комплекс XII–XIII вв. у с. Гайдары (Змеев курган) // Хазарский альманах. Т. 2. Киев – Харьков – Москва, 2004.

Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Т. II. Санкт-Петербург, 1843.

Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Т. II. Санкт-Петербург, 1908.

Календарь Великого поста. URL: https://bogoslov-kubansobor.ru/shestaya-nedelya-velikogo-posta.php (дата звернення: 23.02.2022).

Калькулятор Пасхи. URL: https://sterx.ru/ru_a_pasha-calc.html (дата звернення: 23.02.2022).

Каменцева Е. И. Хронология. Москва, 2003.

КБЧ 1950. – Книга Большому чертежу. Москва – Ленинград, 1950.

Климишин И. А. Календарь и хронология. Москва, 1985.

Кудряшов К. В. Половецкая степь. Москва, 1948.

Кулаковский Ю. А. Христианство у алан // Византийский временник. Т. V. Вып. 1–2. Санкт-Петербург, 1898.

Кулаковский Ю. А. Аланы по сведениям классических и византийских писателей. Киев, 1899.

Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. І. Ленинград, 1926–1928.

Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця. Київ, 1989.

Ляскоронский В. Г. Русские походы в степи в удельно-вечевое время. Санкт-Петербург, 1907.

Мавродин В. В. Очерки истории Левобережной Украины. Ленинград, 1940.

Миллер В. Ф. Осетинские этюды. Т. III. Москва, 1887.

Моця А. П. Погребальные памятники южнорусских земель IX–XIII вв. Киев, 1990.

Недошивина О. А., Попова Е. А. Гаусса пасхалия для определения года по известной дате православной Пасхи. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/38641975.pdf (дата звернення: 23.02.2022).

Патриаршая или Никонова летопись. Патриаршая Девятая // ПСРЛ. Т. ІХ. Санкт-Петербург, 1862.

Пименова М. В., Кравченко Н. В. Заглядывая за вуаль слов: о чем могут рассказать названия дней недели в русском и английском языках. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zaglyadyvaya-za-vual-slov-o-chyom-mogut-rasskazat-nazvaniya-dney-nedeli-v-russkom-i-angliyskom-yazykah/viewer (дата звернення: 15.01.2022).

Плетнева С. А. Печенеги, торки, половцы // Степи Евразии в эпоху средневековья (Археология СССР). Москва, 1981.

Плетнева С. А. Половцы. Москва, 1990.

Радзивиловская летопись // ПСРЛ. Т. XXXVIII. Ленинград, 1989.

Рыбаков Б. А. Русские земли по карте Идриси 1154 года // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Т. 43. Москва, 1952.

Саяний М. І. Зміївщина – Слобожанщини перлина. Харків, 2009.

Серафимов В. Пасхалия // Энциклопедический словар Брокгауза и Ефрона. URL: http://paskha.gatchina3000.ru/pashaliya.html (дата звернення: 23.02.2022).

Сібільов М. В. Археологічні пам’ятки на Дінці в зв’язку з походами Володимира Мономаха та Ігоря Сіверського // Археологія. Т. IV. Київ, 1950.

Словарь русского языка XI–XVII в. Т. 11. Москва, 1986.

Таблицы фаз Луны и моментов прохождения апогея и перигея. URL: http://www.astronet.ru/db/moon/moontable.html?cur_year=1111&ph0=on&ph2=on (дата звернення: 23.02.2022).

Татищев В. Н. История Российская. Т. II. Москва – Ленинград, 1963.

Татищев В. Н. История Российская. Т. III. Москва – Ленинград, 1964.

Тринадцатая неделя 1111 года. URL: https://ccalendar.ru/1111/13-week (дата звернення: 23.02.2022).

Федченко О. Д. Новый взгляд на “крестовый поход” Мономаха на половцев в 1111 году // Змиевское краеведение, 2021, № 1.

Шахматов А. А. Повесть временных лет. Т. I. Москва, 1916.

Шрамко Б. А. Древности Северского Донца. Харьков, 1962.

Pritsak O. The Polovcians and Rus’ // Archivum Eurasiae Medii Aevi. Vol. II. Wiesbaden, 1982.

REFERENCES

Aristov N. (1877), O zemle polovetskoy, Kiev. (In Russian).

Barsov N. P. (1885), Ocherki russkoy istoricheskoy geografii, Warsaw. (In Russian).

Berezhkov N. G. (1963), Khronologiya russkogo letopisaniya, AN SSSR, Moscow. (In Russian).

Blagoveshchen’ye Presvyatoy Bogoroditsy, available at: https://www.pravenc.ru/text/149269.html (accessed January 15, 2022). (In Russian).

Vilkul T., “Pokhid 1111 roku na polovtsiv ta nezatsikavlenyy u viys’kovykh spravakh knyzhnyk”, available at: http://www.mdch.kiev.ua/sites/default/files/public/pdf/20210830_01o.pdf (accessed August 10, 2022). (In Ukrainian).

Vozneseniye Gospodne, available at: https://www.pravenc.ru/text/149269.html (accessed January 15, 2022). (In Russian).

“Voskresenskaya letopis’ ” (1856), Polnoye sobraniye russkikh letopisey, Vol. VII, Izdatel’stvo Eduarda Pratsa, Saint Petersburg. (In Russian).

Golubovskiy P. (1884), Pechenegi, torki i polovtsy do nashestviya tatar, Istoriya yuzhnorusskikh stepey v IX–XIII vv., Kiev. (In Russian).

Gorodtsov V. A. (1905), “Donetskoye gorodishche”, in Trudy XII Arkheologicheskogo s’yezda v Khar’kove 1902 g., Vol. I, Moscow, pp. 109–12. (In Russian).

Got’ye Yu. V. (1927), “Yasy-Alany v ranney russkoy istorii”, in Izvestiya Tavricheskogo obshchestva istorii, arkheologii I etnografii, Vol. I (58), Simferopol’, pp. 46–7. (In Russian).

Dal’ V. I. Tolkovyy slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka, available at: https://www.pravenc.ru/text/149269.html (accessed January15, 2022). (In Russian).

Dobrodomov I. G. (1982), “Rol’ etimologii v lokalizatsii starykh geograficheskikh ob’yektov”, Problemy istoricheskoy geografii Rossii, Issue 1, Moscow, pp. 79–85. (In Russian).

D’yachenko A. G. and Mikheyev V. K. (2003), “Drevnerusskiy arkheologicheskiy kompleks XII–XIII vv. u s. Gaydary (Zmeyev kurgan)”, in Khazarskiy al’manakh, Vol. 2, Kiev, Kharkov and Moscow, pp. 145–60. (In Russian).

“Ipat’yevskaya letopis’ ” (1843), Polnoye sobraniye russkikh letopisey, Vol. II, Izdatel’stvo Eduarda Pratsa, Saint Petersburg. (In Russian).

“Ipat’yevskaya letopis’ ” (1908), Polnoye sobraniye russkikh letopisey, Vol. II, Izdatel’stvo Eduarda Pratsa, SaintPetersburg. (In Russian).

Kalendar’ velikogo posta, available at: https://bogoslov-kubansobor.ru/shestaya-nedelya-velikogo-posta.php (accessed February 23, 2022). (In Russian).

Kal’kulyator Paskhi, available at: https://sterx.ru/ru_a_pasha-calc.html (accessed February 23, 2022). (In Russian).

Kamentseva E. I. (2003), Khronologiya, Aspent Press, Moscow. (In Russian).

KBCh 1950. – Kniga Bol’shomu Chertezhu (1950), AN SSSR, Moscow and Leningrad. (In Russian).

Klimishin I. A. (1985), Kalendar’ i khronologiya, Nauka, Moscow. (In Russian).

Kudryashov K. V. (1948), Polovetskaya step’, Geografiz, Moscow. (In Russian).

Kulakovskiy Yu. A. (1898), “Khristianstvo u alan”, Vizantiyskiy vremennik, Vol. V, Issue 1–2, pp. 1–18. (In Russian).

Kulakovskiy Yu. A. (1899), Alany po svedeniyam klassicheskikh i vizantiyskikh pisateley, Kiev. (In Russian).

“Lavrent’yevskaya letopis’ ” (1926), Polnoye sobraniye russkikh letopisey, Vol. I, AN SSSR, Leningrad. (In Russian).

Litopys rus‘kyy (1989), translated from Old Rus’ian by L. Ye. Makhnovets, Dnipro, Kyiv, 591 p. (In Ukrainian).

Lyaskoronskiy V. G. (1907), Russkiye pokhody v stepi v udel’no-vechevoye vremya, Saint Petersburg. (In Russian).

Mavrodin V. V. (1940), Ocherki istorii Levoberezhnoy Ukrainy, LGU, Leningrad. (In Russian).

Miller V. F. (1887), Osetinskiye etyudy, Vol. III, Imperatorskiy Moskovskiy universitet, Moscow. (In Russian).

Motsya A. P. (1990), Pogrebal’nyye pamyatniki yuzhnorusskikh zemel’ IX–XIII vv., Naukova dumka, Kiev. (In Russian).

Nedoshivina O. A. and Popova E. A. Gaussa paskhaliya dlya opredeleniya goda po izvestnoy date pravoslavnoy paskhi, available at: https://core.ac.uk/download/pdf/38641975.pdf (accessed February 23, 2022). (In Russian).

“Patriarshaya ili Nikonova letopis’. Patriarshaya Devyataya” (1862), Polnoye sobraniye russkikh letopisey, Vol. IX, Izdatel’stvo Eduarda Pratsa, Saint Petersburg. (In Russian).

Pimenova M. V. and Kravchenko N. V. Zaglyadyvaya za vual’ slov: o chem mogut rasskazat’ nazvaniya dney nedeli v russkom i angliyskom yazykakh, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/zaglyadyvaya-za-vual-slov-o-chyom-mogut-rasskazat-nazvaniya-dney-nedeli-v-russkom-i-angliyskom-yazykah/viewer (accessed January 15, 2022). (In Russian).

Pletneva S. A. (1981), “Pechenegi, torki, polovtsy”, Stepi Evrazii v epokhu srednevekov’ya (Arkheologiya SSSR), Nauka, Moscow, pp. 213–21. (In Russian).

Pletneva S. A. (1990), Polovtsy, Nauka, Moscow. (In Russian).

“Radzivilovskaya letopis’ ” (1989), Polnoye sobraniye russkikh letopisey, Vol. XXXVIII, Nauka, Leningrad. (In Russian).

Rybakov B. A. (1952), “Russkiye zemli po karte Idrisi 1154 goda”, Kratkiye soobshcheniya Instituta istorii material’noy kul’tury, Vol. 43, AN SSSR, Moscow, pp. 3–44. (In Russian).

Sayanyy M. I. (2009), Zmiyivshchyna – Slobozhanshchyny perlyna, Krossroud, Kharkiv. (In Ukrainian).

Serafimov V. “Paskhaliya”, in Brokgauz i Efron, available at: http://paskha.gatchina3000.ru/pashaliya.html (accessed February 23, 2022). (In Russian).

Sibil’ov M. V. (1950), “Arkheolohichni pam’yatky na Dintsi v zv’yazku z pokhodamy Volodymyra Monomakha ta Ihorya Sivers’koho”, Arheologia, Vol. IV, Kyiv, pp. 99–114. (In Ukrainian).

Slovar’ russkogo yazyka XI–XVII vv. (1986), Vol. 11, Nauka, Moscow. (In Russian).

Tablitsy faz Luny i momentov prokhozhdeniya apogeya i perigeya, available at: http://www.astronet.ru/db/moon/moontable.html?cur_year=1111&ph0=on&ph2=on (accessed February 23, 2022). (In Russian).

Tatishchev V. N. (1963), Istoriya Rossiyskaya, Vol. II, AN SSSR, Moscow and Leningrad.

Tatishchev V. N. (1964), Istoriya Rossiyskaya, Vol. III, AN SSSR, Moscow and Leningrad. (In Russian).

Trinadtsataya nedelya 1111 goda, available at: https://ccalendar.ru/1111/13-week (accessed February 23, 2022). (In Russian).

Fedchenko O. D. (2021), “Novyy vzglyad na ‘krestovyy pokhod’ Monomakha na polovtsev v 1111 godu”, Zmiyevskoye krayevedeniye, No. 1, pp. 3–7. (In Russian).

Shakhmatov A. A. (1916), Povest’ vremennykh let, Vol. I, Moscow. (In Russian).

Shramko B. A. (1962), Drevnosti Severskogo Dontsa, KhGU, Khar’kov. (In Russian).

Pritsak O. (1982), “The Polovcians and Rus’ ”, Archivum Eurasiae Medii Aevi, Vol. II, Wiesbaden, pp. 321–80.