ПЕРША РЕСПУБЛІКА НА БЛИЗЬКОМУ І СЕРЕДНЬОМУ СХОДІ. ДО 90-РІЧЧЯ ПРОГОЛОШЕННЯ ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. Ф. Черніков

Анотація

Стаття присвячена першій на Близькому та Середньому Сході республіці – Турецькій, що відзначає свій 90-річний ювілей 29 жовтня 2013 р. Турецька Республіка виникла на уламках Османської імперії внаслідок всенародного руху національного опору 1918–1922 рр., лідером якого був Мустафа Кемаль Ататюрк (1881–1938). Він же став засновником і першим Президентом зазначеної Республіки. На конкретних прикладах із залученням турецьких та інших джерел і літератури простежуються й аналізуються основні етапи внутрішньополітичного та соціально-економічного розвитку Туреччини республіканської доби. Реформи і перетворення М. К. Ататюрка у 20–30-ті рр. ХХ ст.; перехід від однопартійності до плюралізму у політиці та від етатизму (держкапіталізму) до приватного підприємництва (50–80-ті рр.); перебування при владі поміркованої проісламської “Партії справедливості та розвитку” (2002–2013) – яскраве тому свідчення.

Як цитувати

Черніков, І. Ф. (2013). ПЕРША РЕСПУБЛІКА НА БЛИЗЬКОМУ І СЕРЕДНЬОМУ СХОДІ. ДО 90-РІЧЧЯ ПРОГОЛОШЕННЯ ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. Сходознавство, (62-63), 191-201. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2013.62-63.191
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 32

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Близький і Середній Схід, До 90-річчя проголошення Турецької Республіки, Перша республіка

Посилання

Тürkiye Іstatistik yellıği (Annuaire statistique de la Turquie). Ankara, 2013.

Gözübüyük Şeref, Kili Suna. Türk Anaysa Metinleri 1839–1980. Ankara, 1982.

Enver Ziya Karal. Les principes du Kemalisme // Atatürk. Fondateur de la Turquie modern. UNESCO, Paris, 1984.

A tatürk’s Republic of Culture. Produced and published by the office of the Ambassador for Cultural Affaires, Republic of Turkey, UN. New York, 1981.

Republic of Turkey celebrates its 77-th Anniversary // “Newspost”. Directorate General of Press and Information. Ankara, 2000.

Quotations from Mustafa Kemal Atatürk. Ankara. Published by the Ministry of Foreign aftairs, Republic of Turkey on the occasion of Ataturk’s Gentenary. New York, 1982.

Кемаль Ататюрк. Избранные речи и выступления. Пер. с турецкого. Редакция и вступительная статья проф. А. Ф. Миллера. Москва, 1966.

Tchernikov I. Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye-Ukrayna ilişkileri (1918–1938) // Atatürk araştirma Merkezi Dergisi, Cilt XIX, Sayi 55. Ankara, 2003.

Baydar Mustafa. Atatürk ve Devrimlerimiz. Istanbul, 1973.

Удовиченко П. П. З історії зовнішньої політики УРСР (1919–1922 рр.). Київ, 1957.

Корсун Н. Г. Греко-турецька война 1919–1922 гг. Оперативно-стратегический очерк. Москва, 1940.

Грушевський О. Близькосхідна торгівля України у 1926–27 рр. // Східний світ. 1929. № 1–2 (7–8).

Миллер А. Ф. Очерки новейшей истории Турции. Москва – Ленинград, 1948.

Atatürk. Turkish National Commission for UNESCO. Ankara, 1963.

Миллер А. Ф. Формирование политических взглядов Кемаля Ататюрка (к 25-летию со дня его смерти) // Народы Азии и Африки. 1963. № 5.

Armaoğlu F. Ikinci Harbinin önemli оlaylari. Ankara, 1958.

Черніков І. Ф. Феномен “турецького нейтралітету” у Другій світовій війні // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 20. Київ, 2011.

Киреев Н. Г. Внутриполитическая ситуация в Турции в конце ХХ – в начале ХХІ вв. // Турция на рубеже ХХ–ХХІ веков. Москва, 2008.

Ульченко Н. Ю. Турция – новая индустриальная страна? // Турция на рубеже ХХ–ХХІ веков. Москва, 2008.

Шлыков В. И. Эволюция партийной системы Турции в период Третьей Республики (1983–2007) // Турция на рубеже ХХ–ХХІ веков. Москва, 2008.

Черніков І. Ф. До питання про світський характер республіканської Туреччини та процес її ісламізації // Східний світ. 2010. № 4.

Біленко Т. Стан та перспективи Українсько-Турецьких зовнішньоекономічних відносин на засадах сталого розвитку // Україна–Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє. Київ, 2004.

Мхитарян Н. І. Українсько-турецькі відносини (сучасний етап) // Східний світ. 2011. № 1.

Ясько Р. Українці в Туреччині: виникнення та особливості розвитку національної меншини // Українознавство. 2009. № 3.

REFERENCES

Тürkiye Іstatistik yellıği (Annuaire statistique de la Turquie) (2013), Ankara.

Gözübüyük Şeref and Kili Suna (1982), Türk Anaysa Metinleri 1839–1980, Ankara.

Enver Ziya Karal (1984), “Les principes du Kemalisme”, in Atatürk. Fondateur de la Turquie modern. UNESCO, Paris.

A tatürk’s Republic of Culture. Produced and published by the office of the Ambassador for Cultural Affaires, Republic of Turkey (1981), UN, New York.

“Republic of Turkey celebrates its 77-th Anniversary” (2000), in “Newspost”. Directorate General of Press and Information, Ankara.

Quotations from Mustafa Kemal Atatürk. Ankara. Published by the Ministry of Foreign aftairs, Republic of Turkey on the occasion of Ataturk’s Gentenary (1982), New York.

Kemal’ Atatyurk (1966), Izbrannyye rechi i vystupleniya, Per. s turetskogo, vstupitel’naya stat’ya prof. A. F. Miller (ed.), Moscow. (In Russian).

Tchernikov I. (2003), “Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye-Ukrayna ilişkileri (1918–1938)”, Atatürk araştirma Merkezi Dergisi, Cilt XIX, Sayi 55, Ankara.

Baydar Mustafa (1973), Atatürk ve Devrimlerimiz, Istanbul.

Udovychenko P. P. (1957), Z istoriyi zovnishn’oyi polityky URSR (1919–1922 rr.), Kyiv. (In Ukrainian).

Korsun N. G. (1940), Greko-turets’ka voyna 1919–1922 gg. Operativno-strategicheskiy ocherk, Moscow. (In Russian).

Hrushevs’kyy O. (1929), “Blyz’koskhidna torhivlya Ukrayiny u 1926–27 rr.”, in Shìdnij svìt, No. 1–2 (7–8). (In Ukrainian).

Atatürk. Turkish National Commission for UNESCO (1963), Ankara.

Miller A. F. (1948), Ocherki noveyshey istorii Turtsii, Moscow, Leningrad. (In Russian).

Miller A. F. (1963), “Formirovaniye politicheskikh vzglyadov Kemalya Atatyurka (k 25-letiyu so dnya ego smerti)”, Narody Azii i Afriki, No. 5. (In Russian).

Armaoğlu F. (1958), Ikinci Harbinin önemli оlaylari, Ankara.

Chernikov I. F. (2011), “Fenomen “turets’koho neytralitetu” u Druhiy svitoviy viyni”, in Mizhnarodni zv”yazky Ukrayiny: naukovi poshuky i znakhidky, Issue 20, Kyiv. (In Ukrainian).

Kireyev N. G. (2008), “Vnutripoliticheskaya situatsiya v Turtsii v kontse XX – v nachale XXІ vv.”, in Turtsiya na rubezhe XX–XXІ vekov, Moscow. (In Russian).

Ul’chenko N. Yu. (2008), “Turtsiya – novaya industrial’naya strana?”, in Turtsiya na rubezhe XX–XXІ vekov, Moscow. (In Russian).

Shlykov V. I. (2008), “Evolyutsiya partiynoy sistemy Turtsii v period Tret’yey Respubliki (1983–2007)”, in Turtsiya na rubezhe XX–XXІ vekov, Moscow. (In Russian).

Chernikov I. F. (2010), “Do pytannya pro svits’kyy kharakter respublikans’koyi Turechchyny ta protses yiyi islamizatsiyi”, Shìdnij svìt, No. 4. (In Ukrainian).

Bilenko T. (2004), “Stan ta perspektyvy Ukrayins’ko-Turets’kykh zovnishn’oekonomichnykh vidnosyn na zasadakh staloho rozvytku”, in Ukrayina–Turechchyna: mynule, suchasne ta maybutnye, Kyiv. (In Ukrainian).

Mkhytaryan N. I. (2011), “Ukrayins’ko-turets’ki vidnosyny (suchasnyy etap)”, in Shìdnij svìt, No. 1. (In Ukrainian).

Yas’ko R. (2009), “Ukrayintsi v Turechchyni: vynyknennya ta osoblyvosti rozvytku natsional’noyi menshyny”, Ukrayinoznavstvo, No. 3. (In Ukrainian).