ВЗАЄМИНИ А. Ю. КРИМСЬКОГО ТА Н. Д. ПОЛОНСЬКОЇ-ВАСИЛЕНКО (ЗА ЕПІСТОЛЯРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Д. Василюк

Анотація

У статті аналізуються взаємини двох відомих українських учених – академіка Агатангела Кримського та Наталії Полонської-Василенко (дружини М. П. Василенка). Визначного сходознавця та знаного історика протягом 23 років пов’язували не тільки робочі, але й теплі дружні стосунки. У важкі для Наталії Дмитрівни часи (арешт та смерть чоловіка) Агатангел Юхимович завжди приходив їй на допомогу. У свою чергу Полонська-Василенко завжди сумлінно виконувала його доручення. Їхнє листування свідчить про глибоку повагу один до одного двох непересічних представників української науки.

Як цитувати

Василюк, О. Д. (2013). ВЗАЄМИНИ А. Ю. КРИМСЬКОГО ТА Н. Д. ПОЛОНСЬКОЇ-ВАСИЛЕНКО (ЗА ЕПІСТОЛЯРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ). Сходознавство, (62-63), 3-12. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2013.62-63.003
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 9

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

А. Ю. Кримський, епістолярними джерелами, Н. Д. Полонська-Василенко

Посилання

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ф. 1360, оп. 1, спр. 213. Листування І. М. Смілянської та М. П. Візира.

ЦДАМЛМ України. Ф. 542, оп. 1, спр. 86. Лист Н. Д. Полонської-Василенко до А. Ю. Кримського.

Бубенок О. Б., Хамрай О. О., Черноіваненко В. В. Монографія А. Ю. Кримського “Історія хазарів з найдавніших часів до Х віку” // Східний світ, 2011, № 3.

Бубенок О. Б., Хамрай О. О. А. Ю. Кримський у засланні у Звенигородці (деякі обставини написання монографії “Історія хазарів”) // Східний світ, 2012, № 2.

Верба Ігор. Життя і творчість Наталії Полонської-Василенко (1884–1973). Ніжин, 2008.

Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890–1941 рр.). Т. ІІ (1918–1941 рр.). Київ, 2005.

Кочубей Юрій. Присутній “відсутній” А. Кримський. Наукова діяльність А. Ю. Кримського в 30-ті роки // Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості. Київ, 2006.

Переписка академиков А. Е. Крымского и И. Ю. Крачковского 1920–1930-х годов / Публ. И. М. Смилянской // Неизвестные страницы отечественного востоковедения. Москва, 1997.

Полонська-Василенко Н. Наукова спадщина академіка А. Ю. Кримського (У справі рукопису “Історії Хазар”) // Український історик, 1973, № 3–4 (39–40).

Полонська-Василенко Н. Д. Українська Академія наук. Нариси історії. Київ, 1993.

Полонська-Василенко Наталія. Про згаслих. Агатангел Кримський // Спогади. Київ, 2011а.

Полонська-Василенко Наталія. Академік Агатангел Юхимович Кримський. 1871–1941 (століття з дня народження та тридцятиліття з дня смерті) // Спогади. Київ, 2011б.

REFERENCES

Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv-muzey literatury i mystetstva Ukrayiny (TsDAMLM Ukrayiny), Fund 1360, Inventory 1, File 213, Lystuvannya I. M. Smilyans’koyi ta M. P. Vizyra. (In Ukrainian).

TsDAMLM Ukrayiny, Fund 542, Inventory 1, File 86, Lyst N. D. Polons’koyi-Vasylenko do A. Yu. Kryms’koho. (In Ukrainian).

Bubenok O. B., Khamray O. O. and Chernoivanenko V. V. (2011), “Monohrafiya A. Yu. Kryms’koho “Istoriya khazariv z naydavnishykh chasiv do X viku””, Shìdnij svìt, No. 3. (In Ukrainian).

Bubenok O. B. and Khamray O. O. (2012), “A. Yu. Kryms’kyy u zaslanni u Zvenyhorodtsi (deyaki obstavyny napysannya monohrafiyi “Istoriya khazariv”)”, Shìdnij svìt, No. 2. (In Ukrainian).

Verba Ihor (2008), Zhyttya i tvorchist’ Nataliyi Polons’koyi-Vasylenko (1884–1973), Nizhyn. (In Ukrainian).

Epistolyarna spadshchyna Ahatanhela Kryms’koho (1890–1941 rr.) (2005), Vol. II (1918–1941 rr.), Kyiv. (In Ukrainian).

Kochubey Yuriy (2006), “Prysutniy “vidsutniy” A. Kryms’kyy. Naukova diyal’nist’ A. Yu. Kryms’koho v 30-ti roky”, in Ahatanhel Kryms’kyy. Narysy zhyttya i tvorchosti, Kyiv. (In Ukrainian).

“Perepiska akademikov A. E. Krymskogo i I. Yu. Krachkovskogo 1920–1930-kh godov” (1997), Publ. I. M. Smilyanskoy, Neizvestnyye stranitsy otechestvennogo vostokovedeniya, Moscow. (In Russian).

Polons’ka-Vasylenko N. (1973), “Naukova spadshchyna akademika A. Yu. Kryms’koho (U spravi rukopysu “Istoriyi Khazar”)”, Ukrayins’kyy istoryk, No. 3–4 (39–40). (In Ukrainian).

Polons’ka-Vasylenko N. D. (1993), Ukrayins’ka Akademiya nauk. Narysy istoriyi, Kyiv. (In Ukrainian).

Polons’ka-Vasylenko Nataliya (2011a), “Pro zhaslykh. Ahatanhel Kryms’kyy”, in Spohady, Kyiv. (In Ukrainian).

Polons’ka-Vasylenko Nataliya (2011b), “Akademik Ahatanhel Yukhymovych Kryms’kyy. 1871–1941 (stolittya z dnya narodzhennya ta trydtsyatylittya z dnya smerti)”, in Spohady, Kyiv. (In Ukrainian).