ТЮРКСЬКО-ОСМАНСЬКІ ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОГО АВТОРСТВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ф. Ґ. Туранли

Анотація

Дослідження повідомлень, що містяться в тюрксько-османських джерелах з історії України козацької доби, й залучення їх до наукового обігу вітчизняної історіографії стає дедалі актуальнішим. У цьому контексті важливе місце посідають літописні твори, написані відповідними особами за певних історичних умов. Об’єктивна інтерпретація, зокрема адекватний переклад текстів цих писемних джерел уможливлює глибше вивчення розвитку стосунків між Військом Запорозьким, Кримським ханством, Річчю Посполитою, Московією та Високою Портою.

Як цитувати

Туранли, Ф. Ґ. (2014). ТЮРКСЬКО-ОСМАНСЬКІ ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОГО АВТОРСТВА. Сходознавство, (68), 153-160. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2014.68.153
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 11

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

визначення їхнього авторства, писемні джерела, Тюрксько-османські

Посилання

Сергійчук Б., Сергійчук В. На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині XVI – на початку XXI ст. Київ, 2011.

Туранли Ф. Ґ. До питання про тюрксько-османські писемні джерела та визначення авторства // XVIII Сходознавчі читання А. Кримського. До 95-річчя від дня народження Омеляна Пріцака. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (17‒18 жовтня 2014 р.). Київ, 2014.

Туранли Ф. Тюркські джерела до історії України. Київ, 2010.

Федорук Я. О. Міжнародна дипломатія і політика України 1654–1657 // Ярослав Олександрович Федорук. Ч. І. Львів, 1996.

Федорук Я. Османські хроніки Гасана Веджігі та Мегмеда Галіфе як джерела до політичної історії 30-х – 60-х років XVII ст. // Чорноморська минувщина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва історії України НАН України. Вип. 8. Одеса, 2013.

Akkaya Z. Vecîhî ve Eserleri // Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. Cilt 17, Sayı 3, 4. Ankara, 1959.

Aк M. Aynı Adı Taşıyan İki Osmanlı Müellifi (Aşık Mehmed b. Ömer) // İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleriю Sayı 1. İstanbul, 1995.

Babinger Fr. Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri. Çeviren Prof. Dr. Coşkun Üçok. Ankar, 1982.

Bugra A. Das Osmanische Reich um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Nach den Chroniken des Vecihi (1637–1660) und des Mehmed Halifa (1633–1660). München, 1977.

Büyük Türk Klâsikleri: Başlanıgıcdan Günümüze Kadar. XVII. Yüzyıl Dîvân Nazmı // Hulûk İpekten, Mustafa İsen, Turgut Atabey, Metin Akkuş. Râşid. Cilt 6. İstanbul, 1987.

Devellioğlu F. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara, 1993.

Na‘ima M. E. Naima Tarihi // Târih-i Na‘ima. Cilt IV. İstanbul, 1863.

Öztürk Y. Özüden Tunaya: Kozaklar. T. 1. İstanbul, 2004.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler / Yayım kurulu: Ezel Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara. Сilt. 8. İstanbul, 1998.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler // Yaım kurulu: Ezel Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara. Сilt 7. İstanbul, 1998.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler // Yayım kurulu: Ezel Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara. Сilt 6. İstanbul, 1986.

Uzunçarşılı İ. H. Osmanlı Tarihi. Ankara, 1995.

REFERENCES

Serhiychuk B. and Serhiychuk V. (2011), Na mezhi dvokh svitiv. Ukrayins’ko-turets’ki vidnosyny v seredyni XVI – na pochatku XXI st., Kyiv. (In Ukrainian).

Turanly F. G. (2014), “Do pytannya pro tyurks’ko-osmans’ki pysemni dzherela ta vyznachennya avtorstva”, in XVIII Skhodoznavchi chytannya A. Kryms’koho. Do 95-richchya vid dnya narodzhennya Omelyana Pritsaka. Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi (17‒18 zhovtnya 2014 r.), Kyiv. (In Ukrainian).

Turanly F. (2010), Tyurks’ki dzherela do istoriyi Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian).

Fedoruk Ya. O. (1996), “Mizhnarodna dyplomatiya i polityka Ukrayiny 1654–1657”, in Yaroslav Oleksandrovych Fedoruk, Pt. I, L’viv. (In Ukrainian).

Fedoruk Ya. (2013), “Osmans’ki khroniky Hasana Vedzhihi ta Mehmeda Halife yak dzherela do politychnoyi istoriyi 30-kh – 60-kh rokiv XVII st.”, in Chornomors’ka mynuvshchyna. Zapysky Viddilu istoriyi kozatstva na pivdni Ukrayiny Naukovo-doslidnoho instytutu kozatstva istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, Issue 8, Odesa. (In Ukrainian).

Akkaya Z. (1959), “Vecîhî ve Eserleri”, in Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 3, 4, Ankara. (In Turkish).

Aк M. (1995), “Aynı Adı Taşıyan İki Osmanlı Müellifi (Aşık Mehmed b. Ömer)”, in İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleriю Sayı 1, İstanbul. (In Turkish).

Babinger Fr. (1982), Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri. Çeviren Prof. Dr. Coşkun Üçok, Ankara. (In Turkish).

Bugra A. (1977), Das Osmanische Reich um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Nach den Chroniken des Vecihi (1637–1660) und des Mehmed Halifa (1633–1660), München.

“Büyük Türk Klâsikleri: Başlanıgıcdan Günümüze Kadar. XVII. Yüzyıl Dîvân Nazmı” (1987), in Hulûk İpekten, Mustafa İsen, Turgut Atabey, Metin Akkuş. Râşid, Cilt 6, İstanbul. (In Turkish).

Devellioğlu F. (1993), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara. (In Turkish).

Na‘ima M. E. (1863), “Naima Tarihi”, Târih-i Na‘ima, Cilt IV, İstanbul. (In Turkish).

Öztürk Y. (2004), Özüden Tunaya: Kozaklar, T. 1, İstanbul. (In Turkish).

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler (1986), Yayım kurulu: Ezel Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara, Сilt 6. İstanbul. (In Turkish).

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler (1998), Yaım kurulu: Ezel Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara, Сilt 7, 8, İstanbul. (In Turkish).

Uzunçarşılı İ. H. (1995), Osmanlı Tarihi, Ankara. (In Turkish).