КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ЯПОНСЬКОЇ ОНОМАТОПОЕТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ В ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ ЦІЛЯХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. І. Кобелянська

Анотація

Головною метою статті є визначення комунікативного потенціалу японської ономатопоетичної лексики та постановка питання про доцільність її залучення до процесу навчання українців японської мови, а також про критерії відбору та включення цієї лексики до складу відповідних навчальних посібників, підручників, двомовних словників тощо.

Як цитувати

Кобелянська, О. І. (2014). КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ЯПОНСЬКОЇ ОНОМАТОПОЕТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ В ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ ЦІЛЯХ. Сходознавство, (68), 48-65. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2014.68.048
Переглядів статті: 36 | Завантажень PDF: 58

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Комунікативний потенціал, критерії відбору, лінгводидактичні цілі, ономатопоетична лексика, японська

Посилання

[Аманума Ясусі] 天沼寧「擬音語・擬態語辞典」 (Gion-gogitai-gojiten – ‘Словник звуконаслідувальних та звуковідображальних слів”). Токіо, 1974.

[Атода Тосіко, Хосіно Кадзуко] 阿刀田稔子・星野和子「擬音語擬態語使い方辞典」 (Gion-gogitai-gotsukai-katajiten – “Словник способів використання звуконаслідувальних та звукозображальних слів”). Токіо, 1995.

Бакіна Т. С. Сучасний фольклор школярів (Особливості творення й побутування): Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.07. Київ, 1997.

Богдан Л. Структурно-семантичні особливості японської дитячої ономатопоетичної лексики // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія “Східні мови та літератури”. Київ, 2010. № 16.

Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку: навчальний посібник. Київ, 2003.

Гаценко І. О. Типологічні особливості звуконаслідувальних слів (на матеріалі української, російської та англійської мов): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15. Київ, 2003.

Дзюбишина-Мельник Н. Я. Художнє слово в устах дитини // Культура слова. Київ, 1996. Вип. 48–49.

Зозуля Н. В. Роль експресивності дитячого фольклору у формування мовної особистості дитини: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.02. Київ, 2002.

Кобелянська О. І. Ономатопоетична система сучасної японської мови (таксономічний, семасіологічний, функціональний та лінгводидактичний аспекти): Дис. … канд. філол. наук: 10.02.13. Київ, 2013.

Коршикова Т. Л. К вопросу о морфологической классификации ономатопоэтических слов современного японского языка // Язык и культура. Москва, 1987.

Коршикова Т. Л. Описание лексического значения ономатопоэтического слова // Вестник МГУ. Сер. 13, Востоковедение. Москва, 1988. № 4.

Коршикова Т. Л. Звуковой состав японских ономатопов // Слово и образ. Москва, 1990.

Снитко Е. С., Сухан И. В. Типы номинативной деятельности в онтогенезе речи // Лінгводидактика слов’янських мов як феномен культури. Темат. зб. наук. праць / Під ред. Н. Ф. Зайченко та ін. Київ, 1993.

[Oнo Масахіро] 「擬音語・擬態語 4 500 日本語オノマトぺ辞典」 (Gion-gogitai-go 4500 nihon-goonomatopejiten – “4 500 звуконаслідувальних та звукозображальних ономатопоетичних слів японської мови: Словник”). Токіо, 2007.

Подшибякина А. А. Ономатопоэтическая лексика в японском языке: Учебное пособие для студентов востоковедных вузов. Москва, 2003.

[Словник базової японської лексики для іноземців] 「外国人のための基本語用例辞典」 (Gaikokujin-notame-nonihon-goyoreijiten). Токіо, Бунка-тьо, 1971.

Уемура Сусуму. Курс лекцій з історії японської мови. Київ, 2005. – Режим доступу: http:// www.philology.kiev.ua/php/26/bibl.html

Франко І. Я. Дітські слова в українській мові // Франко І. Я. Зібрання творів: У 50 т. Київ, 1976–1986. Т. 26.

Чубенко О. В. Передумови формування усного мовлення у дітей // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Випуск № 5: Дошкільна, початкова та корекційна освіта. 2011. – Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp5/chubenko.pdf

REFERENCES

Amanuma Yasusi (1974), 天沼寧「擬音語・擬態語辞典」Gion-gogitai-gojiten, ‘Slovnyk zvukonasliduval’nykh ta zvukovidobrazhal’nykh sliv, Tokio. (In Japanese).

Atoda Tosiko and Khosino Kadzuko (1995), 阿刀田稔子・星野和子「擬音語擬態語使い方辞典」 Gion-gogitai-gotsukai-katajiten, Slovnyk sposobiv vykorystannya zvukonasliduval’nykh ta zvukozobrazhal’nykh sliv, Tokio. (In Japanese).

Bakina T. S. (1997), Suchasnyy fol’klor shkolyariv (Osoblyvosti tvorennya y pobutuvannya): Avtoref. dys. … kand. filol. nauk: 10.01.07, Kyiv. (In Ukrainian).

Bohdan L. (2010), “Strukturno-semantychni osoblyvosti yapons’koyi dytyachoyi onomatopoetychnoyi leksyky”, in Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. Seriya “Skhidni movy ta literatury”, Kyiv, No. 16. (In Ukrainian).

Bohush A. M. (2003), Teoriya i metodyka rozvytku movlennya ditey rann’oho viku: navchal’nyy posibnyk, Kyiv. (In Ukrainian).

Hatsenko I. O. (2003), Typolohichni osoblyvosti zvukonasliduval’nykh sliv (na materiali ukrayins’koyi, rosiys’koyi ta anhliys’koyi mov): Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.15, Kyiv. (In Ukrainian).

Dzyubyshyna-Mel’nyk N. Ya. (1996), “Khudozhnye slovo v ustakh dytyny”, Kul’tura slova, Issue 48–49, Kyiv. (In Ukrainian).

Zozulya N. V. (2002), Rol’ ekspresyvnosti dytyachoho fol’kloru u formuvannya movnoyi osobystosti dytyny: Avtoref. dys. … kand. filol. nauk: 10.02.02, Kyiv. (In Ukrainian).

Kobelyans’ka O. I. (2013), Onomatopoetychna systema suchasnoyi yapons’koyi movy (taksonomichnyy, semasiolohichnyy, funktsional’nyy ta linhvodydaktychnyy aspekty): Dys. … kand. filol. nauk: 10.02.13, Kyiv. (In Ukrainian).

Korshikova T. L. (1987), “K voprosu o morfologicheskoy klassifikatsii onomatopoeticheskikh slov sovremennogo yaponskogo yazyka”, Yazyk i kul’tura, Moscow. (In Russian).

Korshikova T. L. (1988), “Opisaniye leksicheskogo znacheniya onomatopoeticheskogo slova”, Vestnik MGU, Ser. 13, Vostokovedeniye, Moscow, No. 4. (In Russian).

Korshikova T. L. (1990), “Zvukovoy sostav yaponskikh onomatopov”, in Slovo i obraz, Moscow. (In Russian).

Snitko E. S. and Sukhan I. V. (1993), “Tipy nominativnoy deyatel’nosti v ontogeneze rechi”, in Linhvodydaktyka slov”yans’kykh mov yak fenomen kul’tury. Temat. zb. nauk. prats’, N. F. Zaychenko ta in. (eds), Kyiv. (In Russian).

Ono Masakhiro (2007),「擬音語・擬態語 4 500 日本語オノマトぺ辞典」 Gion-gogitai-go 4500 nihon-goonomatopejiten – “4 500 zvukonasliduval’nykh ta zvukozobrazhal’nykh onomatopoetychnykh sliv yapons’koyi movy: Slovnyk”, Tokio. (In Japanese).

Podshibyakina A. A. (2003), Onomatopoeticheskaya leksika v yaponskom yazyke: Uchebnoye posobiye dlya studentov vostokovednykh vuzov, Moscow. (In Russian).

Slovnyk bazovoyi yapons’koyi leksyky dlya inozemtsiv (1971), 「外国人のための基本語用例辞典」 (Gaikokujin-notame-nonihon-goyoreijiten). Tokio, Bunka-t’o. (In Japanese).

Uemura Susumu (2005), Kurs lektsiy z istoriyi yapons’koyi movy, Kyyiv, available at: http:// www.philology.kiev.ua/php/26/bibl.html (In Ukrainian).

Franko I. Ya. (1976–1986), “Dits’ki slova v ukrayins’kiy movi”, in Franko I. Ya. Zibrannya tvoriv: In 50 v., Vol. 26, Kyiv. (In Ukrainian).

Chubenko O. V. (2011), “Peredumovy formuvannya usnoho movlennya u ditey”, in Elektronnyy zbirnyk naukovykh prats’ Zaporiz’koho oblasnoho instytutu pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity. Vypusk № 5: Doshkil’na, pochatkova ta korektsiyna osvita, available at: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp5/chubenko.pdf (In Ukrainian).