БЛИЗЬКОСХІДНІ ДІАСПОРИ В УКРАЇНІ: СТУДЕНТИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Н. М. Зуб (Руденко)

Анотація

Стаття присвячена вивченню питання про навчання студентів зі Сходу в освітніх закладах України в минулому і тепер (ХІХ – початок ХХІ ст.). Розглядаються рушійні чинники цього процесу, його перебіг та пріоритети. Визначено основні країни, звідки прибували іноземні студенти (відповідно до даних статистики), що змінювалися на різних етапах залежно від соціально-економічних процесів, які мали вплив на країни Близького Сходу. Осередками формування студентської громади близькосхідного походження зазвичай виступали великі міста, де були розташовані авторитетні навчальні заклади. Неабиякою популярністю серед студентів із близькосхідних країн користувалися в першу чергу технічні та медичні факультети, на відміну від гуманітарних. Сучасні історичні та політичні події в Україні та за її межами мають безпосередній вплив на міграційні процеси з країн Близького Сходу в Україну в цілому, в тому числі виступають чинниками динаміки чисельності іноземних студентів.

Як цитувати

Зуб (Руденко), Н. М. (2014). БЛИЗЬКОСХІДНІ ДІАСПОРИ В УКРАЇНІ: СТУДЕНТИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.). Сходознавство, (67), 47-56. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2014.67.047
Переглядів статті: 36 | Завантажень PDF: 9

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

(ХІХ – початок ХХІ ст.), Близькосхідні діаспори, студенти, Україна, чинник формування

Посилання

Заза И. Начало арабской миграции в Украину. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/18043-doctor-imad-zaza-ukrai.

Іноземні студенти в Україні: хто вони? // Освіта. UA. – Режим доступу: http: //osvita.ua/vnz/student_life/39084

Исаев Г. Г. Что такое “Ближний Восток”? – Режим доступу: http://www.perspektivy.info/oykumena/vostok/chto_takoje_blizhnij_vostok_.

История обучения иностранных студентов в России. Иностранные студенты в России: с конца ХІХ века и до начала Второй мировой войны. – Режим доступу: http://ru.education.mon.gov.ru/articles/1/

Музичко О. “Бібліотека студентів-грузинів міста Одеси” у складі бібліотеки новоросійського університету: обставини заснування та існування // Вісник Одеського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. Т. 17. Вип. 2 (8). 2012.

Неспокойные студенты… – Режим доступу: http://ussrlife.blogpot.ru/2013/ 06/blog-post_18.html

Рыбалкин В. С. Диаспора Леванта в славянском социокультурном континууме // Диалог культур: Опыт России и Левантийского Востока. Ливан, 2002.

Савинова М., Кононова Н. Высшее образование для араба. – Режим доступу: http://www.ostro.org/lugansk/society/articles/359906/

Студенты каких стран едут на учебу в Украину. – Режим доступу: htth://delo.ua/education/194594

Ткаченко С. Чисельність та розподіл студентів у вищій школі Харкова за країнами походження на початку ХХІ ст. // Українознавчий альманах. Вип. 5. Київ, 2011.

Украина обучает 44 тысячи иностранных студентов. Больше всего едут из Китая, чаще всего – в Харьков. 11 февраля 2010 г. – Режим доступу: http://rus.newsru.ua/ukraine/11feb2010/inostranci.html

Христенко І. О. Історико-педагогічний аспект підготовки іноземних громадян у вищих навчальних закладах // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. Вип. 3. 2010. – Режим доступу: www.intelect-invest.org.ua/pedagog_edi-tions_e-magazine_pedagogical_science _vypuski_n3_2010_st_17/

REFERENCES

Zaza I., Nachalo arabskoy migratsii v Ukrainu, available at: http://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/18043-doctor-imad-zaza-ukrai. (In Russian).

“Inozemni studenty v Ukrayini: khto vony?”, in Osvita. UA, available at: http: //osvita.ua/vnz/student_life/39084 (In Ukrainian).

Isayev G. G., Chto takoye “Blizhniy Vostok”?, available at: http://www.perspektivy.info/oykumena/vostok/chto_takoje_blizhnij_vostok_. (In Russian).

Istoriya obucheniya inostrannykh studentov v Rossii. Inostrannyye studenty v Rossii: s kontsa XІX veka i do nachala Vtoroy mirovoy voyny, available at: http://ru.education.mon.gov.ru/articles/1/ (In Russian).

Muzychko O. (2012), «“Biblioteka studentiv-hruzyniv mista Odesy” u skladi biblioteky Novorosiys’koho universytetu: obstavyny zasnuvannya ta isnuvannya», Visnyk Odes’koho natsional’noho universytetu, Ser.: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo, Vol. 17, Issue 2 (8). (In Ukrainian).

Nespokoinye studenty …, available at: http://ussrlife.blogpot.ru/2013/ 06/blog-post_18.html (In Russian).

Rybalkin V. S. (2002), “Diaspora Levanta v slavyanskom sotsiokul’turnom kontinuume”, in Dialog kul’tur: Opyt Rossii i Levantiyskogo Vostoka, Livan. (In Russian).

Savinova M., and Kononova N., Vyssheye obrazovaniye dlya araba, available at: http://www.ostro.org/lugansk/society/articles/359906/ (In Russian).

Studenty kakikh stran edut na uchebu v Ukrainu, available at: htth://delo.ua/education/194594 (In Russian).

Tkachenko S. (2011), “Chysel’nist’ ta rozpodil studentiv u vyshchiy shkoli Kharkova za krayinamy pokhodzhennya na pochatku XXI st.”, Ukrayinoznavchyy al’manakh, Issue 5, Kyiv. (In Ukrainian).

Ukraina obuchayet 44 tysyachi inostrannykh studentov. Bol’she vsego edut iz Kitaya, chashche vsego – v Khar’kov, available at: http://rus.newsru.ua/ukraine/11feb2010/inostranci.html (accessed 11 February 2010). (In Russian).

Khrystenko I. O. (2010), “Istoryko-pedahohichnyy aspekt pidhotovky inozemnykh hromadyan u vyshchykh navchal’nykh zakladakh”, in Pedahohichna nauka: istoriya, teoriya, praktyka, tendentsiyi rozvytku, Issue 3, available at: www.intelect-invest.org.ua/pedagog_edi-tions_e-magazine_pedagogical_science _vypuski_n3_2010_st_17/ (In Ukrainian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають