ПОЛІТИКА РОСІЇ НА ПІВДЕННОМУ КАВКАЗІ В XVIII - ПОЧАТКУ XIX СТ. В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. С. Іскендерова

Анотація

У зв’язку з міжнаціональними конфліктами кінця ХХ – поч. ХХІ ст. тема вивченості зовнішньої політики Росії на Південному Кавказі набуває особливої актуальності. Політика Росії у цьому регіоні у XVIII – на початку XIX ст. завжди перебувала у центрі уваги дослідників через геополітичне і геостратегічне значення Кавказу, включно з Південним Кавказом, у гегемоністських й імперських планах Росії. Роботи сучасних істориків, присвячені вивченню означених питань, відобразили концептуальні зміни, що відбулися в історичній науці з розпадом СРСР.

У статті робиться спроба проведення історіографічного аналізу праць деяких представників сучасної російської історіографії, вільних від ідеологічних постулатів радянського періоду, що дозволяє сповна виявити колоніальну сутність політики Росії на Південному Кавказі, обґрунтовано показати різноманітні методи реалізації цієї політики й об’єктивно висвітлити її напрямки у цьому регіоні.

Як цитувати

Іскендерова, М. С. (2014). ПОЛІТИКА РОСІЇ НА ПІВДЕННОМУ КАВКАЗІ В XVIII - ПОЧАТКУ XIX СТ. В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Сходознавство, (65-66), 55-69. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2014.65-66.055
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 15

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

XVIII - початку XIX ст., Південний Кавказ, Політика Росії, сучасна російська історіографія

Посилання

Гапуров Ш. А., Абдурахманов Д. Б., Израйилов А. М. Дагестан в кавказской политике России в первой четверти XIX века. Нальчик, 2008.

Гордин Я. Кавказ: земля и кровь. Россия в кавказской войне XIX века. Санкт-Петербург, 2000.

Дегоев В. Большая игра на Кавказе: история и современность. Москва, 2001.

История Дагестана с древнейших времён до наших дней. Т. I. Москва, 2005.

Мамедова Г. О походе В. Зубова в Азербайджан (1796 г.). Баку, 2003.

Присоединение Кавказа к России. XIX век / Сост. А. Г. Макаров и С. Э. Макарова. Санкт-Петербург, 2005.

Северный Кавказ в составе Российской империи. Москва, 2007.

Сотавов Н. А. Крах “Грозы Вселенной”. Махачкала, 2000.

Цуциев А. Атлас экономической истории Кавказа (1774–2004 гг.). Москва, 2007.

Шишов Н. В. Схватка за Кавказ (XVI–XX вв.). Москва, 2005.

Mustafazadə Tofig. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri (XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrin əvvəllərində). Bakı, 2013.

REFERENCES

Gapurov Sh. A., Abdurakhmanov D. B. and Izrayilov A. M. (2008), Dagestan v kavkazskoy politike Rossii v pervoy chetverti XIX veka, Nal’chik. (In Russian).

Gordin Ya. (2000), Kavkaz: zemlya i krov’. Rossiya v kavkazskoy voyne XIX veka, Saint Petersburg. (In Russian).

Degoyev V. (2001), Bol’shaya igra na Kavkaze: istoriya i sovremennost’, Moscow. (In Russian).

Istoriya Dagestana s drevneyshikh vremën do nashikh dney (2005), Vol. I, Moscow. (In Russian).

Mamedova G. (2003), O pokhode V. Zubova v Azerbaydzhan (1796 g.), Baku. (In Russian).

Prisoyedineniye Kavkaza k Rossii. XIX vek (2005), Compl. by A. G. Makarov and S. E. Makarova, Saint-Petersburg. (In Russian).

Severnyy Kavkaz v sostave Rossiyskoy imperii (2007), Moscow. (In Russian).

Sotavov N. A. (2000), Krakh “Grozy Vselennoy”, Makhachkala. (In Russian).

TSutsiyev A. (2007), Atlas ekonomicheskoy istorii Kavkaza (1774–2004 gg.), Moscow. (In Russian).

Shishov N. V. (2005), Skhvatka za Kavkaz (XVI–XX vv.), Moscow. (In Russian).

Mustafazadə Tofig (2013), Azərbaycan-Rusiya münasibətləri (XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrin əvvəllərində), Bakı. (In Azerbaijanian).