• Українська
 • English
ISSN 2415-8712 (Online)
   ISSN 1682-671X (Print)

Research Problem of Idiostyle in Ottoman Turkish Studies

Kulchynskyi, OB
Shodoznavstvo 2012, 59:38-47
https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.59.038
Section: Languages and Literature
Language: Ukrainian
Abstract: 

Basing on the analysis of stylistic research conducted in Osmanistics over the past decades, we can say that this area of Turkology requires the use of the new linguistic techniques. Since the study of style in Osmanistics is located at the intersection of several disciplines, especially linguistics and history, the mentioned above new approaches will not only contribute to the development of theoretical and applied linguistics, but also can be an important element in the improvement of historical hermeneutics. Thus, the publication highlights the diversity and importance of linguo-stylistics research in the area of Osmanistics as well as the need to rethink them on the basis of modern linguistic developments.

Keywords: Idiostyle, Ottoman Turkish Studies, Research Problem

Full text (PDF)

References: 
 1. Khalymonenko H. I. (2010), Istoriya turets’koyi literatury, Kyiv. (In Ukrainian).
 2. Shmelev A. D. (2006), “Yazykovyye fakty i korpusnyye dannyye”, Russkiy yazyk v nauchnom osveshchenii, No. 1 (11). (In Russian).
 3. Alyılmaz C. (1988), Latifi Tezkiresinin Sentaks Yönünden İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 4. Anıl Z. A. (2002), Asıl Arapça Olup Türkçeye Anlam Kaymasına Uğrayarak Geçmiş Kelimeler, Yüksek Lisans Tezi, Müsbe, İstanbul.
 5. Börekçi M. (1988), Aşık Çelebi Tezkiresi’nin Sentaks Bakımından, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 6. Coşkun M. (2010), “Üslup Çalışmaları Üzerine”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları, Vol. V, Turkuaz, İstanbul.
 7. Çınarcı M. N. (2007), Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni: Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.
 8. Çoban A., Edebiyatta Üslup Üzerine: sözün tadını dilde duymak, Akçağ Yay, Ankara.
 9. Demir U. (2006), Târîh-i Mehmed Giray (Değerlendirme-Çeviri Metin), Yüksel Lisans Tezi, İstanbul.
 10. Devellioğlu F. (2000), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara.
 11. Durmuş M. (2010), “Osmanlı Sahası Türkçe Şair Tezkirelerinin Söz Varlığı Üzerine”, Bilig, The Journal of Social Sciences of The Turkish World, No. 54.
 12. Erdem M. D. (2005), Kitabi Qissanamei Süleyman Aleyhisselam Üzerine Söz Dizimi Çalışması, (Süleymanname-74.Cilt): Doktora Tezi Samsun.
 13. Erkan D. (2005), Matrakçı Nasûh’un Süleymân-nâmesi (1520–1537), Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 14. Güleç H. (2006), “Süleymânnâme’de Eski Türk Destanlarına Ait Unsurlar, Dil-Üslûp ve Motifler”, Bilig, The Journal of Social Sciences of The Turkish World, No. 36.
 15. Gülensoy T. (1991), “Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Dil ve Üslup”, in İçel Kültürü Dergisi.
 16. Karademir F. (2010), “Bir Dil ve Üslup Bileşeni Olarak Cahit Sıtkı’nın Şiirlerinde Soru”, Turkish Studies, Volume 5/4 Fall, Erzincan Üniversitesi, Erzincan.
 17. Karaköse S. (2007), “XVII. Yüzyılda Nedimâne Bir Üslup; Mâhir Divanı”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 18. Kılıç F. and Yıldız A. (2004), “Sehî, Lâtîfî ve Âşık Çelebi Tezkirelerinden Hareketle XVI. yy. Tezkirelerinde Bazı Üslûp Özellikleri”, Türk Dili Kurultayı Bildirileri, TDK Yay, Ankara.
 19. Кorkmaz Z. (1977), “Eski Anadolu Türkçesi Üzerindeki Çalışmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar”, Türkoloji Dergisi, Cilt VII, Sayı 1, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 20. McEnery T., R. Xiao and Y. Tono (2006), Corpus-based language studies: An advanced resource book, Routledge, London, available at:http://cw.routledge.com/textbooks/0415286239/resources/corpa2.htm#_Toc92...
 21. Pala İ. (1990), Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ, Ankara.
 22. Pakalin M. Z. (1983), Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I–III, Milli Eğitim Basımevi, Istanbul.
 23. Polatcı T. (2003), Şehdi Osman-Efendinin Rusya Sefareti ve Sefaretnamesi (1757–1758), Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 24. Sungurhan-Eyduran A. (2009), “Önsöz”, in Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-şu’arâ, Ankara, available at: ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf
 25. Yıldırım N. (2005), Kara Çelebi-Zade Abdülaziz Efendi’nin Zafername adlı eseri (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad), Tahlil ve metin, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.