• Українська
  • English
ISSN 2415-8712 (Online)
   ISSN 1682-671X (Print)

Communicative and Pragmatic Features of the Motivating Discourse of Modern Media in China

Heading: 
Trubitsyna, OS
Shodoznavstvo 2012, 59:215-222
https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.59.215
Section: History
Language: Ukrainian
Abstract: 

The article deals with the analysis of the communicative and pragmatic features of inducing in terms of a media discourse in contemporary China’s mass media. It is an attempt to characterize the inducing discourse in the Chinese mass media and its pragmatic parameters by indentifying the specifics of such communication.

Keywords: China, Communicative, Features, Modern Media, Motivating Discourse, Pragmatic

Full text (PDF)

References: 
  1. Holoshchuk S. L. (2007), “Kohnityvno-komunikatyvni osoblyvosti sponukal’noho dyskursu”, Naukovyy visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Lingvistyka/2007_586/16.pdf (In Ukrainian).
  2. Holoshchuk S. L. (2007), “Faktor adresata v sponukal’nomu dyskursi”, Naukovyy visnyk Volyns’koho derzhavnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky, No 3, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/filolog/2007_3/5/3.pdf (In Ukrainian).
  3. Kalachinskiy A. V. (1989), Argumentatsiya publitsisticheskogo teksta, Vladivostok. (In Russian).
  4. Tan’ Shusen (2012), “Robitnyky povynni bil’she otrymuvaty z rezul’tativ ekonomichnoho rozvytku”, Internet-vydannya hazety “Zhen’min’ Zhybao”, available at: http://finance.people.com.cn/GB/17099385.html (data zvernennya 3.04.12). (In Ukrainian).
  5. Franko O. B. (2007), Semantychni ta prahmatychni parametry sponukal’noho dyskursu (na materiali nimets’komovnykh khudozhnikh tvoriv XX st.), avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk: spets. 10.02.04 “Hermans’ki movy”, Kyiv. (In Ukrainian).
  6. Chzhan Tszyuysi (2005), Skhodstva i razlichiya sovremennykh tekstov v kitayskoy i rossiyskoy presse: Istoricheskaya i teoreticheskaya obuslovlennost’: dis. …kandidata filol. nauk: 10.01.10, Moscow, (In Russian).
  7. Nhan, V. (2008), “Media in China: Methods of State Control”, The Orator, No. 3. Washington.
  8. Searle, John R. (1973), “A Classification of Illocutionary Acts”, Language in Society, Vol. 5, No. 1, Cambridge. https://doi.org/10.1017/S0047404500006837