• Українська
 • English
ISSN 2415-8712 (Online)
   ISSN 1682-671X (Print)

Word and Phraseological Potential of Sacral Names Adam and Eve in the Turkish Linguistic Culture

Heading: 
Pokrovska, IL
Shodoznavstvo 2012, 59:183-191
https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.59.183
Section: History
Language: Ukrainian
Abstract: 

The research is devoted to the impact of the Turkish folk’s sacred life on the formation of secular nominations in the Turkish language world vision. Sacral names Adam and Eve, their ability to acquire figurative meanings and form phraseological units and proverb complexes are reviewed. Many units, which became the object of this study, are not fixed by the dictionaries and are the result of the comprehensive analysis of texts of different styles and direct communication between the author and the speakers of the modern Turkish language.

Keywords: Adam, Eve, Phraseological Potential, Sacral Names, Turkish Linguistic Culture, Word

Full text (PDF)

References: 
 1. Bol’shoy turetsko-russkiy slovar’ (1998), A. N. Baskakov (ed.), Moscow, (In Russian).
 2. Gak V. G. (1976), “K dialektike semanticheskikh otnosheniy v yazyke”, in Printsipy i metody semanticheskikh issledovaniy, Moscow. (In Russian).
 3. Dyadechko L. P. (2002), Krylatyye slova kak ob”yekt lingvisticheskogo opisaniya. Istoriya i sovremennost’, Kiev. (In Russian).
 4. Krasavskiy N. (2008), Emotsional’nyye kontsepty v nemetskoy i russkoy lingvokul’turakh, Moscow. (In Russian).
 5. Krasnykh V. V. (2002), Etnopsikholingvistika i lingvokul’turologiya, Moscow. (In Russian).
 6. Skab M. V. (2009), “Frazeolohichnyy aspekt kontseptualizatsiyi sakral’noyi sfery”, Ucheni zapysky Tavriys’koho natsional’noho universytetu im. V. I. Vernads’koho, Seriya “Filolohiya, Sotsial’ni komunikatsiyi”, Vol. 22 (61), No. 4 (2). (In Ukrainian).
 7. Chaykovskaya A. (2009), “Ponyatiye “CHELOVEK” v leksike turetskogo yazyka”, Voprosy tyurkskoy filologii, Issue VIII. (In Russian).
 8. Akalın Sami (1984), Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İstanbul. (In Turkish).
 9. Abdülbaki Gölpınarlı (2004), Tasavvuftan dilimize geçen Deyimler ve Atasözleri, İstanbul. (In Turkish).
 10. Doğan Mehmet (2005), Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul. (In Turkish).
 11. Hulki Artunç (2005), Büyük Argo Sözlüğü, İstanbul. (In Turkish).
 12. Kuran-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Tercümesi (1982), İstanbul. (In Turkish).